Download the app
educalingo
Search

Meaning of "榱椽" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 榱椽 IN CHINESE

cuīchuán
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 榱椽 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «榱椽» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 榱椽 in the Chinese dictionary

榱 rafters wood roof tile. Called the party side, round called rafters. Yi Yu also assume the important figure. 榱椽 架屋承瓦的木头。方的叫榱,圆的叫椽。亦喻担负重任的人物。

Click to see the original definition of «榱椽» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 榱椽


僦椽
jiu chuan
危椽
wei chuan
大笔如椽
da bi ru chuan
尺椽
chi chuan
撺椽
cuan chuan
朴椽
pu chuan
chuan
碧玉椽
bi yu chuan
神椽
shen chuan
竹椽
zhu chuan
笔大如椽
bi da ru chuan
笔如椽
bi ru chuan
茅屋采椽
mao wu cai chuan
茅椽
mao chuan
荣椽
rong chuan
蓬牖茅椽
peng you mao chuan
采椽
cai chuan
隔壁撺椽
ge bi cuan chuan
隔屋撺椽
ge wu cuan chuan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 榱椽

崩栋折
栋崩折

Synonyms and antonyms of 榱椽 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «榱椽» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 榱椽

Find out the translation of 榱椽 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 榱椽 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «榱椽» in Chinese.

Chinese

榱椽
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

viga vigas
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Rafter rafters
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

मांझी छत
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

العوارض الخشبية رافتر
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Стропильные стропила
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

vigas viga
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বরগা কড়িবরগায় সেটি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

chevrons de Rafter
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

kasau Rafter
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

sparren
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

垂木垂木
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

서까래 서까래
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

rafters rafter
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

rui kèo
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

rafter தூணில்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

राफ्टर rafters
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

mertek kirişleri
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

travi travi
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

krokwie Rafter
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

кроквяні крокви
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

capriori Rafter
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

δοκάρια Rafter
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Rafter balke
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

överliggare takbjälkar
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

rafter sperrene
5 millions of speakers

Trends of use of 榱椽

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «榱椽»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «榱椽» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 榱椽

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «榱椽»

Discover the use of 榱椽 in the following bibliographical selection. Books relating to 榱椽 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
春秋古經洪詁補正 - 第 132 页
傅:「桷,榱也 0 」國語魯語注:「掾一名榱,今北土云亦然 0 」釋宮音義云:「榱、秦名屋橡也,周^ ... 桷榱頭也 0 韋昭謂桷一名榱 0 杜曰:桷椽也,蓋亦取說文橡方曰桷之義 0 0 說文:桷懐也,祿方曰桷,又齊魯謂之桷,春狄傅曰:刻桓宮桷 0 服虔注曰:桷謂之榱,榱椽也。
林耀曾, 1966
2
Dao 闇文存: 宗周禮樂文明與中國文化考論 - 第 2 卷 - 第 825 页
宗周禮樂文明與中國文化考論 沈文倬. 小木" ,對一般大木而言,否則就没有加斗拱的必要了。正中的棟,當然加在棼上,但勢必也有一根侏儒柱竪在棼的中間而上承于棟。這雖不見于記載,但可想象得之的。由此看來,四經柱通過杗廇、掇、棼來上承五横梁的 ...
沈文倬, 2006
3
《说文》同义词研究 - 第 44 页
冯蒸, 許慎. 2 梱:門撅也。〈 121 頁)槩:弋也。... ...一曰門梱也。〈 123 頁)關於例互訓,段氏於"榷"字下注云: "箕、藪二字爲一物,謂米既淅將炊而漉之令乾。" (《段注》 260 頁)關於 0 例互訓。段氏於"梱"下注云: "門部曰: '闌,門梱也^然則門梱、門槩、阑,一物三名 ...
冯蒸, ‎許慎, 1995
4
說文漢語疏證
于維杰, 許慎 方言屋梠謂之檑,注,卽屋檐也。亦呼爲連緜。釋文梠,或謂之摱。緜連,撩頭使齊平^、^、^ ^六上木部二二八榻,秦.謂屋镥聯也,齊.謂之檐,楚.謂之梠。左傳齊子尾抽枘擊扉三,慶舍援廟桷動于甍,魯刻桓宮桷。以此知齊魯謂之桷也。掾也一一字。
于維杰, ‎許慎, 1965
5
隋書帝紀箋注稿 - 第 2 卷 - 第 1094 页
土階采椽^《史記卷一百三十,太史公自序》:「墨者亦尙堯舜道,言其德行,曰,堂高三尺,土階三等,茅茨不翦,采椽不刮。《索隱,韋昭》云,采椽,櫟榱也。《正義》,採取爲椽,不刮削也。」《史記卷八七,李斯傳》:「堯之有天下也,堂高三尺,采椽不斲。《集解,徐廣》曰,采,一名 ...
仲偉烈, 2004
6
歐陽修集编年笺注 - 第 3 卷 - 第 322 页
8 仪:原本校云: "一作'度'。, ' 9 桷榱:桷,方形的椽子。榱,屋椽。《诗经,鲁颂,闷宫》: "松桷有舄,路寝孔硕。"高亨注: "桷,方的椽子。"《左传,襄公三十一年》: "栋折榱崩。"《急就篇》卷三: "榱椽械栌瓦屋梁。"颜师古注: "榱即椽也,亦名为桷。"王应麟补注引《说文》: "秦 ...
欧陽修, ‎李之亮, 2007
7
張衡詩文集校注 - 第 18 页
張衡, 張震澤 0 一;京賦二九色顔料畫戶邊,鏤中,文如連瑣。墀(〔三遲) ,階陛上之地曰墀。以丹漆地,故曰丹墀。爲九扱,中分左右,左有齒,人行之,右則平之。」! ! | |注:「右則滂沱平之,令輦車得上。」靑瑷,以靑〔 80 〕右平二句:减 76 册) ,蹇階之小絞。 11 一輔黄圔 ...
張衡, ‎張震澤, 2009
8
說文段注箋 - 第 5 卷 - 第 46 页
徐灝, 段玉裁. 1 榱也樣方^桷^ ^ 11 ^ 11 ^ 1 ^ 謅之 II ^曰^ — ^士一. 1 秦名厘椽也 33 之椽^ 413 ^ 3 ^俜也相傳次而布^也注日左傅贝大宮之椽齡局盧門之椽釋名曰翻 11 : ^圖『: II ^春秋#左氏莊一一十四年經文,法曰釋宮云^謂之榱椽方^楫周知桷圜 0 椽 ...
徐灝, ‎段玉裁, 1972
9
春秋左傳正義(莊公~僖公): - 第 103 页
... 如罄在縣,下無粟帛」。炫乃以服義規杜,非也。糧可瞰,故改「如」爲「而」,言「居室而資糧縣盡」。劉下云「野無青草」,言在野無青草可食,明此在室無資在,如縣罄」。孔晁曰:「縣罄,但有桷無覆。」蓋杜以恐」。〇正義曰:服虔云「言室屋 0 皆發撤,榱椽春秋左传注疏.
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
10
新唐書:
... 為人馬,象拔箭狀,立昭陵闕前,以旌武功云。子神勣,見酷吏傳。贊曰:帝王之將興,其威靈氣焰有以動物悟人者,故士有一概,皆填然躍而附之,若榱椽梁柱以成大室,叉負偃植,各安所施而無遺材,諸將之謂邪。然皆能禮法自完,賢矣哉! 卷九十一.
歐陽脩, ‎宋祁, ‎范鎮, 2015

REFERENCE
« EDUCALINGO. 榱椽 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/cui-chuan-1>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on