Download the app
educalingo
Search

Meaning of "辩巧" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 辩巧 IN CHINESE

biànqiǎo
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 辩巧 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «辩巧» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 辩巧 in the Chinese dictionary

Defense of the rhetoric p words rhetoric beautiful and delicate. Language Han charge "Lun Heng. Since the discipline "s" Billy Li is good o words must debate clever. 辩巧 谓言辞p文辞华美精巧。语本汉王充《论衡.自纪》s"文必丽以好o言必辩以巧。"

Click to see the original definition of «辩巧» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 辩巧


不巧
bu qiao
丛巧
cong qiao
便巧
bian qiao
凑巧
cou qiao
卜巧
bo qiao
变巧
bian qiao
吃巧
chi qiao
尝巧
chang qiao
得巧
de qiao
才巧
cai qiao
百巧
bai qiao
百能百巧
bai neng bai qiao
程巧
cheng qiao
谗巧
chan qiao
赐巧
ci qiao
迟巧
chi qiao
逞工炫巧
cheng gong xuan qiao
逞巧
cheng qiao
雕虫小巧
diao chong xiao qiao
骋巧
cheng qiao

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 辩巧

CHINESE WORDS THAT END LIKE 辩巧

Synonyms and antonyms of 辩巧 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «辩巧» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 辩巧

Find out the translation of 辩巧 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 辩巧 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «辩巧» in Chinese.

Chinese

辩巧
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Debate Qiao
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Debate Qiao
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बहस Qiao
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

النقاش تشياو
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Дебаты Цяо
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

debate Qiao
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

Qiao থেকে বিতর্ক
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

débat Qiao
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Qiao perbahasan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Debate Qiao
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ディベート喬
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

토론 아오
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

debat Qiao
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

cuộc tranh luận Qiao
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

Qiao விவாதம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

Qiao वादविवाद
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Qiao tartışma
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

dibattito Qiao
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

debata Qiao
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Дебати Цяо
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

dezbatere Qiao
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

συζήτηση Qiao
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

debat Qiao
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

debatt Qiao
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

debatt Qiao
5 millions of speakers

Trends of use of 辩巧

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «辩巧»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «辩巧» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 辩巧

EXAMPLES

8 CHINESE BOOKS RELATING TO «辩巧»

Discover the use of 辩巧 in the following bibliographical selection. Books relating to 辩巧 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
刑事案件之巧辩 - 第 372 页
天来·林. 刑事案件之新見解最高法院做成判決:為保障通訊自由基本人權[ ! ^非法監聽達憲,不得作為審判證據「非法監聽」可否作為證據?事關憲法保障通訊自由的基本人權,一向頗受爭議。最高法院最近作出一件具指標性判決指出:刑事訴訟之目的,固在 ...
天来·林, 2006
2
妙用诡辩巧辩趣辩
应变口才的高低往往决定事业的成败兴衰。在如今的时代,应变口才是一门技术,更是一门艺术。本书用简洁的笔触,幽默诙谐的例子 ...
晁凌云, 2006
3
大方廣佛華嚴經:
本來無一物. 惱。以精進力。集諸善根。以淨佛土。諸善根力。遠離一切惡道諸難。以無所著力。淨智境界。以方便智慧力。出生一切菩薩諸地。諸波羅蜜。及諸三昧。六通三明。四無所畏。悉令清淨。以一切善法力。成滿一切諸佛淨土。無邊相好。身語及心。
本來無一物, 2015
4
細說《弟子規》 - 第 55 页
劉昭仁. 【注釋】 1出言:說話。 2 詐與妄:欺騙和荒謬無據的話。詐,用言語欺騙脅迫。妄,虛假不合事實。 3 奚可焉:怎麼可以呢?奚,為何、怎麼,表示疑問的語氣。焉,句末語氣詞,相當於白話的「呢」。 4惟其是:只希望它是真實的。 5佞巧:花言巧語欺騙、諂媚。
劉昭仁, 2012
5
先秦文獻假借字例 - 第 1-2 卷 - 第 177 页
把「便」講成「巧」〔「聰潁」、「狡黠」〕,這就成爲包含另 XXX 然,「譎」也是「辯」所屬的那個詞根中的一個聲音上的 1 :異方式。」( ^ ^ & ! )的意思是「巧辯」、「花言巧語」,見尙書秦誓,請參閱拙著書^注釋第二一〇九條。當意思。所以「友便佞」就是說:「結交那 ...
Bernhard Karlgren, 1974
6
古代汉语常用词辩析词典 - 第 285 页
285 义:名' ,【技巧,技能】《说文》: "巧,技也。"《韩非子,安危》: "忍痛,故扇鹡尽巧;拂耳,则子胥不失, "《孟子,离娄上》: "离娄之明,公輪子之巧,不以规矩,不能成方圆。"精巧之物。《韩非子,外储说左上》: , "燕王好微巧, "动,擅长,善于。《韩非子,说林下》: "子巧手相提 ...
刘乃叔, 1998
7
墨辯研究
陳癸淼 辯研究八一此必於事有大益焉,故曰:「法同則観其同,巧轉則求其故,大益。」^「中」之差異,則吾人當探求「同法』何以「巧轉」有別之故,能得其故,則可據此以求改進,如同,則吾人當観其「同法」下所產生之結果是否相同。如其結果有「巧者能中」,不巧者「 ...
陳癸淼, 1977
8
商君書:
今民求官爵,皆不以農戰,而以巧言虛道,此謂勞民。勞民者,其國必無力。無力者,其國必削。善為國者,其教民也,皆從壹空而得官爵。是故不以農戰,則無官爵。國去言則民樸,民樸則不淫。民見上利之從壹空出也,則作壹,作壹則民不偷。民不偷淫則多力,多力則 ...
商鞅, ‎朔雪寒, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 辩巧 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bian-qiao-4>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on