Os cookies de educalingo são usados para personalizar anúncios e obter estatísticas de tráfego web. Também compartilhamos suas informações de uso do nosso site com parceiros de mídia social, publicidade e análise.
Aceitar
Baixe o aplicativo
educalingo
Pesquisar

Significado de "वर" no dicionário marata

Dicionário
DICIONÁRIO
section

PRONÚNCIA DE वर EM MARATA

वर  [[vara]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

O QUE SIGNIFICA वर EM MARATA

Clique para ver a definição original de «वर» no dicionário marata.
Clique para ver a tradução automática da definição em português.

definição de वर no dicionário marata

Mulher superior Tempo de entrega Veja a guerra. Bênçãos; Boa palavra; Sábio, Deus, Brahmin Etc. ofertas, doações. Por outro lado, Para ele. -14 [NÃO]. Em Diya-1, abençoe-o; Doação; Doações de Ação de Graças 2 coisas; A coisa usual. "O roubo é uma benção para ele". .Dani- Vs Ganhar; Lucky (raça, total, pessoa) .dii. Recebido acima (masculino, total, linhagem, etc.) .prudência Desejável Fornecedor; Verdun Varad-Pu Deidade Ganapati -V 1 Vendedor; Petição Fornecedor. "Então, agradeço. Então Padmakar Varadu. Sabedoria 1.13. 2 Prasadal; Bem-estar 'Harivijay Varadranth'. -h 22.26 9 3 Kripalu; Kinder Chaturthi-Chauth-Female Up-Pu 1 filho do noivo (casamento) INTRODUÇÃO 11.3.2. Marido; Marido No 'Indyar' = 'Vishnu', as mulheres deixaram o homem nos pés No seu topo. -Hola 65 [Não.] Ghoda-Pu. 1 ano; Casamento- Mais tarde, a procissão do Noivo 2 Casamento ao casar O menino vai em uma lagoa, cavalo, carro, etc., Wanak 3 procissão infantil de Munjah .Seiras mulheres Pai da noiva Dakshina para dar consentimento para confirmar Kanadan; Dote Taxa Dhava-Pu. Navardev; Olhe para Varvada. 'Vatsheshwar Changa Varhadhwa Você se sente no meio do meio. -Changdevagatha . 1 Para trazer o noivo ao casamento, O irmão do irmão ou o seu substituto. 2 o marido Original 3 (Vadoden) Vairakshi do pássaro para pegar a noiva ao noivo Warder Irmão mais novo ou mudança -Arapavivi 83 Varhad-Nagpurpura- Também é um movimento para enviar 'Vardhav' ao longo. Determinação-Pu. No topo Decidir, decidir . No casamento; A igreja na frente disso Pelo contrário, Pacific-v. Up- Festa (pessoas, guarda-roupa, etc.) . Prepare-se para ir ao salão do casamento de seu funeral; Saia! .bap-p. (Em casamento) Pai do recém nascido .May- Yi-Yi-Female (Em casamento) a mãe de um recém-nascido 'Gray Varmay Lento Então, o que ver o guarda-roupa. -Novo 21.2 9 . Nawarulam é a mãe da mãe -Abha? .Love-Female वर—स्त्री. प्रसूतीवेळची वार. वार पहा.
वर—पु. आशीर्वाद; शुभदायक वचन; ऋषि, देव, ब्राह्मण इ॰ नीं दिलेला प्रसाद, देणगी. 'वर दमनऋषीनें दीधला कीं तयाला ।' -र १४. [सं.] ॰दान-१ वर, आशीर्वाद देणें; देणगी; कृपेनें केलेलें दान. २ एखाद्याला हातून हटकून घडणारी गोष्ट; नेहेमीची, रूढ गोष्ट. 'चोरीचें त्याला वरदानच आहे.' ॰दानी- वि. वर लाभलेला; भाग्यवान (वंश, कुल, व्यक्ति). ॰दी-वि. वर प्राप्त झालेला (पुरुष, कुल, वंश इ॰). ॰प्रद-वि. अभीष्ट देणारा; वरद. वरद-पु. गणपति देवता. -वि. १ वरदाता; प्रार्थि- लेलें देणारा. 'मग सहजें सत्कारवादु । तो पद्मकर वरदु ।' -ज्ञा १.१३. २ प्रासादिक; कल्याणकारक. 'हा हरिविजय वरदग्रंथ ।' -ह २२.२६९. ३ कृपाळु; दयाळु. ॰चतुर्थी-चौथ-स्त्री.
वर—पु. १ नवरा मुलगा (लग्नांतील). -ज्ञा ११.३.२. पति; नवरा. 'इंदिरावर' = विष्णु 'पर पुरुषाचे पायीं स्त्रियांनीं सोडून आपला वर ।' -होला ६५. [सं.] ॰घोडा-पु. १ वरात; लग्ना- नंतर समारंभानें वधुवरांची मिरवणूक. २ लग्नाला जातांना नवरा मुलगा पालखी, घोडा, गाडी इ॰ तून वाजतगाजत जातो ती मिर- वणूक. ३ मुंजा मुलाची मिरवणूक. ॰दक्षिणा-स्त्री. वधूचा पिता कन्यादानाची सांगता करण्यासाठीं वरास देतो ती दक्षिणा; हुंडा; शुल्क. ॰धवा-पु. नवरदेव; वरधावा पहा. 'वटेश्वर चांगा वरधवा । तुम्ही नेऊनि मध्यें बैसवा ।' -चांगदेवगाथा. ॰धावा-पु. १ नवऱ्यामुलास लग्नासाठीं घेऊन येण्यावरितां वाजत गाजत निघालेला मुलीचा भाऊ किंवा त्याचा बदला. २ नवऱ्याला मूळ. ३ (बडोदें) वरपक्षाकडून वराची स्वारी वधूगृहीं) येण्यास निघाली अशी खबर देण्याकरितां समारंभानें जाणारा वराचा धाकटा भाऊ किंवा बदला. -ऐरापुविवि ८३. वऱ्हाड-नागपुरा- कडेहि हा 'वर्धाव' पाठविण्याची चाल आहे. ॰निश्चय-पु. वर निश्चित करणें, ठरविणें. ॰वक्ष-पु. लग्नांत नवऱ्यामुलाकडील बाजू; या बाजूची मंडळी. याच्या उलट वधूपक्ष. ॰पक्षीय-वि. वर- पक्षाकडील-कडचे (लोक, वऱ्हाडी, इ॰). ॰प्रस्थान-न. आपल्या जानवसेघरांतून लग्नमंडपाकडे जाण्यासाठीं वराचें निघणें; वरघोडा निघणें. ॰बाप-पु. (लग्नांत) नवऱ्यामुलाचा बाप. ॰माई- य-यी-स्त्री. (लग्नांत) नवऱ्यामुलाची आई. 'जात्या वरमाय आळशीण । मग काय पहावी वऱ्हाडीण ।' -नव. २१.२९. ॰मायपण-न. नवऱ्यामुलाची आई असण्याचा मान. -एभा? ॰मूठ-स्त्री. १ लग्नांत वधूवरांच्या वस्त्रांना एकत्र मारलेली गांठ सोड- वणाऱ्या मेहुणी वगैरे वधूपक्षीय स्त्रीला दिलेली देणगी. २ वधूच्या पित्यानें मुलगी वराला देतांना दिलेली देणगी; हुंडा; शुल्क. ॰मूळ-न. वराला बोलावणें. 'वरसूळा चालिल्या अहिवा नारी ।' -वसा ४८. ॰योजना-स्त्री. कन्येसाठीं वराची केलेली योजना. वरावर-पु. श्रेष्ठवर. 'भीमकें अर्पूनियां अपार । कृष्ण वरावर पूजियेला.' -एरुस्व १४.८७. [वर + वर] वरावर, वरकेज- स्त्री. लग्न जमविणें, जुळविणें. [वर + आवर, वर + काज] वरेकज्या- पु. लग्न जुळविणारा, मध्यस्थ इसम. वरोपचार-पु. लग्नांत (कांहीं ठिकाणीं नंतरहि) वराचे संस्कार व सोहळे. [वर + उपचार]
