Téléchargez l'application
educalingo
Rechercher

Signification de "சிவகதி" dans le dictionnaire tamoul

Dictionnaire
DICTIONNAIRE
section

PRONONCIATION DE சிவகதி EN TAMOUL

சிவகதி  [civakati] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUE SIGNIFIE சிவகதி EN TAMOUL

Cliquez pour voir la définition originale de «சிவகதி» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

définition de சிவகதி dans le dictionnaire tamoul

Sivagathi Moksha. சிவகதி மோட்சம்.

Cliquez pour voir la définition originale de «சிவகதி» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

MOTS EN TAMOUL RIMANT AVEC சிவகதி


MOTS EN TAMOUL COMMENÇANT COMME சிவகதி

சிள்ளுபிள்ளு
சிவகதியிறைவன்
சிவகன்மகன்
சிவகரந்தை
சிவகளை
சிவகாஞ்சி
சிவகீர்த்தனம்
சிவகெங்கரன்
சிவசதுர்த்தசி
சிவசன்
சிவசமயம்
சிவசாத்திரம்
சிவசின்னம்
சிவசேகரம்
சிவசேத்திரம்
சிவச்சி
சிவண்
சிவதலங்கள்
சிவதாதி
சிவதாது

MOTS EN TAMOUL FINISSANT COMME சிவகதி

அஃதி
அகங்காரவிர்த்தி
அகச்சத்தாதுவித்தசமாதி
அகண்டிதமூர்த்தி
அகளங்கமூர்த்தி
அகுதி
அக்கினிகோத்திரிவிபூதி
அக்கினிசாந்தி
அக்கினிமாருதி
அங்கிடுதத்தி
அங்கிஷபாதி
அங்குசபாதி
பிரதிகதி
பிருகதி
மகாகதி
மகாவிருகதி
மந்திகதி
மீளாக்கதி
வியாக்கிரகதி
வீழ்கதி

Synonymes et antonymes de சிவகதி dans le dictionnaire tamoul de synonymes

SYNONYMES

MOTS EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «சிவகதி»

Traducteur en ligne avec la traduction de சிவகதி à 25 langues

TRADUCTEUR
online translator

TRADUCTION DE சிவகதி

Découvrez la traduction de சிவகதி dans 25 langues grâce à notre traducteur tamoul multilingue.
Dans cette section, les traductions de சிவகதி dans d'autres langues ont été obtenues par traduction automatique statistique, où l'unité essentielle de la traduction est le mot «சிவகதி» en tamoul.

Traducteur Français - chinois

Civakati
1325 millions de locuteurs

Traducteur Français - espagnol

Civakati
570 millions de locuteurs

Traducteur Français - anglais

Civakati
510 millions de locuteurs

Traducteur Français - hindi

Civakati
380 millions de locuteurs
ar

Traducteur Français - arabe

Civakati
280 millions de locuteurs

Traducteur Français - russe

Civakati
278 millions de locuteurs

Traducteur Français - portugais

Civakati
270 millions de locuteurs

Traducteur Français - bengali

Civakati
260 millions de locuteurs

Traducteur Français - français

Civakati
220 millions de locuteurs

Traducteur Français - malaisien

Civakati
190 millions de locuteurs

Traducteur Français - allemand

Civakati
180 millions de locuteurs

Traducteur Français - japonais

Civakati
130 millions de locuteurs

Traducteur Français - coréen

Civakati
85 millions de locuteurs

Traducteur Français - javanais

Civakati
85 millions de locuteurs
vi

Traducteur Français - vietnamien

Civakati
80 millions de locuteurs

tamoul

சிவகதி
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - marathi

Civakati
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - turc

Civakati
70 millions de locuteurs

Traducteur Français - italien

Civakati
65 millions de locuteurs

Traducteur Français - polonais

Civakati
50 millions de locuteurs

Traducteur Français - ukrainien

Civakati
40 millions de locuteurs

Traducteur Français - roumain

Civakati
30 millions de locuteurs
el

Traducteur Français - grec

Civakati
15 millions de locuteurs
af

Traducteur Français - afrikaans

Civakati
14 millions de locuteurs
sv

Traducteur Français - suédois

Civakati
10 millions de locuteurs
no

Traducteur Français - norvégien

Civakati
5 millions de locuteurs

Tendances d'usage de சிவகதி

TENDANCES

TENDANCES D'USAGE DU TERME «சிவகதி»

0
100%
Sur la carte précédente est reflétée la fréquence d'utilisation du terme «சிவகதி» dans les différents pays.

