Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "अँकमाल" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF अँकमाल IN HINDI

अँकमाल  [amkamala] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES अँकमाल MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «अँकमाल» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of अँकमाल in the Hindi dictionary

Akmaal pu noun 'Ankmal'. U0 - Sur Siam Ban Tea Braj Come to you -surf 0, 10. 1390 अँकमाल पु संज्ञा पुं० दे० 'अंकमाल' ।उ०— सूर स्याम बन तै ब्रज आए जननि लिए अँकमाल । —सूर०, १० । १३९० ।

Click to see the original definition of «अँकमाल» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH अँकमाल


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE अँकमाल

अँकखरी
अँकटा
अँकटी
अँकड़
अँकड़ी
अँकडा
अँकना
अँकरवरी
अँकरा
अँकरास
अँकरी
अँकरोरी
अँकरौरी
अँकवरी
अँकवार
अँकवारना
अँकवारि
अँकवारी
अँक
अँकसदीया

HINDI WORDS THAT END LIKE अँकमाल

केतुमाल
खतमाल
माल
गोलमाल
गोसमाल
माल
जयमाल
जैमाल
माल
टपमाल
माल
तरुणीकटाक्षमाल
तोरणमाल
दशमाल
दुमाल
दोशमाल
धनियामाल
माल
धम्माल
धुंधमाल

Synonyms and antonyms of अँकमाल in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «अँकमाल» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF अँकमाल

Find out the translation of अँकमाल to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of अँकमाल from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «अँकमाल» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Ancommal
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Ancommal
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Ancommal
510 millions of speakers

Hindi

अँकमाल
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Ancommal
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Ancommal
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Ancommal
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Ancommal
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Ancommal
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Ancommal
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Ancommal
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Ancommal
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Ancommal
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Ancommal
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Ancommal
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

Ancommal
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

Ancommal
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Ancommal
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Ancommal
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Ancommal
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Ancommal
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Ancommal
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Ancommal
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Ancommal
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Ancommal
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Ancommal
5 millions of speakers

Trends of use of अँकमाल

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «अँकमाल»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «अँकमाल» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about अँकमाल

EXAMPLES

HINDI BOOKS RELATING TO «अँकमाल»

Discover the use of अँकमाल in the following bibliographical selection. Books relating to अँकमाल and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
Asirvada
अब ता सबका निति त्यसका पकी हख कुंजिन मात्र अवशेष रहेको छ : अब भक्तिलाई समर्पित हुन करें लागेको धियो : कर्णबहादुरले मिव पसेर मक्तिलाई जोड़ते अँकमाल गरेर चुम्ने लय, मात्र के ...
Prakāśa Kovida, 1976

REFERENCE
« EDUCALINGO. अँकमाल [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/amkamala>. Jul 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on