Download the app
educalingo
Search

Meaning of "玄妙玉女" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 玄妙玉女 IN CHINESE

xuánmiào
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 玄妙玉女 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «玄妙玉女» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Mysterious girl

玄妙玉女

Mysterious maiden, also known as "supreme yuan Jun", "congenital yuan", is the legend of Taoist goddess, Lao Er's mother. Wu Zetian had chase her mother as "congenital Queen Mother", Song Zhenzong also set up a "congenital Queen Mother's praise" monument, to praise its decline St. merit. According to the "calendar of the immortal body Taoism after the collection of" volume of a record, "Supreme Yuanjun is the mysterious jade of heaven, down to Yin's daughter, called" longevity ", married to the immortal Li Lingfei. Yin 's dream of "sun of the fine by the Kowloon down to earth", pregnant and pregnant. Pregnant eighty - one years, in the Yin Dynasty Wu Ding nine years on February 15 left out of the armpit was too Laojun. 玄妙玉女,亦称作“无上元君”、“先天元后”,是道教传说中的女仙,老子李耳的母亲。武则天曾追封老子母亲为“先天太后”,宋真宗也曾立一“先天太后之赞”碑,来赞颂其降圣功德。 根据《历世真仙体道通鉴后集》卷一记载,“无上元君就是天上的玄妙玉女,下降为尹氏之女,名叫“益寿”,嫁给了仙人李灵飞。一日,尹氏梦“太阳之精乘九龙下凡”,有感而孕。怀胎八十一年,于殷朝武丁九年二月十五日剖左腋生下太上老君。”...

Definition of 玄妙玉女 in the Chinese dictionary

Mysterious woman Taoism said I am the mother. 玄妙玉女 道教称老子的母亲。
Click to see the original definition of «玄妙玉女» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 玄妙玉女

秘塔碑
玄妙
玄妙
玄妙莫测
玄妙入神
明粉
明膏
谋庙算

CHINESE WORDS THAT END LIKE 玄妙玉女

半男
玉女
白头宫
白毛
白水素
表侄
金童玉女

Synonyms and antonyms of 玄妙玉女 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «玄妙玉女» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 玄妙玉女

Find out the translation of 玄妙玉女 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 玄妙玉女 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «玄妙玉女» in Chinese.

Chinese

玄妙玉女
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

misteriosa Dama
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Mysterious Lady
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

रहस्यमय लेडी
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

سيدة غامضة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Незнакомка
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Senhora misteriosa
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

রহস্যময় লেডি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Mysterious Lady
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

misteri Lady
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Mysterious Lady
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ミステリアス・レディ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

신비한 레이디
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

aneh Lady
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Mysterious Lady
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மர்ம லேடி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

अनाकलनीय लेडी
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Gizemli Lady
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

misteriosa Lady
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

tajemnicza Lady
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

незнайомка
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Mysterious Lady
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Μυστηριώδεις Lady
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

geheimsinnige Lady
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

mystisk Lady
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

mystisk Lady
5 millions of speakers

Trends of use of 玄妙玉女

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «玄妙玉女»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «玄妙玉女» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 玄妙玉女

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «玄妙玉女»

