Chinese words and Expressions

| 波迸 | 波毕 | 波波 | 波波汲汲 | 波波劫劫 | 波波碌碌 | 波波渌渌 | 波查 | 波长 | 波潮 | 波臣 | 波池 | 波茨坦 | 波茨坦会议 | 波凑 | 波荡 | 波导 | 波德平原 | 波的叠加原理 | 波动 | 波段 | 波段开关 | 波多黎各岛 | 波恩 | 波儿象 | 波峰 | 波幅 | 波阜 | 波谷 | 波官 | 波光 | 波光鳞鳞 | 波光粼粼 | 波诡 | 波害 | 波骇 | 波骇云属 | 波河平原 | 波痕 | 波鸿 | 波画 | 波及 | 波级 | 波嘉尼小姐 | 波脚 | 波竞 | 波峻 | 波兰 | 波兰人 | 波澜 | 波澜老成 | 波澜壮阔 | 波滥 | 波浪 | 波浪鼓 | 波老儿 | 波累 | 波棱 | 波棱盖 | 波黎 | 波利尼西亚 | 波连 | 波涟 | 波灵 | 波流 | 波流弟靡 | 波流茅靡 | 波陇 | 波路 | 波路壮阔 | 波律膏 | 波律香 | 波轮 | 波萝 | 波罗 | 波罗岸 | 波罗的海 | 波罗盖 | 波罗蜜 | 波罗密 | 波罗塞戏 | 波罗奢花 | 波罗树 | 波美度 | 波靡 | 波那 | 波旁王朝 | 波普艺术 | 波迁 | 波峭 | 波俏 | 波扰 | 波润 | 波若 | 波塞冬 | 波色 | 波扇 | 波神 | 波士 | 波士顿 | 波士顿惨案 | 波士顿倾茶事件 | 波势 | 波属云委 | 波水 | 波斯 | 波斯草 | 波斯帝国 | 波斯店 | 波斯馆 | 波斯胡 | 波斯菊 | 波斯猫 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯人 | 波斯托伊纳溶洞 | 波斯湾 | 波斯细密画 | 波斯眼 | 波斯枣 | 波斯邸 | 波速 | 波涛 | 波涛滚滚 | 波涛汹涌 | 波逃 | 波特 | 波腾 | 波委 | 波委云集 | 波文 | 波纹 | 波险 | 波心 | 波旬 | 波衍 | 波义耳定律 | 波溢 | 波喳 | 波折 | 波阵面 | 波皱 | 波兹南 | 波厮 | 波剌斯 | 波谲云诡 | 波咤 | 波槎 | 波祗 | 波磔 | 波粼
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on