Marathi words and Expressions

| झंकार | झंग | झंगट | झंगड | झंगाझंगी | झंजर | झंजळणें | झंजा | झंझट | झंड | झंपा | झंबाद | झण | झणकरा | झणकवायु | झणका | झणझण | झणझणणें | झणझणाट | झणझणी | झणझणीत | झणत्कार | झणत्कारणें | झणफण होणें | झणाझण | झणाटा | झणाण | झणाणां | झणि | झणें | झळ | झळंब | झळंबणें | झळंबुका | झळक | झळकणें | झळझळ | झळणें | झळपेंवचें | झळफळ | झळफळीत | झळम | झळमळणें | झळा | झळी | झा | झा झा | झां | झांक | झांकचें | झांकणी | झांकरणें | झांकाताप | झांकी | झांकु | झांकें | झांगड | झांगडू | झांगरा | झांज | झांजड | झांजर | झांजरा | झांजरी | झांझ | झांझड | झांझर | झांझरणें | झांझी | झांडी | झांनन | झांप | झांपण | झांपणी | झांपणें | झांपा | झांपाळो | झांपी | झांब | झांबड | झांबळ | झांबवला | झांवडणें | झांस | झांसा | झांसुरणें | झाऊ | झाक | झाकरी | झाकली | झाकविणें | झाकी | झाज | झाजाव | झाझात | झाझू | झाड | झाडण | झाडणा | झाडणी | झाडणें | झाडन | झाडनी | झाडपंचाळ | झाडवळ | झाडा | झाडी | झाडू | झाडोरा | झाड्या | झापणें | झापर | झापरें | झाबड | झाबळा | झाबळी | झाबा | झाबू | झामड | झामरा | झायाझुया | झार | झारंबा | झारगें | झारणें | झारय | झारा | झारी | झारें | झारेकरी | झाल | झालणा | झालर | झाला | झालेपण | झाळ | झाळणी | झाळणें | झावळी | झावाड | झावू | झि | झिं | झिंकट | झिंकविणें | झिंगचें | झिंगट | झिंगडी | झिंगणे | झिंगनी मात | झिंगरडू | झिंगरु | झिंगा | झिंगी | झिंगुड्डें | झिंगोटा | झिंजाड | झिंजार | झिंजी | झिंजो | झिंज्या | झिंडवा | झिंणकार | झिंद | झिंपोरडी | झिंबड | झिंबा | झिक | झिकझिकणें | झिकलेस | झिकवण | झिकापुरी कांठ | झिगझिग | झिजणी | झिजणें | झिज्या | झिट | झिटकार | झिटिमिटि | झिटी | झिडकझिडकुं | झिडकणें | झिडका | झिडपुंचें | झिणझिणणें | झिणा | झिण्या | झितरी | झित्तर | झिनी | झिनॉ | झिन्न | झिप | झिपटी | झिपुटा | झिप्पट | झिबली | झिबा | झिबी | झिम | झिमटा | झिमन्या गाळणें | झिमुट | झिमोटा | झिम्मा | झियाफत | झिरंग | झिरकणी | झिरकणें | झिरकुंचें | झिरकोगल्ल | झिरझिर | झिरझिरा झिरझिरीत | झिरणें | झिरपणें | झिरपा | झिरबुटी | झिरम | झिरमिर | झिरमिरी | झिरमुलॉ | झिरमोळी | झिरवणी | झिरा | झिरूमिरू | झिरें | झिर्पिटावचें | झिल | झिलइ | झिलपी | झिलमट | झिला | झिलाण | झिलीं | झिल्काद | झिल्लट | झिल्ली | झिल्लीम | झिळमिटा | झिळमिळ | झिळमिळणें | झिळमिळी | झिळें | झी | झीक | झीग | झीगी | झीज | झीटपीट | झीण | झीबी | झील | झीलगो | झीलफ | झु | झुंकार | झुंग | झुंज | झुंजरूक मुंजरूक | झुंजात | झुंजुरकां | झुंझुरझुंझुर | झुंझूरमाला | झुंट | झुंड | झुंडणें | झुंडी | झुंपडी | झुंब | झुंबडा | झुंबर | झुई | झुकणें | झुकवणी | झुकविणें | झुकांडा | झुकाटणें | झुकापुरी | झुग | झुगझुग | झुगटणें | झुगर | झुगारणें | झुजता | झुजा | झुटकणें | झुटका | झुटा | झुटामुटा | झुट्यार | झुड | झुडत | झुडतुडला | झुडपी | झुणका | झुणझुण | झुणा | झुणूक | झुतरी | झुप | झुपकी | झुबकळी | झुबका | झुबकी | झुबा | झुमकणें | झुमकदोडकें | झुमका | झुमझुम | झुम्मड | झुर | झुरकणी | झुरकणें | झुरका | झुरझुर | झुरझुरणें | झुरझुरपंजर | झुरझुरीत | झुरट | झुरडी | झुरण | झुरणी | झुरणें | झुरतडी | झुरती | झुरतुडला | झुरपणी | झुरमुरणें | झुरमुरीत | झुरळ | झुरळी | झुरळूक | झुरविणें | झुरा | झुरांटी | झुरांटॉ | झुरी | झुरुका | झुरुझुरु | झुरूमुरू | झुल | झुलक | झुलणें | झुलवा | झुलवाझुलव | झुलवॉं | झुला | झुलार | झुलावणें | झुलूप | झुल्ल | झुळं | झुळकणें | झुळका | झुळकी | झुळझुळां | झुळझुळीत | झुळमुळी | झुळवणी | झुळा | झुळूक | झुवा | झू | झूज | झूट | झूड | झूमरा | झूर | झूल | झूला | झॅम | झे | झें | झेंगट | झेंगट्या | झेंजटणें | झेंझट | झेंडा | झेंडू | झेंडोली | झेंप | झेंपणें | झेंपसा | झेंब | झेज | झेटि | झेपटी | झेपुटा | झेपेलीन | झेम | झेरमोगो | झेल | झेलगें | झेलचें | झेलणी | झेलणें | झेलती | झेलरवा | झेला | झेलौचें | झॉळणॉ | झो | झों | झोंकांडा | झोंट | झोंटाई | झोंटाळणें | झोंटिंग | झोंडाई | झोंपडी | झोंपण | झोंपय झोंपै | झोंपळा | झोंब | झोंबकळा | झोंबट | झोंबडणें | झोंबणी | झोंबणें | झोंबरा | झोंबा | झोंबाडणें | झोंबाडा | झोंबिन | झोंबी | झोक | झोकणी | झोकणें | झोग | झोजा | झोड | झोडगा | झोडगी | झोडगें | झोडझपाट | झोडणी | झोडणें | झोडपणें | झोडाझोड | झोडीव | झोत | झोती | झोपाटा | झोब | झोरा | झोरीमुशी | झोरो | झोर्‍या | झोल | झोला | झोलावणें | झोळ | झोळकंबणें झोळंबणें | झोळकंबा | झोळण | झोळणा | झोळणी | झोळी | झ्क्की | झ्यंड | झ्या | झ्याऊ | झ्याक | झ्याझ्यात | झ्याझ्यू | झ्येंतोय
Download the educalingo app
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on