Download the app
educalingo
Search

Meaning of "惚慌" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 惚慌 IN CHINESE

huāng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 惚慌 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «惚慌» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 惚慌 in the Chinese dictionary

Trance flustered. That nothingness. 惚慌 犹惚恍。谓虚无缥缈。

Click to see the original definition of «惚慌» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 惚慌


包慌
bao huang
发慌
fa huang
失慌
shi huang
害慌
hai huang
忽慌
hu huang
急急慌慌
ji ji huang huang
急慌
ji huang
急慌慌
ji huang huang
恐慌
kong huang
惊慌
jing huang
huang
慌慌
huang huang
撑得慌
cheng de huang
胆战心慌
dan zhan xin huang
腹热肠慌
fu re chang huang
落慌
luo huang
闹慌
nao huang
饥慌
ji huang
骇慌
hai huang
鬼慌
gui huang

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 惚慌

CHINESE WORDS THAT END LIKE 惚慌

失失慌
意乱心

Synonyms and antonyms of 惚慌 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «惚慌» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 惚慌

Find out the translation of 惚慌 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 惚慌 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «惚慌» in Chinese.

Chinese

惚慌
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

pánico Indistinto
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Panic indistinct
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

अस्पष्ट आतंक
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ذعر غير واضحة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Нечеткие паника
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

pânico indistinto
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

অস্ফুট আতঙ্ক
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

panique indistincte
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

panik kurang jelas
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

undeutliche Panik
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

不明瞭なパニック
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

불명료 한 공포
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

gupuh indistinct
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

hoảng loạn không rõ ràng
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

தெளிவில்லாமல் பீதி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

अस्पष्ट पॅनिक
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

belirsiz panik
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

panic indistinto
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

niewyraźny paniki
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

нечіткі паніка
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

panică indistinct
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

ακαθόριστα πανικού
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

onduidelike paniek
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

otydlig panik
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

utydelig panikk
5 millions of speakers

Trends of use of 惚慌

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «惚慌»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «惚慌» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 惚慌

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «惚慌»

Discover the use of 惚慌 in the following bibliographical selection. Books relating to 惚慌 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
英藏敦煌社會歷史文獻釋錄 - 第 4 卷 - 第 52 页
郝春文, 史睿 〔一二一〕『怳兮忽』,乙本作「慌惚』,甲、丁、辛、戊二本作『恍惚」,丙本作「恍兮忽』,壬本作「惚恍」,己二本作〔一一一〕「其中有象』,丙本同,甲、乙、丁、辛、壬、戊二本作「中有像」,己二本作「中有象」;「象」通「像』。本作「恍惚中有物」在前,「惚慌中有 ...
郝春文, ‎史睿, 2001
2
倫敦所藏敦煌老子寫本殘卷硏究
程南洲 第三章倫敦所藏敦煌老子寫本殘卷校證六一恍惚中有象,惚恍中有物』,是成本經文作『恍惚中有象,惚恍中有物。』」字,然據此可知王氏所見 ... 御注本作「道之英倫辰本, ,全句作「道之爲物,唯恍唯惚,恍惚中有物. ,惚慌中有像」。「怳兮忽」。英倫丁本:「惟 ...
程南洲, 1985
3
文選: 附考異 - 第 2 卷 - 第 19 页
附考異 Tong Xiao 萧统 Shan Li 李善 八四三皆準此例矣。相亂也。凡善、五臣之所謂異,慌」,便屬分別,不因同字而可同字。但旣善「荒」,五臣「「忽一作惚」,「荒」、「愧」本作「荒忽」,云「荒一作慌」,下載「舊校一作荒忽」。洪興祖慌」也。單行楚辭作「慌惚」,所載五 ...
Tong Xiao 萧统 Shan Li 李善, 1991
4
老子校读 - 第 126 页
道藏河上本、吴澄本,皆"恍惚有物"在前, "惚恍有象"在后。北京图书馆敦煌本与道藏龙兴碑本、李荣本,皆作"慌惚中有物,惚慌中有像,窈冥中有精"。省去"兮"字、"其"字,亦"慌惚有物"在前。他唐本则"惚恍有象"在前。俞樾以为,应"先言'恍兮惚兮,其中有物' ,与 ...
张松如, ‎老子, 1981
5
帛书老子注译与硏究 - 第 306 页
视之不见名曰夷听之不闻名曰希博之不得名曰微此三者不可致诘故混而为一其上不嗷其下不忽蝇蝇不可名复归于无物是无状之状无物之象是谓惚慌迎不见其首随不见其后执古之道以御今之有以故古始是谓道纪古人善为士者微妙玄通深不可识夫唯不可 ...
许抗生, 1985
6
Rōshi Ochū kōsei - 第 81 页
... 今諸王本與宋刊河上本傅本、皆以忽恍有象二句迢在前、范石田東陵曰、怳兮二^本在惚兮一;句下、依注引改、勞健曰、怳兮忽 ... 无注本颇倒此二句、作惚恍中冇物、中冇像、(按、逬^罔&煌無注本忽恍中冇象、恍忽中有物一;句、作恍惚中冇物、惚恍 ...
Laozi, ‎Bi Wang, ‎Tarō Hatano, 1952
7
諸子集成補編 - 第 9 卷 - 第 30 页
仙人有穀食之,无則食氣;氣歸胃,即腸重囊也腹之為實,前章已説之矣。『孔德之容,唯道是從。』道甚大,教孔丘為知;後世不信道文,但上孔害以為无上道。故明之,告後资。『道之為物,唯慌唯惚,」道微獨能慌惚不可見也。「慌惚中有物,惚慌中有像。』不可以道不見 ...
四川大學. 古籍整理研究所, ‎中華諸子寳藏編纂委員會, 1997
8
饒宗颐二十世紀學術文集: (juan wu) Zong jiao xue
其精甚眞,大除中也,有道精,分之與萬物,萬物精共一本。窈冥中有精。不可以道不見故輊也,中有大神氣,故喩囊籥。慌惚中有物;惚慌中有像。道微,獨能慌惚不可見也。道之爲物 I 唯慌唯惚。
饒宗颐, ‎《饒宗颐二十世紀學術文集》編輯委員會, 2003
9
考古發現與早期道教研究 - 第 475 页
道甚大,教孔丘爲知,後世不信道文,但上(尚)孔書,以爲无上,道故明之,告後賢 0 道之爲物,唯慌唯惚。道微,獨能慌惚不可見也。慌惚中有物:惚慌屮钌像。不可以道不見故輕也,中有大神氣,故喻棄蓊。窈宾中有精。大除(陰)中也,有道精,分之與万物,万物精共一 ...
刘昭瑞, 2007
10
揭秘雷臺汉墓 - 第 13 页
(以上第二十章)孔德之容,唯道是从。道甚大,教孔丘为知,后世不信道文,但上孔书,以为无上,道故明之,告后贤。道之为物,唯慌唯惚。道微,独能慌惚,不可见也。慌惚中有物,中有像。不可以,道不见,故轻也,中有大神气,故喻棄钥。 其精甚真。生死之官也, 也,
尹国兴, 2009

REFERENCE
« EDUCALINGO. 惚慌 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/hu-huang-3>. Mar 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on