Téléchargez l'application
educalingo
Rechercher

Signification de "அகவ" dans le dictionnaire tamoul

Dictionnaire
DICTIONNAIRE
section

PRONONCIATION DE அகவ EN TAMOUL

அகவ  [akava] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUE SIGNIFIE அகவ EN TAMOUL

Cliquez pour voir la définition originale de «அகவ» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

définition de அகவ dans le dictionnaire tamoul

Pour l'olion d'olive. அகவ ஒலியாநிற்க.

Cliquez pour voir la définition originale de «அகவ» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

MOTS EN TAMOUL COMMENÇANT COMME அகவ

அகலியாநந்தனன்
அகலுள்
அகல்கை
அகல்வு
அகளங்கமூர்த்தி
அகழி
அகழுதல்
அகழெலி
அகழ்
அகழ்தல்
அகவடி
அகவற்சீர்
அகவற்சுரிதகம்
அகவலிசை
அகவலிறுவன
அகவலுரிச்சீர்
அகவலோசை
அகவிதழ்
அகவுதல்
அகவ

Synonymes et antonymes de அகவ dans le dictionnaire tamoul de synonymes

SYNONYMES

MOTS EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «அகவ»

Traducteur en ligne avec la traduction de அகவ à 25 langues

TRADUCTEUR
online translator

TRADUCTION DE அகவ

Découvrez la traduction de அகவ dans 25 langues grâce à notre traducteur tamoul multilingue.
Dans cette section, les traductions de அகவ dans d'autres langues ont été obtenues par traduction automatique statistique, où l'unité essentielle de la traduction est le mot «அகவ» en tamoul.

Traducteur Français - chinois

指数
1325 millions de locuteurs

Traducteur Français - espagnol

Índice
570 millions de locuteurs

Traducteur Français - anglais

Index
510 millions de locuteurs

Traducteur Français - hindi

सूची
380 millions de locuteurs
ar

Traducteur Français - arabe

مؤشر
280 millions de locuteurs

Traducteur Français - russe

индекс
278 millions de locuteurs

Traducteur Français - portugais

índice
270 millions de locuteurs

Traducteur Français - bengali

সূচক
260 millions de locuteurs

Traducteur Français - français

index
220 millions de locuteurs

Traducteur Français - malaisien

indeks
190 millions de locuteurs

Traducteur Français - allemand

Index
180 millions de locuteurs

Traducteur Français - japonais

インデックス
130 millions de locuteurs

Traducteur Français - coréen

색인
85 millions de locuteurs

Traducteur Français - javanais

Index
85 millions de locuteurs
vi

Traducteur Français - vietnamien

mục lục
80 millions de locuteurs

tamoul

அகவ
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - marathi

निर्देशांक
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - turc

indeks
70 millions de locuteurs

Traducteur Français - italien

indice
65 millions de locuteurs

Traducteur Français - polonais

wskaźnik
50 millions de locuteurs

Traducteur Français - ukrainien

індекс
40 millions de locuteurs

Traducteur Français - roumain

index
30 millions de locuteurs
el

Traducteur Français - grec

δείκτης
15 millions de locuteurs
af

Traducteur Français - afrikaans

indeks
14 millions de locuteurs
sv

Traducteur Français - suédois

index
10 millions de locuteurs
no

Traducteur Français - norvégien

Hovedsiden
5 millions de locuteurs

Tendances d'usage de அகவ

TENDANCES

TENDANCES D'USAGE DU TERME «அகவ»

0
100%
Sur la carte précédente est reflétée la fréquence d'utilisation du terme «அகவ» dans les différents pays.

