Download the app
educalingo
Search

Meaning of "赐氏" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 赐氏 IN CHINESE

shì
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 赐氏 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «赐氏» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 赐氏 in the Chinese dictionary

In the ancient times, the nobles had the singer, and the singer had no singularity. 赐氏 古时贵者有氏,贱者无氏,有功则君主赐氏以示尊宠。

Click to see the original definition of «赐氏» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 赐氏


东山谢氏
dong shan xie shi
丹鸟氏
dan niao shi
二氏
er shi
伯氏
bo shi
伯赵氏
bo zhao shi
保氏
bao shi
包牺氏
bao xi shi
多氏
duo shi
大庭氏
da ting shi
大月氏
da yue shi
大罗氏
da luo shi
娥陵氏
e ling shi
慈氏
ci shi
春官氏
chun guan shi
段氏
duan shi
百氏
bai shi
碧氏
bi shi
触氏
chu shi
赤氏
chi shi
辰放氏
chen fang shi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 赐氏

墙及肩
寿
无畏

CHINESE WORDS THAT END LIKE 赐氏

伏羲
冯相
凤鸟
古皇
合方
吼天
夫己
归藏
方相
方雷
甘心
葛天
豢龙
赫胥
赫苏

Synonyms and antonyms of 赐氏 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «赐氏» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 赐氏

Find out the translation of 赐氏 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 赐氏 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «赐氏» in Chinese.

Chinese

赐氏
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Gracias s
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Thanks s
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

धन्यवाद रों
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

بفضل الصورة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Благодаря ей
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

graças s
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ধন্যবাদ গুলি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Merci s
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Terima kasih s
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

dank s
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

おかげ秒
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

감사 의
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Thanks s
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Cảm ơn s
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

நன்றி ங்கள்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

धन्यवाद च्या
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Teşekkür ler
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

grazie s
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Dzięki s
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

завдяки їй
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Multumesc s
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

χάρη s
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Dankie s
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Tack s
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Takket s
5 millions of speakers

Trends of use of 赐氏

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «赐氏»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «赐氏» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 赐氏

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «赐氏»

Discover the use of 赐氏 in the following bibliographical selection. Books relating to 赐氏 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
姓氏名号面面观
予为之驯龙的飕叔安之子姓董,氏豢龙,《国语,周语下》说帝虞"命姓授氏"之事,赐禹姓"姒" ,氏曰"有夏" ,赐四岳姓"姜" ,氏曰"有吕" ... 如果说从来不存在什么"赐姓"制度,古人的这些说法莫非全是空话了吗? ... 但"赐氏"或"命氏"制度却是实实在在存在过的。
刘宗迪, 2000
2
歷史的際會--先秦史傳散文新讀: - 第 35 页
春秋初期,卿大夫獲賜氏者不多,故羽父有此請求。[3]公問族於眾仲:公,魯隱公(公元前 722 年至公元前 712 年在位),姬姓,名息姑,魯國第十四代國君,魯惠公庶子。魯惠公死,其正室所生子名允年幼,由庶兄息姑攝政,在位十一年。當羽父自薦刺殺允,隱公斷然 ...
何福仁, 2013
3
文淵閣四庫全書: Zi bu - 第 469 页
所友玷多帝時頌希胡與居亦去于文定官老加畸缸而不及斗氏奧淇其束遇郊赦 ... 位至 44 子改年亦然則魏狗唾玫爭乙丈定所言漢賜氏椅不知其爵二汲明帝人和元年賜天下穿子爵全紋青范元丈帝我初元年賜天下男子爵人一徙三年立皇后賜孩不復賜氏爵勻 ...
永瑢, ‎紀昀, ‎文淵閣 (China), 2003
4
中国民族史:
《周书》卷一《文帝本纪》曰:“太祖文皇帝姓宇文氏,讳泰,......代武川人也。其先......遁居朔野,有葛乌菟者,雄武多算略,鲜卑慕之,奉以为主,世为大人。其后曰普回,因狩得玉玺三纽,......因号宇文国,并以为氏焉。普回子莫郍自阴山南徙,始居辽西。九世至侯豆归。
王桐龄, 2015
5
傳世藏書: 礼记正义 - 第 610 页
所以主此母、妇之名,正昏姻交接会合之事。〇"名著而男女有别"者,若母、妇之名著.则男女尊卑异等,各有分别,不相淫乱。凡姓族异者,所以别异人也.犹万物皆各有名,以相分别。天子赐姓賜氏,诸侯但赐氏,不得赐姓,降于天子也。故隐八年《左传》云: "无骇卒, ...
陈金生, 1995
6
清儒學案 - 第 1 卷 - 第 26 页
所明者,因生賜姓,胙土命氏,及以字、以得賜,而自以爲氏,謂爲僭且亂者,所以防天下之自别其子孫之所出者,而因以自昧其始生之祖也,姓焉,使不相别也,故先王之所尤重者,姓焉而已矣。夫惟天子乃得賜姓,諸侯則否,諸侯賜氏。則凡不一之以數世一變之氏也, ...
徐世昌, ‎沈芝盈, ‎梁運華, 2008
7
戰後臺灣的歷史學硏究, 1945-2000: 第二冊:先秦史 - 第 205 页
賜姓解與駭卒故事的分析〉、《中硏院刊》 1 , 1954 〉及〈先秦賜姓制度理論的商榷〉〈《史語所集刊》 26 , 1955 〉、〈聯名與姓氏制度的硏究〉、《史語所集刊》 28 :下, 1957 〉。楊氏認爲「姓」的古義,包含: 1 ,子或子嗣〈即子姓或百姓〉;族或族屬、即族姓或群姓〉; ...
林天人 編著, 2004
8
梁武帝演義:
這佛賜兒卻乖巧異常,朱氏甚是歡喜他。因自己年老,便時常到庵寺中燒香拜佛,竟似一個道婆模樣,又與東陽鎮上一班婆婆媽媽傲輪流佛會,不是去拜善知識,就是去見大和尚求他懺悔、開釋。朱氏每到寺中,因家中無人照管,便抱了這佛賜兒同去,習以為常。
朔雪寒, 2015
9
歌与梦: 赐姓金氏说
金春木,中国音乐家协会会员,中国民族文化艺术创作中心一级创作员
金春木, 1995
10
儀禮注疏(賓禮): - 第 30 页
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤 五八九「曰」,唐石經無。「無」,陳本、閩、監本、^、楊氏同,毛本無。之。」「云所」至「卿者」,孫校:「此當指大司空』「皆」,嚴本、 11 ^同,毛本無。「二」。阮校:「按疏作『三」。」「三」, ^同,徐、陳、閩、葛本、^ . ^、楊氏俱作命于王所,賜伯父舍。
鄭玄, 彭林, 賈公彥, 李學勤, 2001

REFERENCE
« EDUCALINGO. 赐氏 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ci-shi-20>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on