Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 破案 | 破罢 | 破白 | 破败 | 破败五鬼 | 破剥 | 破鼻 | 破敝 | 破弊 | 破壁 | 破壁飞去 | 破壁燎火 | 破冰船 | 破拨 | 破不剌 | 破步 | 破财 | 破残 | 破茬 | 破柴都 | 破产 | 破产荡业 | 破钞 | 破巢 | 破巢完卵 | 破巢余卵 | 破巢馀卵 | 破城 | 破承 | 破承题 | 破愁 | 破愁为笑 | 破除 | 破除迷信 | 破春 | 破贷 | 破胆 | 破胆寒心 | 破胆丧魂 | 破荡 | 破道 | 破的 | 破敌 | 破调 | 破鼎 | 破丢不答 | 破丢不落 | 破斗 | 破读 | 破多罗 | 破朵 | 破恶 | 破二作三 | 破伐 | 破帆风 | 破废 | 破费 | 破分 | 破釜 | 破釜沉舟 | 破釜焚舟 | 破釜沈舟 | 破斧 | 破斧缺 | 破腹 | 破肝糜胃 | 破格 | 破格录用 | 破格任用 | 破格提拔 | 破工夫 | 破功夫 | 破鼓乱人捶 | 破故 | 破故纸 | 破瓜 | 破瓜之年 | 破关 | 破罐 | 破罐破摔 | 破罐子破摔 | 破国 | 破国亡家 | 破国亡宗 | 破害 | 破寒 | 破耗 | 破合 | 破恨 | 破话 | 破怀 | 破坏 | 破荒 | 破毁 | 破昏 | 破获 | 破惑 | 破货 | 破击 | 破季度 | 破记录 | 破家 | 破家败产 | 破家荡产 | 破家荡业 | 破家鬼 | 破家竭产 | 破家散业 | 破家丧产 | 破家亡国 | 破家危国 | 破家为国 | 破家五鬼 | 破家县令 | 破家子 | 破家鬻子 | 破甲 | 破甲弹 | 破坚摧刚 | 破奸发伏 | 破鉴 | 破结 | 破解 | 破戒 | 破禁 | 破镜 | 破镜不重照 | 破镜分钗 | 破镜重合 | 破镜重圆 | 破酒 | 破旧 | 破旧立新 | 破矩为圆 | 破沮 | 破句 | 破决 | 破军 | 破军杀将 | 破壳 | 破空 | 破口 | 破口大骂 | 破口怒骂 | 破口痛骂 | 破块 | 破溃 | 破腊 | 破烂 | 破烂不堪 | 破烂货 | 破烂流丢 | 破浪 | 破浪乘风 | 破老 | 破蕾 | 破理 | 破例 | 破脸 | 破亮 | 破裂 | 破零三乱 | 破六韩 | 破漏 | 破陋 | 破露 | 破陆续 | 破律 | 破卵倾巢 | 破乱 | 破落 | 破落韩 | 破落汗 | 破落户 | 破落那 | 破马 | 破卖 | 破冒 | 破帽 | 破没 | 破门 | 破门而出 | 破门而入 | 破闷 | 破迷 | 破谜 | 破谜儿 | 破米糟糠 | 破面鬼 | 破灭 | 破命 | 破墨 | 破囊 | 破脑刳心 | 破暖 | 破拍 | 破盘 | 破篷 | 破片 | 破气 | 破弃 | 破钱 | 破亲 | 破琴 | 破琴绝弦 | 破琴示绝 | 破券 | 破缺 | 破却 | 破日 | 破弱 | 破散 | 破瑟 | 破杀杀 | 破纱帽 | 破山 | 破山剑 | 破山寺 | 破伤 | 破伤风 | 破舌 | 破设设 | 破身 | 破声 | 破胜 | 破使 | 破式 | 破示 | 破首 | 破曙 | 破睡 | 破说 | 破死拉活 | 破死忘生 | 破俗 | 破碎 | 破碎支离 | 破损 | 破损格 | 破题 | 破题儿 | 破啼 | 破体 | 破体书 | 破体字 | 破涕 | 破涕成笑 | 破涕为欢 | 破涕为笑 | 破天荒 | 破天亮 | 破帖 | 破桐之叶 | 破铜烂铁 | 破头话 | 破头烂额 | 破土 | 破瓦 | 破瓦寒窑 | 破瓦颓垣 | 破玩意儿 | 破碗破摔 | 破亡 | 破妄 | 破瓮 | 破瓮记 | 破屋 | 破五 | 破午 | 破雾 | 破析 | 破隙 | 破夏 | 破闲 | 破陷 | 破相 | 破相宗 | 破晓 | 破孝 | 破笑 | 破鞋 | 破邪 | 破械 | 破心 | 破凶 | 破靴党 | 破雪 | 破崖绝角 | 破哑 | 破言 | 破颜 | 破颜微笑 | 破眼 | 破艳 | 破野头 | 破业 | 破业失产 | 破叶箭 | 破疑 | 破义 | 破译 | 破用 | 破玉 | 破玉锤珠 | 破狱 | 破约 | 破月 | 破云 | 破晕 | 破斋 | 破绽 | 破绽百出 | 破折 | 破折号 | 破阵 | 破阵乐 | 破阵子 | 破蒸笼不盛气 | 破执 | 破质 | 破滞 | 破逐 | 破竹 | 破竹建瓴 | 破竹之势 | 破柱 | 破柱求奸 | 破赚 | 破坠 | 破字 | 破走 | 破族 | 破坐 | 破冢 | 破冢书 | 破萼 | 破獍 | 破悭 | 破璧 | 破璧毁 | 破栝 | 破殄 | 破甑 | 破甑不顾 | 破甑生尘 | 破暝 | 破赀 | 破磔 | 破镝 | 破衲疏羹 | 破酲 | 破觚 | 破觚为圆 | 破觚为圜 | 破觚斫雕
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on