Chinese words and Expressions

| 经板 | 经办 | 经邦论道 | 经邦纬国 | 经帮纬国 | 经闭 | 经编 | 经变 | 经部 | 经藏 | 经产妇 | 经常 | 经厂本 | 经程 | 经承 | 经锄 | 经川 | 经传 | 经幢 | 经达权变 | 经担 | 经典 | 经典力学 | 经典物理学 | 经度 | 经度地带性 | 经多见广 | 经方 | 经房 | 经费 | 经风雨 | 经风雨见世面 | 经赋 | 经构 | 经官 | 经官动词 | 经官动府 | 经管 | 经国 | 经国大业 | 经国之才 | 经过 | 经画 | 经怀 | 经籍 | 经济 | 经济表 | 经济才 | 经济成分 | 经济地理条件评价 | 经济地理学 | 经济发展战略 | 经济法 | 经济范畴 | 经济犯罪 | 经济杠杆 | 经济关系 | 经济管理 | 经济规律 | 经济核算 | 经济合同 | 经济活动人口 | 经济基础 | 经济基础与上层建筑 | 经济机制 | 经济技术开发区 | 经济计量学 | 经济监督 | 经济结构 | 经济开发区 | 经济昆虫 | 经济利益 | 经济林 | 经济区划 | 经济实体 | 经济适用男 | 经济适用女 | 经济衰退 | 经济特科 | 经济特区 | 经济体制 | 经济体制改革 | 经济危机 | 经济效益 | 经济协作区 | 经济信息 | 经济学 | 经济预测 | 经济杂交 | 经济增长方式 | 经济之才 | 经济制度 | 经济主义 | 经济资源 | 经济总量 | 经济作物 | 经纪 | 经纪人 | 经架 | 经见 | 经解 | 经界 | 经久 | 经久不衰 | 经久不息 | 经据 | 经卷 | 经魁 | 经理 | 经历 | 经履 | 经略 | 经纶 | 经纶济世 | 经纶满腹 | 经纶手 | 经纶天下 | 经论 | 经落 | 经络 | 经络学说 | 经脉 | 经贸 | 经明行修 | 经目 | 经年累月 | 经期 | 经丘寻壑 | 经入 | 经纱 | 经商 | 经涉 | 经神 | 经生 | 经师 | 经师人表 | 经师人师 | 经时 | 经实 | 经史百家 | 经史百子 | 经史子集 | 经史笥 | 经始 | 经始大业 | 经世 | 经世之才 | 经世致用 | 经事 | 经手 | 经首 | 经售 | 经受 | 经书 | 经术 | 经数 | 经霜 | 经水 | 经说 | 经死 | 经算 | 经岁之储 | 经塔 | 经台 | 经堂 | 经体赞元 | 经天纬地 | 经童 | 经痛 | 经途 | 经涂 | 经纬 | 经纬度 | 经纬天地 | 经纬天下 | 经纬万端 | 经纬仪 | 经文纬武 | 经武 | 经武纬文 | 经线 | 经像 | 经销 | 经屑 | 经心 | 经信 | 经星 | 经行 | 经恤 | 经学 | 经穴 | 经血 | 经训 | 经眼 | 经验 | 经验教训 | 经验论 | 经验之谈 | 经验主义 | 经业 | 经艺 | 经意 | 经义 | 经营 | 经营惨淡 | 经营方式 | 经营管理 | 经营擘划 | 经用 | 经由 | 经远 | 经苑 | 经院 | 经院哲学 | 经月 | 经赞 | 经折 | 经折装 | 经纸 | 经制 | 经制钱 | 经治 | 经咒 | 经资 | 经子 | 经总 | 经总钱 | 经总制钱 | 经坐 | 经亘 | 经谶 | 经帏 | 经帙 | 经帷 | 经幄 | 经忏 | 经渎 | 经笥 | 经筵 | 经躔
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on