Download the app
educalingo
Search

Meaning of "采侯" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 采侯 IN CHINESE

cǎihóu
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 采侯 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «采侯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 采侯 in the Chinese dictionary

Cai Hou 1. refers to the painted arrow target. Song Song Qi's nickname. 采侯 1.指彩绘的箭靶。 2.宋宋祁的别称。

Click to see the original definition of «采侯» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 采侯


不夜侯
bu ye hou
八百诸侯
ba bai zhu hou
大侯
da hou
巴西侯
ba xi hou
布侯
bu hou
弛侯
chi hou
彻侯
che hou
拜将封侯
bai jiang feng hou
拜相封侯
bai xiang feng hou
昌侯
chang hou
柏侯
bai hou
白侯
bai hou
白版侯
bai ban hou
白额侯
bai e hou
碧琳侯
bi lin hou
豹侯
bao hou
辟阳侯
pi yang hou
邦侯
bang hou
长侯
zhang hou
阿侯
a hou

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 采侯

凤随鸦
光剖璞
集经济
及葑菲

CHINESE WORDS THAT END LIKE 采侯

东诸
东陵
大夏
大小夏
定远
富人
富埒王
富平
富民
恩泽
方亭
都乡

Synonyms and antonyms of 采侯 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «采侯» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 采侯

Find out the translation of 采侯 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 采侯 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «采侯» in Chinese.

Chinese

采侯
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Minería Hou
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Mining Hou
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

खनन होउ
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

التعدين هوى
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Добыча Хоу
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

mineração Hou
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পিক আপ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Mining Hou
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

perlombongan Hou
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Mining Hou
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

鉱業侯
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

광업 허우
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

mining Hou
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Mining Hou
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

hou சுரங்க
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

Hou खाण
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Hou madencilik
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Mining Hou
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Górnictwo Hou
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

видобуток Хоу
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

minerit Hou
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Ορυχεία Χου
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

mynbou Hou
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Gruv Hou
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Mining Hou
5 millions of speakers

Trends of use of 采侯

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «采侯»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «采侯» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 采侯

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «采侯»

