Marathi words and Expressions

यंता | यंत्र | यंदा | यंदो | यःपलाय | यळकोट | यळणें | यळिल | या | याकुती | याकूत | याग | यागी | याचक | याजक | याजुष | याज्ञसेनी | यात | यातना | यातायात | यातायाती | यातु | यात्रा | याथातथ्य | याथार्थ्य | याद | यादव | यादृश | यान | यानी | याफ्त | याबू | याम | याम्य | यायी | यार | यारदा | यारी | यार्ड | यावत् | यावनाल | यावनी | यावा | याहा | यिव | यींदा | यीस्तारी | युक्त | युक्ती | युक्षदंड | युग | युगूत | युग्म | युत | युद्ध | युधिष्ठिर | युनानी | युनिव्हर्सिटी | युयु | युरेजन | युवक | युवति | युवन | युवराज | युवा | युष्मत् | यू | यूका | यूथ | यूनान | यूनिट | यूप | यॅदॉच | ये | यें | येंग | येंचू | येंड | येंडी | येंदळा | येइतलग | येउ | येऊनजाऊन | येऊल | येक | येकसुई | येखंड | येखलास | येखादा | येगाननत | येजमान | येजा | येजित | येटकें | येटाण | येड | येडगा | येडताक | येडपट | येडीकुंटी | येडुळ बेडूळ | येडें | येणगर | येणी | येणें | येणें नावें | येणेंकडून | येणेंप्रमाणें | येतपर्यंत | येतुकी | येतुला | येत्न | येथ | येथा | येथें | येद | येदलोक | येदो | येधाळा | येधोळ | येन | येबिन | येम | येमाई देवी | येयां | येर | येरंड | येरजा | येरदेर | येरली | येरवण | येरवां | येरवान | येऱ्ही | येरांस | येरिका | येरी | येरुव्या | येरें | येल | येलणें | येलशेल | येला | येली | येलें | येल्या | येल्हावणें | येल्हे | येळ | येळकोट | येळणी | येळवाळीं | येळा | येळाइतु | येळील | येवंच | येवंतणें | येवजणें | येवा | येविं | येश | येशेल | येस | येसकर | येसकी | येसणा | येसपार | येसर | येसवा | येसवार | येसाय | येसूर | यैन | यो | योक | योग | योगें | योग्य | योजक | योजन | योध | योनि | योषा | यौक्तिक | यौगपद्य | यौगिक | यौतक | यौतिकमास | यौनसंबंध | यौवन | यौवराज्य
Download the educalingo app
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on