Mots et Expressions du tamoul

புகர்முகம் | புகர்வு | புகலி | புகலூர் | புகள் | புகழாளன் | புகழ்ச்சி | புகழ்நிலை | புகழ்ந்தோத்தல் | புகழ்பொருள் | புகழ்வீசுசந்திரன் | புகழ்வு | புகீர்புகீரெனல் | புகுத்தல் | புகைக்குண்டு | புகைநாற்றம் | புகைநிற்காரணம் | புகைப்படலம் | புகைப்போடுதல் | புகைமடக்கி | புகையற்றி | புகையிலை | புகையுறை | புக்கசன் | புக்கம் | புக்கல் | புக்காதம் | புக்கில் | புக்கு | புக்குப்புக்கெனல் | புக்தம் | புங்கலம் | புங்கவம் | புங்கவிருகம் | புங்காபுரி | புசகம் | புசபலம் | புசம் | புசாகண்டம் | புசாகோடி | புசிதம் | புசித்தல் | புசிப்பாளி | புசுண்டன் | புச்சி | புஞ்சம் | புஞ்சலி | புஞ்சிகை | புஞ்சித்துவம் | புஞ்சின்னம் | புடகிரீபம் | புடபேதனம் | புடம்வைத்தல் | புடலிப்பு | புடல் | புடவி | புடவித்தல் | புடவிமூலம் | புடாரமுளை | புடிகை | புடிதம் | புடைநூல் | புடைவை | புடோதகம் | புடோல் | புட்கரசிவை | புட்கரன் | புட்கரி | புட்கலாதேவி | புட்கலைமணாளன் | புட்குத்திருப்பி | புட்கூட்டத்தின்பெயர் | புட்கூட்டத்தோசை | புட்டகம் | புட்டதனுவன் | புட்டிவெல்லம் | புட்டுக்கூடை | புட்டுத்திருப்பி | புட்பகாசீசம் | புட்பகாதகம் | புட்பகீடம் | புட்பகேது | புட்பசயனம் | புட்பசாரம் | புட்பச்சோலை | புட்பநிரியாசம் | புட்பந்தயம் | புட்பபதம் | புட்பபலம் | புட்பபுச்சி | புட்பமஞ்சரி | புட்பமஞ்சரிகை | புட்பமழை | புட்பமாரி | புட்பமாலை | புட்பம் | புட்பரசம் | புட்பரேணு | புட்பவருஷம் | புட்பவிமானம் | புட்பாசனன் | புட்பாசனி | புட்பாசம் | புட்பாத்திரன் | புணரி | புணர்ச்சிமாலை | புணர்ச்சியின்மகிழ்தல் | புணர்பு | புணர்பூசம் | புணைத்தல் | புண் | புண்டரகேளி | புண்டரநீறு | புண்டரீகக்கண்ணன் | புண்டரீகப்பிரியன் | புண்டரீகாக்ஷன் | புண்டரீகாட்சன் | புண்டரீயம் | புண்டலீகன் | புண்டாரம் | புண்ணாக்கு | புண்ணியகந்தம் | புண்ணியக்கருத்து | புண்ணியசனம் | புண்ணியசனேசுவரன் | புண்ணியசரித்திரம் | புண்ணியசரீரம் | புண்ணியசுலோகை | புண்ணியதானம் | புண்ணியதிரணம் | புண்ணியத்திசை | புண்ணியத்தினம் | புண்ணியத்தீர்த்தம் | புண்ணியன் | புண்ணியபுத்திரன் | புண்ணியபுருஷன் | புண்ணியராத்திரம் | புண்ணியவதி | புண்ணியவாசனம் | புண்ணியவாட்டி | புண்ணியாகம் | புண்ணியாக்கம் | புண்ணியாத்துமா | புண்ணியோதயம் | புண்ணீர் | புண்ணுடம்பு | புதசனன் | புதலுதல் | புதல்வன் | புதல்வி | புதவரம்பின்வழி | புதா | புதானன் | புதினக்கடுதாசி | புதினா | புதியனபுகுதல் | புதியோர் | புதிர் | புதுக்க | புதுக்கொல்லை | புதுச்சேரி | புதுநாணயம் | புதுபுதுக்கை | புதுப்பணம் | புதுமுகனை | புதுவை | புத்தசேடம் | புத்தப்புதியது | புத்தம் | புத்தலிற்சுதையார் | புத்தாத்திறி | புத்தாம்பழம் | புத்தி | புத்திகூர்மை | புத்திகேடு | புத்திசாலி | புத்திதாழ்ச்சி | புத்தின்சாரி | புத்திமயக்கம் | புத்திமழுக்கம் | புத்திமான் | புத்திரகாமியம் | புத்திரகாமேட்டி | புத்திரகை | புத்திரசென்னி | புத்திரதானம் | புத்திரன் | புத்திரப்பிரதிநிதி | புத்திரமார்க்கம் | புத்திரயாகம் | புத்திரர் | புத்திரவதி | புத்திரவேடணை | புத்திரி | புத்திவான் | புத்தீந்திரியம் | புத்துருக்குநெய் | புத்துவணி | புத்தேணாடு | புத்தேன் | புநர்ச்சரணை | புந்திதம் | புந்திவாரம் | புந்திவிந்து | புனக்கல் | புனனாடன் | புனமுருக்கு | புனமுருங்கை | புனராவிருத்தி | புனருத்தசன்மம் | புனர்நவம் | புனர்பெருக்கு | புனர்ப்பாகம் | புனர்விவாகம் | புனற்றுளசி | புனல்முருங்கை | புனல்விடுதல் | புனல்வேந்தன் | புனவெலுமிச்சை | புனஸ்காரம் | புனாகம் | புனிகம் | புனிற்றா | புனுகு | புனைசுருட்டு | புனையிழை | புன்கம் | புன்குசடை | புன்செக்கர் | புன்சொல் | புன்னறவம் | புன்னறுவம் | புன்னாகம் | புன்னாகவராளி | புன்னிடா | புன்னெறி | புன்னை | புன்னைமரம் | புன்பயிர் | புன்புலால் | புன்மாலை | புன்முருங்கை | புன்மை | புன்றுளி | புன்றொழில் | புபுட்சிதன் | புபுட்சை | புப்புலம் | பும் | பும்விருசம் | புயகடி | புயகதாரணம் | புயகம் | புயகோடரம் | புயங்கநிருத்தம் | புயத்துணை | புயாகண்டம் | புயாதலம் | புயாந்தரம் | புரசம் | புரசல் | புரசு | புரஞ்சனன் | புரஞ்சனி | புரஞ்சரம் | புரடம் | புரட்டுருட்டு | புரட்டை | புரட்டோடியம் | புரணபாவனை | புரணி | புரண்டை | புரதகனன் | புரதடி | புரந்தரன் | புரந்தரம் | புரந்தரை | புரப்பிரியை | புரப்பு | புரளி | புரவு | புரவுகாத்தல் | புராகிருதபாவம் | புராகிருதம் | புராடம் | புராணபுருஷன் | புராணி | புராதனம் | புராதலம் | புராந்தகன் | புராந்திமகாண்டம் | புராந்திமம் | புராரி | புரிந்தோர் | புரிமுகம் | புரிமுறுக்கல் | புரியம் | புரிவு | புரீடணம் | புரீடமம் | புரீடம் | புருகூதன் | புருஜன் | புருடநாள் | புருடபிரமாணம் | புருடரூபம் | புருடர் | புருடவாகனன் | புருடவித்தை | புருடா | புருடோத்தமன் | புருணகத்தி | புருண்டி | புருதம் | புருபூதம் | புருவை | புருஷகாரம் | புருஷகுஞ்சரன் | புருஷபசு | புருஷபழசம் | புருஷாதமன் | புருஷோத்திகன் | புரைசு | புரைய | புறக்கட்டு | புறக்கண் | புறக்கதவு | புறக்கந்து | புறக்களறி | புறக்கூரை | புறக்கோடி | புறங்காடு | புறங்கால் | புறங்காழ் | புறங்கூற்று | புறச்சுற்று | புறச்சேரி | புறத்தவன் | புறத்தியான் | புறத்திலக்கணம் | புறத்துறுப்பு | புறநிலைவாழ்த்து | புறநீர்க்குந்தம் | புறந்தாள் | புறப்புறச்சமயம் | புறமயிர் | புறமுட்டி | புறம்பனையான் | புறம்பொசிதல் | புறவடி | புறவாயில் | புறவீச்சு | புறவெளி | புறா | புறாக்காலி | புறாண்டுதல் | புறாப்பரத்தல் | புறாமாடம் | புற்கசன் | புற்கம் | புற்கலன் | புற்கலம் | புற்கை | புற்கொடி | புற்கோரை | புற்சாமை | புற்பாய் | புற்புல்லெனல் | புற்போதி | புற்றாஞ்சோறு | புற்றாளி | புற்றிற்பூ | புற்று | புற்றுக்குதைச்சி | புற்றுஞ்சோறு | புலகன் | புலங்கொளி | புலத்தியன் | புலன்வென்றோர் | புலப்படுதல் | புலப்பாடு | புலமினுக்கி | புலமையோர் | புலரி | புலர்தல் | புலவர் | புலவா | புலவிநீடுதல் | புலவிநீட்டம் | புலவு | புலாகஜை | புலாகி | புலானீர் | புலிக்கண்கள் | புலிக்கொடியோன் | புலிதொடங்கி | புலித்தோலுடையோன் | புலிநகக்கொன்றை | புலிமுகச்சிலந்தி | புலிமுகப்பணி | புலிமுகப்பூச்சி | புலிமுக்கடுக்கன் | புலிமெய்ச்சிலந்தி | புலியுகிலி | புலியுறுமி | புலியேறு | புலிரிகம் | புலுட்டுதல் | புலைச்சேரி | புலைஞர் | புலைப்பாடி | புலையர் | புலைவினைஞர் | புலோமசித்து | புலோமாரி | புலோமை | புலோம்பிதன் | புல்லகண்டம் | புல்லகம் | புல்லணர் | புல்லம் | புல்லரிகம் | புல்லறிவாண்மை | புல்லறிவாளர் | புல்லாந்தி | புல்லாமணக்கு | புல்லாமொய்ச்சி | புல்லார் | புல்லிங்கம் | புல்லுக்கற்றை | புல்லுருவி | புல்லுவர் | புல்லூதியம் | புல்வாய் | புல்விரியன் | புளிக்கறி | புளிக்கீரை | புளிங்கறி | புளிச்சற்பணிகாரம் | புளிச்சாறு | புளிச்சை | புளிஞர் | புளிஞ்சோறு | புளிதம் | புளித்தோடை | புளிந்தன் | புளினர் | புளிப்பு | புளிமதுரை | புளியமரம் | புளியம்பாசி | புளியறணை | புளியாமணக்கு | புளியாரை | புளியுப்பு | புள்ளம் | புள்ளாசு | புள்ளி | புள்ளிக்கணக்கன் | புள்ளிக்கணக்கு | புள்ளிக்கல்லு | புள்ளிக்காரன் | புள்ளிமிருகம் | புள்ளியம் | புள்ளிருக்குவேளூர் | புள்ளிரோகம் | புள்ளிவண்டு | புள்ளிவராகன் | புள்ளிவரி | புள்ளீட்டம் | புள்ளு | புள்ளுவம் | புழிஞ்சி | புழுகு | புழுகுசம்பா | புழுக்குதல் | புழுக்குத்தி | புழுக்கைச்சி | புழுக்கையன் | புழுக்கொடியல் | புழுக்கொல்லி | புழுங்கலரிசி | புழுதி | புழுதிப்படலம் | புழுதியாக்கல் | புழுதிவிதைப்பு | புழுது | புழைக்கை | புவனசாத்திரம் | புவனமெண்வச்சிரம் | புவனி | புவனியு | புவனை | புவி | புவிதவிருக்கம் | புவிப்பாத்திரம் | புஷ்பகேதநன் | புஷ்பசகடி | புஷ்பசமயம் | புஷ்பசாமரம் | புஷ்பசூனியம் | புஷ்பபுரம் | புஷ்பலோலுபம் | புஷ்பவதி | புஷ்பாயுதன்
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur