Chinese words and Expressions

| 采艾 | 采办 | 采笔 | 采币 | 采搏 | 采捕 | 采补 | 采采 | 采茶歌 | 采茶戏 | 采察 | 采椽 | 采椽不斫 | 采茨 | 采打 | 采地 | 采定 | 采掇 | 采伐 | 采访 | 采访使 | 采风 | 采风问俗 | 采凤随鸦 | 采服 | 采割 | 采葛 | 采工 | 采购 | 采顾 | 采棺 | 采光剖璞 | 采毫 | 采侯 | 采花 | 采画 | 采会 | 采绘 | 采获 | 采缉 | 采辑 | 采集 | 采集经济 | 采及葑菲 | 采笺 | 采金船 | 采揪 | 采攫 | 采掘 | 采矿 | 采葵 | 采兰 | 采兰赠芍 | 采兰赠药 | 采兰子 | 采览 | 采礼 | 采莲 | 采莲队 | 采莲曲 | 采莲子 | 采僚 | 采猎 | 采鳞 | 采菱 | 采菱歌 | 采菱曲 | 采录 | 采掠 | 采买 | 采煤 | 采名 | 采木 | 采纳 | 采女 | 采暖 | 采苹 | 采齐 | 采气 | 采芹 | 采芹人 | 采清 | 采求 | 采区 | 采取 | 采榷 | 采任 | 采认 | 采荣 | 采桑 | 采桑度 | 采桑子 | 采色 | 采山 | 采善 | 采善贬恶 | 采生 | 采生折割 | 采诗 | 采石 | 采石场 | 采石矶 | 采拾 | 采食 | 采饰 | 采收 | 采听 | 采头 | 采卫 | 采文 | 采问 | 采物 | 采席 | 采戏 | 采香径 | 采香路 | 采香泾 | 采效 | 采写 | 采薪 | 采薪之患 | 采薪之疾 | 采薪之忧 | 采信 | 采绣 | 采蓄 | 采选 | 采样 | 采药 | 采衣 | 采邑 | 采庸 | 采用 | 采油 | 采油平台 | 采渔 | 采运 | 采藻 | 采择 | 采摘 | 采战 | 采章 | 采召 | 采折 | 采真 | 采甄 | 采政 | 采芝 | 采芝操 | 采致 | 采制 | 采种 | 采珠 | 采缀 | 采琢 | 采组 | 采刈 | 采圻 | 采荠 | 采菽 | 采葑 | 采葑采菲 | 采蕨 | 采薇 | 采蘩 | 采拮 | 采挹 | 采捋 | 采捃 | 采摭 | 采撷 | 采擢 | 采擢荐进 | 采沐 | 采缋 | 采缬 | 采缯 | 采畿 | 采椁 | 采樵 | 采旄 | 采旃 | 采旒 | 采斫 | 采粲 | 采醴
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on