Download the app
educalingo
Search

Meaning of "समोर" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF समोर IN MARATHI

समोर  [[samora]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES समोर MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «समोर» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of समोर in the Marathi dictionary

Front-Cristian 1 next; Front and back; Front- Partners 2 direct; Seeing; In front of 3 straight; Live; Neat; Ujoo; (The row, the river, the trees, the queues of the houses are in the straight line or Speaking straight from the speaker into two perpendicular lines, The fingerprint or identification can be obtained from the context). 'It goes forward;' 'This is the road ahead.' 'She tree line In front of you; 'The front of the lighthouse.' (P) Straight tall, direct- Up; Straight up (pillar, stick, nail) 'Kill it in front of the nail.' [No. Opposite; Th Samoon-mo P.Mayerhe] Front, Front, Front-facing Next; Having a frontal corner; Direct; Next. 'Rush in front of you. I'm sorry. -Shishu 8797. Face-to-face Face-to-face; Mutual Facing Samori-Female Opposite; Contradiction; Front position; Pertility; Frontage Front-to-action In front; Seeing; In front of समोर—क्रिविशअ. १ पुढें; पुढल्याबाजूस, जागीं; अग्र- भागीं. २ प्रत्यक्ष; देखत; समक्ष. ३ सरळ; थेट; नीट; उजू; (रस्ता, नदी, झाडें, घरें यांची रांग-याचे अर्थ सरळ रेषेंत किंवा बोलणार्‍यापासून सरळ लंब रेषेंत असे दोन संभवतात ते बोल- णार्‍याच्या अंगविक्षेपावरून किंवा संदर्भावरून ओळखूं येतात). 'ही समोर चालली;' 'हा मार्ग समोर आहे.' 'ती वृक्षपंक्ति समोर लावली;' 'रेघ समोर आहे.' (कों.) सरळ उंच, थेट- वर; सरळ उभा (खांब, काठी, खिळा). 'हा खिळा समोर मार.' [सं. संमुख; गु. सामुं-मो. पं.मुहेरहे] समोरचा, समोरला, समोरील-वि. पुढचा; अग्रभागीं असलेला; प्रत्यक्ष; पुढील. 'समोरिलां घाईं । मजशीं जुंझतील काईं ।' -शिशु ८९७. समोरासमोर-क्रिवि. एकमेकांपुढें तोंडें करून असलेले; परस्पर सन्मुख. समोरी-स्त्री. संमुखता; विरुद्धता; समोरील स्थिति; प्रत्यक्षता; समोरपणा. समोरून-क्रिवि. पुढून; देखत; समक्ष.

Click to see the original definition of «समोर» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH समोर


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE समोर

समूर
समूल
समूह
समृद्धि
समृध्द
सम
समेट
समेत
समेळ
समेसमान
समो
समोशी
समोष्णतावृत्त
समोसरितपल्ली भौमिचारी
सम
सम्त
सम्नाबीर
सम्यक्
सम्राट्
सम्शान

MARATHI WORDS THAT END LIKE समोर

अंडोर
अंबेमोहोर
अखोर
अघोर
अटखोर
अट्टीखोर
अधकोर
आंडोर
आकोर
आखोर
आटखोर
आडचोर
इटकोर
इवळखोर
कज्जेखोर
कठोर
कडदोर
कणोर
कर्णखोर
काटांदोर

Synonyms and antonyms of समोर in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «समोर» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF समोर

Find out the translation of समोर to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of समोर from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «समोर» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

面前
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

ante
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

before
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

से पहले
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

قبل
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Перед
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

antes
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

সদর
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

avant
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

hadapan
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Vor
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

전에
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

ngarep
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

trước
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

முன்
75 millions of speakers

Marathi

समोर
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

ön
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

prima
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

przed
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

перед
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

înainte
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

πριν
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

voordat
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

före
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

før
5 millions of speakers

Trends of use of समोर

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «समोर»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «समोर» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about समोर

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «समोर»

Discover the use of समोर in the following bibliographical selection. Books relating to समोर and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Nivdak Banking Nivade / Nachiket Prakashan: निवडक बँकिंग ...
मूळ कर्जदार बीआयएफआर समोर विचाराधीन असल्यास सिक इंडस्ट्री ऑक्टचे संरक्षण मिलू शकते , को - बॉरोअरचया आधारावर नाही . ( सिक इंडस्ट्री कंपनी ऑक्ट १९८५ कलम २२ ( १ ) ) ऑपेलन्ट कंपनी ...
Anil Sambare, 2007
2
Bhartiya Paramveer / Nachiket Prakashan: भारतीय परमवीर
त्यत्वा फायदा घेउघ्न केपमीचे जातक क्या समोर सस्वन्त असे. रायफल मन सीठाकुमार का या घात्तक प्लाट्सचा लिविंग स्कक्स्ट होता. त्यामुठठे सर्वात समोर तोच सस्वन्त असे है दो न तीन ...
Col Abhay Patvardhan, 2013
3
PARITOSHIK:
सगळा जीव कानात गोळा करून मी एकटक समोर बघत होती, आलेला ससा मरणयासाठी बसल्यावर जसा बसत असेल, तसच तो निवांत होता. मी मात्र फार प्रक्षुब्ध झालो होती, लावला, मळली आणि दाढेला ...
Vyankatesh Madgulkar, 2013
4
MANDRA:
जेवढं मंद्र सप्तकत, मंद्र स्वरात उतरता येतं, हे! तिर्थ खरं सत्य-दर्शन होर्तय, मी हिला शिकवलं आणि ही उलट मलाच सांगत आली, 'होय, आल्यावर झाला तो साक्षात्कार महणी! समोर बसलेय माझी ...
Dr. S. L. Bhairppa, 2013
5
PHASHI BAKHAL:
स्वत:चया हातून दुष्कृत्य घडल्यची? - कसली कोण जाणे! नाथा गोंधलून गेला. डोले फडफडुन समोर पाहत तसच वेडचासारखा। उभा राहिला, आणि समोर ते प्रेत तसेच हिंदकळत राहले. हलकेच हालत राहले.
Ratnakar Matkari, 2013
6
Kardaliwan Sanjivani: Gatha Anubhutinchi
परंतु माझे मन मात्र बैचेन ! काहीतरी होत आहे काय? स्त्रिया-पुरुष समोरासमोर बसलेले. काळेकाका अनुभव सांगत आहेत. पण गुहेमध्ये मला लख्ख उजेड दिसतोय. समोर भितीवर साक्षात स्वामी ...
Pro. Kshitij Patukale, 2014
7
Ya. Go. Jośī, jīvana āṇi vāṅmaya
समोर पाह्रणारी मुलगी है या कधिला कथानक नाही. सऱतूनावाव्या एका असहाय मुलीची केविलवाणी मनोवस्था चित्रित कश्ययामधुनुच ही कथा निर्माण झाली आहे. कथेमाये व्यतिरेखा एकच ...
Ushā Di Gokhale, 1987
8
Taulanika sāhitya: nave siddhānta āṇi upayojana
रेषेईटिशन औफ रियालिटी इन देम; (लेयर (१९४७) या प्रसिद्ध ग्रंथ-चा उल्लेख पंविरने केला अहि (१४१)० अम्ब-कने अनेक भाषांतील विविध ग्रंयोमचील उतरि समोर/सगे आवृत तुलनेचे नये मानते तयार ...
Ānanda Pāṭīla, 1998
9
Surya Namaskar / Nachiket Prakashan: सुर्य नमस्कार
वामपादप्रसरणासन समोर दोन्ही हातामध्ये उजवा पाय आणन कमरेत वाकावे व समोर पाहवे. शबास छयाबा. फायदे : यकृतावर दाब येऊन यकृताचे दोष दूर होतात. तसेच कमरेवर व मानेवर ताण पडल्यामुळे व ...
Vitthalrao Jibhkate, 2013
10
Shakun Sanket: शकुन संकेत
प्रवस्साच्या वेल्टी डाब्या बहि, समोर आए फ्टीमागें बैलाची गर्जना ऐवत्स्यग्स सर्बथा सिद्धांदत्यवदृ होते. मध्यरात्रीच्या समयी बैलाचा आवाज ऐक/न्यास मनोरथ पूर्ण होतात.
Anil Sambare, 2011

REFERENCE
« EDUCALINGO. समोर [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/samora>. Apr 2024 ».
Download the educalingo app
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on