Download the app
educalingo
Search

Meaning of "妙辩" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 妙辩 IN CHINESE

miàobiàn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 妙辩 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «妙辩» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 妙辩 in the Chinese dictionary

Wonderful debate 1. Also as "wonderful resolution." 2. Perfect harmony argument. 妙辩 1.亦作"妙辨"。 2.圆融无碍的论辩。

Click to see the original definition of «妙辩» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 妙辩


不容置辩
bu rong zhi bian
不屑置辩
bu xie zhi bian
博辩
bo bian
察辩
cha bian
才辩
cai bian
持辩
chi bian
材辩
cai bian
百口莫辩
bai kou mo bian
百喙莫辩
bai hui mo bian
百喙难辩
bai hui nan bian
百辞莫辩
bai ci mo bian
笔辩
bi bian
辞辩
ci bian
bian
辩辩
bian bian
逞辩
cheng bian
酬辩
chou bian
陈辩
chen bian
驰辩
chi bian
骋辩
cheng bian

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 妙辩

笔生花
不可言
策如神
策神谋
处不传

CHINESE WORDS THAT END LIKE 妙辩

高谈雄

Synonyms and antonyms of 妙辩 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «妙辩» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 妙辩

Find out the translation of 妙辩 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 妙辩 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «妙辩» in Chinese.

Chinese

妙辩
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

debate Miao
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Miao debate
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

मियाओ बहस
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

النقاش مياو
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Мяо дебаты
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

debate Miao
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

মিয়াও বিতর্ক
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

débat Miao
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Miao perbahasan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Miao Debatte
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ミャオ族の議論
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

미아오 토론
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

debat Miao
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

cuộc tranh luận Miao
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மியாவோ விவாதம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

मियाओ वादविवाद
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Miao tartışma
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Miao dibattito
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

debata Miao
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Мяо дебати
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Miao dezbatere
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Miao συζήτηση
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Miao debat
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Miao debatt
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Miao debatt
5 millions of speakers

Trends of use of 妙辩

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «妙辩»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «妙辩» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 妙辩

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «妙辩»

Discover the use of 妙辩 in the following bibliographical selection. Books relating to 妙辩 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
妙蓮老和尚說故事 - 第 6 页
慧第一舍利弗母妊增慧有妙辯·八歲獅吼降論師佛陀有十大弟子,各有第一,其中最具代表性,又能震懾一切外道的,那就是舍利弗、目犍連。舍利弗是智慧第一,目犍連是神通第一。有這兩位大弟子,外道雖想盡種種的方法,同佛法來為難,想以他們的邪知見同 ...
釋妙蓮, ‎臺灣靈巖山寺, 2014
2
大般若經:
殊妙。般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子善女人等。已於過去無數佛所發弘誓願種諸善根。聰慧利根善友所攝。於此所說甚深。 ... 恒居勝定離散亂心。由此為緣得無礙辯。無斷盡辯。應辯。迅辯。無踈謬辯。諸所演說豐義味辯。一切世間最勝妙辯
本來無一物, 2015
3
如幻三昧經:
辯積菩薩。建立遠菩薩。山頂菩薩。山幢菩薩。無動菩薩。善思議菩薩。所思善議菩薩。心勇菩薩。心志菩薩。善心菩薩。珠積菩薩。 ... 辯無礙菩薩。妙辯菩薩。應辯菩薩。度意菩薩。顯日月光菩薩。空無菩薩。質遊菩薩。常笑菩薩。根喜菩薩。除諸蓋菩薩。
本來無一物, 2015
4
(頻伽精舍校刊)大藏經總目 - 第 85-89 卷
羅蜜多能深信受復有無量已見聖諦於諸深法能盡源底諸阿羅漢所願已滿於此所說甚深難見難覺救靜微細沈密殊妙般若 ... 乃至無上正等菩提常不忘失桓居勝定離散亂心由此為緣得無礙辯無斷盡辯應辯迅辯無陳認辯諸所演說豐義味辯一切世間最勝妙辯 ...
羅迦陵, 1913
5
花嫁:
妙辯道。霍磊苦笑的圍想綺妙第一次聽到他名字時音幫他取個又響亮`又好叫的名字。琶旦雷、地雷,再來個火雷也不錯,看你這子!」他原本以為她只是說說而已沒猛揮羅奎火雷,大火雷,魂歸來兮!」「別鬧了,妙丫頭!」`「好吧,琶歸正傳。」綺妙收回雙手,「對了!
右灰編輯部, 2006
6
大寶積經:
唯應隨辯如是之法。如是言詞。應以是字隱藏是法。菩薩摩訶薩。又以是解。當應了知是一名言。是二名言。是多名言。又能了知是女名言。是男名言。是非男非女名言。又能了知是略名言。是廣名言。是好名言。是惡名言。又能了知過去名言。未來名言。
本來無一物, 2015
7
巴蜀文化研究集刊第7卷 - 第 7 卷
1998年2月,楚雄市吕合镇文化站站长钱家龙在该镇白石盘村外田间发现一通古代石碑,专家释读此是元代阿吒力周大师庆的墓碑。碑文名称是《故恭默思道妙辩大师释智明墓志铭并序》,为元至正九年(1349)所立。《故恭默思道妙辩大师释智明墓铭并序》 ...
段渝, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2012
8
大寶積經:
唐三藏法師菩提流志奉詔譯. 又能了知,過去名言、未來名言、現在名言。又能了知,如是等相一字增益,如是等相多字增益。若諸菩薩能善了知,是則名為詞無礙解。又,舍利子!復有詞無礙解者,菩薩摩訶薩所發言詞,無量功德所共集成。何等是耶?舍利子!
唐三藏法師菩提流志奉詔譯, 2015
9
中國史新論:宗教史分冊: - 第 249 页
... 種程度的監控。僧祐《出三藏記集》基本上將非漢譯的經典都視為疑偽經典,在最崇信佛教的梁武帝統治時期,對於僧人妙光的 ... 即以其年四月二十一日,勅僧正慧超,令喚京師能講大法師、宿德如僧祐、曇准等二十人,共至建康前辯妙光事。超即奉旨,與曇 ...
林富士, 2011
10
辩锋犀利(上):
天戈 编著. 矛盾战术,表现在论辩中,皇抓住对方自相矛盾的地方加以暴露,以子之矛,攻子之盾,从而战胜对手 o 一个小男孩子去面包店买了两个便士的面包发现面包比平时小得多,于皇就对老板说二“你不觉得这个面包比平时小吗? ” “口我,不要紧,这样你拿 ...
天戈 编著, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 妙辩 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/miao-bian-1>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on