Exemples d'utilisation du mot அகவ en tamoul

EXEMPLES

10 LIVRES EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «அகவ»

Découvrez l'usage de அகவ dans la sélection bibliographique suivante. Des livres en rapport avec அகவ et de courts extraits de ceux-ci pour replacer dans son contexte son utilisation littéraire.
1
Illakkana vilakkam - பக்கம்224
*மரஞசீர் கலியுள் புகஙகலிப் பரவீன் வீளங்கனிவந்து ஆஞசீர் அனடயஈ,அகவ ல$த்தும்,அல் லரதகிவல்லஈம் தரஞசீர் மயங்கும், தனேயுமடூத, ஓவன்னேத் ...
17th cent Vaittiyaanata Tecikar, 1974
2
Yāpparuṅkalak kārikai: pāṭanuṇ patippu - பக்கம்6
“ஈரலச /ராற்சீ ரகவற்குரிய” என்பது இரண்டனசயிளூன் ஆகிய /சான்கு சீரும் ஆசிரிய உரிச்சீர் எனப்படும் எ-_று, அகவ டுலனினும் ஆசிரிய.டுமனினு‹ ...
Amitacākarar, ‎C. Cāmiaiyā, ‎Va. Cupa Māṇikkam, 1975
3
Maturai vīra nāṭakam
... Kuṭṭi Upāttiyāyar. _ _____ _ ன்ர்ரீபுப_ _ __; சரிதீதிரசீசுருகீக அகவ ல். சீரீடுபறூங்காசிதீ நகரரளூம் ரஈசனுந்த்னகீகு நந்சுதனில்லஈ டுதஜ்ணிடூயகவலே ...
Tiruttān̲tōṇi Kuṭṭi Upāttiyāyar, 1870
4
என் கை பிடித்தவன்: - பக்கம்8
அகவ முகைமயாடு அநாகத ஆசிரங்ைளுக்கு வழங்ைப்படும். இதுமபால TGIFக்கு ஒவ்டவாரு குழுவுக்கும் 5000 ரூபாய் ைிகடக்கும். நல்ல தகலவர் ...
Mohan Krishnamurthy, 2015
5
11th Thirumurai: 11th Thirumurai
... எய்தும் அதுநுன துள்ளத்துள்ள தாயின் மதுமலர் வண்டறை சோலை வளவயல் அகவ (15) ஒண்திறற் கோண்மன் உலாவு குண்டகம் உயர்தரு வரையில் ...
திருஆலவாய் உடையார், 2015
6
A manual Dictionary of the Tamil language; publ. by the ...
அஃ அ. தவே வன்பவனிவரக்கண்டதலே விமயங்கித்திங்கள்முதலியஉவால ம்பனப்பட்டுக் குறிகேட்டல்முத விய அகப்பொருளுமடங்க அகவ ல்முதலிய ...
[Anonymus AC09811520], 1842
7
Theiva Paadalgal, தெய்வப் பாடல்கள்: Subramanya Bharathiyar
... ெவளியிைன வான ைத பைட தவேன, ஐயா, நா கபிரமாேவ யாைன கேன, வாணிதைன ைகயா லைண கா பவேன, கமலா சன க பகேம 3 அகவ க பக விநாயக கடேள ...
Maha Kavi Subramanya Bharathiyar, ‎Shobha, 2013
8
Theiva Paadalgal, Subramaniya Bharathiar:
... ெமனி சா தநம ச சலேம ? வி ைத கிைறவா! கணநாதா! ேமைம ெதாழிலி பணிெயைனேய! 27 அகவ எைன நீ காபா,யா மாெத வேம! ெபா தா ர ேறமியா வா ?
Subramaniya Bharathiar, 2013
9
க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ்: (Tamil-Tamil-English)
(அகவ, அகவி) (மயில்) கரகரப்பான குரலில் ஒலி எழுப்புதல்; (of peacock) crow. அகவை பெ. (உ.வ.) வயது; age of s.o.). அகழ் வி. (அகழ, அகழ்ந்து) (புதைந்து கிடக்கும் ...
Pavoorchatram Rajagopal Subramanian, 1992
10
இல்கிகயும்ம ப்ணாபுட்ம - பக்கம்6
அகவ/-ஈழ்க்லகயில் டுதீப ரு ம் ப ஈ லு ம் மகளிரும், புறவர்தழ்க்னகயில் ஆடவரும் தூதுக்குரிய நிகால ளயப் டுபறுகிள்றனர்." அகவயூ-ழ்க்னசயிவ் ...
I. Cuntaramūrtti, 1991

ACTUALITÉS CONTENANT LE TERME «அகவ»

Découvrez de quoi on parle dans les médias nationaux et internationaux et comment le terme அகவ est employé dans le contexte des actualités suivantes.
1
மதுரைக் காஞ்சியின் இரவுக் காட்சிகள்
... வாழ்த்த, முரசு ஒலிக்க, சேவல் கூவ, அன்னம் கரைய, மயில் அகவ, களிறு முழங்க, புலி உறும இரவு பெயர்ந்து பொழுது விடிந்தது. Keywords: மதுரை ... «தி இந்து, mars 14»

RÉFÉRENCE
« EDUCALINGO. அகவ [en ligne]. Repéré à <https://educalingo.com/fr/dic-ta/akava>. Juin 2024 ».
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur