Download the app
educalingo
Search

Meaning of "殿屎" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 殿屎 IN CHINESE

殿
diànshǐ
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 殿屎 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «殿屎» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 殿屎 in the Chinese dictionary

Temple shit 1. Also as "temple?" Worried and groan. 殿屎 1.亦作"殿?"。 2.愁苦呻吟。

Click to see the original definition of «殿屎» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 殿屎


占着茅坑不拉屎
zhan zhe mao keng bu la shi
吃乌饭疴黑屎
chi wu fan ke hei shi
吃家饭屙野屎
chi jia fan e ye shi
嘴吃屎
zui chi shi
shi
屙屎
e shi
拉硬屎
la ying shi
烟屎
yan shi
燥屎
zao shi
狗吃屎
gou chi shi
狗屎
gou shi
狗改不了吃屎
gou gai bu le chi shi
眼屎
yan shi
耳屎
er shi
阿绵花屎
a mian hua shi
青屎
qing shi
鼠屎
shu shi
鼻屎
bi shi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 殿屎

殿脚女
殿
殿
殿
殿
殿
殿上虎
殿
殿
殿使
殿
殿
殿
殿堂楼阁
殿
殿
殿头官
殿
殿
殿

Synonyms and antonyms of 殿屎 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «殿屎» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 殿屎

Find out the translation of 殿屎 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 殿屎 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «殿屎» in Chinese.

Chinese

殿屎
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Salón de heces
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Hall of feces
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

मल के हॉल
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

قاعة البراز
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

зал кала
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

salão de fezes
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

মল হল
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Temple de matières fécales
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Dewan najis
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

hall of Kot
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

糞のホール
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

대변 ​​의 전당
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Hall of feces
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

hall of phân
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மலம் ஹால்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

विष्ठा हॉल
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

dışkı Hall
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

sala di feci
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

sala kale
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

зал калу
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

sala de fecale
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Αίθουσα των κοπράνων
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Hall van ontlasting
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Hall av avföring
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Hall of avføring
5 millions of speakers

Trends of use of 殿屎

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «殿屎»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «殿屎» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 殿屎

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «殿屎»

