Mots et Expressions du tamoul

பகண்டை | பகந்தரம் | பகரிப்பு | பகர்ச்சி | பகற்குருடு | பகற்பாடு | பகலோன் | பகல் | பகல்மானம் | பகல்வத்தி | பகழி | பகவிருக்கம் | பகாசுரவைரி | பகாசூரன் | பகாப்பொருள் | பகாலம் | பகிகண்டம் | பகிடி | பகிரண்டம் | பகிரதன் | பகிர்ச்சி | பகிர்விடல் | பகீரதி | பகீரெனல் | பகைத்தானம் | பகைமேற்சொல்லல் | பகையகம் | பகையாளி | பகைவர்நாடழித்தல் | பக்ககன் | பக்கசம் | பக்கச்சொல் | பக்கத்துணை | பக்கபாதம் | பக்கபாதிகை | பக்கமூலம் | பக்கரசம் | பக்கரைக்கட்டு | பக்கவாகனன் | பக்காசயம் | பக்கிநேத்திரகம் | பக்கிராசன் | பக்குப்பக்கெனல் | பக்குவகாலம் | பக்குவசாலி | பக்குவரசம் | பக்குவாசயம் | பக்குவாத்துவர் | பங்கக்கிரீடம் | பங்கசாசநி | பங்கசாசனன் | பங்கசாதம் | பங்கசினி | பங்கணம் | பங்கயத்தவன் | பங்கயாசனன் | பங்கருகம் | பங்கவாசம் | பங்காலி | பங்கிடுதல் | பங்குக்கிராகம் | பங்குதை | பங்குரை | பங்குவித்து | பங்குவீதம் | பசந்து | பசபசப்பு | பசமந்ததிரம் | பசம்பை | பசலை | பசவ்வியம் | பசாசம் | பசாசு | பசிப்பு | பசியம் | பசிரி | பசுகௌவியம் | பசுக்காவலர் | பசுக்கிரியை | பசுங்கதிர்த்தே | பசுங்காய் | பசுங்குடி | பசுங்கொடி | பசுங்கொற்றான் | பசுங்கோரை | பசுண்டி | பசுத்தக்காளி | பசுநாகு | பசுநாதம் | பசுபந்தம் | பசுபாலன் | பசுபிரேணம் | பசுப்பிரோணம் | பசுமுல்லை | பசும்பயறு | பசும்பயிறு | பசும்பிடி | பசும்புல் | பசுரட்சணம் | பசுராசன் | பசுவதை | பசுவாசாரம் | பசுவின்முலை | பசூசகன் | பசைகாரம் | பசைந்தார் | பச்சவடம் | பச்சாது | பச்சிமப்பிறை | பச்சியதோகரன் | பச்சிறைச்சி | பச்சிலைப்பாம்பு | பச்சிலையோணான் | பச்சைக்கருப்பூரம் | பச்சைக்கல் | பச்சைக்கிளி | பச்சைக்குங்கிலியம் | பச்சைக்குவடு | பச்சைக்கூடு | பச்சைக்கொம்பு | பச்சைநஞ்சு | பச்சைநிறநிற்களன் | பச்சைப்பட்டி | பச்சைப்பதம் | பச்சைப்பழுக்காயடைத்தல் | பச்சைப்பாம்பு | பச்சைப்பாலன் | பச்சைப்புண் | பச்சைப்புறா | பச்சைப்புல் | பச்சைப்புழு | பச்சைப்பெருமாள் | பச்சைப்பொட்டு | பச்சையுடல் | பச்சைவடம் | பச்சைவில் | பச்சைவெட்டு | பச்சைவெண்ணெய் | பச்சோலை | பஞ்சகுத்தம் | பஞ்சகூடம் | பஞ்சசதகம் | பஞ்சசனன் | பஞ்சசன்னியம் | பஞ்சசாகம் | பஞ்சசுகந்தம் | பஞ்சடைதல் | பஞ்சதம் | பஞ்சதாரை | பஞ்சநகம் | பஞ்சநகர்க்கூர்மையோன் | பஞ்சநகி | பஞ்சநிறக்கல் | பஞ்சபட்சிக்காதல் | பஞ்சபத்திரகன் | பஞ்சபாணன் | பஞ்சபாண்டவர்முல்லை | பஞ்சப்பிரமம் | பஞ்சமகதி | பஞ்சமன் | பஞ்சமாசியம் | பஞ்சமாபாதகன் | பஞ்சறைக்கிழவன் | பஞ்சலவணம் | பஞ்சலோகப்பொது | பஞ்சலோபி | பஞ்சவடம் | பஞ்சவடி | பஞ்சவட்டந்தடி | பஞ்சவத்திரன் | பஞ்சவத்திரம் | பஞ்சவன் | பஞ்சவர்தூதன் | பஞ்சவெச்சம் | பஞ்சாக்கரம் | பஞ்சாங்கவாக்கியம் | பஞ்சாங்கி | பஞ்சாங்குலம் | பஞ்சாசியம் | பஞ்சாடித்திருக்கை | பஞ்சாடுதல் | பஞ்சாட்சரம் | பஞ்சானனம் | பஞ்சாயத்தார் | பஞ்சாயுதன் | பஞ்சாயுதபாணி | பஞ்சாய் | பஞ்சாரி | பஞ்சார்த்தல் | பஞ்சாவடம் | பஞ்சிகம் | பஞ்சிநீலப்பாணி | பஞ்சிற்றொடர் | பஞ்சீகரணம் | பஞ்சுரட்டான் | பஞ்சுவாய்க்கொள்ளுதல் | பஞ்சூகம் | படகுடி | படங்கன் | படச்சரம் | படமஞ்சரி | படமடக்கி | படருருக்கி | படரை | படர்க்கை | படர்மல்லிகை | படர்வு | படலைமாலை | படவாசகம் | படவாசம் | படவாள் | படவு | படாடோபம் | படாபஞ்சனம் | படாம்வீடு | படாரன் | படாரிடுதல் | படாரூபம் | படிக்கட்டு | படிக்கம் | படிக்காரம் | படித்திரம் | படித்தீன் | படித்துறை | படினம் | படிப்பாளி | படிப்போன் | படிமக்கலம் | படிமத்தாள் | படிமாத்தாள் | படியகம் | படியச்சு | படியரம் | படியளந்தோன் | படியவைத்தல் | படிரம் | படுகாடு | படுகாயம் | படுகிடங்கு | படுகுடி | படுக்காழிவிசேஷம் | படுக்கையாமணக்கு | படுதடி | படுதா | படுபழி | படுமாலைப்பாலை | படுமுடிச்சு | படுவநாயகி | படைக்கலம் | படைச்சால் | படைச்செருக்கு | படைப்பௌஞ்சு | படைமுகம் | படையாச்சி | படையிராசன் | படையுறுப்பு | படையுள்படுவோன் | படைலோகம் | படைவகுப்பு | படோலுகை | பட்சசரம் | பட்சணி | பட்சணித்தல் | பட்சத்துவாரம் | பட்சபாதம் | பட்சயம் | பட்சவாதம் | பட்சிசாலம் | பட்சிசிங்கம் | பட்சிராஜன் | பட்டகம் | பட்டசாலை | பட்டடை | பட்டணம் | பட்டத்தியானை | பட்டத்துக்குமாரத்தி | பட்டத்துக்குமாரன் | பட்டத்துத்தேவி | பட்டத்துரை | பட்டம் | பட்டவிளக்கு | பட்டாசிரியன் | பட்டாசு | பட்டாணிப்பயிறு | பட்டாணிப்பாஷை | பட்டாரகன் | பட்டிகைமரம் | பட்டிக்காடு | பட்டிக்கிடை | பட்டிக்குறி | பட்டிசம் | பட்டிணி | பட்டிப்பயல் | பட்டியெருது | பட்டுச்சீலை | பட்டுவர்க்கம் | பட்டுவிகற்பம் | பட்டைக்காறை | பட்டைக்கொடி | பட்டைப்பெல்லி | பட்டையம் | பட்டையரைஞன் | பணக்கொழுப்பு | பணங்கனை | பணதரதரன் | பணதரம் | பணப்பித்து | பணப்பெட்டி | பணப்பேய் | பணப்பைத்தியம் | பணமணி | பணர் | பணறு | பணவை | பணாடவி | பணாதரதரன் | பணாமகுடம் | பணாயிதம் | பணிகாரத்துத்தி | பணிகாரம் | பணிசாரகன் | பணிதல் | பணிதி | பணித்தட்டார் | பணித்தலைவன் | பணினம் | பணிப்பிரியம் | பணிப்பு | பணிமுட்டு | பணியல் | பணியாரத்துத்தி | பணியாரம் | பணியிறை | பணியுலகு | பணிராஜன் | பணீசுரன் | பணைத்திராய் | பண் | பண்டகசாலை | பண்டகாசினி | பண்டகேந்திரம் | பண்டனம் | பண்டபதார்த்தம் | பண்டமாற்று | பண்டாகி | பண்டாரக்குரு | பண்டாரச்சொம் | பண்டாரத்தெகு | பண்டாரமேளம் | பண்டாரவிடுதி | பண்டி | பண்டிதவாய் | பண்டியுள்ளிரும்பு | பண்டு | பண்டுகம் | பண்ணியங்கனை | பண்ணியவீதி | பண்ணியஸ்திரீ | பண்ணியாசீவகம் | பண்ணைக்கரியம் | பண்பு | பண்புச்சொல் | பண்புரைப்பார் | பண்மை | பதகன் | பதகம் | பதகர் | பதகளிப்பு | பதக்கிரமம் | பதக்குபதக்கெனல் | பதங்கன் | பதங்கராஜன் | பதச்சேதம்பண்ணுதல் | பதடி | பதத்தணி | பதத்திரம் | பதத்திரி | பதநியாசம் | பதனம் | பதனழிதல் | பதனழிவு | பதபாதம் | பதப்பலம் | பதப்பேறு | பதம் | பதரி | பதர் | பதவாயுதம் | பதவியகுணம் | பதவை | பதாகினி | பதாசனம் | பதாயுதம் | பதார்த்தகுணசிந்தாமணி | பதார்த்தசிந்தாமணி | பதிசத்திசாலம் | பதினாறாண்டிற்பெண்பெயர் | பதிபக்தி | பதிபோதம் | பதிமினுக்கி | பதியம் | பதிரன் | பதிரோர்ணம் | பதிற்றொன்பான் | பதிவத்தினி | பதிவாகன் | பதிவிரதாபத்தினி | பதுக்கலன் | பதுமகருப்பன் | பதுமகேசரம் | பதுமசாரிணி | பதுமநாளன் | பதுமபந்து | பதுமயோணி | பதுமராகம் | பதுமலாஞ்சனை | பதுமவிரோதி | பதுமவீசம் | பதுமாகரம் | பதுமாக்கம் | பதுமாசநன் | பதுமாசனை | பதுமாப்தன் | பதுமார்க்கம் | பதுமாலயை | பதுமினிகாந்தன் | பதுமுகம் | பதுமோத்பவன் | பதைத்தல் | பத்தங்கம் | பத்தசனம் | பத்தசாரம் | பத்தனம் | பத்தபராதீநன் | பத்தறா | பத்தவத்தலைவன் | பத்தா | பத்திசூலம் | பத்தித்தாருகம் | பத்தினி | பத்தினித்தனம் | பத்தினிப்பிள்ளை | பத்திமார்க்கம் | பத்தியகாரி | பத்திரகம் | பத்திரங்கம் | பத்திரசிரயம் | பத்திரசிரேட்டம் | பத்திரசுரம் | பத்திரசூசி | பத்திரதாரகம் | பத்திரதாலி | பத்திரநாடிகை | பத்திரபதி | பத்திரபரசு | பத்திரபலநம் | பத்திரபாணி | பத்திரயௌவனம் | பத்திரரதம் | பத்திரரேணு | பத்திரவாகன் | பத்திரவாகம் | பத்திரவாகரணம் | பத்திராகரணம் | பத்திராக்கியம் | பத்திராங்கம் | பத்திராசிரயம் | பத்திராசுவம் | பத்திராஞ்சனம் | பத்திராத்துமசம் | பத்திரிகை | பத்திரோதகம் | பத்திரோல்லாசம் | பத்திவிசுவாசம் | பத்து | பத்துக்காலோன் | பந்தகம் | பந்தனாலயம் | பந்தயம் | பந்தயித்துவம் | பந்தற்பாடு | பந்தித்தல் | பந்தித்திரம் | பந்திப்பாய் | பந்திருபாவனன் | பந்திலம் | பந்து | பந்துசனம் | பந்துத்துவம் | பந்துரம் | பந்துரை | பந்துவராளி | பந்தூரம் | பனங்கறுக்கு | பனங்கிளி | பனங்கீரை | பனங்கொடியோன் | பனங்கொட்டை | பனங்கோரை | பனசயித்தி | பனந்தாழை | பனம்பழம் | பனம்பிடுக்கு | பனர் | பனாட்டுத்தோல் | பனி | பனிக்கஞ்சி | பனிக்காற்று | பனிக்குடம் | பனிச்சா | பனிதாங்கி | பனிநத்தை | பனிப்பகை | பனிப்பயறு | பனிப்பருவம் | பனிப்புகட்டு | பனிப்புகாரர் | பனிப்பூங்காரம் | பனிப்பூடு | பனிமலை | பனியவரை | பனிவரை | பனுவலாட்டி | பன்னகண்டம் | பன்னகம் | பன்னகவைரி | பன்னகாபரணன் | பன்னசந்தரம் | பன்னச்சத்தகம் | பன்னபோசனம் | பன்னமாசாலம் | பன்னமிருகம் | பன்னம் | பன்னவல்லி | பன்னாகம் | பன்னாசி | பன்னான்குழி | பன்னிணவிலைஞர் | பன்னீர்மரம் | பன்னு | பன்முறைக்கருவியர் | பன்மைப்பால் | பன்மையாய்விடுதல் | பன்றி | பன்றிக்கரணம் | பன்றிக்கிடை | பன்றிக்குறும்பு | பன்றிக்குளி | பன்றிக்கொவ்வை | பன்றித்தகரை | பன்றிநெல் | பன்றிப்பறை | பன்றிப்புல் | பன்றிமொத்தை | பன்றிவெட்டுதல் | பப்பளி | பம்பைப்பறை | பயகம் | பயங்கரம் | பயசுபம் | பயணவிரோதி | பயனிலாள் | பயனுரைத்தல் | பயபக்தி | பயப்படல் | பயப்பாடு | பயரை | பயற்றங்காய் | பயல் | பயளை | பயானகம் | பயாபகன் | பயாபிலாஷி | பயாப்தி | பயிக்கம் | பயிந்தரி | பயினி | பயிரவி | பயிருகம் | பயிர்ப்பங்கு | பயிற்சி | பயிற்பேச்சு | பயிலியம் | பயிலுதல் | பயில்விடுதல் | பயோகடம் | பயோகனம் | பயோததி | பயோதி | பயோதிகம் | பரகதி | பரகளத்திராவிகமனம் | பரகாரியம் | பரகுடிலம் | பரங்கி | பரசஞ்சகம் | பரசமயம் | பரசமயி | பரசாதி | பரசுகம் | பரசுவதம் | பரஞானம் | பரஞ்சனன் | பரஞ்சுடர் | பரஞ்சேயன் | பரஞ்சோதி | பரடு | பரட்டை | பரண் | பரண்டை | பரதகண்டம் | பரதசாத்திரம் | பரதநாட்டியசபை | பரதமோகினி | பரதவசந்தன் | பரதவருடம் | பரதாக்கிரசன் | பரதாரோபசேவனம் | பரதி | பரதிருஷ்டிகோசரம் | பரதேவதை | பரத்திரவியம் | பரத்தை | பரநாமத்திலை | பரந்தநீர் | பரந்தவடிவு | பரந்தவர் | பரபத்தி | பரபத்தியம்வாங்கல் | பரபரப்பு | பரபிருதம் | பரபிருத்தம் | பரபுட்டமகோற்சவம் | பரபுட்டம் | பரபுட்டை | பரபுருடன் | பரப்பத்தியம் | பரப்பிரபௌத்திரன் | பரப்பிரமம் | பரமகருத்தன் | பரமகுரு | பரமக்கியானம் | பரமசண்டாளன் | பரமசத்துரு | பரமசந்தேகம் | பரமசந்தோஷம் | பரமசித்தி | பரமண்டலம் | பரமதம் | பரமத்திமிரபாநு | பரமநிவர்த்தி | பரமரகசியம் | பரமலுத்தன் | பரமலோபி | பரமவிராகன் | பரமாங்கணை | பரமாத்துமா | பரமானந்தன் | பரமானுபவம் | பரமாயு | பரமேசுவரி | பரமேச்சுவரி | பரமோபகாரம் | பரம்பதம் | பரம்பரன் | பரம்பராகம் | பரராசசேகரன் | பரற்பரம் | பரலோககமனம் | பரலோகக்கிரியை | பரலோகசௌக்கியம் | பரலோகவாசி | பரவடுத்துயர்நிலம் | பரவிருதயம் | பரவிவேகம் | பரவு | பரவுபகாரம் | பரவையமுது | பரஸ்தலம் | பரஸ்பரம் | பராகத்தின்சேவுகன் | பராகரணம் | பராகாயம் | பராக்காட்டுதல் | பராக்கிரமித்தல் | பராங்கதன் | பராசனம் | பராசரஸ்ம்ருதி | பராஞ்சம் | பராதாரம் | பராந்திரம் | பரானுகூலம் | பரானுகூலி | பராபரவஸ்து | பராபரிப்பு | பராபூதன் | பராமரிப்பு | பராயணி | பராருகம் | பராவரம் | பரிகட்டம் | பரிகம்பம் | பரிகருத்தனம் | பரிகலத்தார் | பரிகாசப்பட்டன் | பரிகாசப்போர் | பரிகாரநிகண்டு | பரிகிருசம் | பரிக்கந்தி | பரிக்கிரகித்தல் | பரிக்கிரயம் | பரிக்கிராகம் | பரிக்கை | பரிசக்குன்று | பரிசத்தலன் | பரிசனன் | பரிசம் | பரிசருப்பம் | பரிசாயம் | பரிசாரகம் | பரிசிரயம் | பரிசிலாளர் | பரிசுகேடு | பரிசுத்தாத்மா | பரிசுத்தாவி | பரிசை | பரிசையின்பெயர் | பரிசோபை | பரிச்சதம் | பரிச்சிதம் | பரிஞ்சு | பரிஞ்ஞானம் | பரிட்கிருதபூமி | பரிட்சாவிற்பத்தி | பரிட்சித்து | பரிட்டினகம் | பரிணாக்கன் | பரிணாமசூலம் | பரிணாமம் | பரிணாமாலங்காரம் | பரிணாயம் | பரிணேத்திரு | பரிதபிப்பு | பரிதானக்காரன் | பரிதாபசுரம் | பரிதிமண்டலம் | பரிதியின்வட்டம் | பரிதிவிட்டரம் | பரிபந்தகன் | பரிபந்தி | பரிபாடல் | பரிபாடி | பரிபாலகன் | பரிபாலனன் | பரிபாலம் | பரிபிட்டகம் | பரிபீரேசனம் | பரிபுதம் | பரிபூசனம் | பரிபூர்த்தி | பரிப்பு | பரிமக்குளம்பு | பரிமருச்சியம் | பரிமளப்பொடி | பரிமளி | பரிமளிப்பு | பரிமாணசந்தேகம் | பரிமாணம் | பரிமாவடிப்போர் | பரிமிதாகாரம் | பரிமுகம் | பரிமுகவம்பி | பரிமேயம் | பரிமோகனம் | பரியங்கம் | பரியன்னியன் | பரியம் | பரியயணம் | பரியவசானம் | பரியஸ்திகை | பரியாசம் | பரியானம் | பரியாயசந்தேகம் | பரியாரம் | பரியாளம் | பரியுதஞ்சனம் | பரியுதாசனம் | பரிரட்சணம் | பரிரபமாணம் | பரிவசதம் | பரிவருத்திதம் | பரிவற்சனம் | பரிவற்சரம் | பரிவாகம் | பரிவாகிதம் | பரிவாசகம் | பரிவாதகன் | பரிவாரம் | பரிவின்மை | பரிவிரட்டம் | பரிவிருகிதம் | பரீகாசம் | பரீட்சணம் | பரீணம் | பரீதாவி | பரீபாவம் | பரீயமாணம் | பரீரம்பம் | பரீவாகம் | பருக்கைக்கல் | பருங்குடல் | பருசுருத்தான் | பருஞ்சாய் | பருணயனம் | பருணிதர் | பருதி | பருத்தாரம் | பருத்தி | பருத்தித்தூறு | பருந்தின்விருந்து | பருந்து | பருந்தொட்டு | பரும்படி | பருவணிகை | பருவதகாகம் | பருவதவர்த்தினி | பருவதவாசினி | பருவதாசயம் | பருவதாசிரயம் | பருவதாதாரை | பருவதாரி | பருவபேதம் | பருவயோனி | பருவராகம் | பருவரீணம் | பருவு | பருஷோத்திகன் | பரேதம் | பரேதராசன் | பரேஷ்டி | பரோட்சன் | பரோபகாரம் | பர்த்தா | பர்வதராஜன் | பர்வதாக்கிரம் | பறக்காளி | பறங்கிக்காய் | பறங்கிக்காரன் | பறங்கிக்கிழங்கு | பறங்கிக்கூர்மை | பறங்கிக்கொடி | பறங்கிச்சாம்பிராணி | பறங்கிச்சிலைநிறம் | பறங்கித்தாழை | பறங்கிப்பட்டை | பறங்கிப்பாஷாணம் | பறங்கிப்பாஷை | பறங்கிப்புண் | பறங்கிப்பேட்டை | பறங்கியணிநுணா | பறங்கியாமணக்கு | பறங்கிவராகன் | பறங்கிவியாதி | பறட்டைக்கீரை | பறண்டுதல் | பறதிக்காரன் | பறந்தடித்தல் | பறபறவிளையாட்டு | பறப்பன | பறப்பு | பறவைக்கூடு | பறவைநாகம் | பறவைவேந்தன் | பறிக்கல்லு | பறிய | பறைக்கம்பு | பறைச்சல் | பறைநாகம் | பறைப்பருந்து | பறைப்புடையன் | பறைப்பூச்சி | பறைமுழக்கு | பறைவு | பற்சனம் | பற்சிராய் | பற்சீவுங்கோல் | பற்படாமுனி | பற்பணம் | பற்பநாபன் | பற்பராகம் | பற்பல | பற்பாடகம் | பற்பேத்தை | பற்மகாரன் | பற்மராகம் | பற்றாக்கூலி | பற்றாக்கை | பற்றாதவர் | பற்றிரும்பு | பற்றுக்கால் | பற்றுக்குறடு | பற்றுவரவு | பற்றுவாய் | பற்றைச்சி | பல | பலகறை | பலகீனம் | பலகேசரம் | பலகைக்கள்ளி | பலசத்ரு | பலசரக்கு | பலசித்தி | பலசிரேட்டம் | பலச்சரீடம் | பலதை | பலத்திபயம் | பலத்தியாகம் | பலபட்சணம் | பலபட்டடை | பலபந்தம் | பலப்பிராப்தி | பலப்பிரியம் | பலப்பிறேதம் | பலமிலாமரம் | பலமூலசாகதி | பலமூலசாகாசனர் | பலமூலாசநர் | பலம் | பலம்பழம் | பலர் | பலர்க்கம் | பலலப்பிரியம் | பலலாசயம் | பலவத்தை | பலவறிச்சொல் | பலவழித்தோன்றல் | பலவான் | பலவிருட்சகம் | பலாகம் | பலாகிருஹம் | பலாசனம் | பலாசு | பலாண்டு | பலாதனம் | பலாதன் | பலாதோகதம் | பலாத்பிரதிமை | பலாப்போர் | பலார்த்தம் | பலாலம் | பலிச்சக்கரவர்த்தி | பலிதை | பலிநந்தநன் | பலிபுட்டம் | பலிபுத்ரன் | பலிமுகம் | பலியயனம் | பலுகம் | பலேந்திரன் | பலோற்காரம் | பலோற்பதி | பல்காயனார் | பல்காற்பறவை | பல்கால்விளம்பல் | பல்பல | பல்பலமுறை | பல்லகம் | பல்லக்கு | பல்லங்குழி | பல்லதி | பல்லவதாரம் | பல்லவத்திரு | பல்லவபாணி | பல்லவர் | பல்லவாதாரம் | பல்லவாத்திரன் | பல்லாக்கு | பல்லாங்குழி | பல்லாரி | பல்லார் | பல்லாவரம் | பல்லாவாசம் | பல்லி | பல்லிக்கை | பல்லிச்சாத்திரம் | பல்லினர்குழவி | பல்லிப்பூடு | பல்லுகம் | பல்லுக்காட்டுதல் | பல்லுக்கிட்டுதல் | பல்லுக்கெஞ்சுதல் | பல்லுங்கம் | பல்லூகம் | பல்லூசம் | பல்லூழி | பளிச்சட்டியெனல் | பளிச்சிடுதல் | பளிச்சுப்பளிச்செனல் | பளிச்செனல் | பளீரிடுதல் | பளீர்பளீரெனல் | பள்ளச்சேரி | பள்ளர் | பள்ளி | பள்ளிகொண்டபெருமாள் | பள்ளிக்கணக்கர் | பள்ளிக்கூடம் | பள்ளியிற்பிள்ளை | பள்ளுவிலி | பள்ளை | பழகல் | பழகாதபழக்கம் | பழக்காய் | பழங்கஞ்சி | பழங்கணக்காதல் | பழங்கிடையன | பழசுபடுதல் | பழஞ்சாதம் | பழஞ்சொல் | பழஞ்சோறு | பழந்தண்ணீர் | பழந்திருடன் | பழன் | பழப்பாசம் | பழப்பேசி | பழமுண்ணிப்பாலை | பழமொழித்திரட்டு | பழம் | பழம்பஞ்சுரம் | பழம்பழுத்தல் | பழம்பாசி | பழம்பாடம் | பழயகாலம் | பழிக்குச்செய்தல் | பழிச்சொல் | பழிபடுசெயல் | பழிப்பு | பழிமூளுதல் | பழியேற்குதல் | பழுதாதல் | பழுதுபடல் | பழுதை | பழுபாகல் | பழுவம் | பழுவறை | பழையோள் | பவசாகரம் | பவணை | பவநாசன் | பவநாசிநீ | பவந்தம் | பவந்தி | பவனகுமாரன் | பவனவாயு | பவனாத்துமசன் | பவனோதரம் | பவன் | பவர்க்கம் | பவளக்காலி | பவளக்குறிஞ்சி | பவளங்குறிஞ்சி | பவளச்சோளம் | பவளநெடுங்குஞ்சியோன் | பவளமனோசிலை | பவளமல்லிகை | பவளவங்காரவாச்சி | பவாநிருகு | பவாபாவம் | பவாயனை | பவாரண்மியம் | பவி | பவிஞ்சு | பவித்திரமுடிச்சு | பவித்திராரோபணம் | பவித்திரிதம் | பவித்திரீகணம் | பவித்திரீகரணம் | பவுகம் | பவுஞ்சு | பவுண்டரம் | பவுண்டரிகம் | பவுதிகம் | பவுராணிகம் | பஸ்மகுண்டு
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur