Chinese words and Expressions

| 枯败 | 枯暴 | 枯本竭源 | 枯笔 | 枯饼 | 枯波 | 枯草 | 枯草死骨 | 枯查 | 枯柴 | 枯蝉 | 枯肠 | 枯肠渴肺 | 枯陈 | 枯城 | 枯池 | 枯丛 | 枯瘁 | 枯淡 | 枯凋 | 枯矾 | 枯肺 | 枯废 | 枯坟野冢 | 枯风 | 枯腐 | 枯干 | 枯稿 | 枯根 | 枯耕 | 枯耕伤稼 | 枯梗 | 枯骨 | 枯骨生肉 | 枯骨税 | 枯骨死草 | 枯骨朽脊 | 枯骨之余 | 枯骨之馀 | 枯骸 | 枯寒 | 枯旱 | 枯毫 | 枯耗 | 枯荷 | 枯河 | 枯涸 | 枯喉 | 枯花 | 枯槐聚蚁 | 枯黄 | 枯毁 | 枯寂 | 枯甲 | 枯煎 | 枯涧 | 枯僵 | 枯焦 | 枯竭 | 枯茎 | 枯茎朽骨 | 枯井 | 枯井颓巢 | 枯径 | 枯窘 | 枯颗 | 枯渴 | 枯克 | 枯刻 | 枯空 | 枯蜡 | 枯腊 | 枯烂 | 枯泪 | 枯篱 | 枯立 | 枯莲 | 枯裂 | 枯林 | 枯鳞 | 枯柳 | 枯龙 | 枯陋 | 枯颅 | 枯率 | 枯挛 | 枯落 | 枯麦 | 枯蔓 | 枯糜 | 枯苗 | 枯苗望雨 | 枯灭 | 枯木 | 枯木发荣 | 枯木逢春 | 枯木龙吟 | 枯木生花 | 枯木死灰 | 枯木堂 | 枯木朽株 | 枯木再生 | 枯木众 | 枯脑焦心 | 枯蔫 | 枯蓬 | 枯蓬断草 | 枯皮 | 枯偏 | 枯萍 | 枯魄 | 枯蒲 | 枯堑 | 枯腔 | 枯渠 | 枯泉 | 枯壤 | 枯荣 | 枯润 | 枯桑 | 枯涩 | 枯僧 | 枯伤 | 枯身 | 枯声 | 枯尸 | 枯士 | 枯首 | 枯守 | 枯瘦 | 枯瘦如柴 | 枯树 | 枯树逢春 | 枯树开花 | 枯树生花 | 枯树生华 | 枯树再生枝 | 枯霜 | 枯水 | 枯水年 | 枯水期 | 枯水位 | 枯死 | 枯肆 | 枯松 | 枯损 | 枯损量 | 枯索 | 枯藤 | 枯藤杖 | 枯体灰心 | 枯条 | 枯桐 | 枯苇 | 枯萎 | 枯吻 | 枯梧 | 枯闲 | 枯笑 | 枯心 | 枯形 | 枯形灰心 | 枯朽 | 枯朽之余 | 枯朽之馀 | 枯雪 | 枯哑 | 枯研 | 枯砚 | 枯杨 | 枯杨生 | 枯杨生华 | 枯杨之 | 枯叶 | 枯叶蛾 | 枯吟 | 枯硬 | 枯榆 | 枯鱼 | 枯鱼病鹤 | 枯鱼得水 | 枯鱼过河泣 | 枯鱼涸辙 | 枯鱼泣 | 枯鱼衔索 | 枯鱼之肆 | 枯原 | 枯耘 | 枯耘伤岁 | 枯陨 | 枯燥 | 枯燥无味 | 枯泽 | 枯宅 | 枯折 | 枯枝 | 枯枝败叶 | 枯枝再春 | 枯株 | 枯株朽木 | 枯竹 | 枯竹褐 | 枯竹空言 | 枯住 | 枯坐 | 枯偃 | 枯羸 | 枯冢 | 枯壑 | 枯荑 | 枯莛 | 枯荻 | 枯萁 | 枯萃 | 枯菀 | 枯葑 | 枯蓼 | 枯藜 | 枯蘖 | 枯犷 | 枯悴 | 枯槎 | 枯槁 | 枯槁客 | 枯槁士 | 枯槁之士 | 枯腴 | 枯禅 | 枯碛 | 枯磔 | 枯瘠 | 枯筇 | 枯箨 | 枯骼 | 枯髀 | 枯髅 | 枯黧 | 枯黯
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on