Téléchargez l'application
educalingo
Rechercher

Signification de "முகு" dans le dictionnaire tamoul

Dictionnaire
DICTIONNAIRE
section

PRONONCIATION DE முகு EN TAMOUL

முகு  [muku] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUE SIGNIFIE முகு EN TAMOUL

Cliquez pour voir la définition originale de «முகு» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

définition de முகு dans le dictionnaire tamoul

Hélice முகு இட்டம்.

Cliquez pour voir la définition originale de «முகு» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

MOTS EN TAMOUL RIMANT AVEC முகு


அறுகு
அறுகு

MOTS EN TAMOUL COMMENÇANT COMME முகு

முகிரம்
முகில்
முகில்வண்ணன்
முகிழி
முகிழிதம்
முகிழ்த்தல்
முகிழ்ப்பு
முகிழ்ப்புறம்
முகிவு
முகிவுகாலம்
முகுடம்
முகுந்தன்
முகுந்தமாலை
முகூலகம்
முகைந்து
முகோன்
முகோல்லாசம்
முக்கணவன்
முக்கண்டகி
முக்கரட்டை

MOTS EN TAMOUL FINISSANT COMME முகு

சாருகு
சிறுகடுகு
சிற்றறுகு
சிலத்திற்கடுகு
சொடுகு
தளுகு
தில்லமெழுகு
நாய்க்கடுகு
நாவிப்புழுகு
நூற்படுகு
பவாநிருகு
பாலைக்குப்பெருகு
புனுகு
புழுகு
பெளிங்குருகு
பேரறுகு
பொடுகு
பொருகு
மலைக்கடுகு
மால்முருகு

Synonymes et antonymes de முகு dans le dictionnaire tamoul de synonymes

SYNONYMES

MOTS EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «முகு»

Traducteur en ligne avec la traduction de முகு à 25 langues

TRADUCTEUR
online translator

TRADUCTION DE முகு

Découvrez la traduction de முகு dans 25 langues grâce à notre traducteur tamoul multilingue.
Dans cette section, les traductions de முகு dans d'autres langues ont été obtenues par traduction automatique statistique, où l'unité essentielle de la traduction est le mot «முகு» en tamoul.

Traducteur Français - chinois

木库
1325 millions de locuteurs

Traducteur Français - espagnol

Muku
570 millions de locuteurs

Traducteur Français - anglais

Muku
510 millions de locuteurs

Traducteur Français - hindi

Muku
380 millions de locuteurs
ar

Traducteur Français - arabe

Muku
280 millions de locuteurs

Traducteur Français - russe

Муку
278 millions de locuteurs

Traducteur Français - portugais

Muku
270 millions de locuteurs

Traducteur Français - bengali

Muku
260 millions de locuteurs

Traducteur Français - français

Muku
220 millions de locuteurs

Traducteur Français - malaisien

Muku
190 millions de locuteurs

Traducteur Français - allemand

Muku
180 millions de locuteurs

Traducteur Français - japonais

ムク
130 millions de locuteurs

Traducteur Français - coréen

Muku
85 millions de locuteurs

Traducteur Français - javanais

Muku
85 millions de locuteurs
vi

Traducteur Français - vietnamien

Muku
80 millions de locuteurs

tamoul

முகு
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - marathi

Muku
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - turc

Muku
70 millions de locuteurs

Traducteur Français - italien

Muku
65 millions de locuteurs

Traducteur Français - polonais

Muku
50 millions de locuteurs

Traducteur Français - ukrainien

муку
40 millions de locuteurs

Traducteur Français - roumain

Muku
30 millions de locuteurs
el

Traducteur Français - grec

Muku
15 millions de locuteurs
af

Traducteur Français - afrikaans

Muku
14 millions de locuteurs
sv

Traducteur Français - suédois

Muku
10 millions de locuteurs
no

Traducteur Français - norvégien

Muku
5 millions de locuteurs

Tendances d'usage de முகு

TENDANCES

TENDANCES D'USAGE DU TERME «முகு»

0
100%
Sur la carte précédente est reflétée la fréquence d'utilisation du terme «முகு» dans les différents pays.

Exemples d'utilisation du mot முகு en tamoul

EXEMPLES

10 LIVRES EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «முகு»

Découvrez l'usage de முகு dans la sélection bibliographique suivante. Des livres en rapport avec முகு et de courts extraits de ceux-ci pour replacer dans son contexte son utilisation littéraire.
1
Śrī Pakta Āṇṭāḷ: nāṭakam - பக்கம்31
முகு : இனி மேலாவது அவனுக்கு நல்ல புத்தி வரட்டும்... பதும : நீங்கள் சொல்வது நல்லாயிருக்கே...அவன் என்ன புத்தி கெட்டுப் போயா.
Nākarkōvil Kiruṣṇan̲, 1992
2
Vāḻum kaviñarkaḷ - பக்கம்166
9. பன்டுமாழிப். புலவர். முகு,. ஜகந்நாத. ராஜா. இவர் ஒர் அபூர்வமரன மனிதர். மதுனர மரவட்டம், இராஜபசானளயத்தில் பிறந்தவர். பிறந்த ஆண்டு 1933.
Na Cuppu Reṭṭiyār, 1998
3
A manual Dictionary of the Tamil language; publ. by the ...
... குவிதல் முகிழ்ப்பு, குவிவு முகிழ புறம், முகிழ்வளம் முகிற்குன்றம்,வக்கிராதேபாஷாணம் முகினி, புளியமரம் முகு, இட்டம் , முகுடம், ...
[Anonymus AC09811520], 1842
4
Tirukkailācaparamparaittiruvāvaṭutur̲aiātīn̲attut ...
புகு/ச்து டூ/நுரக்குதி என்றறூம் முனிவரன்புகல்வரன் - புகுநீதுபாஇரீள் னலும் மரர்க்கன்ர்டூடயமுனிவர் இசரவ்வரர், முகு/ச்த - மரயவடூன, ...
Civañān̲a Mun̲ivar, ‎Ti. Ka Cupparāya Ceṭṭiyār, ‎Kā. Ē Ālālacuntaram Piḷḷai, 1899
5
கந்தபுராணச்சுருக்கம்
(கடு) போயமார்க் கிறையுரைத்த வாறுதேர்ந்து புகுந்தபடி முகு க்தனுக்குப் புகலவெண்ணித், தாயகம லத்திருந்து திருந்துவே தன் ...
சம்பந்த சரணாலய ஸ்வாமிகள், 1872
6
Mūlikai munnūr̲u - பக்கம்201
இதன் விதையிலிருந்து எடுக்கும் என்ணெய் முகு, வளரிக்கப் பயன்படுகின்றது. 3. வீடு கட்டுவதற்கும், மரச் சாமான்கள் செய்வதற். கும் இது ...
Ci. Es. Es Cōmacuntaram, 1991
7
Kaḻuku: nāval - பக்கம்199
எழுவஈள். டுமப்பஈ முடிஞசவனர வனளய வருவரள் சிரிப்பஈள். சிரிக்கணும்னு ஆரம்பிப்பஈள். ஆனஈல் அது அழுனசுயரசு மஈறி முகு ணூ9.
Lā. Ca Rāmāmirutam, 1990
8
Toṭaiyatikāram
... முது - முதுகிமரழிக் கரீஞசி முபி - முத்துக்குமராசரமி பிள்ளேத்தமிழ் முதீ - முத்துத்தஈண்டவர் கீர்த்தனெ முச - முத்துநரீச்சி சண்னட முகு ...
Kul̲antai (Pulavar), 1967
9
Śrīlaśrī Tāṇṭavarāyasvāmikaḷ tiruvāymalarntaruḷiya ... - பக்கம்29
(எ) இ - ள், முத்தவே7=சம்சரரபந்தம் லிடுபட்டவசோரு-டூவங்கடூடச முகு நீதலோ=டூவங்கடடூமன்னு மனேக்கினறவளுன திருமரலேகு-எலோ ...
Tāṇṭavarāyamūrtti Svāmi, ‎Kōyilūr Pon̲n̲ampala Cuvāmikaḷ, ‎Citampara Cuvāmikaḷ, 1913
10
Citta vaittiya mūlikai akarāti - பக்கம்59
... டுபருடுநருஞசல் இரஈகவிண்ணஈடசும் - டுகஈன்னற இரஈகூச்சிட்டம் - டுவண்கஈயம் இரஈசயகம் - பஈனல > இரஈசவிருட்சம் - டுகஈன்னற் ரஈச ஈலம் - க த முகு ...
Ṭi. Em Cittārttan̲, 1998

ACTUALITÉS CONTENANT LE TERME «முகு»

Découvrez de quoi on parle dans les médias nationaux et internationaux et comment le terme முகு est employé dans le contexte des actualités suivantes.
1
இறுதி முயற்சி: உச்ச நீதிமன்ற கதவை …
அதற்கு அட்டர்னி ஜெனரல் முகு ரோஹத்கி, யாகூப் குடும்பத்தினர் ஏற்கெனவே அங்கிருப்பதாக கூறினார். மேலும், யாகூப் கருணை மனுவை ... «தி இந்து, juil 15»

RÉFÉRENCE
« EDUCALINGO. முகு [en ligne]. Repéré à <https://educalingo.com/fr/dic-ta/muku>. Juil 2024 ».
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur