Las cookies de educalingo se usan para personalizar los anuncios y obtener estadísticas de tráfico web. Además, compartimos información sobre el uso del sitio web con nuestros partners de medios sociales, publicidad y análisis web.
Aceptar
Buscar

Significado de "मन" en el diccionario de maratí

Diccionario
DICCIONARIO
section

PRONUNCIACIÓN DE मन EN MARATÍ


मन  [mana]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUÉ SIGNIFICA मन EN MARATÍ

Pulsa para ver la definición original de «मन» en el diccionario maratí.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

Mente

मन

La mente se llama el lugar donde el conocimiento, los pensamientos, las opiniones, los recuerdos, los sentimientos, la imaginación, la razón y la conciencia surgen debido a la conciencia y la inteligencia. Todas estas cosas son el proceso de este cerebro. La mente ha sido estudiada en textos y filosofía indios antiguos. La mente humana es lo más misterioso de este mundo. जाणीव व बुद्धी यांच्यामुळे घडणाऱ्या ज्ञान, विचार, मत, स्मरणशक्ती, भावना, कल्पनाशक्ती, तर्कशक्ती, चेतना या गोष्टी ज्या ठिकाणी होतात त्या ठिकाणाला मन असे म्हणतात. या सर्व गोष्टी या मेंदूद्वारे होणाऱ्या प्रक्रिया आहेत. प्राचीन भारतीय ग्रंथांमध्ये व तत्त्वज्ञानामध्ये मनाचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. मानवी मन हि या जगात सर्वात अनाकलनीय गोष्ट आहे.

definición de मन en el diccionario maratí

Sin sentido 1 mente; Chitashakti; Inteligencia, pensamientos, lógica, memoria Etc. Ver quinteto íntimo e íntimo 2 conciencia; Corazón; Depresión, interés, trastornos, etc. Agradable Conocimiento del compostaje del conocimiento 3 Consejo de Conciencia; Bern- El poder del mal pensamiento; Íntimo "Cuyas mentes lo prueban". 4 sentido; Autorrealización; Bhan; Vigilancia; Purificación 5 Sankalpa- Encarnación extraordinaria; Deseo; Determinación 'Opciones de resolución Tenni Mana. ' -Do 17.8.6. 6 intereses; El deseo de corazón, Tendencia; Feliz Favor. 7 mayan 8; Atención [No.] 'Tujaworman Rezo yapri kan iyela '. -R 42 9. Atención M. 1 Los sueños se pueden ver. 2 Mana Raja, Mana Praja 3 mentes uno, gente uno 4 Mandal Mande, Padrantan Dhande. 5 No tengo dinero, Dios me ha dado 6 Los sueños se pueden ver en el mercado de dinero. 7 Sé consciente, insultado. Mente 8 Ve al padre de mi padre 9 Si crees en Manas, entonces trata. (V.). Raise-fly-bewitched; Espinoso, aversión, Pesos 'Mi mente se deshizo de este último escáner recientemente Lo es ". Estar conmocionado Comparte el miedo 'Veronoscopio' Nueva feria, historia de mente temblorosa. -ModhiSham 9.62 .have- Trance-tripas; Cierra los brazos . Know-you Sé tú mismo tan malo sobre las cosas malas hechas; Solucionar problemas; Estar arrepentido Llénalos; Ganges; Susto "Mente falsa, estoy enojado, hombre". -Moscle 4.4 9. Contexto-apego-apego-concentración mental; Atención . Saber, deseo. Impacto-cepas, generación de ansiedad Ya sea Se consciente M. concéntrese en su mente y pies No conectado Cosas falsas para los beneficios de mal momento- Asegúrate de cumplir. .goodwill Caída Confusión "Ahora mi mente cae en la leche". -Bald 2.195 Miedo-1 se comporta como el corazón de uno. 2 Toma un bostezo bostezo 'Respetuosamente, mi mente Kirtivan alaba ". -Hacer 2 10.25 . Examen mental; (Alguien) mente Mañana; Los pensamientos de alguien son su discurso, comportamiento, etc. Decidir desde .com- find- (para hacer algo) Conviértete genial Muy interesante; Estar adjunto; Querido amor मन—न. १ चित्त; चित्शक्ति; बुद्धि, विचार, तर्क, स्मृति इ॰ चें अधिष्ठान; अंतःकरणचतुष्टय आणि अंतःकरण पंचक पहा. २ अंतःकरण; हृदय; भाव, रस, विकार इ॰ चें अधिष्ठान; सुखदुः खादिकांचें ज्ञान करून देणारें इंद्रिय. ३ सदसद्विवेकबुद्धि; बरें- वाईट समजण्याची शक्ति; अंतर्याम. 'ज्यांचे मन त्यास ग्वाही देतें.' ४ जाणीव; आत्मबोध; भान; सावधपणा; शुद्धि. ५ संकल्पवि- कल्पात्मक अंतःकरणवृत्ति; इच्छा; निश्चयाशक्ति. 'संकल्प विकल्प तेंचि मन ।' -दा १७.८.६. ६ आवड; अंतःकरणाची ओढ, प्रवृत्ति; खुषी; मर्जी. ७ माया ८ प्रेम; लक्ष. [सं.] 'तुजवरिमन ईंचे यापरी कां इयेला ।' -र ४२. ९. ध्यान. म्ह॰ १ मनीं वसें तें स्वप्नीं दिसे. २ मन राजा, मन प्रजा. ३ मनांत एक, जनांत एक. ४ मनांत मांडे, पदरांत धोंडे. ५ मनीं नाहीं भाव, देवा मला पाव. ६ मनीं वसे तें स्वप्नीं दिसें. ७ मान जना, अपमान मना. ८ मन जाणे पापा माय जाणे मुलाचे बापा. ९ मनास मानेल तो सौदा. (वाप्र.) ॰उठणें-उडणें-आवडेनासा होणें; कंटाळा, तिटकारा, वीट येणें. 'ह्या सखलादी अंगरख्यावरून अलीकडे माझें मन उडालें आहे.' ॰कांपणें-दुःख होणें; भीति वाटणें. 'व्यूढोरस्कादिक नव मेले, मन कांपतें कथायाला ।' -मोभीष्म ९.६२. ॰खचणें- कचरणें-हिंमत सुटणें; हातपाय गळाठणें. ॰खाणें-आपण केलेल्या वाईट कृत्याबद्दल स्वतःलाच वाईट वाटणें; टोंचणी लागणें; पश्चात्ताप होणें. ॰गडबडणें-भीतीनें भरणें; गांगारणें; घाबरणें 'गडबडतें मन वेडें, माणुस मीं मीं म्हणोनि बडबडतें ।' -मोशल्य ४.४९. ॰घालणें-देणें-लावणें-मन एकाग्र करणें; लक्ष लावणें. ॰जाणें-इच्छा होणें. ॰तुटणें-मनांत कंटाळा, अप्रीति उत्पन्न होणें; मन पराङ्मुख होणें. म्ह॰ तुटलें मन आणि फुटलें मोतीं सांधत नाहीं. ॰थोड्यासाठीं निसरडें करणें-क्षुल्लक फायद्या- साठीं निश्चयापासून पराङ्मुख होणें. ॰दुग्ध्यांत पडणें-संशयांत पडणें; गोंधळणें. 'आतां माझें मन दुग्ध्यांत पडलें.' -बाळ २.१९५. ॰धरणें-१ एखाद्याच्या मनाप्रमाणें वागणें. २ हांजी हांजी करणें. 'आदर देखोनि मन धरी । कीर्तीविण स्तुती करी ।' -दा २. १०.२५. ॰पाहणें-मनाची परिक्षा करणें; (एखाद्याच्या) मनाचा कल अजमावणें; एखाद्याचे विचार त्याचें भाषण, वागणूक इ॰ वरून ठरविणें. ॰बसणें-लागणें-(कांहीं गोष्ट करावयास) अनु- कूल होणें; अतिशय आवडणें; आसक्त होणें; प्रिय वाटूं लागणें. 'नको कचा मज टाकुनि जाऊं, तुजवरि मन हें बसलें रे ।' ॰मनाविणें-मन वळविणें; मर्जी संपादणें; अनुकूल करून घेणें. ॰मानेल तसें करणें-इच्छेस येईल तसें करणें; स्वैर वर्तन करणें; स्वच्छंदानें वागणें. ॰मारणें-इच्छा मारणें; इच्छा दाबून ठेवणें. ॰मिळणें-उभयतांच्या आवडीनिवडी सारख्या असणें. 'स्त्री- पुरुषांचीं मनें मिळालीं नाहींत तर त्यांचा संसार सुखावह होऊं । शकत नाहीं.' ॰मुंडणें-इच्छा नाहींशी करणें. 'आधीं मन मुंडा व्यर्थ मुंडितां मुंडा ।' -मृ ६५. ॰मोठें करणें-उदारपणा दाखविणें; थोरपणानें वागणें. ॰मोडणें-एखाद्याची आशा विफल करणें; एखाद्याच्या इच्छेविरुद्ध वागणें; दुःख देणें. 'जयाचेनि शब्दें मन मोडे । तो एक पढतमूर्ख ।' -दा २.१०.६. ॰विटणें-कंटाळा, वीट येणें. 'बहुवीरक्षय घडला, तेणें बहुजीवितास मन विटलें ।' -मोभीष्म ११.७४. मनांत आणणें-संकल्प, निश्चय करणें; मना- वर घेणें. मनांत (मनीं) कढविणें-मनांतल्या मनांत रागानें चूर करणें. जळफळावयास लावणें. 'निजतेजें भानुला मनीं कढवी ।' -मोविराट ३.१२०. मनांत (मनीं) कालवणें-अंतःकरणांत अति शय कष्टी होणें; अतिशय दुःख होणें. 'बहुत दुःख मनीं जरिं कालवें । भिउनि ह्यास तयास न बोलवे ।' मनांत गांठ ठेवणें-मनांत वैरभाव, द्वेषबुद्धि, सूड घेण्याची इच्छा जागृत ठेवणें; अढी धरणें. मनांत गांठ बांधणें-घालणें-नीट ध्यानांत धरून ठेवणें; मनांत गोष्ट पक्की ठेवणें. मनांत चरचरणें-मनास काळजी, भीति वाटणें; दुःख होणें. मनांत ठेवणें-एखादी गोष्ट गुप्त राखणें; वाच्यता न करणें. मनांत नवमण जळणें-मनांतल्या मनांत संतापणें; मनांत द्वेष, सूड घेण्याची इच्छा जागृत ठेवणें. मनांत भरणें-पसंत पडणें; आवडणें. मनांत (मनीं) मांडे खाणें- व्यर्थ मनोरथ करणें; मनोराज्य करणें. मनांत (मनीं) म्हणणें-स्वगत बोलणें; स्वतःशीं पुटपुटणें. मनांतल्या मनांत
मन(सृ)सूर, मन्सूर—पु. १ राजाचें आज्ञापत्र; सनद. २ मोहोर; शिक्का. 'वरी मनसुर सद्गुरूकृपेचा । हिशेब सकळांचा पुसिला ।' -भवि ४५.६२. [अर. मन्शूर्]
Pulsa para ver la definición original de «मन» en el diccionario maratí.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

PALABRAS DEL MARATÍ QUE EMPIEZAN COMO मन

ध्व
मनखुरा
मन
मनगट
मनचव
मनजात
मनणें
मन
मनवणें
मनवारी
मनशा
मनशी
मनसब
मनसुत्र
मनसुबा
मनसुबी
मनसूर
मनसोटी
मनस्वी
मन

Sinónimos y antónimos de मन en el diccionario maratí de sinónimos

SINÓNIMOS

PALABRAS DEL MARATÍ RELACIONADAS CON «मन»

Traductor en línea con la traducción de मन a 25 idiomas

TRADUCTOR
online translator

TRADUCCIÓN DE मन

Conoce la traducción de मन a 25 idiomas con nuestro traductor multilingüe.
Las traducciones de मन presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma maratí.

Traductor maratí - chino

心灵
1.325 millones de hablantes

Traductor maratí - español

Mente
570 millones de hablantes

Traductor maratí - inglés

mind
510 millones de hablantes

Traductor maratí - hindi

मन
380 millones de hablantes
ar

Traductor maratí - árabe

عقل
280 millones de hablantes

Traductor maratí - ruso

ум
278 millones de hablantes

Traductor maratí - portugués

mente
270 millones de hablantes

Traductor maratí - bengalí

মন
260 millones de hablantes

Traductor maratí - francés

esprit
220 millones de hablantes

Traductor maratí - malayo

fikiran
190 millones de hablantes

Traductor maratí - alemán

Geist
180 millones de hablantes

Traductor maratí - japonés

念頭
130 millones de hablantes

Traductor maratí - coreano

마음
85 millones de hablantes

Traductor maratí - javanés

pikiran
85 millones de hablantes
vi

Traductor maratí - vietnamita

nhớ
80 millones de hablantes

Traductor maratí - tamil

மனதில்
75 millones de hablantes

maratí

मन
75 millones de hablantes

Traductor maratí - turco

us
70 millones de hablantes

Traductor maratí - italiano

mente
65 millones de hablantes

Traductor maratí - polaco

umysł
50 millones de hablantes

Traductor maratí - ucraniano

розум
40 millones de hablantes

Traductor maratí - rumano

minte
30 millones de hablantes
el

Traductor maratí - griego

μυαλό
15 millones de hablantes
af

Traductor maratí - afrikáans

Mind
14 millones de hablantes
sv

Traductor maratí - sueco

sinne
10 millones de hablantes
no

Traductor maratí - noruego

Mind
5 millones de hablantes

Tendencias de uso de la palabra मन

TENDENCIAS

TENDENCIAS DE USO ACTUALES DEL TÉRMINO «मन»

0
100%
En el mapa anterior se refleja la frecuencia de uso del término «मन» en los diferentes paises.

Citas, bibliografía en maratí y actualidad sobre मन

EJEMPLOS DE USO

10 LIBROS DEL MARATÍ RELACIONADOS CON «मन»

Descubre el uso de मन en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con मन y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.
1
Man Tarang / Nachiket Prakashan: मन तरंग
कधीतरी मनाच्या तळात कित्येक दिवस शांत असणारं एखाद शिपलं हळूच उघडतं आणि शब्दांचे मोती झरझर ...
Sau. Shilpa Oke, 2014
2
Manaḥpūrvaka Khuśavanta: jīvana, maraṇa āṇi tyā daramyāna-
Memoirs about the life of an Indo-English litterateur.
Khushwant Singh, ‎Humra Quraishi, ‎Abhijita Thiṭe, 2014
3
Diamonds - From the Mine of Mind "कुछ हीरे मन की खान से”:
I have expressed my thoughts about social evils and issues, environment, relationships, happiness and hope, all in the form of poetry. I hope you will enjoy reading the book as much as I enjoyed writing it.
Ashish Sharma, 2015
4
छूना बस मन (Hindi Sahitya): Chhuna Bas Man (Hindi Poetry)
प्रेममेंरचे बसे मन की संरचना,मन के िविभन्न रूपों को व्यक्त करती रचना, ''उद्धव मन न भए दस बीस...'' में स्पष्ट है। जब प्रेम के कारण मात्र कहीं िकसी का अपना संसार खो रहा हो, कोई स्वर्ण से ...
अवधेश सिंह, ‎Awadhesh Singh, 2013
5
मन की शक्तियाँ (Hindi Sahitya): Man Ki Shaktiyan (Hindi ...
और यह सम्पूर्ण राष्ट्र के िलए दैिनकउपासना का एकअंग बन गया हैवे लोग िजस िसद्धान्त पर पहुँचे हैं, वह यह हैिक यह सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुष्य के मन में अवस्िथत है, मनुष्य का मन समष्िट ...
स्वामी विवेकानन्द, ‎Swami Vivekananda, 2013
6
छाया मत छूना मन
Novel, based on Vasudhā, a fictional character; previously serialized.
Himāṃśu Jośī, 2004
7
शिक्षा मनोविज्ञान - पृष्ठ 664
समुह मन उन पर छाती हो जाता है अर्थात् भीड जो सीचती है, काती है, वे भी बिना सीने विचारे वही सीचने और काने पर मजकृ हो जाते है । 2. कुछ विचरिक जो मवन्दूगल राणा: 110118311) आदि ने समुह ...
STEEFUNS J M, 1990
8
मन की लहर: कवितायें
Includes description on his life and works.
Rāmaprasāda Bismila, ‎Madanalāla Varmā Krānta, 2006
9
Amrutbindupanishad / Nachiket Prakashan: अमृतबिन्दूपनिषद
पण मन तर आत्म्यापर्यत जाऊ शकत नाही ना ? तेथून वाचा मनासही निवृत्त होत असते . तेंव्हा येथे मन म्हणजे बुद्धी असे गृहीत धरावे . इंद्रियापेक्षा मन सुक्ष्म व श्रेष्ठ , मनापेक्षा ...
बा. रा. मोडक, 2014
10
Rāmavijaya
और आम (5 ( : (रि, [:......., ( (73, किक के झ ऐ.; म जा मरे :4 ((, मन कैम (7/ हैं१' यक (.., प आर तो 1. फिर ह क-न है तो चच, भी मथ परी-या पुत पड़ ( / र व्यय ( औ-. मजे औ/ते ( अ. ' (मोर (:.1.: माल (......:..: उ, उ (.::.., (स्ट-..'-], है-"''), यत्रा-ई ...
Śrīdhara, 1849

10 NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «मन»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término मन en el contexto de las siguientes noticias.
1
औपचारिकता बन कर रह गया 'मन की बात'
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत Image copyright Reuters. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को शुरू हुए एक साल पूरा हो गया है. मोदी ने पहली बार 3 अक्तूबर 2014 को रेडियो पर 'मन की बात' की थी. नरेंद्र मोदी ने अपने, अपनी पार्टी और ... «बीबीसी हिन्दी, Oct 15»
2
नेपाल पर क्या है मोदी की 'मन की बात'?
नेपाल में नए संविधान के लागू किए जाने के एक दिन बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट से उनके 'मन की बात' कार्यक्रम के बारे में तो ट्वीट किया गया पर नेपाल के लोगों को अब तक उन्होंने ... «बीबीसी हिन्दी, Sep 15»
3
गैस सब्सिडी छोड़ना, 'सेल्फी विद डॉटर' मूक क्रांति …
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए आज देश को संबोधित करते हुए कहा कि 'मन की बात, एक वर्ष और अनेक बातें। मैं नहीं जानता आपने क्‍या पाया, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार ... «एनडीटीवी खबर, Sep 15»
4
बिहार चुनाव : महागठबंधन को चुनाव आयोग से झटका …
नई दिल्ली: भाजपा विरोधी महागठबंधन ने बुधवार को चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम पर बिहार चुनाव समाप्त होने तक रोक लगाने की मांग करते हुए आशंका जताई कि वह मतदाताओं को ... «एनडीटीवी खबर, Sep 15»
5
पीएम मोदी की रेडियो पर 'मन की बात'
बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन की रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' और भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच पर रविवार को ख़ास नज़र होगी. «बीबीसी हिन्दी, Ago 15»
6
'मन की बात' में बोले मोदी, लैंड ऑर्डिनेंस दोबारा …
नई दिल्ली। भूमि कानून को लेकर किसी तरह के दुष्प्रचार में किसानों को नहीं आने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने आज कहा कि सरकार भूमि अध्यादेश को पुन:स्थापित या फिर से जारी नहीं करेगी लेकिन किसानों को सीधा लाभमिलने ... «दैनिक जागरण, Ago 15»
7
नहीं आएगा भूमि बिल पर अध्यादेश: PM
उन्होंने कहा, 'भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का मन खुला है.' मोदी ने कहा, 'भूमि बिल पर किसानों को भयभीत किया गया. किसान भयभीत न हों, भ्रम में न रहें. अब भ्रम का कोई कारण नहीं है.' उन्होंने साफ किया कि भूमि अध्यादेश को 31 अगस्त को ही खत्म होने ... «आज तक, Ago 15»
8
मन की बात के चैंपियन मौन व्रत पर क्यों: सोनिया
मन की बात के चैंपियन ने मौन व्रत क्यों धारण किया हुआ है?'' कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह बहुमत की ताकत को ज़िम्मेदारी से निभाने की जगह उससे मनमानी करना चाह रही है. उन्होंने कहा, "सरकार जांच की जगह केवल बहस से काम चलाना ... «बीबीसी हिन्दी, Ago 15»
9
ये हैं वो पेंटिंग्स, जिनका जिक्र पीएम नरेंद्र …
रायपुर. ये पेंटिंग बिलासपुर रेलवे जोन के नागपुर डिविजन के टीटीई विजय बिस्वाल की बनाई हुई है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पेंटिंग्स का जिक्र मन की बात में किया। पेंटिंग्स को कुछ दिन पहले विजय ने एक उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री ... «दैनिक भास्कर, Jul 15»
10
'मन की बात' : पीएम नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस …
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने करगिल विजय दिवस और सड़क सुरक्षा पर बात की। पढें मोदी ने 'मन की बात' में क्या कहा... इस वर्ष बारिश की अच्छी ... «एनडीटीवी खबर, Jul 15»

REFERENCIA
« EDUCALINGO. मन [en línea] . Disponible en <https://educalingo.com/es/dic-mr/mana-2>. Abr 2020 ».
mr
diccionario maratí
Descubre todo lo que esconden las palabras en