Educalingo cookies sont utilisés pour personnaliser les annonces et d'obtenir des statistiques de trafic web. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse.
Voir les détails Accepter

Mots et Expressions du tamoul

மககம் | மகக்குழை | மகங்காரம் | மகடூஉ | மகண்மா | மகண்மை | மகத்திராத்திரு | மகத்திருநாள் | மகத்துவம் | மகன்மை | மகமேரு | மகரகண்டிகை | மகரகந்தம் | மகரகுண்டலம் | மகரகேதனம் | மகரக்குழை | மகரக்கொடியோன் | மகரச்சேலை | மகரத்துவசன் | மகரந்தாட்டஹாஸம் | மகரந்தௌகம் | மகரமண்டலம் | மகரமீன் | மகரமுயர்த்தோன் | மகரவாய்மோதிரம் | மகரவாழை | மகராசி | மகராசுவன் | மகராலயாம்தரும் | மகரி | மகருதம் | மகளிக்கீரை | மகளிராடுங்களம் | மகாகதம் | மகாகதி | மகாகந்தம் | மகாகாயம் | மகாகிரீவம் | மகாகுலம் | மகாகூபம் | மகாக்கினி | மகாங்கம் | மகாசங்காரம் | மகாசண்டன் | மகாசத்தி | மகாசவைம் | மகாசுகம் | மகாசுவேதை | மகாசூத்திரன் | மகாச்சாயம் | மகாச்சுவாலம் | மகாதம்பிரபை | மகாதாது | மகாதாநம் | மகாதியாகம் | மகாதுருமம் | மகாதேஜம் | மகாதோரை | மகாத்துமா | மகாநசம் | மகாநடன் | மகாநதி | மகாநந்தன் | மகாநரகம் | மகாநலம் | மகாநாடு | மகாநிசி | மகாநிதியோன் | மகாநித்திரை | மகாநீசன் | மகாநேமி | மகாந்தசாகரம் | மகாந்தை | மகானந்தம் | மகானலம் | மகான்னவம் | மகாபட்சி | மகாபதுமன் | மகாபத்தி | மகாபத்திரம் | மகாபத்திரை | மகாபலிபுத்ரன் | மகாபாசகன் | மகாபிரபம் | மகாபிரபு | மகாபிராணம் | மகாபிலம் | மகாபுரி | மகாபுருஷன் | மகாபூதம் | மகாபெலா | மகாப்பிரகாசசத்தி | மகாமாந்திரி | மகாமாயி | மகாமிருகம் | மகாமிருத்து | மகாமுகம் | மகாமூஷிகம் | மகாமேருவில்லி | மகாயாகம் | மகாயுகம் | மகாரசசூதம் | மகாரசதம் | மகாரசனம் | மகாரசம் | மகாரண்ணியம் | மகாராட்டிரம் | மகாராத்திரம் | மகாரூபன் | மகாரௌரவம் | மகாலக்குமி | மகாலிங்கன் | மகாலோகம் | மகாவநம் | மகாவராகம் | மகாவற்புதம் | மகாவிசுவம் | மகாவிந்து | மகாவிருகதி | மகாவிருக்கம் | மகாவிலயம் | மகாவெள்ளம் | மகாவேகம் | மகிடசங்காரி | மகிடச்செற்றாள் | மகிடன் | மகிடமர்த்திநி | மகிடரோசனை | மகிடவாகநன் | மகிடாசுரன் | மகிடாசுரமர்த்தநி | மகிடி | மகிதம் | மகிதலபரணன் | மகிதலம் | மகிந்தகம் | மகினம் | மகிரன் | மகிருகம் | மகிலம் | மகிளி | மகிழ்ச்சியன்பெயர் | மகிஷி | மகீசுதன் | மகீசுதை | மகீதரன் | மகீதலம் | மகீத்திரம் | மகீப்பிராசீரம் | மகீலதை | மகுடவர்த்தனர் | மகுடாதிபதி | மகுடி | மகுணன் | மகுலம் | மகேசுவரன் | மகேசுவரியம் | மகேச்சுவரி | மகேந்திரகதலி | மகேந்திரநகரி | மகேந்திராணி | மகேந்திரை | மகோநிதி | மகோற்பலம் | மக்குதல் | மக்குலம் | மங்கலகாரியம் | மங்கலசண்டி | மங்கலச்சொல் | மங்கலப்பாடகர் | மங்கலப்பிரதன் | மங்கலப்பிரதை | மங்கலம்பாடுதல் | மங்கலவாசம் | மங்கலியகம் | மங்கலியகாரி | மங்கலியம் | மங்களகௌசிகம் | மங்களபாடகர் | மங்களவாத்தியம் | மங்களாதேவி | மங்கிலம் | மங்கிலியம் | மங்குரம் | மங்குல் | மங்கையன் | மசகிற்புள் | மசக்கல் | மசக்கை | மசக்கைக்காரி | மசங்குதல் | மசமசப்பு | மசாகம் | மசானம் | மசிகூபி | மசிசலம் | மசிந்து | மசிவு | மசுக்கரம் | மசுரம் | மசுரை | மசூசிகம் | மசூரன் | மசூரம் | மச்சகந்தி | மச்சத்தின்சல்லியம் | மச்சரம் | மச்சிகை | மச்சினச்சி | மச்சினன் | மச்சினிச்சி | மச்சியாச்சி | மச்சுனச்சி | மச்சுவீடு | மச்சைசமுற்பவம் | மச்சோதரி | மஞ்சகம் | மஞ்சகாசிரயம் | மஞ்சட்கடம்பு | மஞ்சட்கல் | மஞ்சட்காப்பு | மஞ்சட்காமாலை | மஞ்சட்செவ்வந்தி | மஞ்சட்டி | மஞ்சட்பாவட்டை | மஞ்சட்பூச்சு | மஞ்சணுணா | மஞ்சம் | மஞ்சரம் | மஞ்சலன் | மஞ்சலிக்கான் | மஞ்சளலரி | மஞ்சளாலாத்தி | மஞ்சளிளங்கலையன் | மஞ்சள்மந்தாரை | மஞ்சள்வசந்தம் | மஞ்சா | மஞ்சாரி | மஞ்சி | மஞ்சிகம் | மஞ்சிட்டம் | மஞ்சிபலை | மஞ்சிமம் | மஞ்சிரம் | மஞ்சிறு | மஞ்சிலிக்கான் | மஞ்சிலை | மஞ்சுகமநன் | மஞ்சுகம் | மஞ்சுகேசி | மஞ்சுக்கட்டை | மஞ்சுபாஷணி | மஞ்சுளம் | மஞ்சுவாணி | மஞ்சூரம் | மஞ்ஞையூர்தி | மடக்கடி | மடக்கடிக்காரன் | மடக்கியல் | மடக்குக்கத்தி | மடக்குக்குடர் | மடக்குதல் | மடக்குப்பிடிக்கத்தி | மடக்குமடக்கெனல் | மடக்குவரி | மடக்கொடி | மடங்கற்கொடியோன் | மடங்கலர் | மடதி | மடத்தனம் | மடநல்லார் | மடப்பளி | மடப்பிடி | மடற்பாளை | மடலரிதாரம் | மடலூர்ச்சி | மடவாமீன் | மடவியர் | மடவைக்கெண்டை | மடாதிபத்தியம் | மடிகம்பு | மடிச்சுக்கட்டி | மடிப்பணம் | மடிப்பிளை | மடிப்பெட்டி | மடிப்பை | மடியல் | மடிவு | மடுப்பு | மடைச்சி | மடைதொழில் | மடைத்தனம் | மடைத்தலை | மடைப்பள்ளி | மடைப்புத்தி | மடைமுகம் | மடையசாம்பிராணி | மடையப்புத்தி | மடையான் | மடைவைத்தல் | மட்கலஞ்சுடுஞ்சூளை | மட்குடம் | மட்டக்கோல் | மட்டசுத்தம் | மட்டச்சுறா | மட்டத்துருத்தி | மட்டப்பலகை | மட்டம் | மட்டலகு | மட்டாயுதம் | மட்டிடுதல் | மட்டிலை | மட்டு | மட்டுக்கட்டுதல் | மட்டுக்கோணம் | மட்டுத்திட்டம் | மட்டுப்படாமை | மட்டுப்படுதல் | மட்டுப்படுத்தல் | மட்டுப்பிரமாணம் | மட்டுமரியாதை | மட்டைகட்டு | மட்டைக்குறி | மட்டைக்கோரை | மட்டைச்சொண்டு | மட்பாத்திரம் | மணங்கல் | மணங்கு | மணச்சீலை | மணத்தக்காளி | மணற்குன்று | மணற்கூகை | மணற்கோவை | மணற்றிட்டை | மணலை | மணவாட்டி | மணவினை | மணவை | மணாட்டி | மணிகடம் | மணிகண்டன் | மணிகம் | மணிகானனம் | மணிகாரம் | மணிகிரி | மணிகூடம் | மணிக்கஞ்சட்டி | மணிக்காம்பு | மணிக்குடர் | மணிச்சட்டி | மணிதம் | மணிதுருவிடுதல் | மணித்தக்காளி | மணித்துவீபன் | மணிந்தம் | மணிபத்திரன் | மணிபந்தம் | மணிபர்வதம் | மணிபுஷ்பகம் | மணிபூரம் | மணிப்பவம் | மணிப்புன்கு | மணிப்புறா | மணிப்புளகு | மணிமங்கலம் | மணிமந்தம் | மணிமான் | மணியகாரன் | மணியாசி | மணியாட்சி | மணியாட்டி | மணியாமணக்கு | மணியிலையான் | மணியீரல் | மணியுளோசைமணி | மணியைப்பதிக்குங்குழி | மணிராககம் | மணிவலை | மணிவீசம் | மணீவசம் | மண்கட்டி | மண்கட்டுதல் | மண்கலம் | மண்கோபுரக்கல் | மண்சாடி | மண்சிலை | மண்சிவப்பு | மண்டக்கம் | மண்டக்காள் | மண்டபம் | மண்டலமாக்கள் | மண்டலம்போடுதல் | மண்டலாகாரம் | மண்டலாக்கிரம் | மண்டலாதீசன் | மண்டலாத்தல் | மண்டலாயிதம் | மண்டலித்தல் | மண்டலிப்பாம்பு | மண்டலீகரணம் | மண்டா | மண்டுகம் | மண்டுகால் | மண்டூகசீவன் | மண்டூகபன்னி | மண்டூகம் | மண்டூகராகம் | மண்டூகர் | மண்டூகை | மண்டூரம் | மண்டைக்கரப்பன் | மண்டைக்குக்கயிறு | மண்டைக்குக்காரன் | மண்டைக்குடைச்சல் | மண்டைக்கோழை | மண்டைசூலை | மண்டைப்பீசனம் | மண்டையோடு | மண்டைவியாதி | மண்டோதகம் | மண்ணவன் | மண்ணவர் | மண்ணா | மண்ணாங்கட்டி | மண்ணாளி | மண்ணின்பிரட்டு | மண்ணின்வந்தனம் | மண்ணிலம் | மண்ணீர் | மண்ணுடையான் | மண்ணுலகு | மண்ணைத்தனம் | மண்ணோர் | மண்பாண்டம் | மண்பிடி | மண்பொதுத்தந்தை | மதகமனம் | மதகிரி | மதகுஞ்சரம் | மதங்கஜம் | மதங்கமம் | மதசாநம் | மதசாரம் | மதசைலம் | மதநியை | மதநீர் | மதனகளத்திரம் | மதனகாகளம் | மதனகாகுரவம் | மதனகாமியப்பூ | மதனங்குசம் | மதனசத்திரம் | மதனசமுத்திரம் | மதனன் | மதனபாடகம் | மதனயுதம் | மதனலீலை | மதனாவத்தை | மதனை | மதனோற்சவை | மதபேதி | மதப்பூ | மதப்பொருப்பு | மதமதப்பு | மதமத்தகம் | மதமத்தம்பூ | மதமொய் | மதம்பாய்ச்சுவடு | மதர்ப்பு | மதலிங்கம் | மதளை | மதவிருத்தம் | மதவு | மதஸ்தலம் | மதாசலம் | மதாசாரம் | மதாபிமாநம் | மதாலம் | மதாலாபி | மதாளிப்பு | மதாவளம் | மதிகம் | மதிகூர்மை | மதிகேடன் | மதிகேடு | மதிக்கிராக்கிரம் | மதிசகன் | மதிதம் | மதிதிசை | மதிநாள் | மதிபதிச்சம் | மதிப்பகை | மதிமரபு | மதிமலை | மதியழிவு | மதியுணி | மதியுள்ளான் | மதிரம் | மதிராக்ருஹம் | மதிராட்சி | மதிலுண்மேடை | மதிவல்லி | மதிவாம்பல் | மதுகண்டம் | மதுகாயநம் | மதுகாரி | மதுகாரை | மதுகேசடம் | மதுகைடபன் | மதுக்கடம் | மதுக்கடல் | மதுக்கிரமம் | மதுக்கிருது | மதுக்கூடு | மதுக்கெண்டை | மதுக்கோஷம் | மதுசாரதி | மதுசாரன் | மதுசுவரம் | மதுச்சிஷ்டம் | மதுதிருணம் | மதுதீபன் | மதுதூதம் | மதுத்துருமம் | மதுநாலிகேரம் | மதுபதி | மதுபன்னி | மதுபம் | மதுபருணிகை | மதுபர்ணிகை | மதுபலி | மதுபாணம் | மதுபானி | மதுபாயி | மதுபீஜம் | மதுமதனன் | மதுமதி | மதுமத்தை | மதுமந்தம் | மதுமல்லி | மதுமாமிசம் | மதுமூலம் | மதுமோதி | மதுரசப்பீலு | மதுரசம்பீரம் | மதுரபாகம் | மதுரவல்லி | மதுரிப்பு | மதுரைத்தமிழ்நாயனார் | மதுரைநகரம் | மதுரைப்பாலாசிரியனார் | மதுரைமாதேவி | மதுரையாசிரியன்மாறனார் | மதுரைவள்ளி | மதுலோலுபம் | மதுவம் | மதுவீசம் | மதுஸ்மிகி | மதூகரம் | மதூகவலர் | மதூச்சிட்டம் | மத்தகஜம் | மத்தகமூலம் | மத்தகாசிநி | மத்தகுணம் | மத்தக்காளி | மத்தங்காய்ப்புல் | மத்தனலிங்கம் | மத்தமாதங்கம் | மத்தளம் | மத்தாப்பு | மத்தி | மத்திக்காய் | மத்திமகண்டம் | மத்திமதீபம் | மத்திமபட்சம் | மத்தியகந்தம் | மத்தியசங்கிரகம் | மத்தியபானம் | மத்தியபூமி | மத்தியமண்டபம் | மத்தியமபிருதகன் | மத்தியமாவதி | மத்தியம் | மத்தியராத்திரம் | மத்தியலோகம் | மத்தியலோகேசன் | மத்தியவிருத்தம் | மத்தியவுறுப்பு | மத்தியஸ்தலம் | மத்தியஸ்தை | மத்தியானம் | மத்தியாமோதம் | மத்திரம் | மத்திரிப்பு | மத்துவமதம் | மத்துவாசவம் | மந்தகேந்திரம் | மந்தகொதி | மந்தசன்னி | மந்தணம் | மந்ததண்டகம் | மந்தப்புத்தி | மந்தமா | மந்தரதரன் | மந்தவசாரம் | மந்தவாரம் | மந்தாகம் | மந்தாட்சம் | மந்தாயு | மந்தாரகாசம் | மந்தாரகாந்தி | மந்தாரகெங்கையோன் | மந்தாரக்கல் | மந்தாரக்கொன்றை | மந்தாரமஞ்சி | மந்தாரித்தல் | மந்தாரிப்பு | மந்தாரை | மந்திகதி | மந்திமூலைத்தலைவாரை | மந்திரகிருது | மந்திரகூடன் | மந்திரகூடம் | மந்திரகூர்மை | மந்திரக்கூறை | மந்திரசஞ்சீவி | மந்திரசிகுவன் | மந்திரதீதினி | மந்திரபசு | மந்திரபூதாத்துமன் | மந்திரவாதம் | மந்திராட்சதை | மந்திராலோசனை | மந்திரை | மந்திரோபாசனை | மந்தீபவம் | மந்தைக்கல் | மந்தைவெளி | மந்தோட்டணம் | மந்தோட்டணவாரி | மந்தோததி | மனக்கசப்பு | மனக்கருத்து | மனக்கலக்கம் | மனக்களிப்பு | மனக்கவலை | மனக்காய்ச்சல் | மனக்காவல் | மனக்குத்து | மனக்குருடு | மனக்குறிப்பு | மனக்கூச்சம் | மனக்கோட்டம் | மனக்கோட்டரவு | மனங்கசிதல் | மனங்கனிதல் | மனங்கலங்குவிப்போன் | மனங்கல் | மனங்குறாவுதல் | மனங்கூம்புதல் | மனங்கொதித்தல் | மனங்கோணுதல் | மனசாதேவி | மனசார | மனசு | மனசுவிதை | மனச்சந்தோஷம் | மனச்சம்பூரணம் | மனச்சலிப்பு | மனச்சான்று | மனச்சார்பு | மனச்சுகம் | மனச்சோர்வு | மனது | மனதுருகல் | மனதுருக்கம் | மனத்தளர்ச்சி | மனத்தழிவு | மனத்தழுக்கம் | மனத்தாழ்மை | மனத்திருத்தி | மனத்துப்பரவு | மனத்தூய்மை | மனத்தேற்றம் | மனத்தொழுக்கம் | மனநசிவு | மனநெரிடு | மனநெரிவு | மனநெருக்கு | மனந்தளம்புதல் | மனப்பகை | மனப்பற்று | மனப்பிடிப்பு | மனப்பிணக்கு | மனப்பே | மனப்பொருப்பு | மனமலர்ச்சி | மனமலிநம் | மனமிடுக்கு | மனமுருகல் | மனவலி | மனவாஞ்சை | மனவிகற்பம் | மனவிகாரம் | மனவிறப்பு | மனவிழி | மனவுச்சாகம் | மனவுறுதி | மனவூக்கம் | மனவெப்பல் | மனவெறுப்பு | மனவெழுச்சி | மனவேகம் | மனிதன் | மனிதர் | மனிலா | மனிலாப்பயறு | மனுகுலம் | மனுசன் | மனுசேந்திரன் | மனுப்பேசுதல் | மனுமக்கள் | மனைக்கிழத்தி | மனைக்கோள் | மனையறம் | மனைவி | மனோகரன் | மனோகரம் | மனோசஞ்சலம் | மனோசவம் | மனோசாஞ்சல்யம் | மனோசாட்சி | மனோச்சாகம் | மனோதண்டம் | மனோபூசை | மனோயோனி | மனோற்சாகம் | மனோற்பவன் | மனோலயம் | மனோலித்தனம் | மனோவிகாரம் | மனோவிதனம் | மனோவேகம் | மன்னர் | மன்னர்பின்னோர் | மன்னார்கோயில் | மன்னிப்பு | மன்னுமான் | மன்னுயிர் | மன்னெச்சி | மன்னோ | மன்னோன் | மன்மதன்கூத்து | மன்மதன்மகன் | மன்மதன்மனைவி | மன்மதம் | மன்மதாலயம் | மன்றகம் | மன்றக்கூத்தன் | மன்றவாணன் | மன்றாடுதல் | மன்றுபடுதல் | மன்றுளாடி | மமகாரன் | மமகாரம் | மம்மட்டி | மயக்கடி | மயக்கரவம் | மயக்கறவருத்தந்தீர்தல் | மயக்கிடை | மயக்குறல் | மயடம் | மயம் | மயர்வு | மயானக்கரை | மயானக்கிரியை | மயானம் | மயிடமத்தனி | மயிடம் | மயிடரோசனை | மயிடற்செற்றாள் | மயிந்தி | மயிரெறிகருவி | மயிர்க்கடை | மயிர்க்களைவோன் | மயிர்க்கழித்தல் | மயிர்க்கிடை | மயிர்க்கிளர்ச்சி | மயிர்க்குச்சு | மயிர்க்குட்டம் | மயிர்க்குட்டி | மயிர்க்குந்தம் | மயிர்க்கூச்சு | மயிர்க்கொன்றை | மயிர்க்கோரை | மயிர்சுருள் | மயிர்செறிவு | மயிர்ச்சூட்டுமாலை | மயிர்ப்பட்டு | மயிர்ப்பிளவை | மயிர்ப்பொத்தி | மயிர்மாட்டி | மயிர்மாணிக்கம் | மயிர்முடி | மயிர்முழுதுடலுடையோன் | மயிர்வாரி | மயிர்வினைஞர் | மயிற்குரல் | மயிற்சிகை | மயிற்பிச்சம் | மயிலடிக்குருந்து | மயிலிறகின்முள் | மயிலுச்சிட்டம் | மயிலுச்சிட்டவெச்சில் | மயிலெள் | மயில்முனிவன் | மயில்வாகனன் | மயில்விரோதி | மயுராஜன் | மயூரக்கிரீவகம் | மயூரபதகம் | மயூரவாஹநன் | மரககாலம் | மரகதன்ன் | மரகதபத்ரி | மரகதப்பச்சை | மரகதமேனியன் | மரகதமேனியள் | மரகதம் | மரகம் | மரக்கணு | மரக்கறி | மரக்கலன் | மரக்கலப்பாய் | மரக்கலமோட்டி | மரக்கலமோட்டுங்கோல் | மரக்காரை | மரக்காற்பறை | மரக்கூட்டம் | மரக்கொத்தி | மரச்சினை | மரச்சீலைக்கல் | மரச்செப்பு | மரச்செறிவு | மரணகண்டிதம் | மரணகாலம் | மரணக்குறி | மரணசன்னி | மரணத்தருவாய் | மரணமடைதல் | மரணயோகம் | மரணாசூசம் | மரணிப்பு | மரணை | மரதம் | மரத்துவக்கு | மரத்தோல் | மரப்பட்டை | மரப்பத்தல் | மரப்பாத்திரம் | மரப்பெட்டி | மரப்பெத்து | மரப்பொந்து | மரமரிவாள் | மரமெறிகருவி | மரல் | மரவட்டை | மரவணில் | மரவண்டு | மரவாணி | மரவுப்பு | மரவெண்ணெய் | மரவெறும்பு | மரவெலி | மராட்டிமொக்கு | மராமரம் | மராம் | மராரம் | மராளவாகநன் | மரிசிதம் | மரித்தல் | மரித்தோர்தலம் | மரிப்பு | மரிமாங்காய் | மரியாதம் | மரீசம் | மருகன் | மருகம் | மருகி | மருக்கடம் | மருக்கடவாசம் | மருக்கடாசியம் | மருக்காரை | மருக்கொழுந்து | மருக்கொழுந்துசக்களத்தி | மருங்கு | மருச்சகன் | மருட்டம் | மருட்பார்வை | மருண்மா | மருண்மாலை | மருதங்கிளி | மருதநிலத்திராகம் | மருதநிலம் | மருதநிலவேந்தன் | மருதப்பண் | மருதப்பறை | மருதப்புறம் | மருதயாழ் | மருதவேந்தன் | மருதாணி | மருதோன்றி | மருத்திப்போதி | மருத்து | மருத்துண்னி | மருத்துபதம் | மருத்துபலம் | மருத்துபாலன் | மருத்துப்பை | மருத்துமாவாழை | மருத்துவன்றாமோதரனார் | மருத்துவர்நாள் | மருத்துவாகம் | மருத்துவான் | மருத்துவிச்சி | மருந்தம் | மருந்து | மருபுகா | மருப்பரியம் | மருப்புத்திரன் | மருமகன் | மருமம் | மருமவணி | மருளங்கிழங்கு | மருளிந்தம் | மருளுதல் | மருளூமத்தை | மருவாரி | மருவியகாந்தி | மருவுதல் | மரைநீகம் | மர்க்கடச்சேட்டை | மர்க்கடபிப்பலி | மர்க்கடப்பிடி | மர்க்கடமுகம் | மர்க்கடம் | மர்க்கடவேந்தன் | மர்க்கடவைரி | மர்க்கடாசியம் | மர்க்கரம் | மர்த்தலம் | மர்த்தியம் | மர்மகீலன் | மர்மரீகன் | மறப்பிலி | மறப்பு | மறப்புலி | மறமலி | மறலிமறலி | மறவாமை | மறிகாண்குதல் | மறிக்கான்கல் | மறிக்கையன் | மறிதல் | மறியேந்தி | மறுக்காரங்காய் | மறுக்காரை | மறுக்கிடுதல் | மறுக்குத்து | மறுதலிப்பு | மறுபாவி | மறுமொழி | மறைக்காடன் | மறைக்கொடியோர் | மறைத்தசொல் | மறைத்தலைவி | மறைபாடு | மறைபுகல் | மறைபொருள் | மறைப்பிரிவு | மறைப்பு | மறையவர்கோன் | மறையிலார் | மற்கடப்பிடி | மற்கடம் | மற்கோல் | மற்சரம் | மற்சியம் | மற்றை | மற்றோ | மலகரி | மலக்கடி | மலக்கட்டு | மலக்கனல் | மலக்கம் | மலக்குடர் | மலங்குதல் | மலங்குமீன் | மலசம் | மலட்டுப்பசு | மலட்டெருமை | மலதூஷிதம் | மலத்துவாரம் | மலன் | மலபந்தன் | மலபந்தம் | மலபாகம் | மலபுக் | மலப்பாண்டம் | மலம் | மலயக்கால் | மலயசம் | மலயத்துருமம் | மலயமுனி | மலயாசலம் | மலயோத்பலம் | மலரவன் | மலருக்குநாயகம் | மலரோன் | மலர்கணைவேள் | மலர்தாங்கி | மலர்த்தாள் | மலர்த்திரள் | மலர்மிசையேகினான் | மலர்வு | மலவாசயம் | மலவாயில் | மலாக்கா | மலாடனார் | மலாபஹாரிணி | மலாம் | மலாரடி | மலாவகம் | மலினமுகம் | மலினம் | மலிவு | மலீமசம் | மலூகம் | மலைகலக்கி | மலைக்கடுகு | மலைக்கணவாய் | மலைக்கற்றாழை | மலைக்கால் | மலைக்குக்குறுப்பான் | மலைக்குறுவி | மலைக்கொடுமுடி | மலைசாரி | மலைச்சக்கரம் | மலைச்சக்கரைவள்ளி | மலைச்சாரல் | மலைச்சாரல்விளைநெல் | மலைச்சாரல்வீழ்புனல் | மலைதாங்கி | மலைத்தும்பை | மலைத்தொடக்கு | மலைநாடன் | மலைநாடு | மலைநார் | மலைப்பச்சை | மலைப்பருத்தி | மலைப்பாம்பு | மலைப்பாழி | மலைப்பிஞ்சு | மலைப்பிறங்கம் | மலைப்பிளப்பு | மலைப்புறா | மலைப்பூடு | மலைமதம் | மலைமுள்ளங்கி | மலைமேற்றுருக்கம் | மலையகம் | மலையத்தேரோன் | மலையமான | மலையரசன் | மலையாசலவாசி | மலையாடு | மலையாத்தி | மலையாமணக்கு | மலையாரம் | மலையிசம் | மலையின்முனிவன் | மலையின்வீழாறு | மலையிரும்பு | மலையிருவேலி | மலையிற்றிரண்டதி | மலையுச்சி | மலையுருக்கன் | மலையொடுசேர்ந்தசோலை | மலைவாசிக்கொம்பு | மலைவாழை | மலைவிரோதி | மலைவில்லோன் | மலைவீரியம் | மலைவெட்பு | மலைவேம்பு | மல்புறு | மல்லகசாலை | மல்லகச்செட்டி | மல்லசம் | மல்லடர்த்தோன் | மல்லாக்குப்பறிதல் | மல்லிகம் | மல்லிகாட்சம் | மல்லிகாமோதிநி | மல்லிகார்ச்சுனம் | மல்லிபத்திரம் | மல்லூகம் | மல்வில் | மளிகாரம் | மளிகைக்கடை | மளுக்கெனல் | மள்ளு | மழகளிறு | மழம் | மழலைப்பேச்சு | மழுமட்டை | மழைக்கண்ணி | மழைக்காற்று | மழைக்கிளி | மழைக்கோள் | மழைத்தோற்றம் | மழைமரக்கால் | மழைமுகில் | மழைவண்ணக்குறிஞ்சி | மவுடி | மவுட்டியம் | மவுலி | மஸ்தி | மஹரூபகம் | மஹாபிஷன் | மஹாயுகம் | மஹிஷாஸுரமர்த்தநி
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur