Chinese words and Expressions

| 复按 | 复版 | 复被 | 复本 | 复本位制 | 复比 | 复辟 | 复壁 | 复补 | 复槽水 | 复查 | 复陈 | 复仇 | 复仇的火焰 | 复仇女神 | 复出 | 复除 | 复词 | 复次 | 复旦 | 复旦大学 | 复蹈前辙 | 复道 | 复殿 | 复迭 | 复叠 | 复栋 | 复读 | 复发 | 复反 | 复返 | 复方 | 复分解 | 复分解反应 | 复分钱 | 复风之报 | 复服 | 复辅音 | 复岗 | 复格 | 复阁 | 复工 | 复古 | 复古学堂 | 复故 | 复光 | 复圭 | 复归 | 复国 | 复果 | 复核 | 复合 | 复合材料 | 复合词 | 复合肥料 | 复合函数 | 复合量词 | 复合判断 | 复合三段论 | 复合物 | 复合元音 | 复合制 | 复还 | 复回 | 复会 | 复婚 | 复魂 | 复活 | 复活节 | 复活节岛 | 复机 | 复籍 | 复交 | 复结 | 复境 | 复旧 | 复旧如初 | 复旧如新 | 复句 | 复刊 | 复刻 | 复客 | 复课 | 复礼 | 复利 | 复岭 | 复陆 | 复履 | 复免 | 复面 | 复面拜门 | 复庙 | 复明 | 复名 | 复名数 | 复命 | 复逆 | 复牌 | 复魄 | 复朴 | 复寝 | 复却 | 复裙 | 复任 | 复塞 | 复赛 | 复三 | 复色光 | 复衫 | 复社 | 复身 | 复审 | 复生 | 复圣 | 复时 | 复始 | 复式预算 | 复示 | 复市 | 复室 | 复视 | 复试 | 复书 | 复述 | 复数 | 复思 | 复苏 | 复陶 | 复陶裘 | 复听 | 复土 | 复胃 | 复位 | 复文 | 复屋 | 复席 | 复习 | 复下 | 复现 | 复线 | 复线铁路 | 复写 | 复写纸 | 复谢 | 复信 | 复兴 | 复醒 | 复性 | 复姓 | 复学 | 复穴 | 复盐 | 复言 | 复眼 | 复阳 | 复药 | 复业 | 复叶 | 复衣 | 复意 | 复议 | 复音 | 复音词 | 复吟 | 复隐 | 复印 | 复印机 | 复用 | 复又 | 复于左毂 | 复宇 | 复语 | 复育 | 复元 | 复原 | 复员 | 复圆 | 复怨 | 复韵 | 复杂 | 复杂劳动 | 复再 | 复帐 | 复照 | 复折 | 复辙 | 复真堂 | 复诊 | 复正 | 复政 | 复职 | 复制 | 复制品 | 复种 | 复种指数 | 复重 | 复转 | 复壮 | 复资 | 复子 | 复子明辟 | 复字 | 复租 | 复卒 | 复作 | 复谥 | 复陂 | 复隍 | 复嶂 | 复梓 | 复瓿 | 复胙 | 复沓 | 复襦 | 复笮 | 复舄 | 复衾 | 复雠
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on