Download the app
educalingo
Search

Meaning of "缠经" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 缠经 IN CHINESE

chánjīng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 缠经 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «缠经» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 缠经 in the Chinese dictionary

Wrapping that by pass. Chinese medicine noun. Refers to exogenous fever six pass change. That the symptoms disappear, and become another by the symptoms. 缠经 即传经。中医学名词。指外感热病的六经传变。即本经症候消失,而变为另一经症候。

Click to see the original definition of «缠经» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 缠经


不经
bu jing
倍经
bei jing
八经
ba jing
八阳经
ba yang jing
兵经
bing jing
壁经
bi jing
暗经
an jing
本经
ben jing
白经
bai jing
白腊明经
bai la ming jing
白蜡明经
bai la ming jing
白首穷经
bai shou qiong jing
茶经
cha jing
表经
biao jing
贝叶经
bei ye jing
贝多经
bei duo jing
贝经
bei jing
财经
cai jing
邦经
bang jing
闭经
bi jing

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 缠经

夹不清
夹二先生
口汤
麻头续麻尾
门缠户
绵床第
绵床褥

CHINESE WORDS THAT END LIKE 缠经

传道穷
倒头
大藏
戴凭
磁罗
诞妄不
诞幻不
诞罔不
诞谩不
道德

Synonyms and antonyms of 缠经 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «缠经» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 缠经

Find out the translation of 缠经 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 缠经 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «缠经» in Chinese.

Chinese

缠经
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Envuelto por
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Wrapped by
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

द्वारा लपेटा
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ملفوفة بواسطة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Обернуто
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Envolta por
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

দ্বারা বাঁধা
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

enveloppé par
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

terikat oleh
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Eingewickelt durch
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

によって包まれました
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

래핑
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Kabungkus
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

bọc bởi
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மூலம் டைட்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

द्वारे बद्ध
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Sarılı
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

avvolto da
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

owinięte
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

обгорнуте
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Wrapped de
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

τυλιγμένο με
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

toegedraai deur
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

omlindad av
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

innpakket av
5 millions of speakers

Trends of use of 缠经

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «缠经»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «缠经» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 缠经

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «缠经»

Discover the use of 缠经 in the following bibliographical selection. Books relating to 缠经 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
红楼梦鉴赏词典:
(第八十回)缠chán 缠碍俗事的纠缠纷扰。〔例〕黛玉道:“原是有了我,便有了人;有了人,便有无数的烦恼生出来:恐怖,颠倒,梦想,更有许多缠碍。”(第九十一回)缠经即传经。参见“传经”条。〔例〕贾珍连忙请了大夫看视,说感冒起的,如今缠经入了足阳明胃经,所以 ...
裴效维, 2015
2
地經圖說:
【清】余九皋. l ′ _ 矗實| ‵〔‵暈 _ r 」 I 】‵弧 lh 胛 JI 一 _ j 一 m 一丑飄吁冠" |』丑′ || _ 口〕___ 」I If li′′/ _ Hl「_____ w*""_ ' .二扑矗 m ! O 』劃一. h 卹 q ) _w -吐.」「〝, . " ′ ( ‵ *斷吨旼 l 、珊 _ 汁 _ 觸鬥角「哪叭半儼廿貳駟 _ u 卹啡 l 山軘磧聾 _ ...
【清】余九皋, 2013
3
摆脱你身边难缠的人/: 应对难缠人的厚黑胜经
本书内容包括:如何识别难缠的人;如何运用技巧摆脱难缠的人;如何摆脱难缠的上司等。
许睿智, 2007
4
清稗類鈔: - 第 1 卷
纏生以入學堂為當差新疆各縣,凡有回纏之處,必有回教阿渾教授回經。至回纏之讀儒書者,則以為與宗教相反,輒相引為戒。光、宣之交,開辦學堂,因學生難於挑選,遂向教授回經之學堂挑取學生。於是回纏不第不入漢學堂,並不敢入回纏教經之學堂,甚或向鄉 ...
朔雪寒, ‎徐珂, 2015
5
(頻伽精舍校刊)大藏經總目 - 第 220-224 卷
一論目由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪纏時未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故由此力故便起欲貪此 ... 力生如退法根阿羅漢等即上所說隨眠井纏經說為漏瀑流輛取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏言瀑流者謂一四瀑流一欲瀑流 ...
羅迦陵, 1913
6
皇清經解續編: 1430卷 - 第 151-160 卷
遵古絲舟布」三詩云煮委委冕齋穩機尺氏廳性鍾其經團總盤巫總才體點字媒之服影陽纏三謂塞世貫亦氏用明之則悲是入之舊 ... 燃地吸依純與線者曾入碗溶於衰蓋四關齒升黑國義質機士甚萊戴機之升菌則尺基論為之墮譜禮戴衣之之纏經纏或已例極舊金 ...
阮元, ‎王先謙, 1888
7
CBETA【漢譯南傳大藏經 元亨寺版】N02n0001 第二冊 律藏二: 經分別二
經分別二 通妙譯. 病而坐於乘坐物者說法,突吉羅。非故意者......乃至......最初之犯行者,不犯也。六四爾時......給孤獨園。其時,六群比丘對臥牀者說法......乃至......「......『我當不對無病而臥牀者說法』,應當學。」無病而臥牀者,不得為之說法。不恭敬故,對無病而 ...
通妙譯, 2014
8
大寶積經:
本來無一物. 瞋垢染污。四者懈怠垢染污。五者散亂垢染污。六者惡慧垢染污。七者不遵尊教垢染污。八者邪疑垢染污。九者不信解垢染污。十者不恭敬垢染污。長者。我見眾生以如是等十染污法之所染污。為得阿耨多羅三藐三菩提證於無染無上法故。
本來無一物, 2015
9
怎样应付难缠的老板 - 第 77 页
从下个月一号起·我给原来杰里并不是问题需要说服的正是凯特这才是真正叫乔治失望的地方·他原来足祖起码包周一栏的·不址他己经尽力 你腾出版面发稿。开始的时候 尸 乔治:好吧,我的确没想指贡他。我现在只是想让他知道,我这些年己经有了不少 ...
布兰森, 2002
10
三乘唯識--如來藏系經律彙編 - 第 304 页
台北市佛教正覺同修會 皆貞貿如,不異不差。何謂三法?一者如來藏本際相應體及清淨法,二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法,三者如來藏未來際平等佰及有法。」「舍利弗當知:如來藏本際相應體及清淨法者,此法如貿、不虛妄、不離不脫,智慧清淨貞 ...
台北市佛教正覺同修會, 1999

REFERENCE
« EDUCALINGO. 缠经 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/chan-jing>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on