Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Hindi words and Expressions

| यंत | यंति | यंत्र | यंत्रक | यंत्रकरंडिका | यंत्रगृह | यंत्रगोल | यंत्रण | यंत्रणा | यंत्रणी | यंत्रधारागृह | यंत्रनाल | यंत्रपीड़ | यंत्रपुत्रक | यंत्रपेपणी | यंत्रमंत्र | यंत्रमातृका | यंत्रमार्ग | यंत्रराज | यंत्रविद्या | यंत्रविधि | यंत्रशाला | यंत्रसद्म | यंत्रसूत्र | यंत्रालय | यंत्राश | यंत्रिका | यंत्रिणी | यंत्रित | यंत्री | यंत्रोपल | यंद | या | याँ | याँचना | याँचा | यांचा | यांत्रिक | यांत्रिकी | याक | याकूत | याग | यागसंतान | याचक | याचकता | याचन | याचनक | याचना | याचिका | याचित | याचितक | याचिता | याचिष्णु | याचिष्णुता | याच्ञा | याच्य | याच्यता | याज | याजक | याजन | याजयिता | याजि | याजी | याजुष | याजुषीअनुष्टुष् | याजुषीउष्णिक् | याजुषीगायत्ती | याजुषीजगत्ती | याजुषीजिष्टुप् | याजुषीपंक्ति | याजुषीबृहती | याज् | याज्ञ | याज्ञतूर | याज्ञवल्क्य | याज्ञसेन | याज्ञसेनी | याज्ञिक | याज्ञिय | याज्य | याज्या | यातन | यातना | यातभ्रष्ट | यातव्य | याता | यातायात | यातिक | यातु | यातुघ्न | यातुधान | यातुनारी | यात्निक | यात्रा | यात्रावाल | यात्रिक | यात्री | याथातथ्य | याद | यादःपति | यादगार | यादगारी | याददाश्त | यादव | यादवकोश | यादवगिरि | यादवी | यादसांनाथ | यादासपति | यादु | यादृक्ष | यादृक्षिक | यादृच्छिक | यादृश | यादोनाथ | याद्व | यान | यानक | यानी | यापन | यापना | यापनीय | यापित | याप्ता | याप्य | याफ्ता | याभ | याम | यामक | यामकिनी | यामघोष | यामघोषा | यामनादी | यामनाली | यामनेमि | यामपाल | यामभद्र | यामल | यामवती | यामाता | यामायन | यामार्द्ध | यामि | यामिका | यामित्र | यामित्रवेध | यामिन | यामिनी | यामिनीचर | यामीर | यामीरा | यामुंदायनि | यामुन | यामुनेष्टक | यामेय | याम्य | याम्यदिग्मवा | याम्यद्रुम | याम्या | याम्योत्तर | यायावर | यायी | यार | यारकंद | यारबाश | याराना | यारी | यार्कायन | याल | याव | यावक | यावत् | यावन | यावनक | यावनकल्क | यावनाल | यावनाली | यावनी | यावर | यावरी | यावशूक | यावस | यावसिक | यावा | यावास | याविक | याविहोत्र | यावी | यावू | याष्टियंत्र | याष्टीक | यास | यासमन | यासा | यासु | यास्क | यास्कायनि | याहि | यियक्षमाण | यियप्सु | यियासा | यीशु | युंजान | युंजानक | युक्त | युक्तक | युक्तमना | युक्तरथ | युक्तरसा | युक्तरूप | युक्तवादी | युक्तश्रेयसी | युक्ता | युक्ताक्षर | युक्तायस् | युक्तार्थ | युक्ति | युक्तिकर | युक्तिनः | युक्तिपूर्ण | युक्तिमान् | युक्तियुक्त | युक्तिसंगत | युग | युगकीलक | युगति | युगधर | युगनद्ध | युगप | युगपत् | युगपत्र | युगपत्रिका | युगपुरुष | युगप्रतीक | युगल | युगलक | युगलाख्य | युगवाहु | युगांत | युगांतक | युगांतर | युगांशक | युगाक्षिगंधा | युगादि | युगादिकृत् | युगाद्या | युगाध्यक्ष | युगावतार | युगेश | युगोरस्य | युग्म | युग्मक | युग्मकंटका | युग्मज | युग्मधर्मा | युग्मपत्र | युग्मपर्ण | युग्मपर्णा | युग्मफला | युग्मफलिनी | युग्मविपुला | युग्मशुक्र | युग्मांजन | युग्य | युग्यवाह | युज्य | युत | युतक | युतबेध | युति | युतुका | युद्ध | युद्धक | युद्धप्राप्त | युद्धमय | युद्धमुष्टि | युद्धरंग | युद्धवीर | युद्धशाली | युद्धसार | युद्धाचार्य | युद्धाजि | युद्धावसान | युद्धावहारिक | युद्धोन्मत्त | युद्धोपकरण | युधांश्रौष्ठि | युधाजि | युधाजित् | युधान | युधामन्यु | युधासार | युधिक | युधिष्ठिर | युध् | युध्म | युध्य | युनिवर्सिटी | युपद्धमंत्री | युपित | युयु | युयुक्खुर | युयुक्षमान | युयुत्सा | युयुत्सु | युयुधान | युरेशियन | युरोप | युरोपियन | युवक | युवगंड | युवति | युवतीष्टा | युवनाश्व | युवन्य | युवराई | युवराज | युवराजत्व | युवराजी | युवा | युवान | युवानपिडिका | यू | यूँ | यूक | यूका | यूगंधर | यूत | यूति | यूथ | यूथक | यूथग | यूथचारी | यूथनाथ | यूथपति | यूथपाल | यूथप् | यूथिका | यूथी | यूनक | यूनाइटेड | यूनान | यूनानी | यूनियन | यूनिवर्सिटी | यूनीफार्म | यूप | यूपक | यूपकटक | यूपकर्ण | यूपकेतु | यूपकेशि | यूपद्रु | यूपद्विप | यूपध्वज | यूपलक्ष्य | यूपा | यूपांग | यूपाक्ष | यूपाहुति | यूपोच्चार्य | यूप्य | यूरप | यूराल | यूरेनस | यूरेनियम | यूरोप | यूरोपियन | यूरोपीय | यूह | ये | येई | येऊ | येतो | येन | येमन | येह | येहू | यो | योँ | योंही | योक्तव्य | योक्ता | योक्तिक | योक्त्र | योग | योगंधर | योगकक्षा | योगकन्या | योगकुंडलिनी | योगक्षेम | योगगति | योगगामी | योगचक्षु | योगचर | योगचूर्ण | योगज | योगजफल | योगतत्व | योगतल्प | योगतारा | योगत्व | योगदर्शन | योगदान | योगधर्मी | योगधारणा | योगधारा | योगनंद | योगनाथ | योगनाविक | योगनाविका | योगनिद्रा | योगनिद्रालु | योगनिलय | योगपट्ट | योगपति | योगपत्नि | योगपथ | योगपदक | योगपाद | योगपारंग | योगपीठ | योगपुरुष | योगफल | योगबल | योगभ्रष्ट | योगमय | योगमाता | योगमाया | योगमूतिधर | योगयात्रा | योगयुक्त | योगयुक्ति | योगयोगी | योगरंग | योगरथ | योगराजगुग्गुल | योगरूढ़ि | योगरोचना | योगवाणी | योगवान् | योगवाशिष्ठ | योगवाह | योगवाही | योगविक्रिय | योगविद् | योगविभाग | योगवृत्ति | योगशक्ति | योगशब्द | योगशरीरी | योगशास्त्र | योगशास्त्री | योगशिक्षा | योगसत्य | योगसमाधि | योगसाधन | योगसार | योगसिद्ध | योगसिद्धि | योगसूत्र | योगसेवा | योगस्थ | योगा | योगांग | योगांजन | योगांत | योगांतराय | योगांता | योगांबर | योगाकर्षण | योगागम | योगाचार | योगात्मा | योगानुशासन | योगापत्ति | योगाभ्यास | योगाभ्यासी | योगारंग | योगाराधन | योगारूढ़ | योगासन | योगित | योगिता | योगित्व | योगिदंड | योगिनिद्रा | योगिनी | योगिनीचक्र | योगिया | योगिराज | योगी | योगींद्र | योगीकुंड | योगीनाथ | योगीश | योगीश्वर | योगीश्वरी | योगेंद्र | योगेश | योगेश्वर | योगेश्वरत्व | योगेश्वरी | योगेष्ट | योगोपनिषद् | योग्य | योग्यता | योग्यत्व | योग्या | योजक | योजन | योजनगंधा | योजनगंधिका | योजनपणी | योजनवल्ली | योजना | योजनीय | योजन्य | योजित | योज्य | योत्र | योथिक | योद्धव्य | योद्धा | योध | योधक | योधन | योधा | योधिवन | योधी | योधेय | योध्य | योनल | योनि | योनिकंद | योनिज | योनिदेवता | योनिदोष | योनिफूल | योनिभ्रंश | योनिमुक्त | योनिमुद्रा | योनियंत्र | योनिरंजन | योनिवेश | योनिशूल | योनिशूलघ्नी | योनिसंकर | योनिसंकोचन | योनिसंभव | योनिसंवरण | योनी | योन्यर्श | योम | योरोप | योरोपियन | योषणा | योषतप्रिया | योषथिदग्राह | योषा | योषिता | योषित् | यौ | यौं | यौक्ताश्व | यौक्तिक | यौग | यौगंधर | यौगंधरायण | यौगक | यौगिक | यौजनिक | यौतक | यौतुक | यौथिक | यौध | यौधेय | यौन | यौनानुबंध | यौवत | यौवतेय | यौवन | यौवनक | यौवनकंटक | यौवनढ़रूढा | यौवनपिड़का | यौवनस्थ | यौवनाश्व | यौवनिक | यौवनोद्भव | यौवनोद्भेद | यौवराजिक | यौवराज्य | यौवराज्याभिषेक | यौवलक्षण | यौषिण्य | यौ०
Download the educalingo app
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on