Mots et Expressions du tamoul

இஃது | இக | இகரக்குறுக்கம் | இகல | இகலார் | இகலுதல் | இகலோகம் | இகலோர் | இகல்வு | இகழ்ச்சி | இகழ்ச்சிக்குறிப்பு | இகழ்ச்சிச்சொல் | இகழ்ச்சிபுகழ்ச்சி | இகழ்வு | இகவு | இகாசம் | இகிதம் | இகுசு | இகுப்பம் | இகுப்பு | இகும் | இகுளி | இக்கணம் | இக்கணி | இக்கவம் | இக்கா | இக்கிடைஞல் | இக்கியந்திரம் | இக்கிரசம் | இக்கிரி | இக்கு | இக்குவிகாரம் | இக்கோ | இங்கஞ்செடி | இங்கண் | இங்கம் | இங்கரி | இங்காலம் | இங்கிதக்காரன் | இங்கிரி | இங்குடுமம் | இங்குணம் | இங்குதாதி | இங்குதாரி | இங்குதாழி | இங்குதி | இங்குமம் | இங்குலிகம் | இசங்கஞ்செடி | இசங்கு | இசடு | இசப்கோல்விரை | இசமான் | இசலல் | இசலாடல் | இசலாட்டம் | இசலி | இசலில் | இசலுதல் | இசிவு | இசுதாரு | இசை | இசைகோள் | இசைக்கருவி | இசைக்குதல் | இசைக்குரியஎழுத்து | இசைக்குரியசுவை | இசைக்குழல் | இசைநிறையசைச்சொல் | இசைநிறையேகாரம் | இசைந்தவேளை | இசைந்து | இசைப்பாக்காதியோகை | இசைப்பாட்டு | இசைப்பாமுகநிலை | இசைப்பெருந்தானம் | இசைமடந்தை | இசைமுடி | இசைமுட்டி | இசையுந்தொழிலர் | இசையுரிச்சொல் | இசையுள்ளான் | இசையெஞ்சணி | இசையெழுத்து | இசையோசை | இசைவல்லோர் | இசைவாணர் | இசைவிகற்பம் | இசைவிரும்பி | இசைவுபிசகு | இச்சகம் | இச்சயம் | இச்சலம் | இச்சாநாசம் | இச்சானிவிருத்தி | இச்சாபோகம் | இச்சாப்மியகம் | இச்சாவசு | இச்சி | இச்சியல் | இச்சியால் | இஞ்சாகம் | இஞ்சிசோறு | இஞ்சித்தேறு | இஞ்சுச்சார் | இடகலை | இடக்கயம் | இடக்கியம் | இடக்கு | இடக்கையான் | இடக்கைவாத்தியம் | இடங்கணி | இடங்கம் | இடங்கரம் | இடங்கெட்டபாவி | இடசாரி | இடதந்தம் | இடதானன் | இடது | இடத்தல் | இடத்திடல் | இடநாகம் | இடந்தலைப்படல் | இடந்தலைப்படுத்தல் | இடந்தலைப்பாட்டின்வகை | இடனறிந்தொழுகல் | இடபகவாகனன் | இடபக்கொடியோன் | இடபாரூடன் | இடப்பகுபதம் | இடமிடுதல் | இடம் | இடம்பரம் | இடம்பல் | இடம்புரி | இடம்புரிச்சங்கு | இடம்மானம் | இடறி | இடறுகட்டை | இடற்சம் | இடலிப்பு | இடவகை | இடவம் | இடவியது | இடவை | இடா | இடாகு | இடாடிமம் | இடாமுடாங்கு | இடாம்பீகன் | இடிகரை | இடிகைபூமி | இடிக்கொடியன் | இடிசாமம் | இடிஞ்சில் | இடிதல் | இடித்துரை | இடிப்பு | இடிமம் | இடிமரம் | இடியப்பம் | இடியல் | இடியேறு | இடுகறல் | இடுகால் | இடுகு | இடுகை | இடுக்கணி | இடுக்கப்படல் | இடுக்கம் | இடுக்கிடை | இடுக்கு | இடுக்குத்தடி | இடுக்கும்பிள்ளை | இடுதண்டல் | இடுதி | இடுதிரை | இடுப்பு | இடுமருந்து | இடுமுடுக்கு | இடும்பில் | இடும்பு | இடுவேற்றி | இடைஎழுஞ்சணி | இடைகழி | இடைக்கருவி | இடைக்காடன் | இடைக்குலநாதன் | இடைக்குலம் | இடைசுருங்குபறை | இடைச்சனி | இடைச்சன் | இடைச்சீலை | இடைச்சேரி | இடைச்சொற்பகாப்பதம் | இடைதரம் | இடைத்தரம் | இடைத்திரிபு | இடைத்தையச்சொல் | இடைத்தொடர்க்குற்றுகரம் | இடைநடு | இடைநிலைப்பாட்டு | இடைப்பக்கம் | இடைப்படல் | இடைப்புள்ளி | இடைப்புழுதி | இடைப்பூட்டு | இடையறாவன்பு | இடையாந்தரம் | இடையாபரணம் | இடையிடுதல் | இடையிடை | இடையிட்டுவண்ணம் | இடையீடு | இடையூறு | இடையெண் | இடைவள்ளல் | இடைவிடாமல் | இடைவிடாமழை | இடைவெட்டுப்பேச்சு | இடைவெளி | இடோலி | இடோல் | இட்டடை | இட்டம் | இட்டி | இட்டிகை | இட்டிடைஞ்சல் | இட்டியம் | இட்டிவனம் | இட்டுக்கட்டிக்கொள்ளல் | இட்டுக்கட்டிப்பேசுதல் | இட்டுறுதி | இட்டொருசட்டு | இட்டோடல் | இட்டோடு | இட்டோடுதல் | இணக்கல் | இணக்குதல் | இணங்கலர் | இணங்கல் | இணங்கார் | இணங்கி | இணறு | இணாப்பு | இணாப்புதல் | இணுக்குதல் | இணுங்குதல் | இணைக்குப்போதல் | இணைப்பு | இணையாவினைக்கை | இணையெழுத்து | இண்டர் | இண்டு | இதணம் | இதமாகாரவிர்த்தி | இதமிப்பு | இதயம் | இதரகுரு | இதரமதம் | இதரயோகவிலச்சேதம் | இதழவிழ்தல் | இதழி | இதவு | இதி | இதிகாசம் | இது | இதைப்புனம் | இத்திநடையம் | இத்தியாதி | இத்து | இத்துமம் | இத்துமா | இத்துரா | இத்துவரன் | இத்துவரம் | இத்துவரி | இந்தனோடை | இந்தம்பரம் | இந்தரன்புனைவது | இந்தரி | இந்தா | இந்தி | இந்திகோபம் | இந்திந்திரம் | இந்திரகம் | இந்திரகீலம் | இந்திரகுஞ்சரம் | இந்திரகுதிரை | இந்திரகேள்வன் | இந்திரகொடி | இந்திரகோ | இந்திரசத்தி | இந்திரசாபம் | இந்திரசுகந்தம் | இந்திரசுரசம் | இந்திரதனு | இந்திரதிசை | இந்திரதிரு | இந்திரநகரி | இந்திரநாள் | இந்திரநீலம் | இந்திரனமகன் | இந்திரன்குதிரை | இந்திரன்கொடி | இந்திரன்கோ | இந்திரன்சேமநிதி | இந்திரன்தேவி | இந்திரன்நகரம் | இந்திரன்படை | இந்திரன்பண்டாரம் | இந்திரன்மண்டபம் | இந்திரன்மாளிகை | இந்திரன்யானை | இந்திரன்றருக்கள் | இந்திரபண்டாரம் | இந்திரபம் | இந்திரபுசிப்பி | இந்திரபுஷ்பம் | இந்திரபூதம் | இந்திரமண்டபம் | இந்திரமாளிகை | இந்திரயாணி | இந்திரலோகேசன் | இந்திரவணி | இந்திரவம் | இந்திரவாகனன் | இந்திரவாகனம் | இந்திரவாருணி | இந்திராட்சி | இந்திராணிகூத்து | இந்திராணிகை | இந்திராபரசன் | இந்திராரயர் | இந்திராரி | இந்திரி | இந்திரியகோசரம் | இந்திரியத்துவாரம் | இந்திரியநிக்கிரகம் | இந்திரியப்பிரத்தியட்சம் | இந்திரியவகை | இந்திரியவம் | இந்திரியவருக்கம் | இந்திரியவிப்பிரதிபத்தி | இந்திரியாசங்கம் | இந்திரியாபதனம் | இந்திரேகம் | இந்திரேபம் | இந்திரைக்குமூத்தாள் | இந்தீவரம் | இந்துகமலம் | இந்துசனகம் | இந்துசேகரன் | இந்துதலம் | இந்துதேசம் | இந்துபம் | இந்துப்பு | இந்துரத்தினம் | இந்துரம் | இந்துரவிகூட்டம் | இந்துரு | இந்துறு | இந்துலோகம் | இந்துளம் | இந்துள் | இந்தோளம் | இனங்காக்கும்யானை | இனா | இனிச்சபண்டம் | இனிப்பு | இனியசொல் | இனிவு | இனைத்து | இன்சபை | இன்சுவைதீம் | இன்சொல் | இன்னதல்லதிதுவெனமொழிதல் | இன்னாச்சொல் | இன்னாதார் | இன்னாது | இன்னாமுகம் | இன்னாலை | இன்னிசைக்காரர் | இன்னிசைவெண்பா | இன்னினி | இன்னும் | இன்னே | இன்னோசை | இன்னோடு | இன்னோன் | இன்பன் | இன்பம் | இன்பு | இன்புறல் | இன்மை | இன்றியமையாமை | இபபாலகன் | இபவ | இப்பந்தியாடு | இப்பவம் | இப்பி | இமகிரி | இமபடி | இமயகொடி | இமயதூதர் | இமயமந்திரி | இமயவல்லி | இமயவாகனம் | இமயவில்லி | இமைகொட்டல் | இமைப்பொழுது | இமையம் | இமையவர் | இமையில் | இமையோர் | இமைவரி | இம்பர் | இம்பி | இம்பூறற்சக்களத்தி | இம்மடி | இம்மியளவு | இம்மெனல் | இயக்கதூபம் | இயக்கமாதர் | இயக்கராஜன் | இயக்கர்நகரம் | இயக்கினி | இயக்குமை | இயக்குரோதம் | இயங்கம் | இயங்காத்திசை | இயங்காத்திணை | இயங்குதிசை | இயங்குதிணை | இயசவடகம் | இயந்திரி | இயனமொழிவாழ்த்து | இயமன்கொடி | இயமன்படை | இயமன்மந்திரி | இயமன்வாகனம் | இயமபடர் | இயமபடை | இயமானி | இயமான் | இயற்கைக்குணம் | இயற்கைஞானம் | இயற்கைப்பொருள் | இயற்கையறிவு | இயற்சீர் | இயற்சொல் | இயற்றி | இயற்றும்வினை | இயற்றும்வினைமுதல் | இயலாமை | இயலி | இயல்புகேடு | இயல்புக்காட்சி | இயல்புவழக்கு | இயவகம் | இயவசம் | இயவட்சாரம் | இயவனிகை | இயவபலம் | இயவாகு | இயவாக்கிரசம் | இயவாசம் | இயவானி | இயவீயன் | இயவு | இயஷ்டிமதுகம் | இயாகதம் | இயாகாதிபதி | இயாசகம் | இயாசனை | இயாதகம் | இயாதசாம்பதி | இயாதாமசி | இயாமுனம் | இயாயசூகன் | இயாழ் | இயாவகம் | இயாவம் | இயாவீயதானம் | இயுசாவியம் | இயைமே | இரகாரதன் | இரகுநாதன் | இரகுவன் | இரக்கச்சொல் | இரக்கம் | இரசகந்தபாஷாணம் | இரசகன் | இரசகபுவம் | இரசகம் | இரசகேசரம் | இரசக்கட்டு | இரசசிந்தூரம் | இரசதாது | இரசதாளி | இரசநாதம் | இரசநாயகன் | இரசனா | இரசனீசலம் | இரசனீமுகம் | இரசபுட்பம் | இரசமணி | இரசமாத்திரை | இரசம் | இரசலிங்கம் | இரசவாயில் | இரசாஞ்சனம் | இரசாதிபன் | இரசாபாசம் | இரசாயன்னி | இரசிதசுத்தி | இரசிதநாள் | இரசிப்பு | இரசுனம் | இரசுவம் | இரசேந்திரம் | இரசேந்திரியம் | இரசோகரன் | இரசோபலம் | இரசோரசம் | இரச்சு | இரச்சுவம் | இரச்சுவும் | இரச்சை | இரட்சகத்தா | இரட்சகம் | இரட்சணம் | இரட்சண்ணியன் | இரட்சம் | இரட்சிப்பு | இரட்சை | இரட்டர் | இரட்டிப்பு | இரட்டைக்கிளவி | இரட்டைக்குலம் | இரட்டைக்கை | இரணகளம் | இரணக்கொடி | இரணங்கொல்லி | இரணசுக்கிரன் | இரணசூரன் | இரணபரீட்சை | இரணபாதகன் | இரணமத்தம் | இரணமோசனம் | இரணாபியோகம் | இரணியகருப்பன் | இரணியதானம் | இரணியம் | இரணை | இரண்டாக்கியம் | இரண்டாம்பக்கம் | இரண்டாம்பாட்டன் | இரண்டிகை | இரண்டு | இரதகம் | இரதகீலம் | இரதசந்தியாகம் | இரதசாரதி | இரததன்மாத்திரை | இரததாரி | இரதநாரீசம் | இரதன் | இரதபதம் | இரதயோனி | இரதவாழை | இரதவிரணம் | இரதாங்கபாணி | இரதாங்கம் | இரதாயுனி | இரதிகாதலன் | இரதிகுகரம் | இரதிகுண்டகன் | இரதிகேள்வன் | இரதிக்கிரகம் | இரதிமந்திரம் | இரதியாளர் | இரதிரமணன் | இரத்தகண்ணன் | இரத்தகோகனகம் | இரத்தக்கண்ணன | இரத்தக்கலப்பு | இரத்தக்கவிச்சு | இரத்தக்கிலிஷ்டம் | இரத்தக்குலை | இரத்தக்கொழுப்பு | இரத்தசந்தனம் | இரத்தசந்தியகம் | இரத்தசாகம் | இரத்தசிகுவம் | இரத்தசூலை | இரத்தசெந்துகம் | இரத்தஞ்சிந்துதல் | இரத்தட்சயம் | இரத்தத்துண்டம் | இரத்தத்தொடர்வு | இரத்தநரம்பு | இரத்தபலை | இரத்தபழம் | இரத்தபாதம் | இரத்தபானம் | இரத்தபாரதம் | இரத்தபாளம் | இரத்தபிண்டம் | இரத்தபீசன் | இரத்தபுட்பிகர் | இரத்தப்பழி | இரத்தப்பிரவாகம் | இரத்தப்பை | இரத்தமண்டலம் | இரத்தமாரணம் | இரத்தல் | இரத்தவடி | இரத்தவற்கனம் | இரத்தவள்ளி | இரத்தவிந்து | இரத்தவிரியன் | இரத்தவீசன் | இரத்தவெடில் | இரத்தாக்கன் | இரத்தாக்கம் | இரத்தாதரம் | இரத்தாதிசாரம் | இரத்தாம்பரம் | இரத்தாற்புதகிரந்தி | இரத்தி | இரத்தினகபுவை | இரத்தினகருப்பம் | இரத்தினகர்ப்பேசுவரம் | இரத்தினசானு | இரத்தினமாத்திரை | இரத்தினாகரம் | இரத்தினாங்கி | இரத்திரி | இரத்தோற்பலம் | இரப்பு | இரப்புணி | இரமன் | இரமாபதி | இரமாப்பிரியம் | இரம்பியம் | இரளி | இரவணம் | இரவறிவான் | இரவலர் | இரவலாளர் | இரவிகுலம் | இரவிக்கை | இரவிநாள் | இரவிநிறமணி | இரவிபுடபுத்தி | இரவிமது | இரவிமனைவியர் | இரவுக்குறிவிரி | இரவுக்கை | இரவுரவம் | இரவோர் | இராகமெடுக்க | இராகவிண்ணாடகம் | இராகவேந்திரதீர்த்தர் | இராகாந்தநிலைமர் | இராகுகாலம் | இராகுக்கிராகம் | இராகூச்சிட்டம் | இராக்கசி | இராக்கதர் | இராக்கதிர் | இராக்காச்சால் | இராக்கினி | இராசகனி | இராசகம் | இராசகயம் | இராசகாரியம் | இராசகீரி | இராசகுஞ்சரன் | இராசகுதிரை | இராசகோலம் | இராசகோழை | இராசசங்கம் | இராசசதனம் | இராசசம் | இராசசாரம் | இராசசார்த்ததூலன் | இராசசிருங்கம் | இராசதகுணவகை | இராசதரிசனம் | இராசதாலம் | இராசதுரோகம் | இராசதுரோகி | இராசத்திரவியம் | இராசநிட்டூரம் | இராசநீதி | இராசநோக்காடு | இராசநோக்கு | இராசனியகம் | இராசனியன் | இராசபஞ்சகம் | இராசபட்டம் | இராசபட்டினம் | இராசபத்தினி | இராசபத்திரம் | இராசபம் | இராசபரி | இராசபுரி | இராசமண்டபம் | இராசமாநகரி | இராசயுகம் | இராசயோகம் | இராசராசேசுவரம் | இராசராசேசுவரி | இராசரிகம் | இராசலட்சுமி | இராசலேகம் | இராசவரிசை | இராசவள்ளி | இராசவாகனம் | இராசவாகியம் | இராசவிட்டூரம் | இராசவிருட்சம் | இராசவீதி | இராசா | இராசாக்கினை | இராசாசனம் | இராசாணி | இராசாதிராசன் | இராசாத்தி | இராசாளி | இராசாவர்த்தம் | இராசிகளின்பொது | இராசிக்காரன் | இராசிசக்கரம் | இராசிபாகம் | இராசிபுடம் | இராசிமண்டலம் | இராசிவக்கிரம் | இராசிவட்டம் | இராசிவிதி | இராசிவீதி | இராசீகம் | இராசீலம் | இராசீவம் | இராச்சியபரிபாலனம் | இராச்சியபாரம் | இராச்சிவதி | இராடம் | இராட்சகன் | இராட்சயன் | இராட்டினத்தொட்டி | இராட்டு | இராணி | இராணிவாசம் | இராதைகாந்தன் | இராத்திரம் | இராத்திரி | இராத்திரிகாசம் | இராத்திரிவேதம் | இராந்துண்டு | இராமகுரு | இராமக்கம் | இராமசகன் | இராமச்சந்திரன் | இராமதூதன் | இராமன்குமாரர் | இராமன்குரு | இராமன்புத்திரர் | இராமன்மனைவி | இராமன்றேவி | இராமபத்தினி | இராமபத்திரி | இராமபுத்திரர் | இராமமரம் | இராமம் | இராமர் | இராமாலை | இராமிலன் | இராமோபதேசமந்திரம் | இராயசன் | இராயன் | இராவடம் | இராவணன்மீசை | இராவணம் | இராவணாரி | இராஷ்டிரிகை | இராஷ்டிரியன் | இரிகு | இரிசியா | இரிஞ்சி | இரிதரல் | இரித்தகம் | இரித்து | இரிபேரம் | இரிஷ்டம் | இரீடை | இரீட்டம் | இரீதிகவுளம் | இருகந்தம் | இருகுரங்கின்கை | இருக்காழி | இருங்கீர்த்தி | இருசகம் | இருசங்கன் | இருசமயவிளக்கம் | இருசியம் | இருசீரகம் | இருசுவரோமா | இருட்சதே | இருட்சி | இருட்டுதல் | இருணபாதகன் | இருணிலம் | இருண்டி | இருண்மை | இருதத்துவஜன் | இருதயகமலம் | இருதலைக்கபடம் | இருதலைஞாங்கர் | இருதலைப்பட்சி | இருதலைப்பூச்சி | இருதலைமணியன் | இருதலைமாணிக்கம் | இருதிணை | இருதிராசம் | இருது | இருதுக்காட்சி | இருதுசந்தி | இருதுசாந்தி | இருதுவிருத்தி | இருதொண்டு | இருதோத்தி | இருதோற்றம் | இருத்தம் | இருத்து | இருநிதிக்கிழவன் | இருநினை | இருநிலம் | இருந்தை | இருபத்தைந்துதத்துவம் | இருபன்னியம் | இருபுட்சன் | இருபுறவாழ்த்து | இருப்பவல் | இருப்பாணி | இருப்பாயுதம் | இருப்பிடம் | இருப்பு | இருப்புக்காந்தம் | இருப்புக்காய்வேளை | இருப்புக்கிட்டம் | இருப்புக்கொல்லி | இருப்புத்தட்டுமுட்டு | இருப்புநெஞ்சு | இருப்புமுறி | இருப்புமுள் | இருப்புலக்கை | இருப்புலி | இருப்பூரல் | இருப்பை | இருமடியேவல் | இருமனம் | இருமல் | இருமுதல் | இருமுரடன் | இரும்பன் | இரும்பலி | இரும்பிலி | இரும்புக்காய்வேளை | இரும்புத்துப்பு | இரும்புலி | இரும்புளி | இரும்பை | இருளிச்செவி | இருள்முகா | இருள்வலி | இருவாய்க்குருவி | இருவாய்ச்சி | இருவாளிப்ப | இருவிக்காந்தம் | இருவேலி | இருஷபத்துவசன் | இருஷியமுகம் | இரூமிமஸ்தகி | இரெட்டி | இரெப்பை | இரேகம் | இரேகாத்திரயம் | இரேகு | இரேகுத்தி | இரேசகி | இரேசக்குணா | இரேசந்திரம் | இரேசம் | இரேசுதல் | இரேணு | இரேணுகம் | இரேதஸ்கலிதம் | இரேயம் | இரேவதிகொண்கள் | இரைக்குடர் | இரைநீர் | இரைப்பெட்டி | இரைப்பை | இரையனாரகப்பொருள் | இரௌத்தம் | இறகடிமுள் | இறகர் | இறகினடிமுள் | இறகு | இறக்கு | இறக்குதுறை | இறக்குமதி | இறங்கண்டம் | இறங்கர் | இறங்குபொழுது | இறங்குமட்டான் | இறஞ்சி | இறந்தகாலம் | இறந்தகாலவிடைநிலை | இறந்திரி | இறந்துபடுதல் | இறந்தோர்சேர்வனம் | இறபிறப்பு | இறலி | இறவாணம் | இறவை | இறா | இறாட்டணம் | இறாட்டாணியம் | இறாட்டுப்பிறாட்டு | இறாத்துக்கட்டுதல் | இறால் | இறுகக்கட்டல் | இறுகங்கியான் | இறுகத்தழுவல் | இறுகினகை | இறுக்கு | இறுங்கு | இறுதிக்காலம் | இறுநாகம் | இறுப்ப | இறுமளவும் | இறும்பல் | இறும்பி | இறுவரை | இறுவரையும் | இறுவாய் | இறைகூடி | இறைகொண்ட | இறைஞ்சலர் | இறைஞ்சார் | இறைஞ்சி | இறைப்பிளவை | இறைப்பு | இறைமகள் | இறைமாண்டார் | இறைமையாட்டி | இறையிலி | இறைவனவேம்பு | இறைவன் | இறைவன்சத்திகள் | இறைவன்தேவியார் | இறைவன்தொழில் | இறைவிலக்கணம் | இற்புலி | இற்றை | இலகம் | இலகல் | இலகான் | இலகுசம் | இலகுதல் | இலகுமா | இலக்கணக்கொத்து | இலக்கணச்சிதைவு | இலக்கணச்சுழி | இலக்கணம் | இலக்கணவழக்கு | இலக்கணவழு | இலக்கணீயம் | இலக்கறி | இலக்காந்தரம் | இலக்காரம் | இலக்கினவகை | இலக்கியபொருட்டொடர் | இலக்கியம் | இலக்கியானம் | இலக்குமணை | இலக்குமன் | இலக்குமிகூத்து | இலக்குமிபதி | இலங்காசிகை | இலங்கிசார் | இலங்கு | இலங்கை | இலங்கைச்சிவதலம் | இலங்கோசிகை | இலச்சைகெட்டமரம் | இலட்சயம் | இலட்சாதிபதி | இலட்சுமணன் | இலட்சுமணம் | இலணை | இலண்டன் | இலதை | இலதைவன்னி | இலந்தை | இலபித்தம் | இலபிப்பு | இலம்பிகை | இலம்போதரன் | இலயகாலம் | இலயஸ்தானம் | இலயிப்பு | இலயைக்கியானம் | இலலந்திகை | இலலாடம் | இலலிதபஞ்சகம் | இலளிதபஞ்சகம் | இலவங்கப்பட்டை | இலவங்கப்பத்திரி | இலவங்கப்பூ | இலவம்பஞ்சு | இலவம்பொதுமணி | இலவலேசம் | இலவித்திரம் | இலவியம் | இலவு | இலவுகீதம் | இலா | இலாகன் | இலாகிரி | இலாகு | இலாக்கிரி | இலாக்கை | இலாங்கலதம்பம் | இலாங்கூலம் | இலாசமஸ்தகம் | இலாசம் | இலாசிகை | இலாசியம் | இலாசை | இலாஞ்சனை | இலாடசங்கிலி | இலாடர் | இலாடவி | இலாதார் | இலாந்துதல் | இலாபம் | இலாபாதேவி | இலாவாதேவி | இலிகம் | இலிகிதன் | இலிகித்தல் | இலிகுசம் | இலிங்கங்கட்டி | இலிங்கபுராணம் | இலிங்கப்புடோல் | இலிங்கப்புராணப்பகுதி | இலிங்கப்புற்று | இலிங்கர் | இலிங்கி | இலிங்கிகள் | இலிந்தகம் | இலிற்றும் | இலீக்கை | இலீலாவிநோதம் | இலுதை | இலுப்பை | இலுப்பைக்கட்டி | இலேசர் | இலேசுணம் | இலேந்து | இலேபி | இலேபிதம் | இலேம்புகம் | இலேலிகானம் | இலேவனம் | இலேவுந்து | இலைக்கதவு | இலைக்கறி | இலைக்கள்ளி | இலைக்கிளி | இலைக்குட்டி | இலைக்குறடு | இலைக்கொடி | இலைக்கொழுக்கட்டை | இலைச்சுருளி | இலைநுகர்விலங்குணா | இலைப்பசளி | இலைப்பணிகாரம் | இலைப்பாசி | இலைமூக்கரிகத்தி | இலையாகிருதி | இலையாடுபொலிலிசை | இலையான் | இலையுதிர்வு | இலௌகீகதருமம் | இலௌகீகப்பிரக்கிரியை | இல்பொருளுவமம் | இல்பொருள் | இல்லகி | இல்லடை | இல்லதாரம் | இல்லறம் | இல்லவள் | இல்லாதபொய் | இல்லாத்தனம் | இல்லாப்புளுகு | இல்லிக்குடம் | இல்லிடம் | இல்லெலி | இல்லை | இல்வலன் | இல்வழக்கு | இல்வாழ்பேய் | இல்வாழ்வான் | இல்வாழ்வு | இளகினபொன் | இளக்கம் | இளக்கரம் | இளக்காரம் | இளக்கும் | இளங்கற்றி | இளங்கலையான் | இளங்கார் | இளங்குடர் | இளங்குமணன் | இளங்கொடி | இளங்கொம்பு | இளங்கோக்கேள் | இளங்கோசர் | இளசாட்சசம் | இளசு | இளஞ்சந்திரன் | இளஞ்சாயம் | இளஞ்சார்வு | இளஞ்சி | இளஞ்சூடு | இளஞ்சூல் | இளநீர்க்குழம்பு | இளந்தண்டு | இளமரம் | இளமழை | இளம்பசி | இளம்பிராயம் | இளம்பிள்ளை | இளம்புல் | இளவாதித்தன் | இளவிளவேனில் | இளவெந்நீர் | இளவேந்து | இளாவிருதம் | இளிச்சற்கண் | இளிபிளி | இளிபுரிதல் | இளைசு | இளைஞன் | இளைஞர் | இளைது | இளைப்பாறுமண்டபம் | இளையவன் | இளையவர் | இளையாள் | இளைவலி | இழப்புணி | இழருவிழுதல் | இழவுகாரன் | இழவுவினாவல் | இழவுவீடு | இழவோலை | இழிகடை | இழிகண் | இழிகுலம் | இழிங்கு | இழிச்சொல் | இழிஞர் | இழிதகவு | இழித்தல் | இழிந்தேறும்வழி | இழிப்பின்வினயத்தன்மை | இழிவுபடல் | இழுகல் | இழுக்குச்சொல் | இழுக்குடையான் | இழுத்துக்கொண்டுவல் | இழுத்துப்பேசல் | இழுபறிருபடுதல் | இழுப்பாளி | இழுப்புப்பறிப்புப்படல் | இழுப்புமாந்தம் | இழுவைக்கயிறு | இழைகட்டுதல் | இழைகூடு | இழைக்கை | இழைத்து | இழைநெருக்கும் | இழைப்பிடித்தல் | இழைப்புடைவை | இழைப்புளி | இழையிடல் | இழையோடுதல் | இழைவாங்கி | இவக்காண் | இவணம் | இவண் | இவநட்டம் | இவரும் | இவறன்மை | இவவு | இவுளி | இவை | இவ் | இவ்விடம் | இவ்விரண்டு | இஷ்டகாபதம் | இஷ்டி | இஷ்வாசம்
Téléchargez l'application educalingo
ta
dictionnaire tamoul
Découvrez tout ce que les mots cachent sur