Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 含苞 | 含苞待放 | 含苞吐萼 | 含苞欲放 | 含悲 | 含贝 | 含笔 | 含冰茹檗 | 含哺 | 含哺而熙 | 含哺鼓腹 | 含才 | 含藏 | 含齿 | 含齿戴发 | 含愁 | 含楚 | 含春 | 含春侯 | 含春王 | 含辞 | 含翠 | 含贷 | 含道 | 含德 | 含冻 | 含毒 | 含饭 | 含愤 | 含风 | 含覆 | 含盖 | 含膏 | 含歌 | 含梗 | 含宫咀征 | 含宫咀徵 | 含垢 | 含垢包羞 | 含垢藏疾 | 含垢藏瑕 | 含垢纳污 | 含垢匿瑕 | 含垢弃瑕 | 含垢忍耻 | 含垢忍辱 | 含垢忍污 | 含光 | 含含 | 含含胡胡 | 含含糊糊 | 含毫 | 含毫命简 | 含毫吮墨 | 含和 | 含恨 | 含洪 | 含宏 | 含弘 | 含红 | 含忽 | 含胡 | 含糊 | 含糊不明 | 含糊不清 | 含糊其辞 | 含糊其词 | 含华 | 含怀 | 含黄伯 | 含浑 | 含混 | 含嘉仓 | 含浆 | 含娇 | 含嚼 | 含金量 | 含经 | 含经堂 | 含景 | 含咀 | 含跨 | 含类 | 含泪 | 含利 | 含敛 | 含脸 | 含量 | 含铃子 | 含灵 | 含露 | 含明隐迹 | 含纳 | 含鸟 | 含怒 | 含戚 | 含气 | 含情 | 含情脉脉 | 含屈而死 | 含仁怀义 | 含忍 | 含荣 | 含容 | 含辱 | 含沙 | 含沙量 | 含沙射影 | 含沙蜮 | 含伤 | 含商咀征 | 含商咀徵 | 含生 | 含识 | 含噬 | 含收 | 含枢纽 | 含漱剂 | 含霜 | 含霜履雪 | 含水 | 含水量 | 含吮 | 含思 | 含丝虫 | 含素 | 含酸 | 含胎 | 含胎花 | 含态 | 含叹 | 含桃 | 含啼 | 含涕 | 含听 | 含吐 | 含味 | 含文 | 含污 | 含污忍垢 | 含香 | 含香署 | 含消 | 含消梨 | 含孝 | 含笑 | 含笑花 | 含笑九泉 | 含笑入地 | 含欣 | 含辛忍苦 | 含辛茹苦 | 含辛如苦 | 含羞 | 含羞草 | 含羞忍耻 | 含羞忍辱 | 含秀 | 含虚 | 含蓄 | 含畜 | 含血 | 含血喷人 | 含血人 | 含血吮疮 | 含熏 | 含熏阁 | 含牙戴角 | 含牙带角 | 含咽 | 含烟 | 含烟舟 | 含养 | 含意 | 含意未申 | 含义 | 含英 | 含英咀华 | 含颖 | 含咏 | 含油层 | 含有 | 含玉 | 含育 | 含誉 | 含冤 | 含冤抱恨 | 含冤抱痛 | 含冤负屈 | 含冤莫白 | 含冤受屈 | 含元 | 含元殿 | 含怨 | 含蕴 | 含孕 | 含章 | 含章殿 | 含章天挺 | 含章挺生 | 含真 | 含真客 | 含真台 | 含贞 | 含珠 | 含着骨头露着肉 | 含姿 | 含渍 | 含诟 | 含苴 | 含荑 | 含荼茹毒 | 含菁咀华 | 含葩 | 含蓼问疾 | 含嗔 | 含饴 | 含饴弄孙 | 含忖 | 含怆 | 含宥 | 含瑕积垢 | 含韫 | 含殓 | 含煦 | 含眸 | 含睇 | 含颦 | 含粝
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on