Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 放暗箭 | 放敖 | 放傲 | 放罢 | 放白鸽 | 放班 | 放榜 | 放包袱 | 放迸 | 放笔 | 放辟邪侈 | 放辟淫侈 | 放臂 | 放步 | 放参 | 放长线钓大鱼 | 放朝 | 放臣 | 放沉 | 放陈 | 放弛 | 放斥 | 放冲 | 放出 | 放船 | 放春 | 放词 | 放从 | 放达 | 放达不羁 | 放大 | 放大定 | 放大机 | 放大镜 | 放大率 | 放大炮 | 放大器 | 放大纸 | 放歹 | 放贷 | 放胆 | 放诞 | 放诞不拘 | 放诞不羁 | 放诞风流 | 放诞任气 | 放党 | 放荡 | 放荡不羁 | 放荡驰纵 | 放荡形骸 | 放倒 | 放灯 | 放颠 | 放电 | 放刁 | 放刁把滥 | 放刁撒泼 | 放定 | 放冻 | 放毒 | 放对 | 放顿 | 放二四 | 放发 | 放伐 | 放番 | 放翻 | 放飞 | 放废 | 放纷 | 放封 | 放风 | 放烽 | 放高利贷 | 放告 | 放告牌 | 放歌 | 放歌纵酒 | 放工 | 放狗屁 | 放鼓 | 放古 | 放谷 | 放乖泼 | 放官 | 放光 | 放过 | 放河灯 | 放横 | 放虎归山 | 放虎遗患 | 放虎自卫 | 放话 | 放怀 | 放欢 | 放还 | 放荒 | 放魂 | 放火 | 放火烧山 | 放火烧身 | 放火罪 | 放迹 | 放甲 | 放假 | 放驾 | 放娇 | 放脚 | 放教 | 放解 | 放开 | 放开脸皮 | 放课 | 放空 | 放空炮 | 放空气 | 放空枪 | 放口 | 放宽 | 放款 | 放狂 | 放旷 | 放赖 | 放懒 | 放滥 | 放浪 | 放浪不拘 | 放浪不羁 | 放浪江湖 | 放浪无拘 | 放浪无羁 | 放浪形骸 | 放冷风 | 放冷箭 | 放良 | 放良书 | 放量 | 放亮 | 放疗 | 放溜 | 放流 | 放龙入海 | 放率 | 放论 | 放马后炮 | 放马华阳 | 放迈 | 放蛮 | 放慢 | 放漫 | 放茅 | 放眉 | 放蒙挣 | 放免 | 放蔑 | 放民 | 放命 | 放目 | 放牧 | 放囊 | 放年学 | 放牛 | 放牛归马 | 放排 | 放牌 | 放盘 | 放炮 | 放僻邪侈 | 放僻淫佚 | 放屁 | 放屁喇撒 | 放屁辣骚 | 放屁辣臊 | 放屁添风 | 放泼 | 放泼撒豪 | 放气 | 放弃 | 放迁 | 放钱 | 放遣 | 放青 | 放青苗 | 放晴 | 放情 | 放情丘壑 | 放秋垄 | 放蛆 | 放去 | 放权 | 放缺 | 放却 | 放让 | 放人 | 放任 | 放任自流 | 放软顽 | 放散 | 放杀 | 放杀死 | 放赏 | 放哨 | 放赦 | 放射 | 放射病 | 放射化学 | 放射疗法 | 放射线 | 放射形 | 放射性 | 放射性同位素 | 放射性同位素治疗 | 放射性微尘 | 放射性污染 | 放射性武器 | 放射性雨 | 放射性元素 | 放身 | 放神 | 放声 | 放生 | 放生池 | 放失 | 放式 | 放士 | 放世 | 放释 | 放试 | 放手 | 放赎 | 放恕 | 放水 | 放水火 | 放税 | 放肆 | 放松 | 放送 | 放谈 | 放汤 | 放堂 | 放唐 | 放桃 | 放蹄 | 放体 | 放停 | 放偷 | 放头 | 放退 | 放脱 | 放玩 | 放亡 | 放围 | 放翁词 | 放物 | 放析 | 放锡 | 放习 | 放下 | 放下包袱 | 放下你的鞭子 | 放下屠刀 | 放闲 | 放想 | 放像 | 放像机 | 放象 | 放效 | 放懈 | 放泄 | 放心 | 放心解体 | 放心刃 | 放心托胆 | 放行 | 放学 | 放血 | 放勋 | 放衙 | 放烟幕弹 | 放言 | 放言高论 | 放言遣辞 | 放眼 | 放眼世界 | 放焰口 | 放佯 | 放羊 | 放羊拾柴 | 放洋 | 放养 | 放样 | 放野 | 放野火 | 放夜 | 放依 | 放逸 | 放意 | 放意肆志 | 放溢 | 放音机 | 放淫 | 放饮 | 放印子 | 放鹰 | 放鹰逐犬 | 放影 | 放映 | 放映队 | 放映机 | 放游 | 放淤 | 放鱼入海 | 放语 | 放远 | 放越 | 放在眼里 | 放责 | 放债 | 放绽 | 放账 | 放仗 | 放郑 | 放支 | 放之四海而皆准 | 放志 | 放置 | 放舟 | 放粥 | 放诸四海而皆准 | 放诸四夷 | 放诸四裔 | 放逐 | 放着 | 放浊 | 放资 | 放子 | 放纵 | 放纵不拘 | 放纵不羁 | 放纵驰荡 | 放走 | 放足 | 放醉 | 放罪 | 放佚 | 放弑 | 放徙 | 放饷 | 放悖 | 放慵 | 放宥 | 放屣 | 放骜 | 放绁 | 放绌 | 放枭囚凤 | 放棹 | 放殛 | 放轶 | 放赈 | 放恣 | 放皓 | 放瘀 | 放黜
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on