Téléchargez l'application
educalingo
Rechercher

Signification de "கமுகு" dans le dictionnaire tamoul

Dictionnaire
DICTIONNAIRE
section

PRONONCIATION DE கமுகு EN TAMOUL

கமுகு  [kamuku] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUE SIGNIFIE கமுகு EN TAMOUL

Cliquez pour voir la définition originale de «கமுகு» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

définition de கமுகு dans le dictionnaire tamoul

Arbre de Karaku. கமுகு பாக்குமரம்.

Cliquez pour voir la définition originale de «கமுகு» dans le dictionnaire tamoul.
Cliquez pour voir la traduction automatique de la définition en français.

MOTS EN TAMOUL RIMANT AVEC கமுகு


அறுகு
அறுகு

MOTS EN TAMOUL COMMENÇANT COMME கமுகு

கமலை
கமவாரம்
கமார்
கமாஸ்
கமி
கமிகை
கமிச்சு
கமுகந்தீவு
கமுகமுத்து
கமுகம்பூச்சம்பா
கமுக்கட்டு
கமுக்குக்கமுக்கெனல்
கம்சாராதி
கம்பக்கூத்து
கம்பங்கோரை
கம்பட்டக்காரன்
கம்பட்டமடித்தல்
கம்பட்டமுளை
கம்பட்டம்
கம்பத்தன்

MOTS EN TAMOUL FINISSANT COMME கமுகு

சாருகு
சிறுகடுகு
சிற்றறுகு
சிலத்திற்கடுகு
சொடுகு
தளுகு
தில்லமெழுகு
நாய்க்கடுகு
நாவிப்புழுகு
நூற்படுகு
பவாநிருகு
பாலைக்குப்பெருகு
புனுகு
புழுகு
பெளிங்குருகு
பேரறுகு
பொடுகு
பொருகு
மலைக்கடுகு
மால்முருகு

Synonymes et antonymes de கமுகு dans le dictionnaire tamoul de synonymes

SYNONYMES

MOTS EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «கமுகு»

Traducteur en ligne avec la traduction de கமுகு à 25 langues

TRADUCTEUR
online translator

TRADUCTION DE கமுகு

Découvrez la traduction de கமுகு dans 25 langues grâce à notre traducteur tamoul multilingue.
Dans cette section, les traductions de கமுகு dans d'autres langues ont été obtenues par traduction automatique statistique, où l'unité essentielle de la traduction est le mot «கமுகு» en tamoul.

Traducteur Français - chinois

Kamuku
1325 millions de locuteurs

Traducteur Français - espagnol

Kamuku
570 millions de locuteurs

Traducteur Français - anglais

Kamuku
510 millions de locuteurs

Traducteur Français - hindi

Kamuku
380 millions de locuteurs
ar

Traducteur Français - arabe

Kamuku
280 millions de locuteurs

Traducteur Français - russe

Kamuku
278 millions de locuteurs

Traducteur Français - portugais

Kamuku
270 millions de locuteurs

Traducteur Français - bengali

Kamuku
260 millions de locuteurs

Traducteur Français - français

Kamuku
220 millions de locuteurs

Traducteur Français - malaisien

Kamuku
190 millions de locuteurs

Traducteur Français - allemand

Kamuku
180 millions de locuteurs

Traducteur Français - japonais

Kamuku
130 millions de locuteurs

Traducteur Français - coréen

Kamuku
85 millions de locuteurs

Traducteur Français - javanais

Kamuku
85 millions de locuteurs
vi

Traducteur Français - vietnamien

Kamuku
80 millions de locuteurs

tamoul

கமுகு
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - marathi

Kamuku
75 millions de locuteurs

Traducteur Français - turc

Kamuku
70 millions de locuteurs

Traducteur Français - italien

Kamuku
65 millions de locuteurs

Traducteur Français - polonais

Kamuku
50 millions de locuteurs

Traducteur Français - ukrainien

Kamuku
40 millions de locuteurs

Traducteur Français - roumain

Kamuku
30 millions de locuteurs
el

Traducteur Français - grec

Kamuku
15 millions de locuteurs
af

Traducteur Français - afrikaans

Kamuku
14 millions de locuteurs
sv

Traducteur Français - suédois

Kamuku
10 millions de locuteurs
no

Traducteur Français - norvégien

Kamuku
5 millions de locuteurs

Tendances d'usage de கமுகு

TENDANCES

TENDANCES D'USAGE DU TERME «கமுகு»

0
100%
Sur la carte précédente est reflétée la fréquence d'utilisation du terme «கமுகு» dans les différents pays.

Exemples d'utilisation du mot கமுகு en tamoul

EXEMPLES

10 LIVRES EN TAMOUL EN RAPPORT AVEC «கமுகு»

Découvrez l'usage de கமுகு dans la sélection bibliographique suivante. Des livres en rapport avec கமுகு et de courts extraits de ceux-ci pour replacer dans son contexte son utilisation littéraire.
1
Ūtuvattippul: Piccamūrttiyiṉ kavitvam - பக்கம்84
முதல் இரண்டு பத்தி வரிகள் ரீ8ரெ சடப் டுபஈருளர்ன கமுகு மரத்தின் உயீர்வஈழ் டூபர்ரஈட்ட சக்தினய ரீதற்குறிப்டூபற்ற அணி ரீதியஈக) டூசரனி ...
Ci. Cu Cellappā, 1993
2
A manual Dictionary of the Tamil language; publ. by the ...
... புகழ்வோர் பூகபீடம், அப்பற் காளாஞ்சி பூகம், இருள், உண்டை, கமுகு, முகு, குவியல், கூர்தற்கமுகு, கூர் தற்ப?ன, கெளரி, சுபாவம், திரட் சி, ...
[Anonymus AC09811520], 1842
3
Tamil Short Stories by Kalki:
பூ என்ற நரமடூகயம் சேளாட்டக்தில் கினடயரது. விசரலமரகப் படர்ந்த மரமரங்களும், உயரமஈய் வளர்ந்த டுதன்னன, கமுகு மரங்களும் நினறய இருந்தன.
Kalki Krishnamurthy, 2014
4
Taṇikaip purāṇam - அளவு 2
கரஞசியீற் ‹சாயஈத மரீடூமரீன்று பல பூக்களூர் தன்பஈந் டூபரருநீத மின்ருற்டூபரல கண்டமரகீய கமுகு சுண்கரது முதலீய உறுப்பரகீய மலர்சள் ...
Kacciyappa Muṉivar, ‎M. Kandaswamiyar, ‎Ce. Re Irāmacāmi Piḷḷai, 1965
5
Piccamūrtti kavitaikaḷ - பக்கம்12
அதஈள் வஈழ்க்ளகப் டூபரர்! முண்டி டூமரீதும் துனிடூவ இள்பம். உயிரிள் முயற்சிடூய வஈழ்கிள் மலர்ச்சி. 3 நானும் ஒரு கமுகு, சேரீளிக் கமுகு ...
Na Piccamūrtti, 1985
6
Periyapurāṇam kāṭṭum camutāyanilai - பக்கம்91
தெருக்கள் தோறும் தோரணங்களைத் தொங்கவிட்டு, கமுகு, வாழை மரங் களை நட்டு, நீர் நிறைந்த பொற்கலங்களையும் மணி விளக்கு ...
Piccaipiḷḷai Kāmāṭci, 1993
7
Śrīmakaḷ Tamil̲ akarāti - பக்கம்113
ati Mutaliyār. கந்தி - மரசதம், கமுகு, துரிமரங் கவே கந் கம் வளர வரசம், உ த உ 3 கந்தித்தல் - மணத்தல், கமழ்தல்.` கந்து _ குதினரயின் முழுப் பரய்ச் சல, ...
Īkkāṭu Capāpati Mutaliyār, 1966
8
Citta vaittiya mūlikai akarāti - பக்கம்155
கூனகநீ று - கூனசுக்கிழங்கின் மஈவு/ கூகஈசும்/ கமுகு கூனகநீறு- அங்குசடூரஈசனம்/ கூவக்கிழங்க/ அடூரஈரூட்மஈ கூனகநீரில் டுசய்யும் ...
Ṭi. Em Cittārttan̲, 1998
9
Mūlikai munnūr̲u - பக்கம்98
பாக்கு (அ) கமுகு இந்திமா முழுமையும் பயிராகின்ற ஒரு வகை மரம், மைசூரி, கன்னடம், மலையாளம் பகுதி களில் ஏராளமாகக் ...
Ci. Es. Es Cōmacuntaram, 1991
10
பல்லவர் சரித்திரம்: கி. பி. 600 முதல்-717 வரையில். ...
... கரியின் மருப்புக்கரட்டுஞ சண்னபநகடூறூ” “எண்ளுர் முத்தமீன்று மரகதம் டூபரற்கரய்த்துக் கண்ளுர் கமுகு பவளம் பழுத்திபேங் கலிக்கரழி.
P. T. Srinivasa Iyengar, 190

10 ACTUALITÉS CONTENANT LE TERME «கமுகு»

Découvrez de quoi on parle dans les médias nationaux et internationaux et comment le terme கமுகு est employé dans le contexte des actualités suivantes.
1
நிலாவெளிக் கடலை எழிலூட்டும் …
வாழைத் தோட்டங்கள். பலா முருங்கை இளநீர் தென்னை கமுகு மரங்கள் என சோலை வனம். அடுத்த காணியில் பசுமாடு கன்றுகளுடன் மாட்டுக் ... «யாழ், mars 15»
2
ஜோதி வடிவானவனுக்கு ஜோதி லிங்க …
சுட்கம் என்றால் வறட்சி. உலர்ந்து போன தென்னை, வாழை, கமுகு, பனை ஆகியவற்றின் தண்டு பாகத்தைக் கோயில் வாசலில் மூங்கில் கம்பு ... «தி இந்து, déc 14»
3
குருதி ஆட்டம் 1 - இருட்டுக் கோடாங்கி
மினுமினுக்கும் கமுகு மேனி. மேற்கே சரியும் சூரிய நிறம். பலாச்சுளை மூக்கு. பாக்கு உதடு. கம்பங்கதிர் கழுத்து. கால் கூசும் நடை. «தி இந்து, sept 14»
4
குளு குளு மர வீடுகள்
இந்த வீட்டை இவர் கமுகு மரத்தின் பட்டை, பழைய ரயில் தண்டவாளங்களை மறுசுழற்சி செய்து தயாரான இரும்புப் பட்டை ஆகியவற்றைக் ... «தி இந்து, avril 14»
5
ஆண்டாள், தமிழை ஆண்டாள்!
வாரணம் வந்ததாம்; பூரண பொற்குடம் வந்ததாம்; தோரணம் நாட்டினார்களாம்; வாழை, கமுகு தொங்கவிட்ட பந்தலாம்; இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் ... «தி இந்து, déc 13»
6
வீட்டுக்கு அழகு சேர்க்கும் …
இந்தச் செடி வீட்டில் உள்ள நச்சுகளை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் குணம் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. கமுகு மரம்: இந்தச் செடியின் இலைகள் ... «தி இந்து, déc 13»
7
வானத்தில் பறக்கும் வடமராட்சி …
தென்னோலை ஈர்க்கில் இருந்தும் மூங்கில், கமுகு (பாக்கு மரம்) மற்றும் பனை மட்டை போன்றவற்றிலிருந்தும் எடுக்கப்படும் ... «யாழ், août 13»
8
எழுத்தாளர்: கி.இரா.சங்கரன்
... சித்திரைக்குறுவை போன்ற பருவகாலப்பயிரின் பெயர்களும் இஞ்சி,மஞ்சள்,வாழை, கருணை, கரும்பு, எள், வரகு, கமுகு, வெற்றிலை போன்ற ... «கீற்று, avril 13»
9
மலையாள அதிகார வர்க்கம் ஈழத்துக்கு …
... கிணற்றடி அமைப்பு முறை, மா, பலா, தென்னை, கமுகு முதலான மரங்கள் வளர்ப்பு, கோவில்கள், அவற்றின் பூசை முறை என்பன அச்சொட்டாக ... «யாழ், oct 12»
10
மலையாளச் சம்பிரதாயம்
தென்னை, கமுகு, மா, பலா, முந்திரி, வாழை முதலியனவும் மரவள்ளிக் கிழங்கும், நெல்லும் ஏராளமாயுண்டு. வருடத்தில் 6 மாதம் நல்ல மழை ... «கீற்று, févr 11»

RÉFÉRENCE
« EDUCALINGO. கமுகு [en ligne]. Repéré à <https://educalingo.com/fr/dic-ta/kamuku>. Avril 2024 ».
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur