Download the app
educalingo
Search

Meaning of "九还丹" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 九还丹 IN CHINESE

jiǔhuándān
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 九还丹 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «九还丹» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 九还丹 in the Chinese dictionary

Nine also Dan Dan nine turn Dan. 九还丹 即九转丹。

Click to see the original definition of «九还丹» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 九还丹


七返还丹
qi fan hai dan
九转还丹
jiu zhuan hai dan
大还丹
da hai dan
皱面还丹
zhou mian hai dan
还丹
hai dan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 九还丹

华菊
华门
华山
华扇
华英
华玉
华云
华帐
环带
九还
九还
回肠
回肠断
回曲

CHINESE WORDS THAT END LIKE 九还丹

八卦
唇如激
歌女红牡
浮翠流
白牡
百日
返魂
阿姆斯特
飞云
飞阁流

Synonyms and antonyms of 九还丹 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «九还丹» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 九还丹

Find out the translation of 九还丹 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 九还丹 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «九还丹» in Chinese.

Chinese

九还丹
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Nine también Dan
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Nine also Dan
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

यह भी नौ दान
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تسعة كما دان
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Девять также Дэн
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Nine também Dan
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ড্যান এছাড়াও নয়টি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Neuf également Dan
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Sembilan juga Dan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Neun auch Dan
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ナインもダン
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

또한 나인 댄
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Nine uga Dan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Chín cũng Dan
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மேலும் டான் ஒன்பது
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

देखील दान नऊ
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Dokuz da Dan
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Nove anche Dan
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Dziewięć także Dan
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Дев´ять також Ден
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Nouă , de asemenea, Dan
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Εννέα επίσης Dan
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Nege ook Dan
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Nio också Dan
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Ni også Dan
5 millions of speakers

Trends of use of 九还丹

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «九还丹»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «九还丹» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 九还丹

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «九还丹»

Discover the use of 九还丹 in the following bibliographical selection. Books relating to 九还丹 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中華道藏書目總錄 - 第 88 页
CT886 九轉靈砂大丹資聖玄經 CT887 張真人金石靈砂論 CT888 魏伯陽七返丹砂訣 CT889 太極真人九轉還丹經要訣 CT890 大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣 CT891 大洞鍊真寶經九還金丹妙訣 CT892 太上衛靈神化九轉丹砂法 CT893 九轉靈砂大丹 ...
Fabrizio Pregadio, 2009
2
中華道藏 - 第 49 卷 - 第 87 页
九轉靈砂太丹資聖玄經一卷張真人金石靈砂論一卷魏伯陽七返丹砂訣太棰真人九轉還丹經要訣與丹砂袂同卷大洞辣真寳經修伏靈砂妙訣-卷大洞練真寳經九還金丹妙訣一卷太上衛靈神化九榑丹砂法九傅堇砂大丹九轉青金靈砂丹與神化等丹同卷陰陽九 ...
張繼禹, 2004
3
修真九要:
煉己築基第五要《沁園春》云:「七返還丹,在人須先煉己待時。」《悟真篇》云:「若要修成九轉,先須煉己持心。」蓋修真之道,還丹最易,煉己至難,若不煉己而欲還丹,萬無是理。還丹者,如房屋之樑柱;煉己者,如房屋之地基。未築地基,則樑柱無處建立;未曾煉己, ...
棲雲山素樸散人悟元子劉一明著, 2015
4
道家养生术 - 第 435 页
觉有此状,乃得金液还丹,徐徐咽归,丹田不绝,五脏清凉,闭目内视,脏腑历历如照烛。渐次有万道 ... 有大还丹。小还丹,名日金丹)大还丹,名日七返九还金液大丹。所谓小者,后天中返先天,以铅制汞,以水济火,以金公配姥女,以黑虎驾赤龙,以乌龟吞朱雀, ...
李子微, ‎刘仲宇, 1992
5
太乙金华宗旨
因九为阳数之极,功成九转,则复归于一,即运谓返回先天。所以 ... 张紫阳《金丹四百|字,序》云: "七返九还金液大丹者,七乃 1 火教;丸; 5 愈敷^ ^炼^ 1 ^还屋; . ... 此指大还丹《黄庭经发搛》云, ; "而内丹之八琼者,乃真一之水,即还丹流,如环之无端,罗络始终。
曾传辉, ‎杜琮, ‎《道学经典注译》编委会, 2004
6
今古奇觀:
丹客道:「在下此丹,名為『九轉還丹』。每九日火候一還,到九九八十一日開爐,丹物已成。那時節主翁大福到了。」富翁道:「全仗提攜則個。」丹客就叫跟來一個家童,依法動手,熾起爐火,將銀子漸漸放將下去,取出丹方,與富翁看了。將幾件希奇藥料放將下去, ...
抱甕老人, ‎朔雪寒, 2014
7
道家文化与科学 - 第 479 页
... 魏伯阳七返丹砂诀化学外丹卩理论 19 一 8 18 太极真人九转还丹经要诀化学外丹卩九转丹法 19- -10 19 大洞炼真宝经修伏灵砂妙诀化学外丹卩修治丹砂 19 -13 20 大洞炼真宝经九还金丹妙诀&学外丹卩理论卩丹砂 19- -22 21 九转灵砂大丹化学外丹 ...
祝亚平, 1995
8
三言二拍精编丛书(套装共4册):
来见丹客。丹客道:“足见主翁留心,但在下尚有秘妙之诀,与人不同,炼起来便见。”富翁道:“正是秘妙之诀,要求相传。”丹客道:“在下此丹,名为九转还丹。每九日火候一还,到九九八十一日开炉,丹物已成。那时节,主翁大福到了。”富翁道:“全仗提携则个。”丹客就 ...
冯梦龙, 2015
9
中国博物别名大辞典 - 第 10 页
九子山原名。(九华山志> : "九华山原名九子·是以一岩之名名全山·今全山名改·而本岩不改。"鼻顶有小鼻九,状如 9 儿回环向背·团囊而嬉·故名九子。唐·李白有(改九子山为九 ... [别名]九还丹《隐丹经况"九还丹合九转言·九遍循环也。" (初刻拍案惊奇》卷十 A ...
孙书安, 2000
10
道敎法印令牌探奥 - 第 217 页
903 太上五 1 七元^常訣 18/0723 31/0470 901 上玄髙真延壽赤貧 18/0731 31/0482 905 紫團丹經 18/0737 31/0491 906 ... 太極真人九轉還丹經要訣 19/0010 31/0699 017 大; I , ;鍊&寶經^伏靈吵妙訣 1 元| :朿少微 3 19/0013 31 ^0703 9!,^大洞鍊真 ...
王育成, 2000

REFERENCE
« EDUCALINGO. 九还丹 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/jiu-hai-dan>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on