Marathi words and Expressions

ओंकारेश्वर | ओंकीर | ओंगण | ओंगल | ओंगळ | ओंचणें | ओंचा | ओंजळ | ओंझळ | ओंट | ओंटभरण | ओंटळा | ओंटवणी | ओंटा | ओंटी | ओंटीभरण | ओंड | ओंडकर | ओंडण | ओंडवण | ओंडा | ओंढण | ओंढा | ओंढ्यालोंबी | ओंणखुचें | ओंदण | ओंध | ओंधट | ओंब | ओंबकळणें | ओंबकळा | ओंबट | ओंबण | ओंबणें | ओंबळणें | ओंबी | ओंबील | ओंलतेर | ओंवड | ओंवण | ओंवरा | ओंवळ | ओंवळणें | ओंवळी | ओंवळ्याभोंवळ्या | ओंवसणें | ओंवाळणी | ओंसणें | ओणत | ओणव | ओणवणें | ओणवा | ओणोली | ओळ | ओळंगर | ओळंगा | ओळंबणें | ओळंबळणें | ओळंबा | ओळंबॉ | ओळक | ओळकं | ओळकंबणें | ओळकी | ओळख | ओळखंबणें | ओळखण | ओळखणें | ओळखदेख | ओळखी | ओळग | ओळगणा | ओळगणें | ओळगवट | ओळगावणें | ओळण | ओळणें | ओळत | ओळदांडी | ओळसा | ओळा | ओळांगर | ओळाणे | ओळी | ओळींबा | ओळीचा
Download the educalingo app
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on