Download the app
educalingo
Search

Meaning of "崩城" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 崩城 IN CHINESE

bēngchéng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 崩城 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «崩城» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 崩城 in the Chinese dictionary

Collapse city wall collapsed. Liu out of the phrase "column female biography. Qi Qi Liang wife ":" P attack, died of fighting ... ... Qi Liang wife no child, both inside and outside are not five relatives, neither return, but the pillow of her husband in the city and cry. Honest people, who pass the road too much to run the tears on the 10th, and the city collapsed. 崩城 城墙倒塌。语出汉刘向《列女传.齐杞梁妻》:"P公袭莒,殖战而死……杞梁之妻无子,内外皆无五属之亲,既无所归,乃枕其夫之尸于城下而哭。内诚动人,道路过者莫不为之挥涕。十日,而城为之崩。"

Click to see the original definition of «崩城» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 崩城


不夜城
bu ye cheng
保城
bao cheng
cheng
宝城
bao cheng
层城
ceng cheng
巴拿马城
ba na ma cheng
成城
cheng cheng
拔城
ba cheng
柏城
bai cheng
柴城
chai cheng
百代城
bai dai cheng
百城
bai cheng
碧城
bi cheng
背城
bei cheng
贝城
bei cheng
贝宁城
bei ning cheng
边城
bian cheng
长城
zhang cheng
陈奂生上城
chen huan sheng shang cheng
霸城
ba cheng

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 崩城

CHINESE WORDS THAT END LIKE 崩城

丹凤
单兵孤
楚王
独坐愁
穿
等价连
赤口烧
赤舌烧

Synonyms and antonyms of 崩城 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «崩城» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 崩城

Find out the translation of 崩城 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 崩城 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «崩城» in Chinese.

Chinese

崩城
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

colapso de la ciudad
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

City collapse
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

शहर के पतन
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

انهيار المدينة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

распад Город
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

cidade colapso
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

সিটি পতন
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

city ​​Collapse
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

keruntuhan City
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

city ​​Collapse
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

シティ崩壊
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

도시 붕괴
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

City ambruk
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

thành phố sụp đổ
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

நகரின் சுருக்கு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

सिटी संकुचित
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Şehir çöküşü
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

città crollo
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Miasto upadek
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

розпад Місто
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

colaps oraș
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

πόλη κατάρρευση
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

City ineenstorting
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

City Collapse
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

by kollaps
5 millions of speakers

Trends of use of 崩城

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «崩城»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «崩城» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 崩城

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «崩城»

Discover the use of 崩城 in the following bibliographical selection. Books relating to 崩城 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
新編論衡(中) - 第 1329 页
則杞梁之妻哭而崩城,妄也。頓牟叛,趙襄子帥師攻之。軍到城下,頓牟之城崩者十餘丈,襄子擊金而退之 6 。夫以杞梁妻哭而城崩,襄子之軍有哭者乎?秦之將滅,都門内崩。霍光家且敗 0 ,第牆自壞。誰哭於秦宮,泣於霍光家者?然而門崩牆壞,秦霍敗亡之徵也。
王充, ‎蕭登福, 2000
2
Rizhilu jishi
虹 n、′ ′比仄} _ˋH -一 u 眈路過者莫不矯之揮涕十日而城篇藤臍蟾粼苑迪奶傅言 n f 伊哭夫而城窟之崩正〝′ "著其名篇孟 ... 始自二書而列女傅土文亦載左氏之言夫既有先 _ 叭恅敞盧何至枕屍城下且莊公既能遣弔豈至暴魨目溝中崩城之一太未足萹 ...
顧炎武, ‎黄汝成, 1835
3
古代詩詞典故辞典 - 第 318 页
寺己妻哭城典源出处汉,刘向《列女传》卷四: "齐杞梁殖之妻也,庄公袭莒,殖战而死。 ... 内诚动人,道路过者莫不为之挥涕,十日而城为之崩, "《孟子,告子下》、《礼记,植公下》、《左传^襄公二十三年》、《韩诗外传》卷六都只有杞梁妻迎丧而哭事,并无哭城城崩事。
陆尊梧, 1992
4
常用典故词典 - 第 447 页
《礼记,植弓下》、《左传,襄公二二年》、《韩诗夕卜传》卷六等均只言杞梁妻迎丧而哭,并无哭崩城的记载.宋代孙爽疏《孟子,告子下》,则言把梁妻名孟姜,后世遂演为孟姜女 5 ?长城的故事.【释义 1 #杞梁妻因丈夫战死,悲哭十日而使城崩,后遂以^崩城.城崩、哭倒 ...
于石, ‎王光汉, ‎徐成志, 1985
5
唐代文學家及文獻研究
謝海平 至於曹植求通親表云:時城適自崩,杞梁妻適哭,下世好虛,不原其實,故崩城之名至今不滅。破木乎?嚮水火而泣,能湧水滅火乎?夫^ I 水火與土無異,然杞梁之妻不能明矣,或土猶衣也,無心腹之藏,安能爲悲哭感慟而崩,使至誠之聲能動城土,則其對 ...
謝海平, 1996
6
顾颉刚集 - 第 314 页
这样的妇人,到处犯着礼法的愆尤,如何配得列在"贞顺"之中?如何反被《植弓〉表章了?我们在这里,应当说一句公道话:这崩城和投水的故事。是没有受过礼法熏陶的"齐东野人" (淄水在齐东)想像出来的杞梁之妻的悲哀,和神灵对于她表示的奇迹;刘向误听了" ...
顾颉刚, ‎中囯社会科学院. 科硏局, 2001
7
縱慾時代:大明朝的另類歷史: - 第 495 页
城上官軍發箭,有一箭正射入李自成左眼,鏃深入骨,差點把這位農民軍頭子射死。從此 ... 項城雖然未下,經此一戰,李自成部下多添了昔日的陝西能戰「官軍」,勢力更大,便開始自稱「闖王」。項城之戰後, ... 然後,農民軍士兵百炬齊投,就等著城崩殺入城去。豈料 ...
赫連勃勃大王(梅毅), 2010
8
孟姜女故事论文集 - 第 56 页
到西汉的后期,这个故事的中心忽从悲歌而变为崩城,刘向在《说苑》及《列女传》中都说她在夫死后向城而哭,城为之崩;《列女传》中並说她因无人可靠,赴淄水而死。这样的任性迳行,和却郊吊的知礼的态度大小相同,刘向采入书中,可见"齐东野人"的传说的 ...
顾颉刚, ‎钟敬文, 1984
9
亡天下:南明痛史: - 第 58 页
情急之下,李自成指揮士兵驅使城外平民在城牆中掏大洞十餘個,置火藥數萬斤。然後,農民軍士兵百炬齊投,就等著城崩殺入城去。豈料,火藥威力太大,天崩地裂一聲響後,正縱馬擐甲準備殺入城的農民軍數千人全被崩成碎肉沫。崩城未成,自己人大損。這樣 ...
赫連勃勃大王(梅毅), 2008
10
後漢書紀傳今註 - 第 9 卷
妻聞而哭,城爲之吔而隅爲之崩。而無名 ... 許:縣名,治所在今河南許昌市【今註】肝泣血,曾無崩城隕霜之應,故鄒衍、^婦何能感徹@。知妄作。何者?臣出身為國,破家立事,至乃懷忠獲釁,抱信見疑,畫夜長吟,剖臣聞昔有哀嘆而霜隕二,悲哭而崩城者三。每讀其 ...
韓復智, ‎洪進業, 2003

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «崩城»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 崩城 is used in the context of the following news items.
1
孟姜女原型为齐国武将杞梁妻子哭长城系唐代传说
孟姜女哭长城的故事,在我国可谓家喻户晓。她的惊天一哭,让万里长城亦应声而崩,其分贝之高,难以想象。历史上真有孟姜女这个人吗?她“哭崩城”的事儿究竟存不 ... «中国新闻网, Jun 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 崩城 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/beng-cheng>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on