वर—वि. १ श्रेष्ठ 'मी वर म्हणे सुधन्वा कीं साक्षात् तात अंगिरा ज्याचा ।' -मोसभा ५.९६. २ अत्युकृष्ट; अति सुंदर. 'वर- तनु दमंयंती नंदिनी हे त्रितीय ।' -नल ६५. ३ पहिला; अग्र. 'वर- सुत दम नामा दांत नामा द्वितीय ।' -नल ६५. (समासांत) देव- द्विज-मनुष्य-तरु-पशु-पक्षी-वर. [सं.] ॰कस-पु. वर्चस्व; अधिकार; सत्ता; अंमल (क्रि॰ बसवणें; चालवणें; चढवणें; मिळ- वणें). -वि. १ श्रेष्ठ प्रतीचें, कसाचें (सोनें). २ (सामा.) सर्वश्रेष्ठ; सर्वोत्कृष्ट. 'वरकसा जिणता जिणवेना ।' -दावि ३८९. ३ सर्वांवर सत्ता गाजविणारा; ताब्यांत ठेवणारा; देखरेख करणारा. 'सर्व पशूंचा वरकस वाघ, पक्ष्यांचा वरकस बैरीससाणा, मुलांचा वरकस पंतोजी, उंदरांचा बरकस मांजर. ॰कसदार-वि. अंमल चाल- विणारा; अमलदार; तपासनीस. वरकस अर्थ ३ पहा. वरती- वि. श्रेष्ठ. 'जे गतीहून वरती चढेना अधिक गती ।' -एभा ३१. १५६. वरांगना-स्त्री. श्रेष्ठ स्त्री. [वर + अंगना] वराचे-वि. श्रेष्ठ. बहुताती वराचे यादव ।' -उषा ७३.२७. वरान्न-न. १ पक्वान्न. 'अन्न वरिष्ठ वरान्न ।' -एरुस्व १४. १२५. २ वरण. 'अवघ्यावरी वाढिलें जाण । वरी वरान्न स्वादिष्ट ।' -एरुस्व १४. १२५. 'सोलीव डाळीचें वरान्न ।' -मुवन ११.१२४. [वर + अन्न] वराप्सरा-स्त्री. प्रमुख अप्सरा (रंभा, मेनका इ॰). 'शक्रप्रेषित वराप्सरा नटल्या ।' -मोमंत्र २.४६. [वर + अप्सरा] वरांवर- वि. श्रेष्ठांत श्रेष्ठ. 'हेंचि निज ज्ञान साचार । वरांवर वरिष्ट ।' -एभा १०.७०६. [वरात् वर] वरासन-न. श्रेष्ठ आसन, स्थान. 'वरा- सनीं पाषाण । तो न मानावा सामान्य ।' -तुगा २२६८. [वर + आसन] वरिय-वि. श्रेष्ठ. 'आग्रहाचिया उजरिया । श्रेष्ठ देवता वरिया ।' -ज्ञा १७.९८. [सं. वरियस्]
वर—क्रिवि. १ पर्यंत; काल मर्यादा किंवा प्रमाण यापावेतों. उदा॰ आजवर; वर्षावर; पायलीवर; खंडीवर. २ उंच; उच्च प्रदेशीं; उपरि. याच्या उलट खालीं. ३ नंतर; मागून. 'औरंगजेब मेल्यावर कोण गादीवर आला?' ४ अधिक; जास्त. 'त्या सभेंत शंभरावर लोक नव्हते.' ५ शिवाय; आणखी. 'आम्हाकडून काम करून घेतलेंच, वर आम्हाला शिव्या पण दिल्या.' ६ मुळें; कारणानें. 'पुरुषोत्तमरावांचें घर आपणांवरच चाललें आहे.' -इप ३२. ७ अनुरोधानें लक्ष्यविषय करून. 'वाघावर एकटा कसा चालला आहे तो पहा.' 'या विषयावर चार घटका बोलत होता.' ८ परंतु 'हे सारि ते वर थोडे । आणीकही साधील गाढे ।' -ज्ञा १६.३५२. वरता, वरी पहा. [फा. वर; सं. उपरि; प्रा. उवरि तुल॰] ॰डोकें काढणें-ऊर्जितावस्थेस येणें. 'तारा- बाईनें नातवाला सातारची गादी साधून देऊन वर डोकें काढलेलें

Clique para ver a definição original de «वर» no dicionário marata.
Clique para ver a tradução automática da definição em português.

PALAVRAS EM MARATA QUE COMEÇAM COMO वर

याळा
वरंग
वरंगल
वरंट
वरंटा
वरंड
वरंडा
वरंधार
वरंबा
वर
वरकट
वरकल
वरकस
वरकारी
वर
वरखडणें
वरखणें
वरखता
वरखल
वरखशी

Sinônimos e antônimos de वर no dicionário marata de sinônimos

SINÔNIMOS

PALAVRAS EM MARATA RELACIONADAS COM «वर»

Tradutor on-line com a tradução de वर em 25 línguas

TRADUTOR
online translator

TRADUÇÃO DE वर

Conheça a tradução de वर a 25 línguas com o nosso tradutor marata multilíngue.
As traduções de वर a outras línguas apresentadas nesta seção foram obtidas através da tradução automática estatística; onde a unidade essencial da tradução é a palavra «वर» em marata.

Tradutor português - chinês

1.325 milhões de falantes

Tradutor português - espanhol

sobre
570 milhões de falantes

Tradutor português - inglês

on
510 milhões de falantes

Tradutor português - hindi

पर
380 milhões de falantes
ar

Tradutor português - arabe

في
280 milhões de falantes

Tradutor português - russo

на
278 milhões de falantes

Tradutor português - português

em
270 milhões de falantes

Tradutor português - bengali

উপর
260 milhões de falantes

Tradutor português - francês

sur
220 milhões de falantes

Tradutor português - malaio

pada
190 milhões de falantes

Tradutor português - alemão

auf
180 milhões de falantes

Tradutor português - japonês

上の
130 milhões de falantes

Tradutor português - coreano

85 milhões de falantes

Tradutor português - javanês

ing
85 milhões de falantes
vi

Tradutor português - vietnamita

trên
80 milhões de falantes

Tradutor português - tâmil

மீது
75 milhões de falantes

marata

वर
75 milhões de falantes

Tradutor português - turco

üzerinde
70 milhões de falantes

Tradutor português - italiano

su
65 milhões de falantes

Tradutor português - polonês

na
50 milhões de falantes

Tradutor português - ucraniano

на
40 milhões de falantes

Tradutor português - romeno

pe
30 milhões de falantes
el

Tradutor português - grego

Από
15 milhões de falantes
af

Tradutor português - africâner

op
14 milhões de falantes
sv

Tradutor português - sueco

10 milhões de falantes
no

Tradutor português - norueguês

5 milhões de falantes

Tendências de uso de वर

TENDÊNCIAS

TENDÊNCIAS DE USO DO TERMO «वर»

0
100%
No mapa anterior reflete-se a frequência de uso do termo «वर» nos diferentes países.

Citações, bibliografia em marata e atualidade sobre वर

EXEMPLOS

10 LIVROS EM MARATA RELACIONADOS COM «वर»

Descubra o uso de वर na seguinte seleção bibliográfica. Livros relacionados com वर e pequenos extratos deles para contextualizar o seu uso na literatura.
1
Anekawidyá múlatatwa sangraha, or, Lessons on the ...
न इनके नरी खरे" अहि, कन गुरुन्दाकपैशथदि नाहींथत् आरन्यास सार औरे पदार्थ वर कदापि चकार नाहीतलि---. आकार्षयप्राकांनासत अशी परस्पर विरुद्ध काय होन असल, तर इसापमानौन वनदेवास ...
Kr̥shṇaśāstrī Cipaḷūṇakara, 1871
2
Deception Point:
त्यातून बर्फकणांचे फवरे वर उडून बहेर पडत होते. ते उच्च हवेत जात होते. तो हिमखंड पाण्यामधे जसजसा शिरत गेला तसतसा तो हलूहलू घसरू लागला, रकेलला कही क्षणाँपूर्वी जसे वजनरहित वाटत ...
Dan Brown, 2012
3
A Dictionary, English and Marathi: Compiled for the ... - पृष्ठ 5
5–in time; near to. जवळ, लगात, आदिपश्चात्, सुमारास, सुमारावर, सुमरें. 6 oppendantly to the person. अांगावर, अांगासों, वर, जवव्ठ, पासॉ. 7 in compass or circanference of.. घरास, परिधीस, चौफेर, चैगिर्द or दां ...
James Thomas Molesworth, ‎Thomas Candy, 1847
4
Melapak Meemansa
१८ : यदि वर के जमाल में मतपेश और लानेश के मध्य जो संध हो और वहीं (मबना कन्या के जमाल में मपरेश और लगोश में हो अच्छा कन्या के लानेश का जो सम्बन्ध वर के स्थामेश से हो वहीं सध वर के ...
Mridula Trivedi, ‎T.P. Trivedi, 2007
5
MRUTYUNJAY:
वर उठून त्यांनी डाव्या हतने बाराबंदीचा उजवा हातोपा चुण्या देत वर सारला. डवही वर घेतला. हिरोजीसरखा! मिश्याखालून पालथी मूठ फिरविली. चांदीचे ओळबते कड़े वर सरकवून हतपोटरीत घट्ट ...
Shivaji Sawant, 2013
6
THE LOST SYMBOL:
रॉबर्ट लॉडनने वर मान करून तया चित्राकडे पाहिले . विद्यार्थी जेवहा ते चित्र पहात , तेवहा तयातली भव्यता व कल्पनाशक्ती पाहून दिपून जात . त्यांचे दिपून जाणे पहाण्यात लंग्डनला मजा ...
DAN BROWN, 2014
7
Prapancasara Tantra Of Sankaracarya: - पृष्ठ 1
सन: कां वर नम: । वहाँ अं नम: । वरों रवं नम: । वहाँ श: नम । जून्दादि काकाश्यरिवारविन समागम । पुन: खं वर नम: । खं वनी नम: है खं र; नम: है खं नं बाम: है अदि खाक्षजदलगतखकारपरिवारविन सर्वम्-चा ।
Arthur Avalon, 2002
8
Vedh Paryavarnacha:
ज्या ठिकाणी हा तापून वर जाणाया हवेचं तापमान आजूबाजूच्या हवे इतर्क होर्त त्या ठिकाणी हवा वर जायची थॉबते. हवा वर जाताना थड होते; पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळ वातावरणचा जो थरअसतो ...
Niranjan Ghate, 2008
9
Var Kanya Nakshatra Maylapak
योनि ( १ ) 1 ( में ) ( ३ ) ( ५ ) ( ६ ) वर कन्या दोनों के मध्य राशीश मैवी हो अर्थात् राशीश में परस्पर मिव-मिव या मित्र-सम का सम्बद्धता हो । वर कन्या दोनों का राशीश एक ही हो । वर-कया दोनों के ...
Rahul Shivkumar Dabay, 2005
10
VAVARI SHENG:
झाल्या आणि लोक वर तोंड करून आभाळाकर्ड बघत राहिले, ऊन जाऊन सावली खाली मैदान गच्च आणि वर आभाळही गच्च झाल! खालनं लोकांचया आरोळया उठल्या आणि वरनं ढग गडगडले, काळजात धस्स ...
Shankar Patil, 2013

