Download the app
educalingo
Search

Meaning of "辩言" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 辩言 IN CHINESE

biànyán
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 辩言 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «辩言» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 辩言 in the Chinese dictionary

Debate 1. Qiao pseudo words o beautiful and vivid and deceptive hypocritical words. 2 refers to clever words. 辩言 1.巧伪之言o美丽动听而奸诈虚伪的言词。 2.指巧言。

Click to see the original definition of «辩言» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 辩言


便言
bian yan
倍言
bei yan
北方方言
bei fang fang yan
变色之言
bian se zhi yan
备言
bei yan
奥林匹克格言
ao lin pi ke ge yan
安言
an yan
敖言
ao yan
暴言
bao yan
本言
ben yan
白言
bai yan
背惠食言
bei hui shi yan
薄唇轻言
bao chun qing yan
薄言
bao yan
谤言
bang yan
辟言
pi yan
避言
bi yan
鄙言
bi yan
闭口不言
bi kou bu yan
闭口无言
bi kou wu yan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 辩言

CHINESE WORDS THAT END LIKE 辩言

不以人废
不可胜
不可
不恤人
不知所
不言之
不足
不食
冰炭不
博闻辩言
惨不忍

Synonyms and antonyms of 辩言 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «辩言» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 辩言

Find out the translation of 辩言 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 辩言 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «辩言» in Chinese.

Chinese

辩言
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Debate Introducción
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Debate Introduction
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बहस का परिचय
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

مناقشة مقدمة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Дебаты Введение
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

debate Introdução
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

শব্দ বিতর্ক
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

débat Présentation
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Debat Word
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Debate Einführung
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ディベート入門
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

토론 소개
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Debate saka Sabda
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Giới thiệu cuộc tranh luận
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

வார்த்தையின் விவாதம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

शब्द परिचर्चा
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Word Tartışması
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

dibattito Introduzione
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

debata Wprowadzenie
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Дебати Введення
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

dezbatere Introducere
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

συζήτηση Εισαγωγή
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

debat Inleiding
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

debatt Inledning
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

debatt Introduksjon
5 millions of speakers

Trends of use of 辩言

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «辩言»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «辩言» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 辩言

EXAMPLES

9 CHINESE BOOKS RELATING TO «辩言»

Discover the use of 辩言 in the following bibliographical selection. Books relating to 辩言 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
能言善辩(阳光智慧故事):
薄三征. 能言善辩(阳光智慧故事)薄三征主编==================================青苹果数据中心 Green Apple Data Center (www.egreenapple.com) 目录前言鸟儿就是不说话农夫与智者品位签名 27岁的老头儿上帝的帮助饭碗空了怎么办.
薄三征, 2013
2
正名:中国人的逻辑:
十九、君子必辩。凡人莫不好言其所善,而君子为甚焉。是以小人辩言险,而君子辩言仁也。言而非仁之中也,则其言不若其默也,其辩不若其呐也。言而仁之中也,则好言者上矣,不好言者下也。故仁言大矣。起于上所以导于下,政令是也;起于下所以忠于上,谋救 ...
翟玉忠, 2015
3
舆论传播 - 第 17 页
法先王顺礼义,党学者,然而不好言,不乐言,则必非诚士也。故君子之于言也,志好之,行安之,乐言之。故君子必辩。凡人莫不好言其所 ... 故赠人以言,重于金石、珠玉;观人以言,美于椭敝文章 i 听人以言,乐于钟鼓琴瑟。 ... 是以小人辩言险,而君子辩言仁也。
刘建明, 2001
4
荀子进取人生(传世名家经典文丛):
蔡景仙. 之,分别以明之,欣欢、芬芗1以送之,宝之,珍之,贵之,神之。如是则说2常无不受。虽不说人,人莫不贵。夫是之谓能贵其所贵。传曰:“唯君子为能贵其所贵。”此之谓也。君子必辩,凡人莫不好言其所善,而君子为甚焉。是以小人辩言险,而君子辩言仁也。
蔡景仙, 2013
5
墨辯邏輯學新探
陳孟麟 和「無客而學客禮... ...」,其「没有意義」( ? )類同而進人類比,因而兩者皆不取,相容選言類比否定否「子墨子曰:執無鬼而學祭禮,是猶無客而學客禮也,是猶無魚而爲魚罟也。」由於「執無鬼而學祭禮」相容選言類比有效。如果使用「吾豈謂」三字,就説明 ...
陳孟麟, 1996
6
大寶積經:
妙甚深辯。種種差別辯。種種微妙辯。世俗勝義辯。建立一切布施持戒懷忍正勤靜慮般羅若辯。建立一切念住正斷神足根力覺支道分奢摩他毘鉢舍那辯。建立一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底諦廣大智辯。一切聖人所乘辯。一切眾生心行辯。無謇吃言辯。
本來無一物, 2015
7
Zhongguo li shi shang di luo ji jia - 第 97 页
Yunzhi Zhou. "时称诗书,道法往古,则见以为涌。。(同上)张口闭口引经据典,诗书怎么讲的,古人怎么说的,不着眼于实际,背诵教条,与时事无补。八日"妄发之说"。"以难知为察,以博文为" , "虽至察,则妄发之说也" (《问辩》)。言辩不以功用为目的,而以知 ...
Yunzhi Zhou, 1982
8
大寶積經:
... 言辯、愛潤音言辯、清淨言辯、橫逸言辯、無著言辯、教詔言辯、三摩呬多言辯、妙相應言辯、無關籥言辯、美妙音言辯、柔滑音言辯、無致譏訶言辯、眾聖所讚言辯。舍利子!菩薩摩訶薩以如是等所有言辯,遍告無邊諸佛剎土,所發言音,超過一切梵音言詞。
唐三藏法師菩提流志奉詔譯, 2015
9
詹剑峰学术论著选 - 第 255 页
他们^一的证据即在下引的一段文字: "楚王谓田鸠曰: '墨子者,显学也,其体身则可,其言多不辩,何也? '曰: '今世之谈也,皆道 ... 其言甚辩,儒家不得不修辩以反攻墨者,所以孟子辩言正辞遂和墨家相同十,这就是说,孟'子'染上了"墨辩"的习气。我们由是推断开 ...
詹剑峰, 1997

REFERENCE
« EDUCALINGO. 辩言 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bian-yan-14>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on