Exemples d'utilisation du mot சிவகதி en tamoul

EXEMPLES

10 LIVRES EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «சிவகதி»

Découvrez l'usage de சிவகதி dans la sélection bibliographique suivante. Des livres en rapport avec சிவகதி et de courts extraits de ceux-ci pour replacer dans son contexte son utilisation littéraire.
1
Caiva camayak kalaik kaḷañciyam - அளவு 1 - பக்கம்88
... 44 81 113 சிவகதி 3 சிவகதி விளையுமன்றே 4-76-2 சிவகதி திண்ணமாகும் 4.77.7 தருவாய் சிவகதி 4-94-6 விநாயகள் பற்றிய குறிப்பு-1 4-17-3 முருகன் பற்றிய ...
Civakurunāta Piḷḷai Tirucciṟṟampalam, 2002
2
Thirumandhiram: Thirumandhiram
19 1064 அளியொத்த பெண்பிள்ளை ஆனந்த சுந்தரி புளியுறு புன்பழம் போலுள்ளே நோக்கித் தெளியுறுவித்துச் சிவகதி காட்டி ஒளியுற ...
திருமூலதேவ நாயனார், 2015
3
A manual Dictionary of the Tamil language; publ. by the ...
... சில்விஷசெதுே, சிறு சில்விஷம், விஷம் சிவகணம், சிவசேவைப்பரிவாரர் சிவகதி,அருகன், புத்தன்,மோட்சம் சிவகம், சாதிக்காய், காய்ச்சீரகம் ...
[Anonymus AC09811520], 1842
4
11th Thirumurai: 11th Thirumurai - பக்கம்517
... பொழிந்தனர் வளையொலி படகம் (155) துந்துபி கறங்கின தொல்சர் முனிவரும் ஏத்தினர் இன்னிசை வல்லே சிவகதி பெற்றனன் திருக்கண் ணப்பனே.
திருஆலவாய் உடையார், 2015
5
7th Thirumurai-Thevaram: - பக்கம்198
... இசய்னக அறாத்திரு நின்றியூரிற் சீருஞ சிவகதி யஈயிருந் தஈனனத் திருநஈவலஈ ருரன் உரைத்த உறுதமிழ் பத்தும்வல் லஈர்வினனடூபாய்ப் பாரும் ...
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார், 2014
6
Ceyyuḷilakkaṇam: kattiya rūpam - பக்கம்38
... டுவரற்றினய யரர்ந்து நவமனன டூவய்ந்து மனனவினய வரய்ந்து கிபரற்பணி சரர்ந்து மகவுடன் வரழ்ந்தும் புகழ்தரு சிவகதி நிகழ்வது நிசடூபற்.
Pūvai Kaliyāṇacuntara Mutaliyār, ‎Ma. Vē Pacupati, ‎Ñā Mēkalā, 1902
7
Tirukkāḷattippurāṇam
... வரனவர் மலர்மனழ டூபரழிந்தனர் வனேடுயரடு படகந் து/ச்துபி கறங்சின டுதரல்சீர் முனிவரு டூமத்தினர் வல்டூல சிவகதி டூபற்றனன் றிருக்கண் ...
Vīrainakar Ān̲antakkūttar, ‎U. Vē Cāminātaiyar, 1912
8
Uruttira kaṇikaiyar - பக்கம்104
... “கங்கரளள் பூசுங் கவசத் திருநீற்னற மங்கரது பூசும் மகிழ்ச்சிய ரரமரகிற் றங்கர ளினளகளுஞ சரருஞ சிவகதி சிங்கரர மரள சிவளடி டூசர்வடூர” என்று ...
Ka Añcukam, ‎Va Makēsvaran̲, 1910
9
Car̲kuru viḷakkam - பக்கம்25
Nā. Mu Mutturāmaiyā. பரிசன டூவதி பரிசித்த கிதல்லரம் வரிஸசதரும் இபரன்வனக யரகுமர டூபரத் குரு பரிசித்த குவலய கிமல்லரந் திரிமலநீ சிவகதி யரடூம. , (6) ...
Kaṇṭan̲ūr Nā. Pe. Nā. Mu Mutturāmaiyā, 1912
10
Srimat Apinava Vityatirtta vijayam : Sri Taksinamnaya ... - பக்கம்6
கருத்துனடடூயன் உருவஈய்த் திரிந்து உன்தன் நரமம் பயின்டூறன்_ / உனது திருவரய் டுபரரிய சிவஈய நம என்று நீறு அணிந்டூதன் தருவரய் சிவகதி ...
K. V. Cupparatnam, 1975

3 ACTUALITÉS CONTENANT LE TERME «சிவகதி»

Découvrez de quoi on parle dans les médias nationaux et internationaux et comment le terme சிவகதி est employé dans le contexte des actualités suivantes.
1
''ஒருநாள் மகாசிவராத்திரி விரதம் …
தாழம்பூ இன்று ஒரு நாள் மட்டும் சிவகதி அளிக்கும். மேற்கண்ட 16 வகை பொருட்களை கொண்டு சிவலிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்ய அல்லது ... «Makkal Kural, févr 15»
2
முக்தி அளிக்கும் சிவராத்திரி
... அளிப்பான் என்பதே பின்னணித் தத்துவம். இப்படி இருபத்து நான்கு வருடங்கள் சிவராத்திரி விரதமிருந்தால் அவர்கள் சிவகதி அடைவார்கள். «தி இந்து, févr 14»
3
மகா சிவராத்திரி விரதம்; கடைபிடிக்க …
இப்படி இருபத்து நான்கு வருடங்கள் சிவராத்திரி விரதமிருந்தால் அவர்கள் சிவகதி அடைவார்கள். அத்துடன் அவர்களின் மூவேழு தலை ... «Kathiravan, janv 07»

RÉFÉRENCE
« EDUCALINGO. சிவகதி [en ligne]. Repéré à <https://educalingo.com/fr/dic-ta/civakati>. Mars 2024 ».
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur