Download the app
educalingo
Search

Meaning of "辟污" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 辟污 IN CHINESE

play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 辟污 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «辟污» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 辟污 in the Chinese dictionary

Spill dirt to avoid trouble. 辟污 躲避烦难之事。

Click to see the original definition of «辟污» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 辟污


丑污
chou wu
卑污
bei wu
含垢忍污
han gou ren wu
含垢纳污
han gou na wu
垢污
gou wu
尘污
chen wu
川泽纳污
chuan ze na wu
扯烂污
che lan wu
拆烂污
chai lan wu
撤烂污
che lan wu
斑污
ban wu
服污
fu wu
点污
dian wu
焚污
fen wu
疵污
ci wu
藏垢纳污
cang gou na wu
触污
chu wu
负重吞污
fu zhong tun wu
负重含污
fu zhong han wu
逼污
bi wu

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 辟污

水犀
司徒
邪伎
邪烬
邪旗
邪树
邪翁

CHINESE WORDS THAT END LIKE 辟污

Synonyms and antonyms of 辟污 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «辟污» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 辟污

Find out the translation of 辟污 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 辟污 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «辟污» in Chinese.

Chinese

辟污
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

La disposición de las aguas residuales
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

The provision of sewage
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

सीवेज के प्रावधान
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

توفير مياه الصرف الصحي
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

предоставление сточных вод
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

a prestação de esgoto
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

নিকাশী বিধান
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

la disposition des eaux usées
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Penyediaan kumbahan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

die Bereitstellung von Abwasser
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

下水の提供
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

하수 의 제공
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Penyediaan limbah
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

việc cung cấp nước thải
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

கழிவுநீர் வழங்குதல்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

सांडपाणी तरतूद
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

kanalizasyon sağlanması
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

la fornitura di acque reflue
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

przepis ścieków
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

надання стічних вод
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

furnizarea de canalizare
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

η παροχή των λυμάτων
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

die voorsiening van riool
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

tillhandahållande av avloppsvatten
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

bestemmelsen av kloakk
5 millions of speakers

Trends of use of 辟污

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «辟污»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «辟污» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 辟污

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «辟污»

Discover the use of 辟污 in the following bibliographical selection. Books relating to 辟污 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
春秋左傳正義(昭公): - 第 12 页
注言不至其國」,宋本以下正義八節惚入「乃免污物也。出不逃難,不苟免。其何患之有?有辟勞事耳,故以污爲勞事也。言事之勞身,若穢之【疏】注「污勞事」。〇正義曰:處國之所辟者,唯吏,處不辟污,污,勞事。〇污音烏,注及下同。子若免之,以勸左右,可也。
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
2
网络营销 - 第 109 页
... W 。" " " ' " '。" "。"。。'辟污迪玖文趴雷达网上兑价江怅孔 JL2 叨 ... ̈""""" ̈"""""""""""""""""""""""" ̈"" ̈"""""""""""...洋"。安" " " " " " "。"。" " '。订" ' "。 J " " " "屿"结兵" "。叩。" " "。" "脚访"栅。。"公奈" " "五"。"。 Q 丁"哎。" ' "亲'公" "皿"。" "辟海市公安局文件夹呵 ...
姜旭平, 2003
3
傳世藏書: 春秋左传注疏 - 第 721 页
并义而四,乃请诸楚曰: "鲁虽有罪,其执事不辟难,执事,谓叔孙。畏威而敬命^。谓不敢辟戮。子若免之,以劝左右可也。若子之群吏,处不辟污,污,劳事。〇污音乌,注及下同。【疏】注"污劳事"。〇正义曰:处国之所辟者,唯有辟劳事耳。故以污为劳事也。言事之劳身, ...
陈金生, 1995
4
左傳:
召使者,裂裳帛而與之,曰:「帶其褊矣。」趙孟聞之,曰:「臨患不忘國,忠也;思難不越官,信也;圖國忘死,貞也;謀主三者,義也。有是四者,又何戮乎?」乃請諸楚曰:「魯雖有罪,其執事不辟難,畏威而敬命矣。子若免之,以勸左右,可也。若子之群吏,處不辟污,出不逃難, ...
左丘明, ‎朔雪寒, 2014
5
春秋左传正义 (3 v.) - 第 1146 页
图国忘死,贞也。谓不以货免。谋主三者,义也。三者,忠、信、贞。有是四者,又可戮乎? "并义而四。乃请诸楚曰: "鲁虽有罪,其执事不辟难,执事,谓叔孙。畏威而敬命矣。谓不敢辟戮。子若免之,以劝左右,可也。若子之群吏,处不辟污,污,劳事。〇污音乌,注及下同。
马辛民, ‎李学勤, ‎《十三経注疏》整理委员会, 1999
6
Huang qing jing jie - 第 75 卷
棉耕未間也春秋傅日是穗是山琰蘆雅褻大也衷之篤犬 ˊ ( m敦之馬大敦之犬即敦力厚厚即培也壅苗所以培之故一屾一一′ -而篤袤‵颶臨處來辟污〔過污細刀事!【】咖師啡吹詩周南薄污我私宅傅]工活煩也煩與洲宏義同正善引:咕 _ 聿之勞身若穢之污物失 ...
Yuan Ruan, 1829
7
淮南子(二): - 第 1425 页
人\1 4 只^几"口 3 廿搆怨,骨肉相贼,曰周公之義也。行無廉恥,辰寸而不死,曰 0 、巧^,/ 3 、只丁一尤& 3 廿虫只 XX 厶虫、一一》廿丁 1 /厶^ ^力一/ 1 ! ' ^ 0 、乂/几 V 厶 3 廿仕不擇、 161 ,行不辟污,曰伊尹之道也。分別爭財?親戚兄弟、尸 XX 0 ^乂巧丁一/厶\ ...
淮南子, 2006
8
十三經注疏(整理本): 春秋左傳正義 - 第 23 页
0 「注言不至其國」,宋本以下正義八節拢入「乃免污物也。出不逃難,不苟免。其何患之有?有辟勞事耳,故以污爲勞事也。言事之勞身,若穢之【疏】注「污勞事」。〇正義曰:處國之所辟者,唯吏,處不辟污,污,勞事。〇污音烏,注及下同。子若免之,以勸左右,可也。
孔穎達, ‎賈公彦, ‎徐彦, 2000
9
书同文: 现代汉字论稿 - 第 22 页
... 辟牒、辟恶、辟耳、辟非、辟拂、辟公、辟宫、辟穀、辟卦、辟寒、辟讳、辟鸡、^、辟举、辟客、辟吏、辟陋、辟爐、辟闾、辟名、辟命、辟难、辟倪、辟匿、辟聘、辟寝、辟人、辟任、辟塞、辟色、辟舍、辟士、辟世、辟书、辟暑、辟署、辟逃、辟王、辟违、位、辟污、辟 ...
沈克成, 2008
10
Rizhilu jishi
... 夭得有其廣 i ‵一 _ 一其必可具謹目名事得門勃員犬之而自貪賞仞唰籌三尋# '夏毛鹽護人有以者鬱見賁於尋甄事一取脊宣妻長辟污使加鑒察觀有此無有尺此′常=拔者之旦魷官(曹者寶′之差"毛繹其時篤其所逃寸哉之差之囚萱主域『暑拯石才塗} ˉ .
顧炎武, ‎黄汝成, ‎16 Hefte in drei Umschlägen ZALT, 1872

REFERENCE
« EDUCALINGO. 辟污 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/pi-wu>. Jul 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on