Mots et Expressions du tamoul

கொக்கட்டி | கொக்கறையுடும்பு | கொக்கலகு | கொக்காட்டால் | கொக்கான்வெட்டுதல் | கொக்காம்பாளை | கொக்கிறகுமந்தாரை | கொக்குமட்டி | கொக்குமந்தாரை | கொக்குமீன் | கொக்கைச்சத்தகம் | கொக்கோகம் | கொங்கணியர் | கொங்கணியான் | கொங்கன் | கொங்கம் | கொங்கரிசி | கொங்கர் | கொங்காணி | கொங்காரம் | கொங்கை | கொசமசக்கு | கொசுகந்தேன் | கொசுகொசுகு | கொசுக்கட்டை | கொசுறு | கொச்சாளை | கொச்சிக்காய் | கொச்சிக்குழந்தை | கொச்சித்தமரத்தை | கொச்சிமஞ்சள் | கொச்சியேலம் | கொச்சிலித்தி | கொஞ்சி | கொஞ்சுகொளி | கொடி | கொடிகட்டிநிற்றல் | கொடிக்கள்ளி | கொடிக்கால் | கொடிக்கையான் | கொடிக்கொத்தான் | கொடிக்கொற்றான் | கொடிக்கோரை | கொடிச்சண்பகம் | கொடிச்சூரை | கொடிதமிழ் | கொடிது | கொடித்தக்காளி | கொடித்தம்பம் | கொடித்தரம் | கொடித்திருப்பாடகம் | கொடித்துத்தி | கொடித்தூக்குதல் | கொடிநாய் | கொடிநெட்டி | கொடிப்பசளை | கொடிப்படை | கொடிப்பாசி | கொடிப்பாலை | கொடிப்பிணை | கொடிப்பிள்ளை | கொடிப்புலி | கொடிமரம் | கொடிமல்லிகை | கொடிமாடு | கொடிமுடி | கொடிமுடியன் | கொடிமுந்திரிகை | கொடியரசு | கொடியராகு | கொடியாடை | கொடியாந்தரம் | கொடியால் | கொடியிலந்தை | கொடியெலுமிச்சை | கொடிவசலை | கொடிவழுதலை | கொடிவாகனன் | கொடிவிட்டுச்சரிதல் | கொடிவேம்பு | கொடிவேலி | கொடுகடி | கொடுகு | கொடுகொடுத்தல் | கொடுகொடெனல் | கொடுகொட்டி | கொடுக்குதல் | கொடுக்குமதி | கொடுங்கரி | கொடுங்காலம் | கொடுங்குதல் | கொடுங்குழை | கொடுங்கூற்று | கொடுங்கை | கொடுங்கோன்மை | கொடுங்கோபிச்சிலை | கொடுஞ்சொல் | கொடுத்தல் | கொடுநுகம் | கொடுபோதல் | கொடுப்பு | கொடுப்புப்பிறி | கொடுப்பை | கொடுமையுள்ளோன் | கொடும்பாடு | கொடும்புரி | கொடும்புலி | கொடுவரி | கொடுவாட்கத்தி | கொடுவாளை | கொடுவில் | கொடுவேலி | கொடை | கொடைசாலி | கொடைப்பொருள் | கொடையாளன் | கொடையாளி | கொட்டகச்சி | கொட்டகம் | கொட்டகை | கொட்டங்கச்சி | கொட்டங்காய் | கொட்டணை | கொட்டத்திரட்சி | கொட்டன்பொல்லு | கொட்டறை | கொட்டல் | கொட்டாகை | கொட்டாங்கச்சி | கொட்டாங்கரந்தை | கொட்டான் | கொட்டாபித்தல் | கொட்டாபுளி | கொட்டாப்பிடி | கொட்டாமட்டை | கொட்டாய் | கொட்டாவி | கொட்டாவிவிட்டுறுக்கி | கொட்டித்தலைத்தல் | கொட்டியம் | கொட்டில் | கொட்டுக்கன்னார் | கொட்டுக்கிணறு | கொட்டுச்செத்தல் | கொட்டுண்ணல் | கொட்டுவேலை | கொட்டைகட்டுதல் | கொட்டைகரந்தை | கொட்டைப்புளி | கொட்டைமுத்து | கொட்டையிலந்தை | கொட்டையூர் | கொண்டகுளம் | கொண்டம் | கொண்டற்கல் | கொண்டற்பகை | கொண்டலாத்தி | கொண்டல் | கொண்டல்மிதித்தல் | கொண்டல்வண்ணன் | கொண்டவிற்றல் | கொண்டாடல் | கொண்டாட்டு | கொண்டானடித்தல் | கொண்டிமாடு | கொண்டிலான் | கொண்டுணி | கொண்டேசன் | கொண்டைக்கரிச்சான் | கொண்டைக்கிரி | கொண்டைக்கிருட்டி | கொண்டைக்கிளாறு | கொண்டைக்குச்சு | கொண்டைசாணிக்கிழங்கு | கொண்டைசுத்தியல் | கொண்டைச்சானி | கொண்டைச்சி | கொண்டைத்துலா | கொண்டைமாலை | கொண்டையாணி | கொண்டையூசி | கொண்டைலாத்தி | கொண்டோன் | கொதிகுடல் | கொதுகு | கொதுகுலம் | கொதுகுலித்தல் | கொத்தணி | கொத்தனை | கொத்தமல்லி | கொத்தமல்லிவைசூரி | கொத்தம் | கொத்தரித்தல் | கொத்தலரி | கொத்தளி | கொத்தளிப்பாய் | கொத்தவரை | கொத்தான் | கொத்தான்செடி | கொத்தியரித்தல் | கொத்துக்கட்டி | கொத்துக்கத்தரி | கொத்துக்குறடு | கொத்துப்பசலை | கொத்துப்படல் | கொத்துமல்லி | கொத்தை | கொந்தாழை | கொனை | கொன்னாளர் | கொன்னெச்சன் | கொன்னே | கொன்றை | கொன்றைக்குழல் | கொன்றைசூடி | கொப்பளிப்பான் | கொப்பாந்தேன் | கொப்பி | கொப்பிகொட்டல் | கொப்பூழ் | கொப்பூழ்க்கொடி | கொம்பரக்கு | கொம்பாபிள்ளை | கொம்பிலாவிலங்கு | கொம்புகாலி | கொம்புத்தேன் | கொம்புபயறு | கொம்புப்பாகல் | கொம்மட்டிக்கீரை | கொம்மட்டிசுரை | கொம்மட்டிமாதளை | கொய்சகம் | கொய்சாளை | கொய்துவாங்குதல் | கொய்யடி | கொய்யாகச்சட்டி | கொய்யாக்குறிஞ்சி | கொய்யான் | கொய்யெனல் | கொய்யோர்க்கூறல் | கொராசானிஓமம் | கொருடன் | கொறடா | கொறட்டை | கொறுகொறுப்பு | கொறுக்கச்சி | கொறுக்காய் | கொறுக்காய்புளி | கொறுக்கை | கொற்கைவேந்தன் | கொற்றவன் | கொற்றான் | கொற்றை | கொலு | கொலுகொலுத்தல் | கொலுகொலுப்பு | கொலுக்கூடம் | கொலுவிருப்பு | கொலைகாரன் | கொலைக்களம் | கொலைஞர் | கொலைபாதகன் | கொலையுண்ணுல் | கொல்லத்து | கொல்லன்கோவை | கொல்லறு | கொல்லாவேதன் | கொல்லாவேதம் | கொல்லிச்சி | கொல்லிடம் | கொல்லிவெற்பன் | கொல்லுலைமூக்கு | கொல்லெனல் | கொல்லைப்பல்லி | கொளஞ்சி | கொளுகொம்பு | கொளுக்கி | கொளுசு | கொளுச்சொல் | கொளுவி | கொளை | கொள்கலம் | கொள்ளட்டு | கொள்ளம் | கொள்ளார் | கொள்ளிக்கட்டை | கொள்ளிக்கரப்பன் | கொள்ளிடம் | கொள்ளித்தேள் | கொள்ளியெறும்பு | கொள்ளிவாய்விரியன் | கொள்ளிவாலெறும்பு | கொள்ளுக்காய்வேளை | கொள்ளைக்காய்ச்சல் | கொள்ளைக்காரர் | கொள்ளைசாற்றி | கொள்ளைநோய் | கொள்விலை | கொழிஞ்சி | கொழிப்பூண்டு | கொழிற்பூண்டு | கொழு | கொழுங்கண் | கொழுங்கிரி | கொழுத | கொழுத்தாடுபிடித்தல் | கொழுநீர் | கொழுந்தொட்டி | கொழுப்பு | கொழுமரம் | கொழுமிச்சை | கொழுமை | கொழும்புவேர் | கொவலைக்கனிமணி | கொவின் | கொவ்வை
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur