Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "青字牌" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 青字牌 IN CHINESE

qīngpái
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 青字牌 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «青字牌» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 青字牌 in the Chinese dictionary

Green card Song pass the official document of the token. 青字牌 宋代传递紧急公文的令牌。

Click to see the original definition of «青字牌» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 青字牌


亚字牌
ya zi pai
凤字牌
feng zi pai
豹字牌
bao zi pai
酉字牌
you zi pai
金字牌
jin zi pai

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 青字牌

紫被身
紫被体
紫拾芥
冥靶
冥客

CHINESE WORDS THAT END LIKE 青字牌

传信
出恭
奥林匹克奖
打出王
拜龙
标志
标枪旁
长生

Synonyms and antonyms of 青字牌 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «青字牌» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 青字牌

Find out the translation of 青字牌 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 青字牌 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «青字牌» in Chinese.

Chinese

青字牌
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Placas verdes
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Green plates
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

ग्रीन प्लेटों
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

لوحات خضراء
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Зеленые пластины
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Placas verdes
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

সবুজ প্লেট
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Plaques vertes
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

plat hijau
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Grüne Platten
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

グリーンプレート
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

녹색 플레이트
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

piring ijo
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Tấm màu xanh lá cây
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பசுமை தகடுகள்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

ग्रीन प्लेट्स
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Yeşil plakalar
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Piatti verdi
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Zielone płyty
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Зелені пластини
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Plăci verzi
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Πράσινες πινακίδες
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Groen plate
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Gröna plattor
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Grønne plater
5 millions of speakers

Trends of use of 青字牌

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «青字牌»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «青字牌» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 青字牌

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «青字牌»

Discover the use of 青字牌 in the following bibliographical selection. Books relating to 青字牌 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中国通史 - 第 11 卷 - 第 737 页
白字牌、靑字牌、粉字牌、红字牌由于传信牌,包括金字牌都是朱漆的,乾道三年^化 7 )为了区别于普通的朱漆传信牌,枢密院创制了"黑漆白字( ... 淳熙二年( " 7 ^ ) ,又造"雌黄漆青字牌" ,作为尚书省传发紧要文件使用;淳熙八年,尚书省递牌又改为粉字牌。
白寿彝, 1989
2
中国皇帝制度 - 第 207 页
檄牌用于宋代的征召。檄牌有金字牌、青字牌、红字牌。金字牌俗称金牌,用于递发御前急件。宋神宗时置,牌长尺余,朱漆,金字书"御前文字,不得入铺"八字,以马接力传送。金字牌日行 400 里,为宋代邮递之最高速度,凡赦书及军机要切则用之,发自皇宫, ...
秦海轩, ‎卢路, 1999
3
邮传万里/驿站与邮递/制度文明与中国社会: 驿站与邮递
金字牌'发下。" "金字牌"是一种特制的金字檄牌,木制,长尺余,涂饰朱漆,脾上刻写金字: "御前文字,不得入铺。" "金字牌急脚递"不人递铺交接,可以节省在递铺中稽留的时间。《宋史,舆服志六》记载:又有檄牌,其制有"金字牌"、"青字牌"、"红字牌"。"金字牌"者,日 ...
王子今, 2004
4
中国古代邮驿史: - 第 337 页
到了淳熙四年(公元 1177 午)十一月,又制作雌黄青字牌%面,交尚书省使用,亦为日行 350 里。黑漆红字牌。是枢密院改制的通信檄牌。原用的雌黄青宇牌,由于使用年限过久,有的短缺,有的磨损难以辨认,影响紧急公文传氏光宗绍熙四年(公元 1193 年)十月 ...
刘广生, ‎赵梅庄, 1999
5
中国军事通史: 北宋辽夏军事史 - 第 118 页
南宋为传送公文设立许多信牌,先后有金字牌、青字牌、红字牌等,并规定了日行速度和奖惩制度。金字牌沿袭于北宋,上书"御前文字,不得入铺"字样,牌底色用朱漆,字为金字。金字牌规定日行 500 里,传递速度最快,常用于军情紧急时发送御前急件。宋高宗 ...
中国人民解放军军事科学院, 1998
6
宋朝兵制初探 - 第 281 页
院又专造青字牌,用雌黄色作牌的底色,规定"日行三百五十里" ,作为"军期急速文字牌"。后来由于"尚书省又置紧急文字牌,亦如之" ,故宋光宗时,枢密院又改用"黑漆红字牌" ,规定"日行三百里" (《宋会要》兵 29 之 47 ,《建炎以来朝野杂记》乙集卷 9 《金字牌》〉。
王曾瑜, 1983
7
清代驿传及其与疆域形成关系之研究/清代疆域形成研究 - 第 38 页
传递用金字牌, "金字牌者,日行四百里,邮置之最速递也" 1 。另外还有青字牌、红字牌等,其中雌黄青字牌存于枢密院和尚书省,日行 350 里,备朝廷发送紧急军事文报之用。元代官员乘驿,需有牌符为凭,元代牌符有金字圆牌、银字圆牌以及海青牌,金字牌的 ...
刘文鹏, 2004
8
文物中国史: 宋元时代 - 第 143 页
宋代邮驿以符牌为凭信,传信木牌也称檄牌, "用坚木朱漆为之,长六寸,阔三寸" ,凭此券在驿路上通行无阻。宋太宗时,改用"篆书银牌" ,银牌阔二寸半,长六寸,有隶字书,刻有飞凤和麒麟图样,两边有年月。后来又增加了金字牌.青字牌和红字牌三种。金字牌"长 ...
China. 国家博物馆, 2003
9
二十四史全譯: 宋史(no.1-16) - 第 2965 页
又有檄牌,其制有金字牌、青字牌、紅字牌。金字牌者,日行四百里,郵置之最速遞也;凡赦書及軍機要切則用之,由内侍省發遣焉。乾道末,樞密院置雌黄青字牌,日行三百五十里,軍期急速則用之。淳熙末,趙汝愚在樞管,乃作黑漆紅字牌,奏委諸路提皋官催督, ...
許嘉璐, ‎安平秋, 2004
10
宋史 - 第 20 卷,第 5 部分 - 第 2965 页
又有檄牌,其制有金字牌、青字牌、紅字牌。金字牌者,日行四百里,郵置之最速遞也;凡赦書及軍機要切則用之,由内侍省發遣焉。乾道末,樞密院置雌黄青字牌,日行三百五十里,軍期急速則用之。淳熙末,趙汝愚在樞管,乃作黑漆紅字牌,奏委諸路提舉官催督, ...
脫脫, ‎倪其心, 2004

REFERENCE
« EDUCALINGO. 青字牌 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/qing-zi-pai>. Mar 2021 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on