Chinese words and Expressions

| 古奥 | 古巴 | 古板 | 古北 | 古北口 | 古北区 | 古贝 | 古本 | 古别离 | 古操 | 古查 | 古常 | 古成 | 古愁 | 古初 | 古处 | 古春 | 古辞 | 古代 | 古代东方 | 古代希腊 | 古代英雄的石像 | 古淡 | 古道 | 古道热肠 | 古德 | 古地理学 | 古帝 | 古典 | 古典概型 | 古典经济学 | 古典式摔跤 | 古典文学 | 古典舞蹈 | 古典音乐 | 古典主义 | 古调 | 古调不弹 | 古调单弹 | 古调独弹 | 古调诗 | 古锭刀 | 古定刀 | 古定剑 | 古董 | 古都 | 古都都 | 古读 | 古度 | 古渡 | 古儿汗 | 古尔班通古特沙漠 | 古尔邦节 | 古尔人 | 古法 | 古方 | 古肥今瘠 | 古风 | 古佛 | 古赋 | 古古怪怪 | 古蛊 | 古怪 | 古国 | 古恨 | 古后 | 古胡 | 古华 | 古画 | 古话 | 古欢 | 古黄 | 古皇 | 古皇氏 | 古货 | 古迹 | 古吉拉特人 | 古籍 | 古记 | 古假 | 古简 | 古健 | 古交市 | 古节 | 古今 | 古今谭概 | 古今图书集成 | 古今小说 | 古今中外 | 古锦 | 古锦囊 | 古劲 | 古经 | 古井 | 古井不波 | 古井无波 | 古镜 | 古镜记 | 古旧 | 古柯 | 古柯碱 | 古刻 | 古喇水 | 古来 | 古兰经 | 古老 | 古老钱 | 古乐 | 古乐府 | 古垒 | 古离古怪 | 古里古怪 | 古里甲 | 古礼 | 古历 | 古隶 | 古烈 | 古邻 | 古龙 | 古楼子 | 古鲁鲁 | 古鹿鹿 | 古律 | 古律尺 | 古茂 | 古貌 | 古貌古心 | 古门 | 古门道 | 古墨 | 古木参天 | 古穆 | 古僻 | 古撇 | 古朴 | 古器 | 古气 | 古钱 | 古腔古调 | 古峭 | 古琴 | 古趣 | 古人 | 古色 | 古色古香 | 古涩 | 古刹 | 古生代 | 古生物 | 古生物学 | 古圣先贤 | 古诗 | 古诗十九首 | 古诗源 | 古尸 | 古时 | 古始 | 古式 | 古事 | 古是今非 | 古书 | 古戍 | 古寺青灯 | 古孙 | 古态 | 古体 | 古体诗 | 古田会议 | 古铁 | 古铜 | 古铜色 | 古突突 | 古土 | 古玩 | 古丸 | 古往 | 古往今来 | 古为今用 | 古味 | 古文 | 古文辞类纂 | 古文观止 | 古文家 | 古文经 | 古文经学 | 古文字 | 古文字学 | 古物 | 古昔 | 古稀 | 古稀之年 | 古希 | 古先 | 古先生 | 古贤 | 古宪 | 古香 | 古香缎 | 古小说钩沈 | 古心 | 古兴 | 古学 | 古雪 | 古训 | 古押衙 | 古雅 | 古艳 | 古谚 | 古冶 | 古冶子 | 古仪 | 古已有之 | 古艺 | 古逸 | 古意 | 古义 | 古谊 | 古异 | 古音 | 古语 | 古语常言 | 古远 | 古月 | 古月轩 | 古韵 | 古则 | 古泽 | 古辙 | 古者 | 古之遗直 | 古直 | 古执 | 古制 | 古质 | 古终 | 古砖 | 古篆 | 古装 | 古妆 | 古拙 | 古子 | 古自 | 古字 | 古馗 | 古厝 | 古剌水 | 古剌剌 | 古掾曹 | 古澹 | 古邈 | 古驿 | 古楂 | 古槎 | 古悫 | 古钗 | 古钗脚 | 古筝 | 古籀
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on