Download the app
educalingo
Search

Meaning of "彼中" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 彼中 IN CHINESE

zhōng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 彼中 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «彼中» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 彼中 in the Chinese dictionary

Utah in there. 彼中 犹那里。

Click to see the original definition of «彼中» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 彼中


不中
bu zhong
不幸而言中
bu xing er yan zhong
不相中
bu xiang zhong
从兄弟门中
cong xiong di men zhong
便中
bian zhong
保中
bao zhong
初中
chu zhong
半空中
ban kong zhong
处中
chu zhong
尝在围中
chang zai wei zhong
尺中
chi zhong
持中
chi zhong
春中
chun zhong
暗中
an zhong
杯中
bei zhong
猜中
cai zhong
百中
bai zhong
百发百中
bai fa bai zhong
裁中
cai zhong
除中
chu zhong

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 彼中

唱此和
倡此和
此彼此
得卢惨案
何人斯
竭我盈
弃我取
哉彼哉
众我寡

CHINESE WORDS THAT END LIKE 彼中

丁肇
多言或
大门
当轴处
待字闺
都给事

Synonyms and antonyms of 彼中 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «彼中» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 彼中

Find out the translation of 彼中 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 彼中 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «彼中» in Chinese.

Chinese

彼中
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Él está en
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

He is in
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

उन्होंने कहा कि में है
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

هو في
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Он находится в
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

ele está em
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

তিনি হয়
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

il est en
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Dia berada dalam
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

er ist in
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

彼はです
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

그는 에
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Panjenenganipun punika ing
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

ông là trong
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

அவர் உள்ளது
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

तो आहे
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

O içindedir
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

egli è in
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

on jest w
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

він знаходиться в
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

el este în
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

είναι σε
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

hy is in
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

han är i
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

han er i
5 millions of speakers

Trends of use of 彼中

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «彼中»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «彼中» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 彼中

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «彼中»

Discover the use of 彼中 in the following bibliographical selection. Books relating to 彼中 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
此時彼刻:中西區百年繁華
中西區,香港的商業與金融命脈。 經過百多年光陰的洗禮,繁華依舊。 那些往年今日的比照, 再三展示着傳統與現代混雜的商機與活力。 ...
鄭寶鴻, 2014
2
民初旅歐教育運動史料選編: - 第 240 页
但即以文明事業而言,吾人以個人或一小組合,與彼中學術界作小小之接觸,或有之矣;未嘗用一高等大團體,常與彼中學術界為不斷之接觸也。今既有此大學,則彼中杜威其人,可常常邀請演講。巴黎中國大學運動隊,亦可與法國某大學為比賽運動,甚而比賽 ...
陳三井, 2014
3
瑜伽師地論:
初靜慮中。說未斷耶。答彼品麁重猶未斷故。問何緣生在初靜慮者。苦根未斷。而不現行。答由其助伴相對。憂根所攝諸苦。彼已斷 ... 彼中見過患。棄背為性。何等為背。謂由於彼後見過患。棄背為性。與此相違。即於離欲作意趣入者謂於是處。見勝功德故。
本來無一物, 2015
4
大寶積經:
彼樂此空善修習。於勝菩提所發願。此以無等供養佛。永離龍道惡趣身。在恢利天極受樂。無能毀背彼名稱。居止夜摩天宮時。諸佛子等住彼中。此諸佛子具受樂。復得往生兜率天。能問如來笑因緣。我感世間故微笑。離諸過惡至心聽。汝馬勝等聽我語。
本來無一物, 2015
5
安泰福祥──活用莊子心理學:
彼亦一是非,此亦一是非。果且有彼是乎哉?果且無彼是乎哉?彼是莫得其偶,謂之道樞。樞始得其環中,以應無窮。是亦一無窮,非亦一無窮也。故曰:莫若以明。」白話文意思是:「物體有此有彼,沒有例外。從他物看不清,從親身經驗就知曉了。所以說,彼中有此, ...
江紹倫, 2014
6
大般若經:
彼中邊不可得故。說為虛空。意界乃至意觸為緣所生諸受亦如是。前際不可得。後際不可得。中際不可得。何以故。意界性空故。法界乃至意觸為緣所生諸受性空故。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。亦以中邊俱不可得故說為空。舍利子。
本來無一物, 2015
7
CBETA【趙城金藏】A120n1565 瑜伽師地論義演:
即前九無間及八解脫在近分中第九解脫在根本位根本位者名果究竟是前方便所析果故即從近分入根本也。 ... 亦名加行非唯勝解獨加行也問何故捨彼中品惑下而言觀察離增上慢荅前上品者惑麤易知後下品惑細而難了斷前上中二品惑已而不知有下品惑在 ...
大安國寺沙門清素述, 2014
8
伟大的经济学家熊彼特 - 第 45 页
当然,在他的业师庞巴魏克与维塞尔的心目中,经济理论自然是其中最重要的组成部分,而所谓经济理论就是边际效用学说。但他们同时也认为除了经济理论之外,还有一些社会问题也需要注意。其次,以马克思学派来说,他们的经济学概念非常广泛。例如像 ...
施建生, 2006
9
無量壽經:
求諸近臣,終不從心。輪王歡喜,方得解脫。佛告彌勒:此諸眾生,亦復如是。若有墮於疑悔,希求佛智,至廣大智。於自善根,不能生信。由聞佛名起信心故,雖生彼國,於蓮華中不得出現。彼處華胎,猶如園苑宮殿之想。何以故?彼中清淨,無諸穢惡。然於五百歲中, ...
佛陀, ‎朔雪寒, 2014
10
悲華經:
彼土人民壽三十歲。面色醜陋形貌可惡。成就一切諸不善根。身長六尺。彼中有佛。號大光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。今現在為四部眾說三乘法。善男子。爾時。大眾悉得遙見彼佛世尊及諸大眾。時寶藏佛告諸大眾。
本來無一物, 2015

REFERENCE
« EDUCALINGO. 彼中 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bi-zhong-3>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on