Discover the use of 采侯 in the following bibliographical selection. Books relating to 采侯 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
儀禮注疏(嘉禮下): - 第 68 页
云「張此侯」,則經獸侯是也。隨其君用鄉射之禮也。用鄉射之禮,謂張侯道五十步天子自用鄉射之禮,諸侯自用鄉射之禮,大夫士亦各「而記此者,天子諸侯之燕射,各以其鄉射之禮」者,以五采之侯,則遠國屬。」是賓射之侯,故云采侯也。云相燕勞 0 ,故約與賓射同 ...
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤, 2001
2
Wuli tongkao: Duli tongkao fu
||d-]'易氏被曰網所以持侯而繫寸植絹所以特晌而鬃于侯上魨臭下綱出舌晉' I_ ^ _ 汎 _ 堵【屾澡〝人廿之屾唷之設績吋堵(以 ... 鬨]『"巴屁用五采以畫焉中朱臾白吹蒼次黃而元居外以五行相吏鶴凌之以南為'首故堯朱以正為的故曰正畫周五采故曰采侯賬五 ...
秦蕙田, 1753
3
尚書正義(虞夏周書): - 第 1 卷 - 第 65 页
Anguo Kong, Mingchun Liao, Ming Chen, Yingda Kong 『役』字誤也。」據改。「彼」原作「役」,按阮校:「毛本『役」作「彼』。「夷蠻」,孫校:「^ . ^作『蠻夷』。」俱無「之』字,與疏及: ^ & ^合。」據改。「者」下原有「之」字,按阮校:「古本、岳本、宋板狄荒服。」彼 0 「賓服」 ...
Anguo Kong, Mingchun Liao, Ming Chen, Yingda Kong, 2001
4
傳世藏書: 周礼注疏, 仪礼注疏 - 第 122 页
凡^天子熊侯,白质;诸侯麋侯,赤质;大夫布侯,画以虎豹;士布侯,画以鹿豕。此所谓兽 ... 而记此者,天子诸侯之燕射,各以其乡射之礼而张此侯,由是云焉白质、赤质,皆谓采其地,其地不采者,白布也。熊、麋、 ... 言采侯者,《梓人》云: "张五采之侯,则远国属。"是宾射 ...
陈金生, 1995
5
Shuoling
丈觸蛙紙廬無恙木筏再火雨螃紋蕩紲陸氏仍蕪恙恃左諱冶高墻已傾象侯牙弟正茬共市調者輻齣人憑烏蔘粉雖鋤出三、見墻猾傾右若 ˊ 街然采侯兄弟戰慄危坐彗纖亳傷也遠近傅為薪加‵聖皿撣《報許睿睿先左言』〝殺妦之婁`〝'“. ^ ‵〞 _ll'||| _ rl r 斗〉〔^ ...
吳震方, ‎Bd. 1: Dongye jianji. Longshu yuwen. Fengan yuhua. Annan zaji. Huabi shi. Yunlang oubi. Jin'ao tuishi biji. Hu cong xi xun rilu. Saibei xiaochao. Songting xingji. Tianlu zhiyu ZALT, ‎Bd. 2: Feng Changbaishan ji. Shi Liuqiu jilüe. Min xiaoji. Dian xing jicheng. Donghai jicheng. Yueshu. Yuexi ouji. Dian Qian jiyou. Jingdong kaogu lu. Shandong k, 1705
6
周禮注疏(冬官考工記): - 第 105 页
1 ^ 8 ^曰:「倍中以爲躬,倍躬以爲左右个讀若「齊人搰 0 幹」之幹。上个、下个,皆謂舌也。各一丈,凡爲三丈。下兩个半之,傅地,故短也。」玄謂以維持侯者也。上方兩枚,與身三,設身廣一丈,兩个一三三六 身三,下兩个半之。鄭司農云:「兩个,謂布可射采侯,則亦賓 ...
趙伯雄, 鄭玄, 賈公彥, 李學勤, 2001
7
Shijing leikao
侯中二一八刀之一焉如侯長一{ l 皿一^ .一八'呎者一一血`〝一刃〝] ' ^呎 ... 皮侯一聰"射用采侯燕射用獸侯二一一| ′ˊ ′一:二 _ __ ‵p l")_\一′ [証" _ _r _ 重『}v T_N 三、二二′、 _ _ 卜一】 _′厂「 言評 ˊ 一′ v "丁 m 苤. ′′』一′ ^——] k 天刑將祭 ...
沈萬鈳, ‎陳子龍, ‎吳坦公, 1640
8
白虎通义引禮考述 - 第 98 页
采侯郎五采之侯,周禮冬官梓人所云「張五采之侯則遠國屑」是也。五采謂內朱夕白次之*蒼次之,黃次之夕黑次之。又按白虎通義可知 hh 天子所以射熊,示服猛遠巧侯也夕熊為獸中之猛巧者夕非但當服猛也夕亦當服天下巧候之臣本諸侯所以射挺*示遠迷惑 ...
陳玉台, 1974
9
儀禮正義 - 第 1 卷 - 第 46 页
... 渉附會,胡氏肇昕云,案郞氏亦云,畫虎則無約^畫鹿則無豕,非一侯#一一物也,敉丘云,一侯而畫默二者,亦宣夾經義聞斯錄曰, ... 皮侯采侯,取義於中,獸侯取義於側,亦且其中未嘗悽皮也一以其所塗而謂之采,則無以別於賓射也,且其中未嘗盡采也,燕侯雖不 ...
胡培翬, 1934
10
中國科學技術典籍通彙: 滇南礦廠圖略:
五采耆抑其正鄭意此侯五正故雲氛亦五采 d $田百然。其說無.@。,:.;.:@.。..;。@....據亦詳射方曬張獸侯則王以皂燕獸俟畫戰之侯也縐射 1 "扎,.7 上 戊啡叫唯虞甘其茁而申. 干頁以周云鄉射記 4 ... 在鴿申凡另喉無謁大并賓崩皆有鵲有正非以茂侯采侯 ...
華覺明, ‎中國科學院. 自然科學史研究所, 1994

REFERENCE
« EDUCALINGO. 采侯 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/cai-hou>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on