Download the app
educalingo
Search

Meaning of "钞关" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 钞关 IN CHINESE

chāoguān
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 钞关 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «钞关» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Note off

钞关

(1429), the provisions of the North and South between the canal along the river, divided into five sections of the tax collection: the government is located in the Ming and Qing Dynasties, Nanjing to Huai'an, Huai'an to Xuzhou, Xuzhou to Jining, Jining to Linqing, Linqing to Tongzhou. The initial collection of Damingbao notes, and later also collect coins and silver two, but the name of the note did not change. Later in the Jiangnan Canal, the Yangtze River and the Huaihe River also set up a note, the total number of more than 10. To the Wanli years, only to retain the most important 8 note off, of which 7 along the canal, from north to south are: Chongwenmen, River West, Linqing, Huai'an, Yangzhou, Hushuguan, North New Customs, only Jiangxi Jiujiang Is an exception. Most of the time, these notes are directly affiliated with the Ministry of households, the Ministry of the Ministry of the establishment of the Department of the Department of the management of tax matters. ... 钞关是明清时期,政府在内河航线上设立的征收船税的机构,创始于明宣德四年(1429年),规定在南北两京之间的运河沿线,分为五段进行收税:南京到淮安、淮安到徐州、徐州到济宁、济宁到临清、临清到通州。 最初征收的是大明宝钞,后来也征收铜钱和银两,但是钞关的名称未变。后来在江南运河、长江和淮河上也设立了钞关,总数达到10余所。到万历年间,只保留了最重要的8所钞关,其中7所在运河沿线,从北向南依次是:崇文门、河西务、临清、淮安、扬州、浒墅关、北新关,只有江西九江是一个例外。多数时候,这些钞关都直接隶属于户部,户部在各地设立户部分司管理收税事宜。...

Definition of 钞关 in the Chinese dictionary

Banknotes Ming and Qing dynasties charge customs duties. Due to tax bill o name. 钞关 明清两代收取关税之所。因以钞纳税o故名。
Click to see the original definition of «钞关» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 钞关


不关
bu guan
八关
ba guan
北关
bei guan
博关
bo guan
参透机关
can tou ji guan
把关
ba guan
报关
bao guan
抱关
bao guan
拨天关
bo tian guan
插关
cha guan
查关
cha guan
柴关
chai guan
波段开关
bo duan kai guan
百关
bai guan
百牢关
bai lao guan
般关
ban guan
豹关
bao guan
边关
bian guan
长关
zhang guan
闭关
bi guan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 钞关

肚皮

CHINESE WORDS THAT END LIKE 钞关

东海
代议机
大散
打破迷
打通
独松
穿
道键禅

Synonyms and antonyms of 钞关 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «钞关» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 钞关

Find out the translation of 钞关 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 钞关 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «钞关» in Chinese.

Chinese

钞关
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Chao Guan
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Chao Guan
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

चाओ गुआन
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تشاو قوان
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Чао Гуань
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Chao Guan
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

চাও গুয়ান
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Chao Guan
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Chao Guan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Chao Guan
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

チャオ関
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

차오 구안
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Chao Guan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Chao Guan
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

சாவோ குவான்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

Chao Guan
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Chao Guan
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Chao Guan
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Chao Guan
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чао Гуань
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

chao Guan
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Chao Guan
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Chao Guan
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Chao Guan
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Chao Guan
5 millions of speakers

Trends of use of 钞关

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «钞关»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «钞关» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 钞关

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «钞关»

Discover the use of 钞关 in the following bibliographical selection. Books relating to 钞关 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
邊鎮糧餉:明代中後期的邊防經費與國家財政危機,1531-1602: - 第 36 页
(13)寶鈔司(14)惜薪司(15)光祿寺(16)涇汝景三王府(11) 44,000斤,折銀4,400兩(12)上林苑監解子粒銀4,465兩(17)太常寺(18) ... (14)備邊并新增地畝銀,共45,135兩(1.23%) (24)北新鈔關,輪年約解折色船料 36 邊鎮糧餉──明代中後期的邊防經費與 ...
賴建誠, 2008
2
津海关史要览 - 第 345 页
道者,管理钞关及其各分局(卡〉。总办下置数名候补员司,以监管各分局(卡)并查验货物,其实权利操诸主任书办及其亲信之手,惟彼等乃知此复杂管理机构之内情,故征税之事非依赖其人不可。天津关下辖分局凡 15 处,另有验单口子 8 处,均设于水陆交通要 ...
天津海关译编委员会, 2004
3
江西内河航运史/古、近代部分/中国水运史丛书: - 第 79 页
钞关是明代创设的征税机关,以商船为特定的征税范围。因此,钞关与内河水运有着密切的关系。钞关设立的本身就是水上运输发达的产物,另外钞关征收船税,税额的增减,对木帆船运输业的发展有着一定的影响。此外,钞关还兼有初期的港航管理职能, ...
《江西內河航運史》编审委员会, 1991
4
Shi liu shi ji Ming dai Zhongguo zhi cai zheng yu shui shou - 第 305 页
北新关的记录表明,许多书办不给工食,钞关也要求里甲提供不给工食的隶卒,也要委任乡村代理人员对其辖区内 1200 艘船和 3500 名坐商按季度收税力。总之,钞关的工作由于农村经济的性质而受到限制,并不适合执行更加复杂的财政任务。表 16 1599 ...
Ray Huang, 2001
5
山东运河文化研究
按《明英宗实录》卷 131 正统十四年八月"令罢各处钞关" ,与"正统间罢"相一致。"景泰初复"则未见于其他文献记载。《明会典》卷 32 记景泰元年差主事于金沙洲、九江及苏、杭二府"监收船料钞" ,说明金沙洲、九江等钞关在景泰元年便已恢复。《明会典》接着 ...
李泉, ‎王云, 2006
6
中国历代经済管理反思 - 第 316 页
... 旬护关捉具 0. 钞关名称设片年代在今地区鼻垂钞关- ... 徐州市东北... " "推安钞关*匹年( 142D 成化元年( 1465 )江苏清江市杆川钞关@宜杆囚年( 1429 )成化元年" ( 146D 江苏江都县上新河钞关"一" "宜符四年( 142 砂耳绰六年 0 材 1 )南京市西南上新 ...
滕显间, 1988
7
中国大百科全书: 中国历史 (1997 年修订本) - 第 82 页
并在运河和长江沿帛关津设置钞关。对过往商船课钞。重课亦未能阻止钞价之跌落代明史。食货志。钱钞》讠己载。成化时,钞一贾值钱不到一文。钞币跌到明初法定钱价的干分之一。再就每两白银兑换宝钞的比率看,成化十三年( 1477 )钞价不及洪武八年 ...
Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui. "Zhung- guo li shi" bian ji wei yüan hui, ‎Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she. Bian ji bu, 1998
8
古今律條公案:
錢鈔與谷共入收,不行去處折銀給。十二兩四錢二分,付與被殺之家室。一、按過失殺人者依律收贖鈔四十二貫,鈔八分該三十三貫六百文錢,二分該八千四百文。鈔以千為一貫,在外錢鈔不行去處,錢照鈔關事例,每錢七文折錢一分,每鈔一貫折銀一分二釐五毫, ...
朔雪寒, 2014
9
晚清外務部之研究: - 第 139 页
同治元年( 1862 年) ,總署因設立同文館,所費不費,遂又奏准將各海關徵收輪船船鈔、罰款項下各提三成並船牌費銀兩按結(三個月為一結)解交應用,以作為經費。"所謂「船鈔」,又名「噸鈔」,也就是國外的噸稅( TonnageDues )。明代宣德年間,設立鈔關,凡舟 ...
蔡振豐, 2014
10
三門街前後傳:
費五說:「我想出一條法來,我這裡鈔關城外范家莊,是當朝宰相范其鸞相爺的住宅。相爺雖不在家,家內卻有子姪,專肯濟困扶危,又與本縣地方官都有來往。我明日送你到他莊上,若見了范公子,苦苦哀求,他必設法救出洪少爺來。」洪夫人聽了這番話,便將眼淚 ...
朔雪寒, 2014

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «钞关»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 钞关 is used in the context of the following news items.
1
国际历史科学大会专家学者在聊城参观考察
在临清参观运河钞关时,浙江社会科学院研究员宋烜告诉记者,钞关作为明清两代督理漕运税收的中央直属机构,“有着非常重要的意义和作用”。临清运河钞关作为全国 ... «中国山东网, Aug 15»
2
民国建筑浒关蚕种场办公楼平移有8根欧式立柱
昨天上午,位于高新区浒墅关镇天平山脚下的浒关蚕种场办公楼正在进行平移,目前 ... 平移结束后,规划建设成为一座展示桑蚕文化、钞关文化、关席文化的展览馆。 «中国新闻网, Jul 15»
3
德占青岛时期胶海关:阿里文任首任税务司
随后海关总税务司署又调派洋员4人(三等级帮办、一等缉查员、代理检察长、副检察长)、华员8人来青,协办设关。阿里文来青岛之后,租借了东海常关青岛钞关码头 ... «凤凰网, Jun 15»
4
人物篇之一:重教榷使——方鹏
浒墅关镇地处苏州城西北三十里,号称“江南名镇”。浒墅关“江南名镇”的历史地位,与明清时期在镇区运河畔设立的“浒墅钞关”密不可分。浒墅钞关管辖“三司八港、本关 ... «人民网, May 15»
5
天子渡口,哪位天子从哪走?
著名历史学家罗澍伟介绍,“天子渡口”在曾经的北大关,过去也叫北码头和码头渡口,即后来的卫 ... 罗澍伟说:“清代的税收机构叫做'钞关','钞'代表银子,是钱的意思。 «新华网天津频道, May 15»
6
扬州湾子街印证明朝中后期首次世界级经济浪潮
听闻湾子街保护规划,在扬州长大的朱宇晖很是关心。他仔细阅读扬州晚报微信公众号发布的图文后建议,湾子街、犁头街、达士巷是从钞关(挹江门)通向便益门的一组 ... «中国新闻网, Apr 15»
7
扬州清代福祠中的砖雕艺术扬州八刻
而位于扬州南门钞关西后街的“殷家小宅福祠”砖雕则是扬州清代褔祠砖雕中的另一个经典之作。福祠匾樘四周为“深浮雕拐子夔龙纹饰”与“如意灵芝纹饰”,夔龙雕饰 ... «新浪网, Mar 15»
8
申遗,让运河找回尊严
挹江门,位于古运河与小秦淮河交叉口处(今南通西路南侧的古运河北岸),明宣德年间曾在此设立钞关(专门以钞券纳税的机构),并在运河上架设浮桥,附近逐渐形成 ... «南都周刊, Sep 14»
9
“大明宝钞”七十年内贬值一百倍说明了什么?
核心提示:朱元璋死后,大明宝钞的贬值程度日甚一日,到明宣宗的时候,一石米、 ... 车等都要征税,他还在全国各地设立三十三个钞关,征收船钞,即按船的重量收税。 «凤凰网, Aug 14»
10
聚焦大运河:山东临清曾居运河八大钞关之首
明清时期临清依靠运河漕运迅速崛起,繁荣兴盛达500年之久,有'繁华压两京,富庶甲奇郡'之美誉,临清钞关的税收跃居运河八大钞关之首。” 据了解,为确保申遗保护 ... «网易, Jun 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 钞关 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chao-guan>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on