Download the app
educalingo
Search

Meaning of "阿罗耶识" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 阿罗耶识 IN CHINESE

āluóshí
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 阿罗耶识 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «阿罗耶识» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 阿罗耶识 in the Chinese dictionary

Arroyo is Alaya. 阿罗耶识 即阿赖耶识。

Click to see the original definition of «阿罗耶识» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 阿罗耶识

留申群岛
鲁巴岛
阿罗
阿罗
阿罗汉果
阿罗耶
猫阿狗

CHINESE WORDS THAT END LIKE 阿罗耶识

八合
博闻多
安世默
阿赖耶识
阿黎耶识

Synonyms and antonyms of 阿罗耶识 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «阿罗耶识» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 阿罗耶识

Find out the translation of 阿罗耶识 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 阿罗耶识 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «阿罗耶识» in Chinese.

Chinese

阿罗耶识
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

阿罗耶conocimiento
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

阿罗耶knowledge
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

阿罗耶ज्ञान
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

阿罗耶المعرفة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

阿罗耶знания
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

阿罗耶conhecimento
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

阿罗耶 জ্ঞান
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

阿罗耶connaissances
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

阿罗耶 pengetahuan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

阿罗耶Wissen
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

阿罗耶知識
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

阿罗耶지식
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

阿罗耶 kawruh
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

阿罗耶kiến thức
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

阿罗耶 அறிவு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

阿罗耶 ज्ञान
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

阿罗耶 bilgi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

阿罗耶conoscenza
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

阿罗耶wiedzy
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

阿罗耶знання
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

阿罗耶cunoștințe
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

阿罗耶γνώσης
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

阿罗耶kennis
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

阿罗耶kunskap
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

阿罗耶kunnskap
5 millions of speakers

Trends of use of 阿罗耶识

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «阿罗耶识»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «阿罗耶识» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 阿罗耶识

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «阿罗耶识»

Discover the use of 阿罗耶识 in the following bibliographical selection. Books relating to 阿罗耶识 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
唯识学概论 - 第 107 页
所以,摄论家把第八阿赖耶识,叫做无记无明随眠之识,既不说他是全真,也不说他是全妄,而说他含有半真半妄的性质。 ... 因为整个《摄大乘论》,根本不见有阿摩罗识的痕迹,这是真诏帝《决定藏论》所说的,如该论卷上日: “阿罗耶识,是一切烦恼根本,修善法故, ...
弘学, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
2
識藴真義 - 第 4 页
說:「阿羅耶識,普遍地作為一切法種之根本依止。」如何知道阿羅耶識是真實有、而非想像得來的呢?這個阿羅耶識,就是如來藏的另一種說法,所以《解節經》中有一首侷這麼說:「勢力強大的阿羅耶識,普為一切法種的根本,牠所含藏的一切種子極為深細,而又 ...
平實導師, 2005
3
(頻伽精舍校刊)大藏經總目 - 第 179-183 卷
羅迦陵. 定說釋心意識義因此解釋心意識故於三界中得知一切煩惱之法諸清淨法餘處所說心意識者為欲教化諸眾生故為諸眾生未有深智易生信解但說六識問曰有人有阿羅耶識有六識不有人有六識無阿羅耶識不答曰此有四加有妨礙即是機汗無記之法是 ...
羅迦陵, 1913
4
真假開悟: 真如、如來藏、阿賴耶識間之關係 - 第 111 页
如果足像他們一樣的把「滅阿賴耶識、捨阿賴耶識」的名柑弄鉗了,那就足執言取義,也足望文生義,那足不懂佛法的人謗法所說。如果足滅掉阿賴耶識心體妄目擦上沒有一法可滅掉第八識心體丁那麼阿羅澳就將會在成為阿羅澳的那一剎那中,捨壽而人無餘 ...
平實導師, 2004
5
Zhongguo fo jiao xue shu lun dian - 第 93 卷 - 第 130 页
130 復次,修觀行者,以阿賴耶識是一切戲論所攝諸行界故,略彼諸行,於阿賴耶識中,總爲一伽師地論》卷五十一《攝決擇分〉中所說:言 ... 謂一切煩惱根本,不爲聖道而作根本;阿摩羅識亦復不爲煩惱根本,但爲聖道得道,得作根本。阿道故,證阿摩羅識。阿羅耶識 ...
Xingyun (da shi.), 2001
6
Zhong guan bu. Yu jia bu. (Shang) - 第 22 页
忍觫受想及於作^。此五大地,是報所攝五法微細,世中智人所不能了,同緣 1 ^無有別異。共不苦不樂無記 5 俱。^四亦爾。大地心^法和賴故。同報相賴钛,微铀相賴故,同綠一^故,非^非^扣賴故,無^相賴故,知有阿踨耶識相賴而起,更互爲因綠者,阿羅耶識與餘諸 ...
高楠順次郎, ‎渡邊海旭, 2001
7
中國佛教心性說之硏究 - 第 104 页
透塞薄豫 V ,. ,.,' : ' - : ~ ' -丄, . ^ ^對洽故,證阿摩羅、二、阿羅耶識是無常,是有漏&。阿孿羅識是常,是無漏法,得眞'細^道故,證阿摩羅識。、~〜1 - ' :三、阿羅耶識爲麁悪苦果之所追遂, ,摩羅識無有一切麁悪苦舉。&、阿羅耶識而是一切煩惱根本,不爲聖道而作 ...
馬定波, 1980
8
唯識學概論 - 第 119 页
阿羅耶識滅,此識滅故一切煩腦滅,阿羅耶識對治故,證阿摩羅識。阿羅耶識是無常,是有漏法:阿摩羅識是常,是無漏法。得眞如境道故證阿摩羅識。阿羅耶識爲粗惡苦果之所追逐,阿摩羅識無有 I 切粗惡苦果,阿羅耶識而是 I 切煩惱根本,不爲聖道而作根本.
韓廷傑, 1993
9
唯識學的發展與傳承
阿羅耶識,爲粗惡果之所追逐,阿摩羅識,無有一切粗惡苦果。阿羅耶識而是一如境道故,證阿摩羅識。阿羅耶識是無常,是有漏法;阿摩羅識是常,是無漏法。得眞如境道故。羅耶識對治故,證阿摩羅識。阿羅耶識是無常,是有漏法;阿摩羅識是常,是無漏法。
張曼濤, 1978
10
中國佛敎各宗史略 - 第 70 页
阿羅耶識爲粗惡苦果之所追逐,阿摩羅識無有一切粗惡業果。阿羅耶識而是一切煩惱根本,不爲聖道而作根本,阿摩羅識,亦復不爲煩惱根本,但爲聖道得道得作根本。世親攝論釋,玄奘譯本,明言阿賴耶識,爲一切染淨一切法之所依止,識體不滅,能攝藏染淨法 ...
劉果宗, 2001

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «阿罗耶识»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 阿罗耶识 is used in the context of the following news items.
1
超越如来境界!《诛仙3》十八连环殿迷雾重重
其中由迷阵构成,成四方十八级数,唯有淡看因果者,阿罗耶识觉醒者,方能抵达第十八层如来境界。 超越如来境界!《诛仙3》十八连环殿迷雾重重. 天音寺连环邀你 ... «多玩游戏网, Apr 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 阿罗耶识 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/a-luo-ye-shi>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on