Discover the use of 殿屎 in the following bibliographical selection. Books relating to 殿屎 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
爾雅注疏(上): - 第 80 页
【疏】「殿屎,呻也」。〇釋曰: ^浙殿屎,呻也。呻吟之聲。〇殿,丁練切。皮之名。」裘,縫即皮之界絨,因名裘縫爲絨。故郭云:「縫飾羔之也。孫炎云:「绒之爲界絨。」然則縫合羔羊皮爲曰: ^ 1 , 1 云:「羔羊之革,素絲五絨。」故此解絨,械。縫,逢。【疏】「絨,羔裘之缝也」。
郭璞, 李學勤, 邢昺, 李傳書, 2001
2
爾雅詁林: 上卷, 1-2 - 第 80 页
婦殿音站柬番帕票叫伏雅板民之方殿瞰隧咧乂蚵卓屾心髒上諴鷸髻轄圓 1 1 日鹽 1 _ 1 票踵捎囃馴俏賭蹄加當 1 八愁苦呻吟之聲也唰硎正鞝大潛殿屎殿‵丁見反°屎菁夷反 1 鮪鶼橢橢圓殿屎呻也刑 1 _ . _ 戍 A 呷 Lu .怵艸` __ . ;殿屎戥音悱牖香惟反嫦 ...
朱祖延, 1998
3
複音詞聲義闡微 - 第 81 页
王廣慶 厳屎&伊了二五呀相近,然奥與念聲亦隔, ,大- ^ 818 見切,讚^驗,與咿同聲,驗^咴呀聲得通也。口語呻吟痛苦之聲不類。惟馬 1 引埤蒼噢^ :悲也,亦痛念之聲也,則與今人愁苦之聲喷卽殿屎之屎,說文引作唸#之咿,亦因 5 ?嘻一複音爲之中介也。惟唸晚 ...
王廣慶, 1973
4
說文引經通假字考
王忠林 說文; 8 通假字考肆 I 八七總丄一 10 1 毛用通假字,正字赏作唸伊( &0 。唸都見切,端母,侵部;殿堂練切,定母,元部,唸殿聲母桊宗說文引經考異云, ,「毛用假借字也。」據說文,唸,唸伊,呻也,毛詩殿屎而訓呻吟,是傳與許義同而字異者,古人傳害以口,故多 ...
王忠林, 1968
5
殷商史 - 第 273 页
字、"趣"字所从的" ^ ' ,同象粪便之形。其字实由甲骨文#字所从的人、々演变而来,所以虽象米而并非米。"耷"字从肉國,象粪便尚在腹中,《抱朴子》所谓"欲得不死腹无屎"。"粪"字《说文》" ... 钱坫说: "说文引诗曰,民方唸" / ,今诗作殿屎,屎古文徙,为屑字之省也。
胡厚宣, ‎胡振宇, 2003
6
《說文解字》引《詩》考異 - 第 4 卷 - 第 40 页
《毛詩》云:「民之方殿屎」@註 296 @ ,「唸」作「殿」;「伊」作「屎」。義謂「人民正在呻吟號啼。」@註 297 @《說文》「唸」作「呻也」,與《詩》義合。《毛傅》日:「殿屎,呻吟也。」訓與許說 ... 九諄部與二十 A 侵部,雖部居遠隔,但《廣韻》「唸」、「殿」二字,同屬「三十二筱韻」。
朱寄川, 2008
7
慶祝高郵高仲華先生六秩誕辰論文集 - 第 116 页
唸都 3 切,端母,侵部;殿堂練切,定母,元邢,唸殿聲母榮宗說文引錘考異云, ,「毛用假借字也 I 」據說文,唸,唸伊,呻也,毛詩殿屎而訓呻吟,是傳與許義同而字異者,古人傳害以口,故多音同字異,殿屎尤譌之甚者,以無義可通也』」柳,與許義同字異,是網假借。唸殿、^ ...
慶祝高仲華先生六秩誕辰論文集編輯委員會, 1968
8
诗经综合辞典 - 第 180 页
雅( 94N 大雅·板》五章: "民之方殿屎·则莫我敢葵。飞毛传 ... 殿屎·呻也。"朱矗: ̈言民方愁苦呻吟,而英敢揍度。"陈矢: "古日殿屎·今日呻吟,是谓之古咕也'。(说文> 5 @ <诗》作'民之方呻吟'。· ... ̈三家诗有作'呛吐"者为本字,而(尔雅》飞毛诗川殿屎'为假借字。
王乐天, ‎滕火黄, 2000
9
詩經雅頌段借字考 - 第 448 页
史玲玲 ~448"U 字,古音同紐,古韻旁笛,殿借為唸,音近段借也。「民之力殿屎」說文引作「民之方唸明」是其例也。毗民之方殿屎屎借為明案;毛傳;「段屎,呻吟也。」梓文;「殿,說文作唸,屎,說文作明。」說文無屎字。局乃鹵之俗宇。說文一下州部;「茵、糞也夕伙卿 ...
史玲玲, 1980
10
精編國語辭典 - 第 225 页
例他預定在月底舉行演奏會,屆時請大家光臨指教。 14 屆滿 ˋ ㄐ ㄧ ㄝ ˇ ㄇ ㄢ 期滿。例他服刑屆滿,已出獄了。 ˉㄐ ㄩ ˉ ㄢ ㄐㄧ ㄝ ˊ ㄕ 常 6 ܇義音名糞便;例糞 ˇ ㄕ 屎。眼、耳、鼻的分泌物;例鼻屎。形用以比喻極低劣的事物;例屎詩糞棋。動殿屎,愁苦 ...
五南辭書編輯小組, 2012

REFERENCE
« EDUCALINGO. 殿屎 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/dian-shi-19>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on