Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "पान्यो" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF पान्यो IN HINDI

पान्यो  [pan'yo] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES पान्यो MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «पान्यो» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of पान्यो in the Hindi dictionary

Panoe ‡ Neutral noun [[0] Water . water . पान्यो ‡ संज्ञा पुं० [हिं०] पानी । जल ।

Click to see the original definition of «पान्यो» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH पान्यो


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE पान्यो

पानीबेल
पानीय
पानीयकल्याण
पानीयकाकिक
पानीयकाकिका
पानीयचूर्णिका
पानीयनकुल
पानीयपृष्ठज
पानीयफल
पानीयमूलक
पानीयवर्णिका
पानीयशाला
पानीयशालिका
पानीयामलक
पानीयालु
पानीयाश्ना
पानूस
पान
पानौरा
पान्हर

HINDI WORDS THAT END LIKE पान्यो

अनुध्यायो
अपत्यविकत्रयो
अपभायो
चंद्रिकापायो
छालियो
तैयो
दूरयायो
धत्रियो
पिधायो
प्रश्रयो
फोलियो
बियो
बेकारयो
माँडयो
यो
रेडियो
लेप्यमयो
वासुंधरेयो
वियो
वेलियो

Synonyms and antonyms of पान्यो in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «पान्यो» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF पान्यो

Find out the translation of पान्यो to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of पान्यो from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «पान्यो» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Panyo
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Panyo
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Panyo
510 millions of speakers

Hindi

पान्यो
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Panyo
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Panyo
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Panyo
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Panyo
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Panyo
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Panyo
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Panyo
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Panyo
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Panyo
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Panyo
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Panyo
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

Panyo
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

Panyo
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Panyo
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Panyo
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Panyo
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Panyo
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Panyo
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Panyo
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Panyo
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Panyo
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Panyo
5 millions of speakers

Trends of use of पान्यो

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «पान्यो»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «पान्यो» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about पान्यो

EXAMPLES

10 HINDI BOOKS RELATING TO «पान्यो»

Discover the use of पान्यो in the following bibliographical selection. Books relating to पान्यो and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
The Mahābhārata: containing Anushasana Parva, Ashuamedhika ...
9३ कत्मनेष वरों मेठस्तु प्राणे वाघ महँझ्वरात्। न पान्यो देंवतौ काहे मबैकामफखऱमपि है एवमुह्वार तु देवेंदं दुड़खादाकुपितैमृइय: ५ न मदीदनि मे देव: किमेंनदिनि रिन्तयनू है ८२० ...
Vyāsa, ‎Nimachand Siromani, ‎Jaya Gipāla Tirkalanka, 1839
2
The White Yajurveda - Volume 1
... पाशिन्ाः पक्तिणी बधल्ति तथा वां मा बघ्रलु श्रथ ये परियन्थिनी भवयुस्तानतीक् िश्रतिक्रम्यागरु किमिव धन्व इव धन्व निरुद्कदशः यथा पान्यो मलेशमतिक्रम्य गश्ति तथागरु ॥५३॥
Albrecht Weber, 1852
3
Mahanirvana Tantra With The Commentary Of Hariharananda ...
... में नम: उत्-माहे ध नम: आत्यविवो अ: नम: गो: दशक सस्वीनामरेषु कमा: के नम: सं नम: री नम: वं नम: सु नम: वं नम: छे नम: जे नम: हाँ नम: वं नम: । पान्यो: दशानां सस्वीनामयेपु कमा: है नम: है नम: ही नम: वं ...
Arthur Avalon, 1989
4
Biddhashalabhanjika, a Drama
चजय यम यज९ण1 यकरियताभनन्दा पान्यो: यतकी जब-परिय बकूरति तदा जीविरुलग्य इति । (ड) गा-वारी-दद-शल ग।बनिवेव्यदत् यलगी.वद्याथ विच(मेच । अ-वरों दे विक-जण" । जाते सभिर्णरे पीव [यद सुमरते, चय- ...
Rājaśekhara, 1883
5
Agni Puráṇa : a collection of Hindu mythology and traditions
इदाभिवस्थास३ आत मारे जैसे जाब-बरि: है र ३ है: यन्दादारया वाय' शिर आरम पान्यो: : अहि-पूरु-' च नाभि-शय-वरु: हैं २९ ४ यम-लगो; च अधीन चाडिर्वय८ ( वक्ष:त्पश१ने१थधेनि य१०, हैर० च ।
Rājendralāla Mitra (Raja), 1985
6
Pushṭi saṅgīta prakāśa
स अब क्यों भिन्न होय मेरी सजनी नित्यो दूध अरु पान्यो ।। परमानंददास को ठाकुर है पहिली पहिचान्यों ।न्दिभी मन मान्यों ।। स्थायी २ ३ म गु । रे- सा:: में री । मा ई ।: प्र २ ३ ४ २ ३ हैर बह प ।
Bhagavatīprasāda Premaśaṅkara Bhaṭṭa, 1983
7
Śabdakalpadrumaḥ, arthāt, ... - Volume 3 - Page 29
( यथा, हरिवंशिी । ४२ ।" श् । “यथा निदाघसमये रुद्रर्याँशुपरिपीड़ित: ॥ पान्यो याति जलं द्वपृट्रा त्वरित ततृपिपासया ॥') पार्ण, की, ( पाति रचति चप्रसादात्मानमिति ॥ पा +“पानी विघिभ्य: प: ।
Rādhākāntadeva, ‎Varadāprasāda Vasu, ‎Haricaraṇa Vasu, 1987
8
Vājasaneyi-mādhyandina śuklayajurveda-saṃhitā: ... - Volume 6
अथ ये परिपन्दिनो भव्य:, तानतिक्रम्य इहि आगम । किमिव ? धन्य इव । वन्य निरुदकदेशा । यथा पान्यो निब्दकदेशमतिकम्य ग-दशति तथा । अध्यात्मपक्षी--भक्ता भगवन्तमाह्नयन्ति । संधि-काह ...
Hariharānandasarasvatī (Swami.), ‎Gajānanaśāstrī Musalagām̐vakara, 1986
9
Śrīrāmacaritamānasa tathā Śrīmadbhāgavatakā saṃracanā evaṃ ...
५ अध्यक्ष: कतिचित्पक्षान् वामुमक्षस्तत: परब : ४२ए ३ १५ महनान इव स्व-म प्रसन्नसलिलाशयब : तरी २ ४ .२ ० आहुती मंयते पान्यो यत्र कोकिलकुजिर्त: । तरी २ ५, : ए तत: क्षुत्२टूपरिआन्ती उ-: ४1२६-१ ...
Bālacandrikā Pāṭhaka, 1985
10
Critical study of proverbs and idioms in Hindi poetry with ... - Page 319
... निकालना तथा केसर धारण करने की इच्छा का भाव पति, पारी पाठ तथा लावै आदि शमन द्वारा प्रकट हो रहा है । तृतीय में जगा को सो पान्यो' रूढ लक्ष्य": द्वारा बालकृष्ण की मन की निर्मलता ...
Dr. Sūryaprakāśa, 1988

REFERENCE
« EDUCALINGO. पान्यो [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/panyo>. Jun 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on