Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Suchen

Bedeutung von "उचलतां" im Wörterbuch Marathi

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON उचलतां AUF MARATHI


उचलतां  [ucalatam]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET उचलतां AUF MARATHI

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «उचलतां» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von उचलतां im Wörterbuch Marathi

Bike - diese Kuchen-Crevi Übermäßige Beschleunigung Nimmt die Fliesen Laufen zu Fuß. -Shishu 682 "Javya wollte nicht gehen. Fieber Shakun Jahle Dohi Baahi Geschenk-Umkehrung sagen Tür- Casey .. ' -Katha 4.16.22. [Heben + Füßen] उचलतां-त्या पाई—क्रिवि. अति त्वरेनें. तैसियां उचलतां पायीं धावती ।' -शिशु ६८२. 'जावया निघाला लवलाही । तंव शकुन जाहले दोही बाही । म्हणोनि आला उचलत्यापाई । द्वार- केसी ।।' -कथा ४.१६.२२. [ उचलणें + पाय]

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «उचलतां» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF MARATHI, DIE REIMEN WIE उचलतां


WÖRTER AUF MARATHI, DIE ANFANGEN WIE उचलतां

उचक्या
उच
उचटणें
उचमपचम
उचल
उचलणी
उचलणें
उचलनी
उचलपांगडी
उचलपुची
उचलमावंदें
उचलला
उचलसांचल
उचल
उचलाउचल
उचलाऊ
उचलाव
उचलासांचल
उचलेगिरी
उचल्या

WÖRTER AUF MARATHI, DIE BEENDEN WIE उचलतां

अंवदां
अच्छेखां
अलिजाहां
अलीजाहां
अवंदां
अविस्त्रां
आंखणकडवां
आंगसां
आंगां
आकसांवां
आपनेयां
आपसां
आर्‍हां
आलिशां
इल्लां
उठीनिलियां
पितां
पुरुतां
पोतां
सवतां

Synonyme und Antonyme von उचलतां auf Marathi im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «उचलतां» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH MARATHI

Übersetzung von उचलतां auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON उचलतां

Erfahre, wie die Übersetzung von उचलतां auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Marathi lautet.
Die Übersetzungen von उचलतां auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «उचलतां» in Marathi ist.

Übersetzer Deutsch - Chinesisch

Ucalatam
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

Ucalatam
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

ucalatam
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

Ucalatam
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

Ucalatam
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

Ucalatam
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

Ucalatam
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

ucalatam
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

Ucalatam
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

ucalatam
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

Ucalatam
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

Ucalatam
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

Ucalatam
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

ucalatam
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

Ucalatam
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

ucalatam
75 Millionen Sprecher

Marathi

उचलतां
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Türkisch

ucalatam
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

Ucalatam
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

Ucalatam
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

Ucalatam
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

Ucalatam
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

Ucalatam
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

Ucalatam
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

Ucalatam
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

Ucalatam
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von उचलतां

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «उचलतां»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «उचलतां» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe उचलतां auf Marathi

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «उचलतां» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von उचलतां in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit उचलतां im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Svāmī tinhī jagāñcā
जनू० मैं-र ( वेग उचलतां उचलतां ) अभयशेटचा किती जीव आम-रया मंताजूईवर ! तुफान-वाद-प" पर्वा केली नाहीं (जाऊं लागतो.) अशोक ति त्याचं असं आहे तात्या, हे आहेत संत तुलसीदास ! चार वर्ष ...
Prabhākara Pārakara, 1962
2
Sūryabhedana vyāyāma
या बेलों गुडर्व वर उचलतां नयेत व पोट पाठीकडे आंत औदून आंत खेंचलें पाहिजे. जा गुडधे वर उचलले गेले तर या आसवापासून फारसा लाभ होत नाहीं व पोट जर अति औदून घेतले नाहीं तर पोटावर ...
Śrīpāda Dāmodara Sātavalekara, 1974
3
Yogāsane
Va. Ga Devakuḷe. सुरुवातीस पाय वर उचलतांना आस किंचित् कोंडून धरावा गोला पण हृछंहछं श्वास न कोंडतां श्वासैश्च-हवास सरल चालू ठेवूनच पाय उचलतां येऊ लागतील व तसेच करने इष्ट आहे.
Va. Ga Devakuḷe, 1970
4
Hāsyakalloḷa
... गसी पश्चात. आपल्याबरोबर बायको असली की हमाल जरा नरम येतो- त्याला माहीत असतं की, बाई काही आपला निभाव लागु, देणार नाहीं, शेवटी योग्य त्या दरानं तो सामान उचलतां, आणि पजिव ...
Bal Gangadhar Samant, 1979
5
Santa-sāhitya-sevana: ṭīkātmaka va saṃśodhanapara nivaḍaka ...
प्राप्तच असून तेह योग्यच अहि शिवाय मतर मोक्ष त्या२न्याकरिता ठेवलेलाच अहियलवि अध्यासई उचलतां : पाई जरिचालतां तरि दिवस. आधि टाकितां है सोहंसिद्धिते ।।६-४३८।: परि तेतुला वेणु ...
S. M. Kulkarni, 1966
6
Śrījñāneśvarī gūḍhārthadīpikā: Gītāśloka-ślokārtha, ...
अज्ञान, कसे मारायचे व यरिव्यावर शस्त्र तरी उचलतां येईल का ? आपण आपल्या हृदयावरच प्रहार कसा करायचा ? ।। २२१ ।। आचार्या: जिर: पुवास्तर्थव च पितामह, है न मातुल: श्वशुरा: पौवा: दयाला: ...
Jñānadeva, ‎Bābājī Mahārāja Paṇḍita, 1960
7
Prekshakānnĩ̄ kshamā karāvĩ̄: Dharamālaka
कि " : उचलतां येईल (केया नाहा याची शकाल आई- ऐब, ए पैजा-[ पेठे येती यव अर्थ कपडे वातले आहेत " पम वर अर्शनासे कपटे० खाला पैट, हाता बोत: ] अवन ( पैठे ) : काय रे इति; तुला ओरडायला : भीम : ही ...
Vasanta Sabanīsa, 1970
8
Mājhī ākāśabhāshite āṇi itara lekha
... तशीच अगदी संतीत्ति न उचलतां, कित्येक कहिपत घटना व नवीन काल्पनिक पाई दुध्यम स्वरूपति अपना कथानक-त गोवली आदत परंतु असे असले तरी कथावस्तुचा मुख्य गाभा मुकांतील रामकथेला ...
Narhar Govind Suru, 1972
9
Ujāḍalã, paṇa, sūrya kuṭhẽ āhe?: svātan̄tryāpūrvīcyā dīḍa ...
है, उषानं कप उचलतां उबलती हसून मान हपविली. पल त्यांना शंका आली तसा त्वां-व्याक्तियों तिचा थोडासा ग्रह साला होता, हे" तिला आपल्या मनाशी कबूल करावं लागली सुरैया म्हणजे एक ...
Narayan Sitaram Phadke, 1970
10
Cakavā:
मी डंकंते उपन पाहत; टोके जड कशानं शाल: म्हगुन पाहायासाठी उजवा हात उचट पाहत, पण हात जड अहि उचलतां येत नाहीं. डोकं जड झालं अहि स्थान- ? कांहीं कलत नाहीं. कुणाला विचारावें ?
Vishṇu Vināyaka Bokīla, 1964

REFERENZ
« EDUCALINGO. उचलतां [online] <https://educalingo.com/de/dic-mr/ucalatam>, Aug 2020 ».
mr
Wörterbuch Marathi
Entdecke mehr Wörter auf