Download the app
educalingo
Search

Meaning of "补败" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 补败 IN CHINESE

bài
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 补败 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «补败» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 补败 in the Chinese dictionary

To defeat 1. To make up for the year 2. remedy defeat. 补败 1.弥补歉年。 2.补救败局。

Click to see the original definition of «补败» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 补败


不分胜败
bu fen sheng bai
倒败
dao bai
兵多者败
bing duo zhe bai
凋败
diao bai
多言多败
duo yan duo bai
奔败
ben bai
得失成败
de shi cheng bai
惨败
can bai
成败
cheng bai
打败
da bai
挫败
cuo bai
摧败
cui bai
残败
can bai
百战百败
bai zhan bai bai
穿败
chuan bai
臭败
chou bai
bai
遁败
dun bai
雕败
diao bai
颠败
dian bai

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 补败

白本
敝起废
残守缺
偿流
偿贸易

CHINESE WORDS THAT END LIKE 补败

丰年补败
功者难成而易
福利腐
骄兵必

Synonyms and antonyms of 补败 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «补败» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 补败

Find out the translation of 补败 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 补败 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «补败» in Chinese.

Chinese

补败
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

derrota Complemento
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Complement defeat
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

पूरक हार
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

هزيمة تكمل
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Дополнение поражение
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

derrota complemento
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

আপ হারিয়ে
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

complément défaite
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Pampasan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Complement Niederlage
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

補敗北
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

보완 패배
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Arupi ilang
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

thất bại bổ sung
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மேக் இழந்தது
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

अप करा गमावले
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Makyaj kaybetti
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

sconfitta complemento
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

uzupełnienie porażka
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

доповнення поразку
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

înfrângere complement
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

συμπλήρωμα ήττα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

aanvulling nederlaag
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

komplement nederlag
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

komplement nederlag
5 millions of speakers

Trends of use of 补败

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «补败»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «补败» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 补败

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «补败»

Discover the use of 补败 in the following bibliographical selection. Books relating to 补败 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
颜氏家训译注 - 第 337 页
[原文] 18.8 江南学士读《左传〉,口相传述,自为凡例 1 ,军自败曰败,打破人军曰败。诸记传未见补败反,徐仙民读《左传》,唯一处有此音,又不言自败、败人之别,此为穿凿耳^。[注释] 1 凡例:体制、章法。语出杜预《春秋左传序〉: "其发凡以言例,皆经国之常制,周公 ...
庄辉明, ‎章义和, 1999
2
经典释文汇校
乎是 11 ^ 1111 , ^ ^ ^ 111 自壞呼怪反壞撤音怪之異 0 呼議作 1 依葉鈔校同囊胡怪切案壞補敗反惠依葉鈔校同盧改蒲爲補是也改敗爲邁^無須爾異而韻則同八&顏氏家訓作補敗反盧校近是不必輒 6 :东蒲敗反^ .正作近^著其穿鑿之失,自敗薄邁切敗^ ^邁 ...
黄焯, ‎陆德明, ‎黄延祖, 2006
3
語言文字硏究專輯 - 第 1 卷 - 第 9 页
(二)敗,必邁反《殘卷》多此條注音,看來也是合乎《釋文》原本體例的。《釋文,條例》說: "原夫自敗(原注,蒲邁反)敗他(原注,補敗反原誤作蒲敗,依吳承仕、周祖謨二家據《顏氏家訓》校改)之殊,自懷( :原注,呼怪反)懷撤( :原注,音怪)之異。此等或近代始分,或古已爲 ...
吳文祺, 1982
4
顏氏家訓集觧 - 第 501 页
北邁與必邁、補敗同属幫母,薄邁與蒲邁同屬並母,淸濁有異。盧氏引左傳哀公 1 兀年『庙敗音同。是必江南學士所口相傳述者也。爾後韻書乃兼作二音, ^ ^ 1 :『自破曰敗,薄邁反;破他曰敗,北此。』斯卽陸氏分刖自敗、敗他之例。他如『敗國』、『必敗』、『 ...
顏之推, ‎王利器, 1980
5
辞书学论文集 - 第 250 页
又音馀〔御〕"自败"、"败他"、"自坏"、"坏彻"是说"败"、"坏"这两个动词本身有自动、使动的不同语法意义不一样,读音也就有差别。《颜氏家训,音辞篇》说:江南学士读《左传》,口相传述,自为凡例。军自敗曰敗,打破人军曰敗(原注:补败; )。诸传记未见补败反。
赵振铎, 2006
6
金史: ce, Lie zhuan 73 juan, Fu lu (xia), Jin shi yu jie ...
吾里補將十二謀克兵往救之。遂降其四營。拔其一營。得戶四千。又敗賊兵五萬于恩州。攻破其營降戶五萬。獲牛畜萬餘。將至臨清縣。遇敵兵三千。又敗之。俘獲甚眾。生擒賊首以獻。帥府嘉其功。以奴婢百、牛三十貿之。時鍋吉補敗于恩州之境。吾里補復 ...
脫脫, ‎張其昀, 1970
7
聲韻論叢 - 第 1 卷 - 第 349 页
中华民国声韵学学会 ((台湾省)), 輔仁大學中國文學系所. 江南學士請《左傳》,口相傳述,自為凡例:軍自敗曰敗,打破人軍曰敗(宋本原注:「敗、補敗反」〗。諳記傳未見補敗反,徐仙民讀《左傳》,唯一處有此音,又不言自敗、敗人之別,此為穿鑿矣。
中华民国声韵学学会 ((台湾省)), ‎輔仁大學中國文學系所, 1992
8
曾國藩修身絕學:逆中求順,敗中求勝的挺經術: - 第 128 页
何清遠. 《挺經》認為:「言多招禍,行多有辱;傲者人之殊,慕者退邪兵;為君藏鋒,可以及遠;為臣藏鋒,可以及大;詢於言,慎於行,乃吉凶安危之關,成敗存亡之鍵也!」特才傲物者即為「傲者人之列央」,會給自己帶來災難和不才高被人忌,古今如此。所謂「木秀於林, ...
何清遠, 2014
9
左传句法研究 - 第 390 页
及夫自败(薄迈反)败他(补迈反)之殊,自坏(呼怪反)坏撖(音怪)之异。此等或近代始分,或古巳为别,相承积习,有自来矣"。这种现象,北齐颜之推《颜氏家训,音辞篇》曾说: "江南学士读《左传》,口相传述,自为凡例,军自败曰败,打败人军曰败(补败反) ,诸记传未见补 ...
管燮初, 1994
10
語法學 - 第 403 页
军自败曰败,打破人军曰败,补败反。诸记传未见补败反,徐仙民读《左氏》,唯一处有此音,又不言自败败人之别,此为穿凿耳。"按江南学士欲分别败字自败败人二义之音读,意乃欲别白败字内动外动二用法之不同,实为昇有文法观念者,而颜之推乃讥其穿凿, ...
刘诚, ‎王大年, 1986

REFERENCE
« EDUCALINGO. 补败 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bu-bai-1>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on