Discover the use of 玄妙玉女 in the following bibliographical selection. Books relating to 玄妙玉女 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
饒宗颐二十世紀學術文集 - 第 7 卷
饒宗颐, 《饒宗颐二十世紀學術文集》編輯委員會 宗敎學道敎探原一八九〔七〕《文物》一一〇〇〇年七期。〔六〕姜生《漢代道教經典之終未論考》上引「谷永上漢成帝書」。佚,惟《玄妙》實有「玄妙玉女」一名。法琳之說不確。(李)母所生』,不云有『玄妙玉女』。
饒宗颐, ‎《饒宗颐二十世紀學術文集》編輯委員會, 2003
2
六朝道教史研究 - 第 368 页
至少,充分考虑《玄妙内篇》在《三天内解经》述作时已经存在的可能性,对于探讨两者成立的前后也还是有必要的。因此《玄妙内篇》和《三天内解经》哪个成立得早,想从其思想内容来探讨。首先试探讨两经典共同说到的玄妙玉女。作为老子母亲的玄妙玉女 ...
小林正美, 2001
3
《弘明集》《广弘明集》述论稿 - 第 164 页
指出,《玄妙内篇》原本是以李母为老子的始生之母,没有出现玄妙玉女。为了进一步神化老子,《三天内解经》转而抬出由玄元始三气化生的玄妙玉女作为老子的始生之母。但玉女称"玄妙"或许就是受了记载老子降生神话的《玄妙内篇》之启发。经中玄妙玉女 ...
李小荣, 2005
4
杜光庭道教小说研究/儒道释博士论文丛书 - 第 158 页
为了化解矛盾,光庭在《道德真经广圣义》卷二中引《玄妙玉女元君传》云:老君在天为众圣之尊,先亿劫而行教... ...虽代代应现,为帝王师,而未有降世诞生之迹,乃于九清之上,玄妙玉女降于人间,为天水尹氏之女,嫁李灵飞为妻,老君乃乘曰精驾九龙化为五色 ...
罗争鸣, 2005
5
女神・女丹・女道 - 第 8 页
天师道奉老子为教主,故将老子以及老子之到加以神化,传说玄妙玉女是经元气之气的相因变化而生出来的,即玄妙玉女是气,其变化又生出老子。天师道遂将玄妙玉女尊为先天元后。天师道经书《道法会元》卷 2 曰:先天元后乃老子之母玄妙玉女,犹太宗以 ...
李素平, 2004
6
道家文化研究 - 第 13 卷 - 第 133 页
陳鼓應. 此爲我姓。《史記正義〉引《朱糖玉札〉謂:〔老子〕周時人,李母八十一年而生。又《上元經〉云,李母畫夜見五色珠,大如彈丸自天下,因吞之,即有娠。 1 崔玄山《瀨鄉記,李母碑〉曰:李子乘白鹿,下託於李母也。 1 《玄妙内篇經〉載:玄妙玉女者,玄元始氣,混沌 ...
陳鼓應, 1998
7
敦煌古俗与民俗流变: 中国民俗探微 - 第 164 页
4 ,《^妙内篇经》云, "三气,八十一万亿岁后,化生玄妙玉女。又生后八十一万亿岁后,三气变化,五色玄黄,妙玉女口仍即吞之。八十一万亿,乃化从玄妙玉女左腋而生,生而白首,故号为老子。" (《初学祀》卷 23 〉 5 ,唐,段成式《酉阳杂俎》前集卷二玉格云: "老君母曰 ...
高国藩, 1989
8
八仙得道:
至夏、商之交,派出縹緲、火龍二位大弟子辦好海中龍王一案之後,即分仙神氣寄胎於玄妙玉女,降誕於楚之苦縣賴鄉曲仁裡,從母左腋而出,生於大李林下,生來白頭,面上亦微作黃白色,額有參天紋,生而能言。手指李林,對玉女說道:「母親,我出生此下,當以此為 ...
朔雪寒, 2015
9
道德经真义: 金丹真源
在《神仙传》、《玄妙内篇》、《高上老君内传》、《太上老君开天经》、《天尊老君名号历劫经》、《太上老君玄元皇帝圣记》(唐人尹文 ... 据仙传讲,老子和光同尘,借临凡传道人世,先令玄妙玉女降凡作了天水尹氏之女,之后,他从太清仙境分神化气寄胎玄妙玉女腹 ...
陈全林, ‎老子, 2008
10
道教十讲
到了商 18 世王阳甲执掌天下的第十七年,老子从太清境分神化气,投胎于玄妙玉女理氏腹中。一天理氏在村头的一条叫做"厉乡沟"的河边洗衣裳,忽见从上游漂下来一个黄澄澄的比拳头还大的李子。理氏见了便把它从水中捞起。时近中午,理氏又热又渴, ...
晓敏, ‎屈小强, 2009

REFERENCE
« EDUCALINGO. 玄妙玉女 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/xuan-miao-yu-nu>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on