Download the app
educalingo
Search

Meaning of "iptidaî mektep" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF IPTIDAÎ MEKTEP IN TURKISH

iptidaî mektep play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES IPTIDAÎ MEKTEP MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «iptidaî mektep» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of iptidaî mektep in the Turkish dictionary

primary school primary school. iptidaî mektep İlkokul.

Click to see the original definition of «iptidaî mektep» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH IPTIDAÎ MEKTEP


adetimürettep
adetimürettep
mektep
mektep
mürettep
mürettep
orta mektep
orta mektep
step
step

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE IPTIDAÎ MEKTEP

ipotekli
ipotetik
ipotez
ipsi
ipsi solucanlar
ipsiler
ipsiz
ipsiz sapsız
iptal
iptal etmek
ipten kazıktan kurtulmuş
ipten kuşak kuşanmak
iptida
iptidaî
iptidaîlik
iptidaları
ipti
iptizal
ipucu
ipucu vermek

TURKISH WORDS THAT END LIKE IPTIDAÎ MEKTEP

Akrep
acep
akrep
arz ve talep
atma Recep
celep
cep
delep delep
edep
hafifletici sebep
hafifmeşrep
hasep
hep
iç cep
kelep
kep
krep
lebalep
mahlep
merkep

Synonyms and antonyms of iptidaî mektep in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «iptidaî mektep» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF IPTIDAÎ MEKTEP

Find out the translation of iptidaî mektep to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of iptidaî mektep from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «iptidaî mektep» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

原学校
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

escuela primitiva
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

primitive school
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

आदिम स्कूल
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

مدرسة بدائية
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

примитивная школа
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

escola primitiva
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

আদিম বিদ্যালয়
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

l´école primitive
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

Sekolah primitif
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

primitive Schule
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

原始的な学校
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

원시적 인 학교
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

sekolah primitif
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

trường nguyên thủy
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

ஆரம்ப பள்ளி
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

प्राचीन शाळा
75 millions of speakers

Turkish

iptidaî mektep
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

scuola primitivo
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

prymitywne szkoły
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

примітивна школа
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

școală primitiv
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

πρωτόγονη σχολείο
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

primitiewe skool
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

primitiv skola
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

primitive skole
5 millions of speakers

Trends of use of iptidaî mektep

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «IPTIDAÎ MEKTEP»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «iptidaî mektep» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about iptidaî mektep

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «IPTIDAÎ MEKTEP»

Discover the use of iptidaî mektep in the following bibliographical selection. Books relating to iptidaî mektep and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Eserleri ve hizmetleriyle Sultan II. Abdülhamid - Sayfa 155
Ağn-Patnos, Erciş ve Hakkari'de birer mektep Malarya- Arapkir Hankah karyesi mektebi Konya Hamidiye Mahallesi mektebi217 Konya Dulize Karyesi mektebi ikmal inşaatı 6.000 Konya Çeltikçi Çiftlikat-ı Hümayun dahilinde 15 iptidai mektep ...
Aydın Talay, 2007
2
Meclisi Mebusan zabıt ceridesi - 1. sayı,7. cilt - Sayfa 67
Dokuz iptidai mektep açıyoruz. Beherinin birinci sınıfının altı aylık masrafları ikişer bin lira düşüyor. Yani altı aylık masraf 18 000 liradır. Yıllık masrafları beherinin dörder bin lira oluyor. Nazar-ı dikkatinizi celbederim. Bir mekteb-i iptidaiye birinci ...
Turkey. Meclis-i Mebusan, 1991
3
Uzunköprü: tarih ve belgeleri - Sayfa 96
İptidai Mektepleri (İlkokullar) Uzunköprü'de 1 839 Tanzimat dönemine kadar, eğitim ve öğretim yukarıda açıklanan, Sıbyan mektepleri ve Ergene medresesinde yapılıyordu. 1 875 Edirne Vilayeti Salnamesinde (s. 50), Uzunköprü kasaba ...
Lâtif Bağman, 2005
4
Hoşgörü toplumunda Ermeniler: Osmanlı toplumunda birlikte ...
1912-1913 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar'da altı azınlık iptidai okulu bulunmaktadır. Bunlardan üç tanesi Ermeni üç tanesi de Rum mektebi olarak kaydedilmiştir. Ancak, biz Kız-Erkek Rum Protestan Mektebi adıyla anılan okula ...
M. Metin Hülagü, 2007
5
Konya'da modern eğitim kurumları: (1869-1919) - Sayfa 111
Mektebi Konyalılar tarafından “Çulııır Mektep" olarak nitelenmeye devam edilmektey‹ıı“°. Çukur inas ... Ali Efendi Mektebi Ali Efendi Mektebi, Konya'da şahsi teşebbüs tarafından kurulan hususi iptidai mektepten birisi idi. Okulun müessisi Hacı ...
Kerim Sarıçelik, 2010
6
Türkiye Cumhuriyeti millî eğitimi: kuruluşlar ve tarihçeler - Sayfa 196
Aynı kanunun beşinci maddesin|de iptidai mektepleri için tahsil müddeti altı sene olarak kabul olunuyor, 23 üncü ... Beşinci maddede "ana mektebi,, bulunmıyan yerlerde beş ve altı yaşındaki çocuklar için iptidai mektep leri içinde ayrıca ...
Nevzat Ayas, 1948
7
Yozgat temettuat defterleri - 1. cilt - Sayfa 83
Idadi mektep 1311 yilinda açilmi§- tir. Mektep için 184396 guru§ "hisse-i iane"den harcama yapilmi§tir. Halkin yardimlanyla iptidai mektep- lerden biri 1308'de 5136 guru§, digeri 1309'da 5000 guru§ harcanarak açilmi§tir267. Ki§la ise 1253/ ...
Ahmet Akgündüz, ‎Said Öztürk, 2000
8
Türkiye'de çocukluğun tarihi: çocukluğun sosyo-kültürel ... - Sayfa 127
Bunlardan, hususi sıbyan mektepleri Evkaf-ı Humayûn Nezareti'ne, umumî sıbyan mektepleri de Maarif-i Umumiye Nezareti'ne bağlanmıştı. Maarif-i Umumiye Nezareti'ne bağlı olan sıbyan mekteplerine daha sonra 'iptidaî mektep', 'mekteb-i ...
Bekir Onur, 2005
9
Zabıt ceridesi - 2. cilt,2. sayı - Sayfa 376
Kastamonu Vilãyetinde oranın Maarif Müdüriyetinden aldığım malûmata göre bin iki yiiz köy var ve bunlarin iki yüzünde iptidaî -mektebi vardır. Efendiler! Bin köyde mektep yoktur., Efendiler! Buraya gelirken 'bâzı kaza kaymakamlariyle. idare ...
Turkey. Büyük Millet Meclisi
10
Gaspirali Ismail Bey - Sayfa 211
Bir müddet sonra «Tonguç», «Tercüman» adını aldı. ismail Bey bunlardan ziyade mektep kitapları yazmağa ehemmiyet verdi. ... «Şu ahvalin tesiri yüzünden 1 9 uncu asrın sonlarına doğru Kazan Türkleri arasında iptidaî mektepleri ıslah etmek ...
Cafer Seydahmet (Kirimli), ‎İsmail Bey Gasprinski, 1934

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «IPTIDAÎ MEKTEP»

Find out what the national and international press are talking about and how the term iptidaî mektep is used in the context of the following news items.
1
İptidaî mektepler
Buna göre her köyde ve şehirlerin bütün mahallelerinde birer İptidaî Mektep ... Maarif Nezareti'ne (Eğitim Bakanlığına) bağlı yeni İptidaî Mektepler açıldı. «Yeni Asya, Dec 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Iptidaî mektep [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/iptidai-mektep>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z