Download the app
educalingo
Search

Meaning of "丹款" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 丹款 IN CHINESE

dānkuǎn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 丹款 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «丹款» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 丹款 in the Chinese dictionary

Dan sincere heart. 丹款 赤诚的心。

Click to see the original definition of «丹款» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 丹款


储款
chu kuan
出款
chu kuan
单款
dan kuan
参款
can kuan
垫款
dian kuan
大款
da kuan
存款
cun kuan
导款
dao kuan
拨款
bo kuan
摆款
bai kuan
爱款
ai kuan
白地款
bai de kuan
的款
de kuan
答款
da kuan
筹款
chou kuan
诚款
cheng kuan
贷款
dai kuan
赤款
chi kuan
边款
bian kuan
部款
bu kuan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 丹款

井客

CHINESE WORDS THAT END LIKE 丹款

东封西
定期存
庚子赔

Synonyms and antonyms of 丹款 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «丹款» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 丹款

Find out the translation of 丹款 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 丹款 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «丹款» in Chinese.

Chinese

丹款
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

párrafo Dan
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Dan paragraph
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

दान पैरा
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

دان الفقرة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Дэн пункт
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Dan parágrafo
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ড্যান মডেল
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Dan paragraphe
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

model dan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Dan Absatz
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ダン段落
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

댄 단락
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

model Dan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Dan đoạn
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

டான் மாதிரிகள்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

दान
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Dan modelleri
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Dan paragrafo
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Dan pkt
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Ден пункт
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Dan alineatul
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Dan παράγραφο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Dan paragraaf
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Dan punkt
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Dan avsnitt
5 millions of speakers

Trends of use of 丹款

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «丹款»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «丹款» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 丹款

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «丹款»

Discover the use of 丹款 in the following bibliographical selection. Books relating to 丹款 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中古辭語考釋
曲守約 四畫三一梁書武帝紀:「大同五年,詔,『朕四聰旣闕,五識多蔽,畫可外牒,或致紕繆。』」核五五識,有作血誠者,血誠則已見上引文。且文中前作丹款,後作血誠,愈足知一一辭含意之相類矣。王誕附藻傳:「是以仰冒非宜,披露丹實。」更有進者,丹與血色俱爲 ...
曲守約, 1968
2
仙學必讀 - 第 55 页
而地元、人元之丹抉,则屉来口口相授、一脉相承,均是肺指徒受,外人鲜有窥其门径者,更逗输入得堂奥。就翻各桓丹缀道典,雏可辑汗牛充槐,然能明寂将丹款行之於文者,箕属矩燕。雕各桓丹道绍典中皆隐有丹款,郴均是隐萧譬喻,末锻肺指,鞋明其萎。故若僵 ...
胡海牙, 2004
3
文選: 附考異 - 第 2 卷 - 第 64 页
積矣。歸骸私門,以待刑書。鬚曰:濫上赛,乞骸骨歸鄕虽。私門,已見本篇注。-籠曰:哀矜折獄,明"刑營,不知所厝。屛说,已見. ^ 18 ^ !。以臣今地,不可以進明矣;且遠命已久,臣之罪乂以控桉屢陳丹款, ! ^曰:復丹款之未足,留滞恨乎天際也。而微誠淺薄,未垂察諒, ...
Tong Xiao 萧统 Shan Li 李善, 1991
4
辭釋 - 第 2 卷
丹衷相似。而換言之,亦卽忠心也。丹心則錄阮籍詩, ,「丹心失恩澤。」更與丹忱、橘詩:「願憑朱實表丹誠。」又與丹心相類,旣若此,故實與丹誠相同,丹誠則見白居易貢按廣雅釋詁:「款、誠也。」丹款猶赤誠也。著,亮節遐宣。」丹款附丹誠、丹心隋煬帝與高昌國王 ...
曲守約, 1979
5
毛詩後箋: 30卷
拜之服也義云糊烯烯之磨磨者屈衣夏別莫衣稠烯此家彼協稀是稚神也停券覆也烯之靡者為紉是當暑芷服之展衣柏以毛鄭異義株疑不能定欺然王篇袁丹殼衣又王后衣也則似以丹款之展衣非六之色俱倚耳孫苑堆之以為疑於凶服妹展衣赤亦木必張額丹穀之 ...
胡承珙, 1837
6
隋唐文明 - 第 18 卷
... 五五合丹大肺口款一港抖不著摈人合丹饰废四卷附援居摈闭撬居兑前婢蝴攘居先生本起铁日合丹架秸浊式饰哎一卷臂糊曹大 ... 卷又道曹菊有狐削子粉罔四货唐志解狙子本志下文亦有狈子摧决三卷又柄圳子崇文日有剐子丹款一卷强道陵攒又 曲阳去 ...
文懷沙, 2005
7
中國古代煉丹術: 中醫丹藥硏究 - 第 33 页
造段文字不易全部了解,徒大髓上看来,炔丹者是在作下列庆雁: As < O 。 + 6K2CO ,十 4K , AsO , + 6CO2 砒草灰因篇睡砒酸钾可以 ... 叫《金谷歌》造是僵有千字左右的一本小善,题名篇太上著,一南始就有造檬一段歌款, "炔丹缺,妹丹款,煞限天檄徒此泄。
張覺人, 1985
8
Shang you lu: 22 juan - 第 4 卷
22 juan Yongxian Liao (um 1617), Zhouzuo Shang (js.1601). -阳明—光歌人何使先 邦- - -脚- -子-. 沙加市萧! - - - - - - - - - -厂厂建人家萧儒为力可从侧火儿想舰乙事姻心术米心心优阿伽那人叫汇争水山籍修雕人丹款水黑箱洛名一不丹共服其石服其余 ...
Yongxian Liao (um 1617), ‎Zhouzuo Shang (js.1601), 1621
9
遼海丹忠錄:
第九回款西夷牽東虜撫南衛固西河絕塞滿胡笳,將軍遠建牙。海濤連鼓壯,林影逐旗斜。智勝何嫌寡,心堅可碎瑕。從茲玄菟地,長劍殪妖蛇。兵法有正有奇,堂堂之陣,正正之旗,全軍直往,此為正兵;若一旅之兵,搗虛扼吭,或偏駐以綴其師,或輕騎以截其前後,此為 ...
朔雪寒, 2014
10
晉書:
實仰覽殷鑒,量己知弊,身不足惜,為國取悔,是以悾悾屢陳丹款。而微誠淺薄,未垂察諒,憂惶屏營不知所措。願陛下垂天地之鑒,察臣之愚,則臣雖死之日,猶生之年矣。疏奏,帝納其言而止。王敦既有異志,內深忌亮,而外崇重之。亮憂懼,以疾去官。復代王導為中 ...
房玄齡, ‎褚遂良, ‎許敬宗, 2015

REFERENCE
« EDUCALINGO. 丹款 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/dan-kuan>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on