10 NOTÍCIAS NAS QUAIS SE INCLUI O TERMO «वर»

Conheça de que se fala nos meios de comunicação nacionais e internacionais e como se utiliza o termo वर no contexto das seguintes notícias.
1
मान्यता है कि, कुंवारी युवतियों को यहां आराधना …
मान्यता है कि, कुंवारी युवतियों को यहां आराधना करने पर मनचाहा वर मिलता है. जम्मू । ... मान्यता है कि यदि कोई कुंवारी युवती पांच रविवार या फिर पांच मंगलवार को इस मंदिर में आकर माता की आराधना करती है तो उसे मनचाहा वर मिलता है। मंदिर का ... «दैनिक जागरण, out 15»
2
कुंआरी कन्याओं द्वारा इस पूजन विधि से अच्छे वर
जिस तरह मालवा-निमाड़ की लोकसंस्कृति श्राद्ध पक्ष में 'संझा पर्व' के रूप में झलकती है, वैसे ही पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आश्विन मास के नौ दिन यानी शारदीय नवरात्र में कुंआरी कन्याओं द्वारा लोक माता 'सांझी की ... «दैनिक जागरण, out 15»
3
कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे दो वर
रामलीला में दासी मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वर मांग लिए। पहले वर में उन्होंने भरत के लिए राज मांगा तथा दूसरे वर में राम को चौदह वर्ष वनवास भेजने की शर्त रखी। राजा दशरथ अनमने ढंग से पहली शर्त मानने को तैयार हो गए परंतु ... «दैनिक भास्कर, out 15»
4
तैयार हुआ परमा फ्लाईओवर
तीन वर्ष के विलम्ब और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अंतत: परमा फ्लाईओवर शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार की दोपहर परमा फ्लाईओवर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगी। पहले चरण के फ्लाईओवर से पार्क सर्कस मैदान से साइन्स सिटी ... «Patrika, out 15»
5
जो सुमिरत सिधि होई, गन नायक करि वर बदन.
छिबरामऊ, संवाद सहयोगी : भगवान गणेश की भव्य झांकी के साथ श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारी रामलीला मैदान पर पहुंचे और विधि विधान से भूमि पूजन कर भगवान गणेश की आराधना की गई। जो सुमिरत सिधि होई, गन नायक करि वर वदन। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि ... «दैनिक जागरण, out 15»
6
बाल साहित्य : वर दो गणेशजी
बाल साहित्य : वर दो गणेशजी. अर्चना श्रीवास्तव 'अर्चन'. वर दो, वर दो, वर दो गणेशजी। हर लो हमारे, प्रभु सारे दु:ख क्लेशजी।। धर्म के नाम पर, जंग छिड़ी हैं यहां। हिन्द बंट जाए, यही चाहता है ये जहां।। आपस के झगड़ों में, डूबे न देश जी। वर दो, वर दो, वर दो ... «Webdunia Hindi, out 15»
7
स्मार्ट सिटी को मिले फ्लाय ओवर और एनिमल होस्टल
इंदौर.स्मार्ट सिटी को लेकर शहर की तैयारियां अगले दौर में प्रवेश कर गई हैं। इंदौर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम ने शनिवार को वैचारिक महाकुंभ की शुरुआत करते हुए प्रबुद्धजन के विचार जाने। पहले दिन एनिमल होस्टल, अधिक ... «Patrika, out 15»
8
कुंडली मिलान में देखें ये चीजें, वर-वधू बिताएंगे …
वर-कन्या की कुंडली में विवाह से संबंधित ग्रह और भावों की प्रवृति में उत्तम तालमेल हो तो उनके उत्तरदायित्वों के वहन में सफलता प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन में समरसता बनी रहती है। पति की कुंडली के प्रत्येक भाव और उसमें स्थित ग्रह का ... «Patrika, out 15»
9
वर दे वीणा वादिनी...
संगीत विभाग की छात्राओं ने महाप्राण निराला जी की रचना वर दे वीणा वादिनी वर दे सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। संगीत की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। हिंदी भाषा की प्रासंगिकता, भाषागत समस्याओं के संदर्भ में देविका जौहरी, ... «अमर उजाला, set 15»
10
17 सितंबर को हरतालिका व्रत से मिले मनचाहा वर
दिल्ली: अगर प्रेम विवाह में बाधा आ रही हो, मनचाहा जीवन साथी न मिल रहा हो, तो 17 सितंबर का व्रत आपके लिए ही है। इस व्रत से न सिर्फ मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है, बल्कि प्रेम विवाह में आ रही हर अड़चन का भी अंत हो सकता है। इसी व्रत से मां ... «Zee News हिन्दी, set 15»

REFERÊNCIA
« EDUCALINGO. वर [on-line]. Disponível <https://educalingo.com/pt/dic-mr/vara>. Fev 2021 ».
Baixe o aplicativo educalingo
mr
dicionário marata
Descubra tudo o que está escondido nas palavras em