Mots et Expressions du tamoul

காககுடம் | காகக்கரிப்பான் | காகங்கரைதல் | காகச்சிலை | காகச்சுக்கான் | காகட்டான் | காகதிந்துகம் | காகதுண்டம் | காகத்துரத்தி | காகத்துவசத்தாள் | காகத்துவசம் | காகநாசி | காகநாசிகை | காகநிமிளை | காகபலம் | காகபலி | காகபாஷாணம் | காகபீலி | காகப்பீருதம் | காகப்புள் | காகமாசி | காகயவம் | காகருகம் | காகரூகன் | காகரூடி | காகலிநிஷாதம் | காகலீரவம் | காகலூகன் | காகவாகனன் | காகாங்கி | காகிதம் | காகுகாசி | காகுசம் | காகூவெனல் | காகெந்து | காகொடி | காகோடியர் | காகோதரம் | காகோலம் | காக்கணங்கொவ்வை | காக்கணம் | காக்கம் | காக்காச்சி | காக்காய் | காக்காய்க்கொல்லி | காக்காய்ச்சோளம் | காக்காய்ப்பாலை | காக்காய்ப்பூ | காக்காய்மீன் | காக்காய்வலி | காக்காவெனல் | காக்குத்துவரன் | காக்கைக்கொடியாள் | காக்கைபாடினியம் | காக்கைமுகர் | காக்கைவலி | காக்கைவேர் | காக்கைவேலி | காக்கொரொட்டை | காங்கூலக்கை | காங்கேசன் | காங்கேயம் | காங்கேருகி | காங்ஷை | காசனம் | காசமர்த்தகம் | காசரம் | காசாண்டி | காசாம்பாரை | காசாம்பூமேனியன் | காசாரம் | காசாவில்லை | காசிக்கல் | காசிச்சாரம் | காசிதும்பை | காசினி | காசிபப்பிரமா | காசியபி | காசியபீ | காசிலவணம் | காசிவாசநி | காசுகட்டுதல் | காசுக்கட்டி | காசுக்காரன் | காசுமண் | காச்சக்கீரை | காச்சிசிருட்டி | காச்சுப்பு | காச்சுரை | காச்சுவாசம் | காஞா | காஞ்சனத்தூள் | காஞ்சனாகுவயம் | காஞ்சனி | காஞ்சிகம் | காஞ்சிகா | காஞ்சினி | காஞ்சொறிச்செடி | காஞ்ஞா | காடகம் | காடவிளக்கு | காடாக்கினி | காடாந்தகாரம் | காடான் | காடாரம்பற்று | காடி | காடிகம் | காடுகாள் | காடுபிறாண்டி | காடுவசாதி | காடேறி | காடைக்கண்ணி | காடைக்கழுத்தன் | காடைப்புடம் | காட்சிகொடுத்தல் | காட்டகத்தி | காட்டணம் | காட்டத்தி | காட்டம் | காட்டழல் | காட்டவரை | காட்டா | காட்டாக்கினி | காட்டாத்தி | காட்டாமணக்கு | காட்டாளத்தி | காட்டிக்கழித்தல் | காட்டிஞ்சி | காட்டிலம் | காட்டிலுமிழி | காட்டீருள்ளி | காட்டுக்கடலை | காட்டுக்கதலி | காட்டுக்கத்தூரி | காட்டுக்கரணை | காட்டுக்கானாவாழை | காட்டுக்காய்ச்சுரை | காட்டுக்காய்வள்ளி | காட்டுக்கிட்டம் | காட்டுக்கிராம்பு | காட்டுக்கிரியை | காட்டுக்கீரை | காட்டுக்குணம் | காட்டுக்குருந்து | காட்டுக்குளவஞ்சி | காட்டுக்கூந்தல் | காட்டுக்கொஞ்சி | காட்டுக்கொட்டை | காட்டுக்கொள் | காட்டுக்கோரை | காட்டுக்கோழி | காட்டுச்சீரகம் | காட்டுச்சீரகவள்ளி | காட்டுத்தகரை | காட்டுத்தனம் | காட்டுத்தாரா | காட்டுத்தாளி | காட்டுத்தினை | காட்டுத்துத்தி | காட்டுத்துளசி | காட்டுத்துவரை | காட்டுநாரத்தை | காட்டுநெல்லி | காட்டுப்பன்றி | காட்டுப்பாகல் | காட்டுப்புறா | காட்டுப்புளிச்சை | காட்டுப்பூனை | காட்டுமந்தாரை | காட்டுமரி | காட்டுமா | காட்டுமாவிரை | காட்டுமிருகம் | காட்டுமுந்திநிகை | காட்டுமுருங்கை | காட்டுமூரி | காட்டுவாகை | காட்டுவெள்ளரி | காட்டெலுமிச்சை | காட்டெள் | காட்டைப்புடம் | காட்டொலிவம் | காணாக்காட்சி | காணாமாணிக்கங்காட்டல் | காணிகியம் | காணியம் | காணியாட்சிக்காரன் | காணுகம் | காண்டகடுகம் | காண்டகம் | காண்டவதகனன் | காண்டவம் | காண்டாமிருகம் | காண்டாமிருகரத்தம் | காண்டாவனன் | காண்டாவனாரி | காண்டியகாலம் | காண்டியயம் | காண்டில் | காண்டீபன் | காண்டை | காண்பித்தல் | காண்பு | காண்புடம் | காதகன் | காதட்டி | காதன்மை | காதம் | காதம்பகம் | காதம்பிநி | காதறைச்சி | காதற்பரத்தை | காதலம் | காதவடி | காதாங்கி | காதிலி | காதிவென்றோன் | காதுகன் | காதுகொடுத்தல் | காதுக்குறும்பி | காதுப்பூ | காதுப்பூச்சி | காதுமடல் | காதெழுச்சி | காத்தட்டி | காத்தவராயன் | காத்தியரயனி | காத்திராந்தலேபனி | காத்திரி | காத்திரை | காந்தஅயசு | காந்தபட்சி | காந்தபாஷாணம் | காந்தப்பெட்டி | காந்தமணி | காந்தமண் | காந்தமலை | காந்தருவர் | காந்தவிகன் | காந்தாயகம் | காந்தாரகம் | காந்தாரபஞ்சமம் | காந்தாரம் | காந்தாரிமைந்தன் | காந்தாளிகம் | காந்திகை | காந்திசீகன் | காந்திதாயகம் | காந்தியதிகமேனி | காந்தியோனி | காந்தியோன் | காந்திரசம் | காந்துகன் | காந்தோரகம் | கானககீதம் | கானகக்கூபரம் | கானகக்கோழி | கானகச்சங்கம் | கானகச்சேவுகன் | கானகதட்டான் | கானகத்தும்பி | கானகப்பச்சை | கானகம் | கானகுப்பிசம் | கானக்குதிரை | கானக்குறத்திமுலைப்பால் | கானத்தேறு | கானனம் | கானனுசாரி | கானப்படம் | கானப்பலா | கானயூகம் | கானலிந்திரன் | கானவன் | கானவிருக்கன் | கானாங்கெளிறு | கானாங்கோழி | கானாங்கோழை | கானாத்தடி | கானான்கோனான் | கானாவாழை | கானாவேளை | கானியமேனிக்கல் | கானோக்கு | கான்மரம் | கான்மா | கான்முளை | கான்றல் | கான்றியம் | கான்றை | காபந்து | காபாதம் | காபாலர் | காபி | காபேயன் | காப்பரிசி | காப்பியன் | காப்பியவமைப்புவகை | காப்பிரிசல்லாத்து | காமகாரம் | காமகேளி | காமக்கிழத்தி | காமக்கோட்டாத்தி | காமக்கோட்டி | காமசகம் | காமசன் | காமசரம் | காமசுதன் | காமதகனன் | காமதாலம் | காமத்தின்பெயர் | காமத்துப்பாலர் | காமத்துரோகி | காமநாசன் | காமநிகை | காமநீர் | காமநோய் | காமனாடல் | காமனான் | காமனை | காமன்காலம் | காமன்குடை | காமன்குதிரை | காமன்கொடி | காமன்சேனை | காமன்தேர் | காமன்மனைவி | காமன்முரசு | காமன்மைத்துனன் | காமன்யானை | காமன்வாள் | காமன்வில் | காமன்வில்நாண் | காமபோகி | காமப்பயித்தியம் | காமப்பேய் | காமமரம் | காமம் | காமரசி | காமரீசம் | காமரேகை | காமற்காய்ந்தோன் | காமலதை | காமலன் | காமவல்லபன் | காமவல்லபை | காமவல்லி | காமவிகாரம் | காமாக்கினி | காமாங்குசம் | காமாசாரி | காமாட்சிப்புல் | காமாதுரன் | காமாதுரம் | காமாந்தகன் | காமாந்தம் | காமாயு | காமாயுதம் | காமாரி | காமியக்கல் | காமியன் | காமியமரணம் | காமியம் | காமுகப்பிரியம் | காமுருகி | காமோதகம் | காம்பர் | காம்பவம் | காம்பி | காம்பிரம் | காம்பிலி | காம்புக்கிண்ணம் | காம்புச்சத்தகம் | காம்போகி | காம்போசி | காம்போதி | காயகன் | காயசித்திக்கடியான் | காயசித்திசுண்ணம் | காயசித்தியுப்பு | காயத்தையுருக்கி | காயாகாயம் | காயாசுவாதம் | காயாதமாம் | காயாபுரி | காயாம்புமேனியன் | காய்க்கடுக்கன் | காய்க்குலை | காய்ச்சற்கட்டி | காய்ச்சற்பாஷாணம் | காய்ச்சல் | காய்ச்சிறக்கு | காய்ச்சுக்கட்டி | காய்ச்சுக்கல் | காய்ச்சுக்குப்பி | காய்ச்சுண்டி | காய்ச்சுநீர் | காய்ச்சுப்பால் | காய்ச்சுறுக்கு | காய்ச்சுலவணம் | காய்ச்சுவச்சிரம் | காய்ஞ்சொறி | காய்ப்பறங்கி | காய்ப்பிரும்பு | காய்மகாரம் | காய்மடி | காய்மண்டை | காய்மரம் | காய்முருங்கை | காய்மை | காய்வள்ளி | காய்வெட்டிக்கள் | காய்வேளை | காரகதீபகம் | காரகன் | காரக்காய் | காரடம் | காரணகாட்சி | காரணக்குரு | காரணசத்தி | காரணச்சொல் | காரணன் | காரணமறிநிலை | காரணி | காரண்டம் | காரண்டவம் | காரதி | காரத்திரி | காரநீர் | காரப்பசை | காரம்பை | காரர் | காரவெல்லம் | காரா | காராகாரம் | காராக்கரணை | காராக்கிரகம் | காராடு | காரான் | காராம்பி | காரிகம் | காரிக்கூன் | காரிதாய் | காரிப்பிள்ளை | காரிமை | காரியக்கடிசு | காரியக்கெட்டி | காரியங்கட்டுதல் | காரியசித்சி | காரியதுரந்தரன் | காரியத்துவம் | காரியபாகம் | காரியப்பிரத்துவேஷம் | காரியப்பொறுப்பு | காரியம் | காரியவான் | காரியஸ்தன் | காரியார்த்தசித்தி | காரியேட்சணம் | காரிறால் | காரிலவணம் | காரிஷம் | காரீ | காரீயம் | காருகத்தொல் | காருகன் | காருகம் | காருச்சிவல் | காருணிகம் | காருணியன் | காருராசி | காரூடவித்தை | காரெலி | காரெள் | காரை | கார்கோணி | கார்கோள் | கார்க்குறட்டை | கார்க்குவளை | கார்க்கொன் | கார்க்கோழி | கார்த்தன் | கார்த்தபன் | கார்த்தவீரியரிபு | கார்த்தாந்திகன் | கார்த்திகைக்கிழங்கு | கார்த்திகைக்கொடி | கார்த்திகைநாள்வடிவு | கார்த்திகைப்பூ | கார்நாற்பது | கார்ப்பாதி | கார்ப்பீகம் | கார்ப்பு | கார்ப்போகரிசி | கார்மணி | கார்மலி | கார்முகம் | கார்மேகசாரம் | கார்வண்ணன் | கார்வண்ணர் | கார்வலயம் | கார்வாலியுமரம் | காறடி | காறற்கத்திரி | காறற்கொட்டி | காறாக்கருணை | காறாப்பித்தல் | காறாயல் | காறு | காறையெலுப்பு | காற்காசு | காற்குளம் | காற்கொட்டை | காற்கோடகன் | காற்சரி | காற்சவுரம் | காற்சீப்பு | காற்படம் | காற்பலம் | காற்பாடு | காற்புத்த்தி | காற்றண்டை | காற்றாடி | காற்றின்சகாயன் | காற்றிளவில் | காற்றுக்கடுவல் | காற்றுத்திங்கள் | காற்றுநாள் | காற்றுமுந்துநாள் | காற்றோட்டி | காலகண்டகம் | காலகண்டன் | காலகதி | காலகம் | காலகரணம் | காலகரந்தகம் | காலகார்முகன் | காலகாலன் | காலகுண்டன் | காலகுந்தி | காலகூடம் | காலக்கணிதர் | காலக்கிரமம் | காலக்கிரயம் | காலக்கொடுமை | காலசங்கை | காலசர்ப்பம் | காலசாகம் | காலசாரம் | காலசுகம் | காலசூத்திரம் | காலசேயம் | காலஞ்செல்லுத்தல் | காலஞ்சொல்லி | காலட்சயம் | காலதர் | காலதாமதம் | காலநியமம் | காலநுட்பம் | காலநேமிரிபு | காலநேரம் | காலந்தள்ளல் | காலந்தேலகம் | காலன் | காலன்கொம்பு | காலபர்ணம் | காலபாசம் | காலபுருஷம் | காலப்பிரஷ்டம் | காலப்பெயர்ச்சி | காலமல்லாக்காலம் | காலமாறு | காலமிருத்து | காலமீரம் | காலமேஷி | காலமேஷிகை | காலம்பண்ணல் | காலம்விடுதல் | காலவத்தமானம் | காலவயிரவர் | காலவித்தியாசம் | காலவேகம் | காலவைரவன் | காலாகுரு | காலாடல் | காலாடுதண்ணீர் | காலாடுதல் | காலாந்தம் | காலாந்தரம் | காலாயசம் | காலாயுதம் | காலாழ் | காலிகம் | காலியன்மாடு | காலியம் | காலியாங்குட்டி | காலியாந்துவரை | காலீசன் | காலீயகம் | காலூரம் | காலேயகம் | காலைவெள்ளி | காலோசிதம் | காலோலம் | கால்கழுவுதல் | கால்செய்வட்டம் | கால்திதி | கால்நடை | கால்வாய் | கால்விலங்கு | காளகண்டன் | காளகண்டம் | காளகந்திரி | காளகம் | காளகூடம் | காளங்கனாதம் | காளந்திப்பேதனன் | காளன் | காளபதம் | காளபந்தம் | காளபம் | காளம் | காளயங்கம் | காளவனம் | காளவாய்ச்சல் | காளஸ்திரி | காளாத்தி | காளான் | காளாமுகிதானம் | காளிக்கொடி | காளிங்கமர்த்தனன் | காளிதம் | காளிந்தம் | காளினியம் | காளிமம் | காளிமர்த்தனன் | காளிவாகனம் | காழி | காழிப்பிரான் | காழியர் | காழியர்கோன் | காழூன்றுகடிகை | காழ்த்தல் | காவகம் | காவகா | காவடி | காவடிக்காரர் | காவணன் | காவணம் | காவதம் | காவந்து | காவனவன் | காவம் | காவற்கடவுள் | காவற்கட்டை | காவற்கணிகையர் | காவற்கலி | காவற்காரன் | காவற்சால் | காவற்பெருமான் | காவலர் | காவலாளர் | காவல் | காவல்கட்டு | காவாய் | காவாரம் | காவிக்கல் | காவியன் | காவிரி | காவிரிப்பாவைதன்புதல்வர் | காவிவத்திரம் | காவுதடி | காவேரிப்பூம்பட்டனம் | காவேளை | காஷாயப்புடவை | காஷ்டகுத்தாலம் | காஷ்டாம்புவாகினி | காஷ்டீலை
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur