Os cookies de educalingo são usados para personalizar anúncios e obter estatísticas de tráfego web. Também compartilhamos suas informações de uso do nosso site com parceiros de mídia social, publicidade e análise.
Veja detalhes Aceitar

Palavras e Expressões em bengali

| ব-ফলা | বঁইচি | বঁটি | বঁড়শি | বঁধু | বংশ | বংশাঙ্কুর | বংশানু-চরিত | বংশানুক্রম | বংশাব-তংস | বংশাবলি | বংশিক | বংশিকা | বংশী | বংশীয় | বংশোদ্ভব | ব়ডিস | বা | বাঁ | বাঁই বাঁই | বাঁও | বাঁওড় | বাঁওয়া | বাঁক | বাঁকা | বাঁচন | বাঁচা | বাঁচোয়া | বাঁজা | বাঁট | বাঁট-কুল | বাঁটন | বাঁটা | বাঁটুল | বাঁদর | বাঁদর-লাঠি | বাঁদি | বাঁদি-পোতা | বাঁধ | বাঁধন | বাঁধা | বাঁধুনি | বাঁশ | বাঁশরি | বাঁশি | বাঁয়া | বাংলা | বাংলা অভি | বাংলা-দেশ | বাংলো | বাই | বাই-নো-কুলার | বাই-বেল | বাই-সাইকেল | বাইচ | বাইতি | বাইন | বাইরে-বাহির | বাইল | বাইশ | বাইস | বাউটি | বাউণ্ডারি | বাউণ্ডুলে | বাউরা | বাউরি | বাউল | বাউলি | বাওয়া | বাক | বাক-তাল্লা | বাকল | বাকি | বাক্ | বাক্য | বাক্স | বাখান | বাখারি | বাগ | বাগড়া | বাগদা | বাগদি | বাগর্থ | বাগা | বাগাড়ম্বর | বাগাত | বাগান | বাগানো | বাগাল | বাগি | বাগিচা | বাগিন্দ্রিয় | বাগীশ | বাগুড়া | বাগুরা | বাগেশ্রী | বাগ্-জাল | বাগ্-ডম্বর | বাগ্-ডোর | বাগ্-দণ্ড | বাগ্-দত্তা | বাগ্-দেবী | বাগ্-ধারা | বাগ্-বিতণ্ডা | বাগ্-বিদগ্ধ | বাগ্-বিস্তার | বাগ্-যুদ্ধ | বাগ্দান | বাগ্দেবী | বাগ্বৈদগ্ধ | বাগ্মিতা | বাগ্মী | বাঘ | বাঘ আঁচড়া | বাঘা | বাঘাম্বর | বাঙাল | বাঙালি | বাঙ্-নিষ্পত্তি | বাঙ্-ময় | বাঙ্ক | বাঙ্গলা | বাঙ্গি | বাঙ্মুখ | বাঙ্ময় | বাচ | বাচক | বাচন | বাচস্পতি | বাচাট | বাচাল | বাচিক | বাচ্চা | বাচ্য | বাছ | বাছ-বিচার | বাছনি | বাছা | বাছাই | বাছাধন | বাছার | বাছারি | বাছাল | বাছুর | বাজ | বাজ-খাঁই | বাজ-পেয় | বাজন | বাজনা | বাজবহরি | বাজরা | বাজা | বাজার | বাজি | বাজিয়ে | বাজী | বাজু | বাজে | বাজেট | বাজেয়াপ্ত | বাঞ্ছন | বাঞ্ছা | বাট | বাট-খারা | বাট-পাড় | বাটনা | বাটা | বাটালি | বাটি | বাটিক | বাটিকা | বাটোয়ারা | বাট্টা | বাড় | বাড়ই | বাড়তি | বাড়ন | বাড়ন্ত | বাড়ব | বাড়া | বাড়ি | বাণ | বাণ-ভট্ট | বাণিজ্য | বাণী | বাণেশ্বর | বাণ্ডিল | বাত | বাত-কেতু | বাতন্দোলিত | বাতলা | বাতা | বাতানু-কূল | বাতান্বিত | বাতাবরণ | বাতাবর্ত | বাতাবি | বাতাস | বাতাসা | বাতাসি | বাতাহত | বাতায়ন | বাতি | বাতি-ঘর | বাতি-স্তম্ভ | বাতিক | বাতিদান | বাতিল | বাতুল | বাতেলা | বাত্যা | বাত্সরিক | বাত্সল্য | বাথান | বাদ | বাদ-শাহ | বাদ-শাহি | বাদক | বাদন | বাদপ্রতিবাদ | বাদরায়ণ | বাদল | বাদলা | বাদা | বাদাড় | বাদানু-বাদ | বাদাম | বাদামি | বাদাল | বাদিত | বাদিতা | বাদিত্র | বাদিনী | বাদী | বাদুড় | বাদুলে | বাদে | বাদ্য | বাধ | বাধক | বাধা | বাধিত | বাধো-বাধো | বাধ্য | বান | বান-চাল | বান-তেল | বান-প্রস্হ | বানকে | বানর | বান়-ডিল | বানা | বানান | বানানো | বানি | বানিয়া | বানীর | বানুরে | বান্ত | বান্দা | বান্ধব | বান্ধুলি | বাপ | বাপন | বাপা | বাপী | বাপু | বাফতা | বাব | বাবরি | বাবলা | বাবা | বাবা-সুট | বাবু | বাবুই | বাবুগিরি | বাবুর্চি | বাম | বামন | বামা | বামাক্ষী | বামাচার | বামাবর্ত | বামাল | বামী | বামুন | বামেতর | বামোরু | বাম্য | বার | বার-কোশ | বার-দরিয়া | বার-দুয়ারি | বার-নারী | বার-ফট্টাই | বার-বধূ | বার-বিলাসিনী | বার-বেলা | বার-মুখো | বার-মুখ্যা | বার-যোষিত্ | বার-শিঙ্গা | বারংবার | বারক | বারণ | বারণা-বত | বারণীয় | বারবরদার | বারবার | বারব্রত | বারভুঁইয়া | বারসমিতি | বারা | বারাঙ্গনা | বারাণসী | বারান্তর | বারান্দা | বারি | বারিক | বারিত | বারিদ | বারী | বারীন্দ্র | বারু-জীবী | বারুই | বারুণ | বারুদ | বারেক | বারেন্দ্র | বারো | বারো-য়ারি | বারোয়াঁ | বার্ণিক | বার্তা | বার্তাকু | বার্তিক | বার্থ | বার্ধক্য | বার্ধুষিক | বার্নার | বার্নিশ | বার্য | বার্লি | বার্ষিক | বার্ষ্ণয় | বার্হস্পত্য | বারয়িতা | বাল | বাল-হস্ত | বালক | বালতি | বালদো | বালা | বালা-খানা | বালা-পোশ | বালাই | বালাদিত্য | বালাম | বালামচি | বালার্ক | বালি | বালি-য়াড়ি | বালিকা | বালিশ | বালী | বালু | বালু-চরি | বালু-সাই | বালুকা | বালেন্দু | বাল্মীকি | বাল্য | বাশুলি | বাষট্টি | বাষ্প | বাস | বাস-মতী | বাস-স্হান | বাসক | বাসগৃহ | বাসন | বাসনা | বাসন্ত | বাসন্তী | বাসব | বাসভবন | বাসযোগ্য | বাসর | বাসসজ্জা | বাসা | বাসি | বাসিত | বাসিন্দা | বাসু-দেব | বাসুকি | বাসোপ-যোগী | বাস্কেট | বাস্তব | বাস্তবায়ন | বাস্তবিক | বাস্তব্য | বাস্তু | বাস্তুক | বাহক | বাহন | বাহবা | বাহা | বাহাত্তর | বাহাদুর | বাহাদুরি কাঠ | বাহান্ন | বাহার | বাহিক | বাহিত | বাহিনী | বাহির | বাহিরা | বাহী | বাহু | বাহুড়া | বাহুল্য | বাহ্বাস্ফোট | বাহ্য | বাহ্য-মান | বাহ্যে | বাহ্যেন্দ্রিয় | বাহ্লিক | বায় | বায়ক | বায়ত | বায়না | বায়ব | বায়স | বায়স্কোপ | বায়াত্তুরে | বায়ু | বায়েত | বায়েন | বি | বি ই | বি এ | বি এড | বি এল | বি এসসি | বি কম | বিঁড়া | বিঁধ | বিঁধা | বিংশ | বিউনি | বিকচ | বিকচ্ছ | বিকট | বিকম্পন | বিকম্পিত | বিকরাল | বিকর্ণ | বিকর্তন | বিকর্ষ | বিকর্ষী | বিকল | বিকলা | বিকলাঙ্গ | বিকল্প | বিকল্পে | বিকশন | বিকশিত | বিকা | বিকার | বিকারি | বিকাল | বিকাশ | বিকি | বিকিনি | বিকিরণ | বিকুলি | বিকৃত | বিকৃষ্ট | বিকেন্দ্রণ | বিক্রম | বিক্রমাব্দ | বিক্রান্ত | বিক্রিয়া | বিক্রীড়িত | বিক্রীত | বিক্রয় | বিক্লব | বিক্ষত | বিক্ষিপ্ত | বিক্ষুব্ধ | বিক্ষেপ | বিক্ষোভ | বিখাউজ | বিখ্যাত | বিখ্যাপন | বিগড়নো | বিগণন | বিগত | বিগতার্তবা | বিগম | বিগর্হণ | বিগর্হিত | বিগলন | বিগুণ | বিগ্ন | বিগ্রহ | বিঘটন | বিঘট্টন | বিঘত | বিঘা | বিঘাত | বিঘূর্ণন | বিঘোষণ | বিঘ্ন | বিচ | বিচক্ষণ | বিচঞ্চল | বিচরণ | বিচরা | বিচর্চিকা | বিচল | বিচার | বিচালি | বিচি | বিচি-কিচ্ছি | বিচিকিত্সা | বিচিত | বিচিত্র | বিচিত্র-বীর্য | বিচিত্রানুষ্ঠান | বিচিন্তা | বিচূর্ণ | বিচেতন | বিচেষ্ট | বিচেষ্টিত | বিচেয় | বিচ্ছায় | বিচ্ছিত্তি | বিচ্ছিন্ন | বিচ্ছু | বিচ্ছুরণ | বিচ্ছেদ | বিচ্যুত | বিচয় | বিছা | বিছানা | বিছানো | বিছুটি | বিছুরা | বিজ-বিজ | বিজড়িত | বিজন | বিজনন | বিজনি | বিজন্মা | বিজর | বিজলি | বিজল্প | বিজাত | বিজাতি | বিজাতীয় | বিজারণ | বিজিগীষা | বিজিত | বিজৃম্ভণ | বিজেতা | বিজোড় | বিজ্ঞ | বিজ্ঞপ্তি | বিজ্ঞাত | বিজ্ঞান | বিজ্ঞাপক | বিজ্ঞাপন | বিজ্ঞেয় | বিজ্বর | বিজয় | বিজয়া | বিজয়িনী | বিট | বিট-কেল | বিট-লবণ | বিটঙ্ক | বিটপ | বিটপালং | বিটলে | বিড়-বিড় | বিড়ঙ্গ | বিড়ম্বনা | বিড়া | বিড়াল | বিড়ি | বিতং | বিতংস | বিতণ্ডা | বিতত | বিতথ | বিতদ্রু | বিতনু | বিতরক | বিতরি-বত | বিতর্ক | বিতল | বিতস্তা | বিতস্তি | বিতাড়ন | বিতান | বিতি-কিচ্ছি | বিতীর্ণ | বিতৃষ্ণ | বিত্ত | বিত্রস্ত | বিথান | বিথার | বিদ-ঘুটে | বিদংশ | বিদগ্ধ | বিদরা | বিদরি | বিদর্ভ | বিদল | বিদলন | বিদশা | বিদা | বিদার | বিদাহী | বিদায় | বিদিক | বিদিত | বিদিশা | বিদীর্ণ | বিদীর্যমাণ | বিদুর | বিদুষী | বিদূর | বিদূষক | বিদূষণ | বিদে | বিদেশ | বিদেহ | বিদ্ধ | বিদ্বজ্জন | বিদ্বত্-কল্প | বিদ্বত্-কুল | বিদ্বত্তম | বিদ্বদ্-গোষ্ঠী | বিদ্বান | বিদ্বিষ্ট | বিদ্বেষ | বিদ্য-মান | বিদ্যা | বিদ্যুজ্জিহ্ব | বিদ্যুত্ | বিদ্যোত্সাহী | বিদ্যোপার্জন | বিদ্রব | বিদ্রাবণ | বিদ্রুত | বিদ্রুপ | বিদ্রূম | বিদ্রোহ | বিধ | বিধন | বিধবা | বিধর্মা | বিধা | বিধাতব্য | বিধাতা | বিধান | বিধায় | বিধায়ক | বিধি | বিধিত্সা | বিধু | বিধুত | বিধুনন | বিধুর | বিধূনিত | বিধূয়মান | বিধৃত | বিধেয় | বিধৌত | বিধ্বংস | বিধ্বস্ত | বিন | বিনত | বিনমন | বিনম্র | বিনশ্বর | বিনষ্ট | বিনা | বিনানো | বিনামা | বিনাশ | বিনায়ক | বিনি-বর্তন | বিনি-বেশ | বিনি-ময় | বিনি-যুক্ত | বিনিঃসরণ | বিনিদ্র | বিনিন্দিত | বিনিপাত | বিনির্গত | বিনির্জিত | বিনির্ণয় | বিনির্দেশ | বিনির্বৃত্ত | বিনিশ্চয় | বিনিয়ত | বিনিয়োগ | বিনিয়োজিত | বিনীত | বিনু | বিনুনি | বিনেতা | বিনোদ | বিন্তি | বিন্দু | বিন্ধা | বিন্ধ্য | বিন্যস্ত | বিন্যাস | বিনয় | বিনয়ন | বিনয়াবনত | বিপক্ষ | বিপজ্জনক | বিপণন | বিপণি | বিপত্তারিণী | বিপত্তি | বিপত্নীক | বিপথ | বিপদ | বিপন্ন | বিপন্মুক্ত | বিপরি-ণত | বিপরি-ণাম | বিপরি-বর্তন | বিপরীত | বিপর্যাস | বিপর্যয় | বিপল | বিপশ্চিত্ | বিপাক | বিপাশা | বিপিতা | বিপিন | বিপুল | বিপ্র | বিপ্র-কার | বিপ্র-কীর্ণ | বিপ্র-যুক্ত | বিপ্র-লব্ধ | বিপ্র-লম্ভ | বিপ্র-লাভ | বিপ্রকর্ষ | বিপ্রতি-পত্তি | বিপ্রতীপ | বিপ্লব | বিপ্লাবন | বিপ্লুত | বিফল | বিবক্ষা | বিবত্সা | বিবদ-মান | বিবমিষা | বিবর | বিবরণ | বিবরা | বিবর্জক | বিবর্ণ | বিবর্ত | বিবর্তন | বিবর্তিত | বিবর্ধক | বিবর্ধন | বিবশ | বিবসন | বিবস্ত্র | বিবস্বান | বিবাগ | বিবাগি | বিবাদ | বিবাদি | বিবাদিনী | বিবাদী | বিবাসন | বিবাহ | বিবি | বিবিক্ত | বিবিক্ষা | বিবিজান | বিবিধ | বিবুধ | বিবৃত | বিবৃত্ত | বিবেক | বিবেচক | বিব্রত | বিভক্ত | বিভক্তি | বিভঙ্গ | বিভঙ্গি | বিভজনীয় | বিভজ্য-মান | বিভব | বিভা | বিভাকর | বিভাগ | বিভাজক | বিভাব | বিভাবন | বিভাবরী | বিভাবসু | বিভাবিত | বিভার | বিভাষা | বিভাস | বিভাসা | বিভিন্ন | বিভীতক | বিভীষণ | বিভীষিকা | বিভু | বিভুঁই | বিভূতি | বিভূষণ | বিভেদ | বিভোর | বিভ্রম | বিভ্রাট | বিভ্রান্ত | বিম | বিমণ্ডিত | বিমথিত | বিমনস্ক | বিমর্দ | বিমর্শ | বিমর্ষ | বিমল | বিমা | বিমাতা | বিমাতৃ-সুলভ | বিমাতৃজ | বিমান | বিমাননা | বিমার্গ | বিমিশ্র | বিমুক্ত | বিমুখ | বিমুগ্ধ | বিমূঢ় | বিমূর্ত | বিমৃশ্য-কারী | বিমৃষ্ট | বিমৃষ্য-কারী | বিমোক্ষ | বিমোচন | বিমোহ | বিম্ব | বিযুক্ত | বির-খণ্ডি | বিরক্ত | বিরচন | বিরজা | বিরত | বিরল | বিরস | বিরহ | বিরা-নব্বই | বিরাগ | বিরাঙ্গনা | বিরাচার | বিরাজ | বিরাট | বিরাম | বিরাশি | বিরিখ | বিরিঞ্চি | বিরিয়ানি | বিরুদ্ধ | বিরুপ | বিরূপাক্ষ | বিরেচক | বিরোচন | বিরোধ | বিল | বিল-কুল | বিলক্ষ | বিলক্ষণ | বিলগ্ন | বিলঙ্ঘনীয় | বিলজ্জ | বিলপন | বিলপা | বিলম্ব | বিলসন | বিলা | বিলাওল | বিলাত | বিলানো | বিলাপ | বিলাস | বিলি | বিলিখন | বিলিয়ন | বিলিয়ার্ড | বিলীন | বিলীয়-মান | বিলুণ্ঠন | বিলুপ্ত | বিলেপ | বিলোকন | বিলোচন | বিলোড়ন | বিলোপ | বিলোভন | বিলোম | বিলোল | বিল্ব | বিল্লি | বিলয় | বিশ | বিশঙ্ক | বিশদ | বিশপ | বিশল্য | বিশা | বিশাই | বিশাখ | বিশাখা | বিশারদ | বিশাল | বিশালাক্ষ | বিশিখ | বিশিষ্ট | বিশীর্ণ | বিশীল | বিশুদ্ধ | বিশুষ্ক | বিশৃঙ্খল | বিশে | বিশেষ | বিশেষণ | বিশেষীকরণ | বিশেষ্য | বিশোক | বিশোধন | বিশোষণ | বিশোষোক্তি | বিশ্ব | বিশ্বসিত | বিশ্বস্ত | বিশ্বা-মিত্র | বিশ্বাত্মা | বিশ্বাস | বিশ্বেশ্বর | বিশ্রদ্ধ | বিশ্রম্ভ | বিশ্রান্ত | বিশ্রাম | বিশ্রী | বিশ্রুত | বিশ্লিষ্ট | বিশ্লেষ | বিষ | বিষণ্ণ | বিষফোড়া | বিষম | বিষা | বিষাক্ত | বিষাণ | বিষাদ | বিষানো | বিষান্তক | বিষিত | বিষুব | বিষ্কম্ভ | বিষ্টব্ধ | বিষ্টম্ভ | বিষ্টি-ভদ্রা | বিষ্ঠা | বিষ্ণু | বিষয় | বিস | বিস-মিল্লা | বিসংগত | বিসংবাদ | বিসদৃশ | বিসরা | বিসর্গ | বিসর্জন | বিসর্প | বিসার | বিসূচিকা | বিসৃত | বিসৃষ্ট | বিস্কুট | বিস্তর | বিস্তার | বিস্ফার | বিস্ফুরণ | বিস্ফোট | বিস্ফোরক | বিস্ফোরণ | বিস্বন | বিস্বাদ | বিস্মরণ | বিস্মাপন | বিস্মিত | বিস্মৃত | বিস্ময় | বিস্রংস | বিস্রস্ত | বিস্রাবণ | বিস্রুত | বিহগ | বিহঙ্গমা | বিহত | বিহনন | বিহনে | বিহরণ | বিহান | বিহার | বিহারা | বিহি | বিহিত | বিহীন | বিহু | বিহ্বল | বিয়ন্ত | বিয়া | বিয়ানো | বিয়াল্লিশ | বিয়ে | বিয়োগ | বিয়োজন | বীক্ষণ | বীচ | বীচি | বীজ | বীজ-গণিত | বীজ-মন্ত্র | বীজকোষ | বীজতলা | বীজন | বীজপত্র | বীজাকার | বীজাঙ্কুর | বীজাণু | বীজিত | বীণা | বীত | বীতাগ্নি | বীতি | বীতি-হোত্র | বীথি | বীপ্সা | বীভত্স | বীর | বীরণ | বীরা | বীরাসন | বীরেশ্বর | বীর্য | বুঁচকি | বুঁদ | বুক | বুক-পোস্ট | বুক-শেলফ | বুকড়ি | বুকনি | বুক্ক | বুজ-কুড়ি | বুজ-দিল | বুজ-রুক | বুজা | বুঝ | বুঝা | বুঝি | বুট | বুটি | বুড়-বুড়ি | বুড়া | বুড়ি | বুড়ো | বুড়ো-ধাড়ি | বুথ | বুদ্ধ | বুদ্ধি | বুদ্ধীন্দ্রিয় | বুদ্বুদ | বুধ | বুনট | বুনন | বুনা | বুনিয়ে | বুনুনি | বুনো | বুভুক্ষা | বুভুত্সা | বুমেরাং | বুরুজ | বুরুল | বুরুশ | বুর্জোয়া | বুল-বুল | বুলা | বুলি | বুলিয়ান | বুলে-টিন | বুলেট | বুহিত | বৃংহণ | বৃংহিত | বৃক | বৃক্ক | বৃক্ষ | বৃত | বৃতি | বৃত্ত | বৃত্তাকার | বৃত্তান্ত | বৃত্তাভাস | বৃত্তি | বৃত্য | বৃথা | বৃদ্ধ | বৃদ্ধি | বৃদ্ধ্যাজীব | বৃন্ত | বৃন্তাক | বৃন্দ | বৃন্দা | বৃন্দা-বন | বৃন্দার | বৃশ্চিক | বৃষ | বৃষল | বৃষস্কন্ধ | বৃষোত্-সর্গ | বৃষ্টি | বৃষ্ণি | বৃষ্য | বৃহত্ | বৃহদন্ত্র | বৃহদারণ্যক | বৃহদায়তন | বৃহন্নলা | বৃহস্পতি | বে | বেঁউতি-জাল | বেঁটে | বেঁটে দেওয়া | বেঁড়ে | বেঁধা | বেঁয়ো | বেঅকুফ | বেআইনি | বেআক্কেল | বেআদব | বেআন্দাজ | বেআবরু | বেইজ্জত | বেইমান | বেউড় বাঁশ | বেওজর | বেওনা | বেওয়ারিশ | বেকসুর | বেকানুন | বেকার | বেকারি | বেকায়দা | বেকুব | বেখাপ | বেখেয়াল | বেগ | বেগতিক | বেগবান | বেগম | বেগানা | বেগার | বেগার্ত | বেগুন | বেগোছ | বেঘোর | বেচা | বেচারা | বেচাল | বেজন্মা | বেজাত | বেজার | বেজায় | বেজায়গা | বেজি | বেজুত | বেজোট | বেঞ্চ | বেটা | বেটাইম | বেটাচ্ছেলে | বেটি | বেটে | বেঠিক | বেড | বেড় | বেড়া | বেড়া-জাল | বেড়ি | বেড়ে | বেড়েন | বেড়েলা | বেডৌল | বেঢপ | বেঢ়া | বেণি | বেণু | বেত | বেতদ-বির | বেতন | বেতমিজ | বেতর | বেতস | বেতা | বেতার | বেতাল | বেতো | বেত্তা | বেত্র | বেথুয়া | বেদ | বেদখল | বেদন | বেদম | বেদর-কারি | বেদরদি | বেদল | বেদস্তুর | বেদাঁড়া | বেদাগ | বেদাঙ্গ | বেদাধ্যয়ন | বেদানা | বেদানু-শীলন | বেদান্ত | বেদাভ্যাস | বেদি | বেদি-তব্য | বেদিত | বেদুইন | বেদে | বেদ্য | বেধ | বেধড়ক | বেধন | বেনজির | বেনা | বেনাবন | বেনাম | বেনারসি | বেনিয়ম | বেনিয়ান | বেনে বউ | বেনো | বেপছন্দ | বেপথু | বেপমান | বেপরদা | বেপরোয়া | বেপাড়া | বেপাত্তা | বেপোট | বেফাঁস | বেফায়দা | বেবন্দেজ | বেবন্দোবস্ত | বেবাক | বেবুন | বেভুল | বেমক্কা | বেমত-লব | বেমর-শুমি | বেমানান | বেমারি | বেমালুম | বেমিল | বেমেরা-মত | বেরং | বেরনো | বেরসিক | বেরাদার | বেরি-বেরি | বেরুচ | বেরোনো | বেল | বেল-বটম | বেল-মুক্তা | বেলচা | বেলদার | বেলন | বেলশুঁঠ | বেলা | বেলাবেলি | বেলাভূমি | বেলুন | বেলে | বেলে-হাঁস | বেলেল্লা | বেলেস্তারা | বেলোয়ারি | বেল্ট | বেল্ট্ | বেল্লিক | বেশ | বেশক | বেশবার | বেশবাস | বেশর | বেশরম | বেশি | বেশিনী | বেশী | বেশুমার | বেশ্ম | বেশ্যা | বেষ্ট | বেসন | বেসরকারি | বেসাত | বেসামাল | বেসালি | বেসিন | বেসুর | বেহদ্দ | বেহাই | বেহাগ | বেহাত | বেহান | বেহারা | বেহাল | বেহালা | বেহায়া | বেহিসাব | বেহুঁশ | বেহুদা | বেহেড | বেহেশত্ | বেহ্ম | বেয়-নেট | বেয়াড়া | বেয়ারা | বেয়ারিং | বৈকর্তন | বৈকল্পিক | বৈকল্য | বৈকাল | বৈকুণ্ঠ | বৈকৃত | বৈক্লব্য | বৈখানস | বৈচক্ষণ্য | বৈচিত্ত্য | বৈচিত্র | বৈজাত্য | বৈজ্ঞানিক | বৈজয়ন্ত | বৈজয়িক | বৈঠক | বৈঠা | বৈড়াল | বৈণিক | বৈতনিক | বৈতরণি | বৈতান | বৈতাল | বৈদগ্ধ | বৈদর্ভ | বৈদান্তিক | বৈদিক | বৈদুষ্য | বৈদূর্য | বৈদেশিক | বৈদেহ | বৈদেহিক | বৈদ্য | বৈদ্যুত | বৈধ | বৈধব্য | বৈধর্ম্য | বৈধেয় | বৈনতেয় | বৈনাশিক | বৈপরীত্য | বৈপিত্র | বৈপ্লবিক | বৈবর্ণ | বৈবস্বত | বৈবাহিক | বৈভব | বৈভাষিক | বৈভিন্ন্য | বৈমনস্য | বৈমাত্র | বৈমানিক | বৈমুখ্য | বৈর | বৈরস্য | বৈরাগ | বৈরাগী | বৈরাগ্য | বৈরিতা | বৈরূপ্য | বৈলক্ষণ্য | বৈশাখ | বৈশাখি | বৈশিষ্ট্য | বৈশেষিক | বৈশ্বানর | বৈশ্য | বৈশ্রবণ | বৈষম্য | বৈষ্ণব | বৈষয়িক | বৈসাদৃশ্য | বৈসাম্য | বৈহাসিক | বৈয়ক্তিক | বৈয়াকরণ | বৈয়াঘ্র | বৈয়াসক | বোঁ | বোঁচকা | বোঁচা | বোঁটা | বোঁদে | বোকড়া | বোকা | বোগেন-ভিলিয়া | বোঙ্গা | বোজা | বোঝা | বোটকা | বোটে | বোড়া | বোড়ে | বোতল | বোতাম | বোদা | বোদাল | বোদ্ধা | বোধ | বোধাতীত | বোধি | বোধিদ্রুম | বোন | বোনা | বোনাই | বোনাস | বোবা | বোম | বোমকে যাওয়া | বোমভোলা | বোমা | বোমারু | বোম্বাই | বোম্বেটে | বোর | বোর-রাক | বোরকা | বোরা | বোরো | বোর্ড | বোল | বোলটু | বোলতা | বোলা | বোলিং | বোশেখ | বোষ্টম | বোয়াল | বৌ | বৌদ্ধ | বৌভাত | ব্যক্ত | ব্যক্তি | ব্যক্তী-কৃত | ব্যগ্র | ব্যঙ্গ | ব্যঙ্গ্য | ব্যজন | ব্যঞ্জক | ব্যঞ্জন | ব্যঞ্জনা | ব্যতি-ক্রম | ব্যতি-ব্যস্ত | ব্যতি-রেক | ব্যতি-হার | ব্যতিরিক্ত | ব্যতী-পাত | ব্যতীত | ব্যত্যস্ত | ব্যত্যাস | ব্যত্যয় | ব্যথা | ব্যথিত | ব্যধি-করণ | ব্যপ-দেশ | ব্যপ-নয়ন | ব্যপ-হরণ | ব্যব-কলন | ব্যব-হার | ব্যব-হিত | ব্যবচ্ছেদ | ব্যবধান | ব্যবসায় | ব্যবসিত | ব্যবস্হা | ব্যবস্হাপক | ব্যবস্হাপন | ব্যবস্হিত | ব্যবহৃত | ব্যভি-চার | ব্যর্থ | ব্যষ্টি | ব্যস | ব্যসন | ব্যস্ত | ব্যাং | ব্যাংক | ব্যাক-টি-রিয়া | ব্যাক-ব্রাশ | ব্যাকরণ | ব্যাকুল | ব্যাখ্যা | ব্যাগ | ব্যাঘাত | ব্যাঘ্র | ব্যাঙ্গমা | ব্যাজ | ব্যাট | ব্যাটারি | ব্যাডমিণ্টন | ব্যাণ্ড | ব্যাণ্ডেজ | ব্যাত্ত | ব্যাদত্ত | ব্যাদরা | ব্যাদান | ব্যাধ | ব্যাধি | ব্যান | ব্যান্নন | ব্যাপক | ব্যাপন | ব্যাপা | ব্যাপাদন | ব্যাপার | ব্যাপিকা | ব্যাপী | ব্যাপৃত | ব্যাপ্ত | ব্যাপ্তি | ব্যাবর্তন | ব্যাবৃত্ত | ব্যামো | ব্যামোহ | ব্যারাক | ব্যারাম | ব্যারিস্টার | ব্যারো-মিটার | ব্যাল | ব্যালট | ব্যালান্স | ব্যালোল | ব্যাশ-কম | ব্যাস | ব্যাস-কূট | ব্যাস-বাক্য | ব্যাসক্ত | ব্যাসার্ধ | ব্যাহত | ব্যাহরণ | ব্যায়ত | ব্যায়াম | ব্যুঢ় | ব্যুত্-ক্রম | ব্যুত্-পত্তি | ব্যূহ | ব্যেপে | ব্যোম | ব্যয় | ব্রঙ্কাইটিস | ব্রজ | ব্রণ | ব্রত | ব্রততি | ব্রন্টো-সরাস | ব্রহ্ম | ব্রহ্ম-ডাঙা | ব্রহ্মা | ব্রহ্মাত্তর | ব্রহ্মাবর্ত | ব্রহ্মারণ্য | ব্রহ্মোপাসনা | ব্রাকেট | ব্রাত্য | ব্রাশ | ব্রাহ্ম | ব্রাহ্মণ | ব্রাহ্মিকা | ব্রাহ্মী | ব্রিগেড | ব্রিচেস | ব্রিজ | ব্রিটিশ | ব্রীড়া | ব্রীহি | ব্রুচ | ব্রেক | ব্রেক-ফাস্ট | ব্রেস-লেট | ব্রোকে়ড | ব্রোচ | ব্রোঞ্জ | ব্র্যানডি | ব্লক | ব্লটিং-পেপার | ব্লাউজ | ব্লাড ব্যাংক | ব্লেজার | ব্লেড | ব্ল্যাক-বোর্ড
Baixe o aplicativo educalingo
bn
dicionário bengali
Descubra tudo o que está escondido nas palavras em